Skip to main content

Προσφώνηση τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου κατά τήν Ὑποδοχή τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος στό Ἅγιον Ὄρος γιά τήν πανήγυρη τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου

Προσφώνηση τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου  κατά τήν Ὑποδοχή τοῦ Μητροπολίτου κ. ἹεροθέουΣεβασμιώτατε,
Σᾶς καλωσορίζουμε στήν παλαίφατον Ἱεράν ἡμῶν Μονήν Καρακάλλου, εἰς τό ἱστορικόν Καθολικόν αὐτῆς, γιά νά τιμήσουμε τήν ἐτήσιον μνήμην καί νά συνεορτάσουμε μέ ὅλην τήν ἁγιορειτικήν μεγαλοπρέπειαν τήν ἱεράν πανήγυριν τῶν ἁγίων ἐνδόξων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, τῶν πολιούχων τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μάνδρας, νά ἀποτίσουμε φόρον τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης στούς Οἰκουμενικούς διδασκάλους τῆς πίστεως καί θεμελίους τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Σεβασμιώτατε,
Ἄν καί εἶναι πρώτη φορά πού σᾶς ὑποδεχόμεθα ὡς Ἀρχιερέα στήν Ἱεράν ἡμῶν Μονήν, ὅμως σᾶς αἰσθανόμαστε ὡς οἰκεῖον καί προσφιλές πρόσωπον, καθόσον μέσα ἀπό τά περισπούδαστα συγγράμματά σας τά ὁποῖα φιλοφρόνως τακτικῶς μᾶς ἀποστέλλετε καί ἔχουμε γνωρίσει τήν ἐκκλησιαστικήν σας πορείαν, τούς πνευματικούς σας πατέρας καί καθοδηγητάς καί ἔχουμε γίνει κοινωνοί τῶν θεολογικῶν σκέψεων καί τῶν δικῶν σας ἐμπειριῶν, τόν σπόρον τῆς εὐσεβείας πού ἔσπειραν στήν παιδική ψυχή σας οἱ εὐσεβεῖς γεννήτορές σας καί καλλιέργησαν μεγάλα πνευματικά ἀναστήματα τῆς ἐποχῆς μας, ὅπως καί οἱ ἀοίδιμοι Ἱεράρχαι Κονίτσης Σεβαστιανός, Ἐδέσσης Καλλίνικος, ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Σαχάρωφ, ὁ Γέροντας Ἐφραίμ Κατουνακιώτης, ὁ μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης καί ἄλλες σύγχρονες πνευματικές προσωπικότητες, ὅπως ὁ ἀλήστου μνήμης πατήρ Ἰωάννης Ρωμανίδης.

Οἱ βαθιές πνευματικές ἀναζητήσεις καί τά φιλομόναχα αἰσθήματά σας ὁδήγησαν ἀπό νεανικῆς ἡλικίας τά διαβήματά σας εἰς τό ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, εἰς τό ὁποῖον συνεχίζεται ἀδιάσπαστη ἡ μακραίωνος ἡσυχαστική παράδοσις, τήν ὁποία ἀναδείξατε καί εὔληπτα παρουσιάσατε εἰς τόν κόσμον μάλιστα μέ τό σπουδαιότερο πόνημά σας «Μία βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους».

Ὁ πλούσιος προφορικός καί γραπτός λόγος σας ἀποτελεῖ γνησίαν ἔκφρασιν τῆς ἁγιοπατερικῆς παραδόσεως, τῆς ἀκραιφνοῦς ὀρθοδόξου θεολογίας καί ἐκκλησιολογίας, σέ μία περίοδο, ὅπου μέ λύπη βλέπουμε ὅτι ἐπιχειρεῖται ἀλλοίωσις τῆς πατερικῆς θεολογίας καί ἀποδυνάμωσις τῶν ἱερῶν κανόνων.

Ὡς ἄξιος μάλιστα καί ἀγωνιστής Ἀρχιερεύς ὀρθοτομεῖτε τόν λόγον τῆς ἀληθείας ὄχι μόνον εἰς τά πεφωτισμένα συγγράμματά σας, ἀλλά καί ἐμπράκτως μετά παρρησίας τόν ὁμολογεῖτε διαρκῶς καί θά τόν ὁμολογήσετε, ὅπου ταιριάζει. Τά φυσικά καί ἐπίκτητα χαρίσματα καί ἡ μαθητεία παρά τούς πόδας θεοφόρων ἀνδρῶν καί ἡ ἐντατική μελέτη τῶν ἁγίων Πατέρων σᾶς ἔχουν ἀναδείξει ἔγκριτον θεολόγον πανορθοδόξου κύρους καί ἐπίλεκτον μέλος τῆς Ἱεραρχίας. Ἡ τοποθέτησή σας στά ἐπίκαιρα θεολογικά καί ἐκκλησιαστικά ζητήματα ἀποτελοῦν ἀσφαλῆ κριτήρια πού μᾶς βοηθοῦν νά διαμορφώσουμε τίς ὀρθές ἀπόψεις αὐτῶν.

Σεβασμιώτατε, σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά διότι ἀποδεχθήκατε εὐγενῶς τήν πρόσκλησή μας καί μᾶς ἐκάνατε τήν τιμήν νά ἔλθετε ἀπό τήν μακρινήν μητροπολιτικήν σας ἐπαρχίαν ἐν μέσῳ τῆς καλοκαιρινῆς περιόδου καί τῶν πολλαπλῶν ποιμαντικῶν σας ὑποχρεώσεων, γιά νά χοροστατήσετε εἰς τήν ἱεράν πανήγυριν τῆς Μονῆς μας, ἡ ὁποία, ἀγαθῇ συγκυρίᾳ, ἑορτάζει ἐφέτος τήν χιλιετηρίδα της, σύμφωνα μέ τήν πρώτη γραπτή μαρτυρία πού χρονολογεῖται τό ἔτος 1018, ἄν καί βεβαίως προϋπῆρχεν τῆς μαρτυρουμένης χρονολογίας αὐτῆς.

Εὐχόμαστε ἡ ἐδῶ παραμονή σας νά εἶναι εὐχάριστος, οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι Πέτρος καί Παῦλος νά σᾶς τόν ἀνταμείψουν πλούσια τόν κόπον σας καί νά εὐλογήσουν τούς ἀγῶνες σας γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποίαν μέ πολλές θυσίες ἐθεμελίωσεν.
Καλῶς ὁρίσατε, Σεβασμιώτατε, νά ἔχουμε τήν εὐχή σας.

  • Προβολές: 3052