Skip to main content

Γεγονὸς καὶ Σχόλιο: «Τό "ὑπερκύτταρο" τῆς κόλασης»

«Τό "ὑπερκύτταρο" τῆς κόλασης» ἦταν ὁ τίτλος τῆς Ἐφημερίδος «Τά Νέα» (12-7-2019) τήν μεθεπόμενη τοῦ ἀνεμοστρόβιλου τύπου τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ, πού συνέβη πρόσφατα στήν Χαλκιδική καί εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά φονευθοῦν 7 ἄνθρωποι καί νά τραυματισθοῦν 120 καί νά γίνουν ἀνυπολόγιστες καταστροφές. Ὁ ἄνεμος ἔτρεχε μέ 85-100 χιλιόμετρα τήν ὥρα, καί ἔπεσαν περίπου 5.000 κεραυνοί κατά τήν διάρκεια τοῦ φαινομένου.

Ὁ μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος ἐξηγεῖ αὐτό τό φαινόμενο ὅτι «ἡ σύγκληση τῶν θερμῶν νότιων ἀέρινων μαζῶν μέ τίς ψυχρές μάζες πού ἔρχονταν ἀπό τά Βαλκάνια προκάλεσε τήν ἀνάπτυξη πολύ ἰσχυρῶν καταιγίδων μέ ἔντονα καθοδικά ρεύματα».

Μέ ἀφορμή τό φαινόμενο αὐτό ἔγιναν καί πάλι ἀναλύσεις ἀπό εἰδικούς. Ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Χρῆστος Ζερεφός δήλωσε ὅτι στήν ἐποχή μας συνέβη ἡ «διατάραξη τοῦ θερινοῦ ἰσοζυγίου» καί αὐτό συνετέλεσε στήν «διατάραξη τοῦ κλίματος τοῦ πλανήτη». «Ὁ ἄνθρωπος τά τελευταῖα χρόνια παρήγαγε τόσο διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα, ὅσο ἀπορρόφησε ἡ φύση μέ τή φωτοσύνθεση μέσα σέ 1,5 δισεκατομμύρια χρόνια».

Ὁ ἴδιος δήλωσε ὅτι «ἡ τελευταία δεκαετία ἦταν ἡ θερμότερη τῆς χιλιετίας, ἐνῶ τά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα σέ πολλές χῶρες ἔδειξαν τάση αὔξησης τῆς συχνότητας ἐμφανίσεώς τους».

Ὅλα αὐτά τά φαινόμενα πού συμβαίνουν ὀφείλονται στήν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη. Ὅπως λέγει ὁ Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής τοῦ Ἑλληνικοῦ Τμήματος τῆς περιβαλλοντικῆς ὀργάνωσης Greenpeace «ξέρουμε ὅτι ἡ ὑπερθέρμανση προκαλεῖ περισσότερα καί πιό ἔντονα τέτοια φαινόμενα. Ἔχουμε λίγα χρόνια προκειμένου νά ἀποτρέψουμε μιά μή διαχειρίσιμη κλιματική κρίση».

Καί ὅλη αὐτή ἡ ἀλλαγή τοῦ περιβάλλοντος δέν ἔχει συνέπεια σέ μερικά ἐξωτερικά κλιματολογικά προβλήματα, ἀλλά καί στήν ὑγεία μας. «Μέ τήν κλιματική ἀλλαγή συνδέονται ἡ νοσηρότητα καί ἡ θνησιμότητα λόγῳ τῶν καιρικῶν συνθηκῶν, προβλήματα τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος, ἀσθένειες πού μεταδίδονται μέσῳ τροφῆς καί νεροῦ, καρδιολογικά προβλήματα, νευρολογικές διαταραχές, ἀλλά καί ἐπιδράσεις στήν ἀνθρώπινη ἀνάπτυξη» (Τά Νέα, 13-14 Ἰουλίου 2019).

Τελικά πρέπει νά καταλάβουμε ὅτι ἡ φύση βιάζεται ἀπό τόν ἐμπαθῆ ἄνθρωπο καί ἡ βιαζόμενη φύση «ἐκδικεῖται» τόν ἄνθρωπο. Τά φαινόμενα αὐτά δέν εἶναι θεομηνία, ἀλλά ἀνθρωπομανία.

Ὁ βιασμός δέν συμβαίνει μόνο σέ ἀνθρώπους, ἀλλά καί στήν φύση. Ὁ τρόπος πού ζοῦμε, πού κινούμαστε, πού ἐργαζόμαστε εἶναι αἰτία ὅλων αὐτῶν τῶν προβλημάτων.

Φυσικά, μεγάλη εὐθύνη ἔχουν τά ἐργοστάσια, πού λειτουργοῦν χωρίς νά τηροῦν τούς στοιχειώδεις κανόνες ὑγιεινῆς καί προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, καί οἱ ἡγέτες τῶν Κρατῶν, οἱ ὁποῖοι πιέζονται νά μή λαμβάνουν τά ἀπαραίτητα μέτρα ἐξυγίανσης καί θεραπείας.

Ὁ Θεός ἔκανε τήν κτίση «καλή λίαν», καί ὁ ἄνθρωπος τήν καταστρέφει.

Ν.Ι.
Ἰούλιος 2019

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 2400