Skip to main content

Γεγονὸς καὶ σχόλιο: Ἀκραῖα σενάρια

Σέ περιόδους κρίσεως, ὅπως στήν ἐποχή μας, οἱ ἄνθρωποι, βρισκόμενοι σέ ἀδυναμία, προσπαθοῦν νά ἑρμηνεύσουν τήν κατάσταση, καί λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη τους μεμονωμένα γεγονότα μέ τήν χρήση τῆς φαντασίας καί τοῦ στοχασμοῦ, κατασκευάζουν πολλά σενάρια, τόσο γιά τήν ὑπάρχουσα ἀκαταστασία, ὅσο καί γιά τήν λύση τῶν προβλημάτων.

Ἔτσι, διαβάζω καθημερινά διάφορα σενάρια ἐπιστημονικῆς ἤ λαϊκῆς φαντασίας γιά τό ποιά κέντρα εὐθύνονται γιά τήν κοινωνική κρίση πού ἐμφανίσθηκε καί ποιός εἶναι ὁ σκοπός τους. Μεταξύ αὐτῶν τῶν σεναρίων δύο εἶναι τά κυριότερα.

Τό πρῶτο σενάριο εἶναι ὅτι ὅλα ὅσα γίνονται στίς κοινωνίες καί σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, κυρίως ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, σχεδιάζονται ἀπό διάφορα κέντρα γιά νά καθυποτάξουν τούς λαούς, τά Κράτη, τούς ἀνθρώπους, μέ σκοπό νά ἐγκαταστήσουν τήν δική τους δικτατορία καί νά κυβερνοῦν τόν κόσμο, προωθώντας τά συμφέροντά τους.

Τό δεύτερο σενάριο εἶναι ὅτι τίποτε δέν γίνεται προγραμματισμένο, ἀλλά ἐξελίσσονται τά πάντα μέ τόν δικό τους τρόπο καί ρυθμό καί τελικά ἐπικρατοῦν στήν κοινωνία διάφορες καταστάσεις, ὁπότε οἱ ἡγέτες ἀναλαμβάνουν νά χειριστοῦν τήν ἐξελισσόμενη ἀνάρχως κατάσταση.

Πρόκειται, ὅπως γίνεται φανερό, γιά δύο ἀκραῖα σενάρια καί οἱ ἄνθρωποι, ἀνάλογα μέ τίς ἰδεολογίες τους καί τόν ἰδιαίτερο ψυχισμό τους, ὑποστηρίζουν ἕνα ἀπό αὐτά, καί μάλιστα ἐπιχειρηματολογοῦν μέ πειστικά ἐπιχειρήματα κάθε φορά. Ἄλλωστε, ἡ μεγάλη δυνατότητα πληροφόρησης διευκολύνει στίς συναγωγές ἀντιθέτων συμπερασμάτων.

Συζητώντας μέ ἀνθρώπους πού ἀσκοῦν ἐξουσία, βλέπω τήν ἄποψή τους ὅτι, δυστυχῶς, οἱ ἄνθρωποι φαντάζονται ὅτι ὑπάρχουν μερικά κέντρα ἐξουσίας πού ἐπιβάλλουν τά προγράμματά τους καί θέλουν νά κυριαρχήσουν πάνω στούς λαούς, καί καταρτίζουν διάφορα σχέδια ἐπιστημονικῆς φαντασίας. Στήν πραγματικότητα, ὅπως ὑποστηρίζουν, ἄν εἶναι κανείς μέσα στά πράγματα, διαπιστώνει ὅτι καί σέ αὐτές τίς Κυβερνήσεις δέν ὑπάρχουν δυνατά ἐξουσιαστικά κέντρα, ἀλλά πάντοτε προσπαθοῦν νά ἀφουγκραστοῦν τόν σφυγμό τοῦ λαοῦ καί νά τό ἐκμεταλλευθοῦν ἀναλόγως γιά κάποιο ἔργο καί γιά ψηφοθηρία.

Νομίζω, ὅμως, τά δύο αὐτά ἀκραῖα σενάρια πού ἐπικρατοῦν σέ περιόδους κρίσεως διακρίνονται τό μέν πρῶτο ἀπό τήν φαντασία, καί ὅσοι τό ὑποστηρίζουν εἶναι φαντασιόπληκτοι, τό δέ δεύτερο διακρίνεται ἀπό τόν ρεαλισμό καί ὅσοι τό ὑποστηρίζουν εἶναι ρεαλιστές.

Θεωρῶ κάπου στό ἐνδιάμεσο βρίσκεται ἡ ἀλήθεια. Δηλαδή, ἀφ’ ἑνός μέν εἶναι φυσικό σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο νά ὑπάρχουν μερικά κέντρα πού θέλουν νά ἐλέγχουν τίς καταστάσεις, ἀφ’ ἑτέρου δέ τά γεγονότα καί ἡ ἐξέλιξη τῆς κοινωνίας λειτουργοῦν αὐτοκαθοριστικά, δηλαδή ἔχουν τούς δικούς τους ρυθμούς, γι’ αὐτό ὅσοι θέλουν νά ἀσκοῦν ἐξουσία διαφοροποιοῦν κάθε φορά τά σχέδιά τους, ἀνάλογα μέ τίς ἐξελίξεις τῶν γεγονότων.

Ὅλα αὐτά τά ἐξετάζει ἡ ἐπιστήμη τῆς κοινωνιολογίας καί τῆς οἰκονομίας, ἀφοῦ συμπλέκονται τά ἰδεολογικά ρεύματα μέ τά κοινωνικο-οἰκονομικά καί βρίσκει τήν χρυσῆ τομή.

Τό πρόβλημα εἶναι, ὅταν οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι ποιμένες καί διδάσκαλοι, ἀναλίσκονται μέ τά ἀκραῖα αὐτά σενάρια καί ἀσχολοῦνται ὑπερβολικά, ἀφήνοντας κατά μέρος τήν θεολογία καί τήν ποιμαντική ἐπιστήμη.

Σκέφτομαι ὅτι στήν ζωή τῶν Ἀποστόλων ὑπῆρχαν τρομακτικά ἐξωτερικά γεγονότα, ὅπως ἡ λεγόμενη Pax Romana, ἡ τότε παγκοσμιοποίηση τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ἀλλά αὐτό δέν ἐνδιέφερε καθόλου τούς Ἀποστόλους. Στίς Ἐπιστολές τους οἱ Ἀπόστολοι ἔγραφαν γιά τόν Τριαδικό Θεό, τόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία, τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν Χάρη τοῦ Βαπτίσματος, τήν νοερά προσευχή στήν καρδιά, καί πῶς ὁ ἄνθρωπος θά μεθέξη τῆς ἀκτίστου Χάριτος τοῦ Θεοῦ καί θά ἑνωθῆ μέ τόν Χριστό. Δέν τούς ἀπασχολοῦσαν τά κοινωνικά γεγονότα, γιατί ὅλα τά ἔβλεπαν κάτω ἀπό τό «πρίσμα τῆς αἰωνιότητος».

Οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Χριστιανοί γνώριζαν ὅτι ὁ Θεός διευθύνει τήν ἱστορία καί «ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς, καί ὁ Κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς» (Ψαλμ. 2, 4). Αὐτό ζοῦσαν καί οἱ Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας.

Τό νά ἀσχολοῦνται οἱ σύγχρονοι Κληρικοί, μοναχοί, λαϊκοί θεολόγοι, μέ σενάρια τοῦ κόσμου τούτου καί νά ἀφήνουν τά μεγάλα καί οὐσιώδη τοῦ βίου καί τῆς ζωῆς μας, εἶναι πτώση, κατάπτωση καί τελικά ἐκκοσμίκευση.

Ν. Ι.  - Ἰανουάριος 2022

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 1139