Skip to main content

π. Ἰωάννης Ρωμανίδης - Ἕνας κορυφαῖος δογματικὸς Θεολόγος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς 'Eκκλησίας

Ἕνα χρόνο μετὰ τὴν κυκλοφορία τῶν δύο Τόμων τῆς Ἐμπειρικῆς Δογματικῆς, κατὰ τὶς προφορικὲς παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεος συνεχίζει τὸ συγγραφικό του ἔργο μὲ τὸ νέο του βιβλίο ποὺ ἀναφέρεται καὶ πάλι στὸν κορυφαῖο δογματικὸ Θεολόγο τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τὸν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη.

π. Ἰωάννης Ρωμανίδης Ἕνας κορυφαῖος δογματικὸς Θεολόγος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας

Στὴν πρώτη ἑνότητα δημοσιεύονται οἱ ἐπιστολὲς ποὺ ἔστειλε ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης στὸν π. Γεώργιο Φλωρόφσκι. Πρόκειται γιὰ ἄγνωστο καὶ πολὺ ἐνδιαφέρον ὑλικό. Μελετῶντας προσεκτικὰ ὁ ἀναγνώστης τὴν ἑνότητα αὐτὴ ποὺ παρουσιάζει τὴν ἐπικοινωνία καὶ τὴν σχέση μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν μεγάλων θεολόγων, ἀλλὰ καὶ τὴν δεύτερη ἑνότητα, ποὺ ἀναφέρεται στὸ θεολογικὸ ἔργο τοῦ π. Ἰωάννη, θὰ διαπιστώση ὅτι ὁ π. Ἰωάννης δὲν ἦταν συνηθισμένη προσωπικότητα. Ἡ θεολογία ποὺ διατυπώνει δὲν εἶναι θεολογία δική του, ὅπως ἰσχυρίζονται μερικοί, ἀλλὰ ἡ θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως τὴν ἐκφράζουν οἱ Προφῆτες, οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοι διὰ μέσου τῶν αἰώνων.

Μέσα ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς μᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ ἐκτιμήσουμε τὸ ἐρευνητικὸ πνεῦμα, τὶς γνώσεις, τὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση τοῦ ἀποστολέα (Ρωμανίδη) πρὸς τὸν καθηγητή του (Φλωρόφσκι), μεγάλο θεολόγο τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ὁ ὁποῖος θαύμαζε τὸ ἔργο τοῦ μαθητῆ τοῦ καὶ τὸν ἐκτιμοῦσε ὡς ὑπερασπιστὴ τῆς γνήσιας παραδόσεως καὶ διάδοχο τοῦ θεολογικοῦ του ἔργου.

Ὁ συγγραφέας μᾶς παρουσιάζει τὴν ὅλη θεολογικὴ διαδρομὴ ποὺ πέρασε στὴν ζωή του ὁ π. Ἰωάννης καὶ τὸ πῶς, γνωρίζοντας ἐπαρκῶς καὶ τὴν δυτικὴ θεολογία, ἔφθασε στὴν θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων. Παρουσιάζει στὸν ἀναγνώστη τοὺς ἀγῶνες του μὲ ἄλλους θεολόγους, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ μὲ ἰδέες καὶ συστήματα τῆς ἐποχῆς του καὶ προβάλλει τὸ θεολογικό του ἔργο ποὺ εἶναι ἐνοποιητικό, πνευματικό, ἐκκλησιαστικό, ἐθνικό, καθὼς ἐπίσης τὴν ἐργογραφία του, καὶ τί εἶπαν καὶ ἔγραψαν ἄλλοι γιὰ τὴν προσωπικότητά του καὶ τὸ ἔργο του.

Ἡ δογματική του- ποὺ διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὶς προηγούμενες δογματικές- καὶ κατ’ ἐπέκταση ἡ διδασκαλία του εἶναι γνήσια, αὐθεντικὴ καὶ κατὰ πάντα ὀρθόδοξη. Ὁ π. Ἰωάννης, γνωρίζοντας ἄριστα τὴν θεολογία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν ἡσυχαστικῶν Συνόδων τοῦ 14ου αἰῶνα, ἀφιερώνοντας μάλιστα ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς τοῦ στὴν ἔρευνα ἐκκλησιαστικῶν καὶ πατερικῶν κειμένων, ἀκριβολογεῖ στὰ θέματα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τὰ κείμενά του χαρακτηρίζονται ἀπὸ ὑψηλὴ θεολογία. Πιστεύει καὶ ὁμολογεῖ ὅτι ὁ ὀρθολογισμὸς καὶ ὁ ἠθικισμὸς ταλαιπώρησαν καὶ ταλαιπωροῦν τοὺς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὄχι μόνον στὴν Δύση, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀνατολή. Ἔχοντας παραδοσιακὲς Καππαδοκικὲς καταβολὲς παραμένει πάντοτε ἀπόλυτος στὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, μακρυὰ ἀπὸ τὸν στοχασμὸ καὶ τὴν φιλοσοφία καὶ καταλήγει σὲ ἀσφαλῆ συμπεράσματα.

Μὲ τὶς ἔρευνές του πάνω στὰ θεολογικὰ θέματα, τὶς μεταδιδακτορικὲς μελέτες τοῦ καὶ τὶς ἐμπειρίες ποὺ ἀπέκτησε, ἀκολουθῶντας πάντα τὴν πατερικὴ ὀρθόδοξη θεολογία, χωρὶς νὰ τὴν ἀλλοιώνη, ἀνοίγει νέους δρόμους στὴν δογματικὴ καὶ στὴν θεολογία. Παρουσίασε γραπτῶς καὶ προφορικῶς τὸν πυρῆνα τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας, ποὺ εἶναι ἡ μέθεξη τοῦ μυστηρίου τῆς Πεντηκοστῆς σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν μέθεξη τοῦ μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ θεραπεύη καὶ νὰ θεώνη τὸν ἄνθρωπο.

Εἶναι ἀξιοπρόσεκτο τὸ ἔντονο ἐνδιαφέρον του στοὺς διαλόγους μὲ τοὺς ἑτεροδόξους. Γνώριζε ὅλα τὰ θεολογικὰ ρεύματα τῆς ἐποχῆς του καὶ ἀπαντοῦσε σὲ αὐτὰ μὲ βάση τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἔχοντας ἐπαρκεῖς γνώσεις, ἐπιστημονικὴ σκέψη, ἱκανὰ ἐπιχειρήματα καὶ ἐρευνητικὸ χάρισμα. Ἐντόπισε τὰ βασικὰ σημεῖα ἀπὸ τὰ ὁποία θὰ προέλθη ἡ ἑνότητα μεταξὺ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ ἄλλων Ὁμολογιῶν. Ὁμιλοῦσε γιὰ τὸν Ἄσαρκο Λόγο στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ τὸν Σεσαρκωμένο Λόγο στὴν Καινὴ Διαθήκη. Ἔκανε λόγο γιὰ τὴν ἀσκητικὴ τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τῆς κάθαρσης, τοῦ φωτισμοῦ καὶ τοῦ δοξασμοῦ. Ἀπέδειξε ὅτι ἡ θεολογία εἶναι βίωμα καὶ πῶς ὅλη ἡ χριστιανικὴ ζωὴ μέσα στὴν Ἐκκλησία μὲ τὰ Μυστήρια καὶ τὴν ἄσκηση εἶναι ἐμπειρική. Ἐξέφρασε, καὶ μάλιστα ἔντονα πολλὲς φορές, τὶς ἀνησυχίες του καὶ τοὺς προβληματισμούς του γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἀντιμετώπισε ἐπὶ ἡμερῶν του ἡ θεολογία στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀγωνίσθηκε μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις του γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὶς δυτικὲς ἐπιρροές.

Πιστεύουμε ὅτι τὸ βιβλίο αὐτὸ δημοσιεύεται σὲ μιὰ κρίσιμη περίοδο ἀπὸ θεολογικῆς πλευρᾶς γιὰ τὴν ἐποχή μας. Θὰ βρῆ ὁ ἀναγνώστης στὶς σελίδες του ὅτι ρίζα ὅλων τῶν προβλημάτων εἶναι ἡ λανθασμένη θεολογία. Θὰ βρὴ τὰ ἑρμηνευτικὰ κλειδιὰ γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας, ποὺ εἶναι ἐμπειρικὴ καὶ ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὶς ποικίλες ἐξαρτήσεις, τὴν σύγχυση καὶ τὴν ἐκκοσμίκευση.

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νὰ τὸ προμηθευθῇ ἢ νὰ τὸ παραγγείλη ἀπὸ τώρα ἀπὸ τὴν ὡς ἄνω Ἱερὰ Μονὴ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου – Πελαγίας ( τήλ.: 2261035135 πρωϊνὲς ὧρες,  e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) καὶ ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ βιβλιοπωλεῖα ἢ ἀπὸ τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου. Τιμὴ 24 εὐρώ, σελίδες 560).

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ

  • Προβολές: 2600