Skip to main content

Κύριο θέμα: Πραγματοποιήθηκε Μνημόσυνο τῶν Εὐεργετῶν καὶ ἐνημέρωση γιὰ τὰ Ἱδρύματα τῆς Ναυπάκτου - Ἡ ἀποδοτικὴ λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων τὸ καλύτερο Μνημόσυνο τῶν Εὐεργετῶν

Κύριο θέμα: Πραγματοποιήθηκε Μνημόσυνο των Ευεργετών και ενημέρωση για τα Ιδρύματα της Ναυπάκτου - Ἡ ἀποδοτικὴ λειτουργία τῶν Ἰδρυμάτων τὸ καλύτερο Μνημόσυνο τῶν Εὐεργετῶν

Τήν Κυριακή 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε, γιά δεύτερη συνεχῆ χρονιά, ἡ ἐτήσια δημόσια ἐνημέρωση γιά τά κοινωφελῆ Ἱδρύματα τῆς Πόλης μας.

Νωρίτερα, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τελέσθηκε ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Πόλης μας.

Ἐν συνεχεία, ἔλαβε χώρα στήν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα ἡ συνεδρίαση - ἐνημέρωση γιά τήν πορεία τῶν Ἱδρυμάτων. Ἡ συνεδρίαση ἦταν ἀνοικτή γιά ὅλο τόν κόσμο, ἄν καί λίγοι σχετικά ἤσαν οἱ παρευρισκόμενοι.

Τῆς συνεδρίασης προήδρευσε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος, λόγω θέσεως, εἶναι Πρόεδρος τῶν περισσοτέρων Ἱδρυμάτων. Παρήδρευσαν οἱ κ. Δημήτριος Μπρούμας, Ἀπόστολος Ζορμπάς, Ἀθανάσιος Νωχός, Ἰωάννης Ράπτης, Κακούσης Ἀθανάσιος καί Ἰωάννης Βαρδακουλᾶς, ὁ ὁποῖος ἔχει ὁριστεῖ ἀπό τόν Σεβασμιώτατο ὡς σύμβουλος τοῦ Προέδρου τῶν Ἱδρυμάτων. Ἐπίσης, βοήθησαν στήν ἐνημέρωση οἱ Γραμματεῖς τῶν Ἱδρυμάτων, κ. Ἀθηνᾶ Κανέλου καί κ. Ἰωάννα Τσέλιου, καθώς καί ὁ κ. Ἰωάννης Χαλάτσης, μέλος τοῦ Ἱδρύματος Νόβα.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε κατ’ ἀρχάς τούς πολίτες τῆς ἐπαρχίας μας, γιατί ἡ καλή αὐτή συνήθεια, νά δωρίζωνται περιουσίες γιά τήν κοινή προκοπή, καί κυρίως πρός τήν κατεύθυνση τῆς ἀπρόσκοπτης μόρφωσης τῶν ταλαντούχων νέων, αὐτή λοιπόν ἡ συνήθεια παρατηρεῖται συχνά στήν Ἐπαρχίας μας, πράγμα πού δείχνει τήν διάθεση καί τήν ποιότητα τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν ἐκπλήρωση τῶν δεσμεύσεων πού ἔχει ἀναλάβει, ἀπό τήν περυσινή πρώτη δημόσια ἐνημέρωση, καί πού εἶναι ἡ πλήρης διαφάνεια καί νομιμότητα, ὥστε νά ἐξασφαλίζεται ἡ ἀκριβής ἐκπλήρωση τῆς σεβαστῆς ἐπιθυμίας τῶν εὐεργετῶν, ἡ δημοσιοποίηση τῶν προϋπολογισμῶν καί ἀπολογισμῶν τῶν Ἱδρυμάτων, ὁ συντονισμός τοῦ ἔργου –διά μέσου μιᾶς ἑνιαίας ἐπιτροπῆς ἤ ἑνός κοινοῦ συμβούλου– τῶν δέκα τουλάχιστον Ἱδρυμάτων τῆς Πόλης στά ὁποῖα προεδρεύει, ἡ ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ, ὥστε νά μήν χάνωνται ὑποτροφίες καί νά προβάλλωνται τά χρηστά παραδείγματα τῶν εὐεργετῶν στό λαό, προκειμένου νά ὑπάρξουν στό μέλλον καί ἄλλοι δωρητές. Εἶπε δέ ὅτι ἤδη ὁρισμένοι εὐαίσθητοι συμπολίτες μᾶς τοῦ πρότειναν νά δωρίσουν τήν περιουσία τους γιά τήν δημιουργία νέων Ἱδρυμάτων.

Ἐπίσης, συμφωνήθηκε νά ἐπανεκδοθῆ τό βιβλίο τοῦ κ. Ἰωάννη Βαρδακουλά γιά τά Κληροδοτήματα τῆς Πόλης, συμπληρωμένο μέ τά νέα δεδομένα, στήν προοπτική της καλύτερης ἐνημέρωσης τοῦ λαοῦ καί τῆς προβολῆς τῶν Δωρητῶν.

Ἡ ἐνημέρωση περιελάμβανε ἀκόμη τήν συζήτηση γιά ὁρισμένα Κληροδοτήματα στά ὁποῖα παρουσιάζονται προβλήματα ὡς πρός τήν χρήση τους καί νομικά ἐμπόδια γιά τήν ἐνεργοποίησή τους.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε ἀκόμη τήν θέλησή του νά εἶναι πλήρως ἐναρμονισμένη ἡ λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Πόλης μας μέ τίς ἐπιταγές τῆς Δημόσιας Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς Κληροδοτημάτων, καί ἐπανέλαβε γιά πολλοστή φορά τήν διάθεσή του νά δεχθῆ ὁποιαδήποτε συγκεκριμένη πρόταση, ἐρώτηση ἤ καλόβουλη κρίση γιά τήν λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων.

Ἐδῶ νά σημειώσουμε παρενθετικά ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τά Κληροδοτήματα καί ἀπό τηλεοράσεως, προσκαλεσμένος ἀπό τοπικό τηλεοπτικό Σταθμό, ὅπου δέχθηκε καί ἀπάντησε σέ ἐρωτήσεις καί παρατηρήσεις συμπολιτῶν μας.

Τέλος, ἀπονεμήθηκαν οἱ ὑποτροφίες σέ φοιτητές καί μαθητές πού ἐπιλέγησαν σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία τῶν δωρητῶν. Συγκεκριμένα:

Ἀπό τό Ἵδρυμα Τσάρα χορηγήθηκαν γιά φέτος 3 ὑποτροφίες τοῦ ὕψους τῶν 750.000 δρχ. ἐτησίως στούς:

κ. Γεώργιο Γκλαβά φοιτητή τῆς Σχολῆς Ἰκάρων, κ. Κωνσταντῖνο Δούνη φοιτητή τοῦ Φυσικοῦ Τμήματος Ἀθηνῶν καί κ. Ἀθανάσιο Μπισμπίκη φοιτητή τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος Πατρών. Οἱ φοιτητές θά λαμβάνουν τήν ὑποτροφία σέ κάθε ἔτος σπουδῶν, ἐφ’ ὅσον συντρέχουν οἱ ἴδιες προϋποθέσεις πού ἔθεσε ὁ διαθέτης. Δηλαδή, θά λάβουν συνολικά 750.000 δρχ. ἔ 4 ἔτη = 3.000.000 δρχ. ὁ καθένας.

Ἀπό τό Ἵδρυμα Ἀσημακοπούλου χορηγήθηκε μία ὑποτροφία ὕψους 800.000 δρχ. ἐτησίως στόν φοιτητή τοῦ Τμήματος Φυσικῆς Ἰωαννίνων κ. Γεώργιο Σερεμέτη. Καί τό Ἵδρυμα αὐτό θά συνεχίση νά χορηγῆ τήν ὑποτροφία καί στά τέσσερα ἔτη τῶν σπουδῶν του μέ τό ἴδιο ποσό ἐτησίως.

Τέλος, τό Ἵδρυμα Κοζώνη ἔχει ἀναλάβει νά δίδη μηνιαῖο βοήθημα 15.000 δρχ. σέ δύο μαθήτριες τῆς Ναυπάκτου, πού γιά φέτος εἶναι ἡ δ. Μπισμπίκη Ἀνδριάνα καί ἡ δ. Γεωργία Σίνη.

Ἡ δημόσια αὐτή ἐνημέρωση γιά τά Ἱδρύματα τῆς Πόλεως θά γίνεται κάθε χρόνο τό πρῶτο δεκαπενθήμερό του Δεκεμβρίου. Βεβαίως, θά προηγεῖται πάντα ἡ θ. Λειτουργία καί τό μνημόσυνο γιά τίς ψυχές τῶν δωρητῶν, γιατί οἱ εὐαίσθητοι αὐτοί συμπολίτες μᾶς ἀξίζουν καί τῆς ἐκτίμησης καί τῆς μνήμης μας.

Ν.Γ

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 3115