Skip to main content

Γεγονός καὶ Σχόλιο: Δημοσιογραφία ἐξ ἀποστάσεως

Εἶναι γνωστὸς ὁ Γιάννης Χατζηφώτης, ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωτεργάτες τῆς ἐκκλησιαστικῆς Δημοσιογραφίας, ποὺ ἔχει καὶ πολλὲς ἄλλες ἐπιδόσεις στὸν γραπτὸ λόγο, ὅπως τὴν λογοτεχνία, τὴν ἱστορία, τὴν ταξιδιωτικὴ περιγραφή, καὶ τὴν συγγραφή.

Τὸν θυμᾶμαι μιὰ περίοδο ποὺ ἔδινε ἀγῶνες γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ πάνω σὲ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, καὶ μαζὶ ἀγωνισθήκαμε σὲ πολλοὺς τομεῖς γιὰ τὴν προβολὴ τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως. Ὁ ἴδιος, πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, πέρασε ἀπὸ μιὰ περιπέτεια τῆς ὑγείας του -εἶναι κατὰ κάποιο τρόπο ἕνας «τραυματίας» τοῦ πολέμου τῆς δημοσιογραφίας καὶ ἐνημερώσεως- καὶ γι' αὐτὸ ὁ λόγος του εἶναι ἀξιοπρόσεκτος.

Πρόσφατα διάβασα μιὰ συνέντευξή του ποὺ ἀναφέρεται καὶ σὲ ἕνα θέμα ποὺ μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση. Πρόκειται γιὰ τὸ πὼς βλέπει τὰ πράγματα ποὺ ἐκτυλίσσονται στὸν «χῶρο» μας, τώρα ποὺ κατὰ κάποιο τρόπο ἔχει ἀποστασιοποιηθῇ ἀπὸ αὐτά. Δύο σημεῖα θὰ ὑπογραμμισθοῦν ἀπὸ τὴν συνεντευξὴ τοῦ αὐτή, ποὺ ἀποκαλύπτουν, θὰ ἔλεγα, μιὰ δημοσιογραφικὴ ἄποψη ἐξ ἀποστάσεως, γι' αὐτὸ καὶ εἶναι πνευματική.

Τὸ πρῶτο εἶναι ὅτι πολλὰ ποὺ λέγονται στὸν ρυθμὸ τῆς ἐπικαιρότητας εἶναι ἐπιπόλαια καὶ εὔκολα ἀνατρέπονται. Λέγει: «Εἶναι φορὲς ποὺ παρακολουθῶντας τὴν ἐπικαιρότητα, ἔχοντας καὶ περισσότερο καιρὸ τώρα τελευταῖα, μένω κατάπληκτος ἀπὸ τὴν εὐχέρεια ποὺ παρατηρεῖται στὴ διατύπωση "θεωριῶν", στὴν ἔκδοση συμπερασμάτων, στὴ δημιουργία ἐντυπώσεων στὰ μέσα ἐνημερώσεως, ποὺ ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ἀνατρέπονται ἄρδην ἀπὸ ἄλλες ἀνάλογες ἐνέργειες ἀντιθέτων πρὸς τὰ προηγούμενα συμφέροντα». Καὶ πιὸ κάτω ἀναφέρεται στὸ «πέπλο τῆς τεχνητῆς ἀσυναρτησίας καὶ τῆς ἀφόρητης ἀσχετοσύνης, ποὺ μαζὶ μὲ τὴν ἡμιμάθεια σκεπάζει τὸν ὁρίζοντα τοῦ σήμερα».

Τὸ δεύτερο σημεῖο, ποὺ εἶναι καὶ τὸ σοβαρότερο, εἶναι ὅτι αἰσθάνεται πὼς ἡ περιπέτεια τῆς ὑγείας του τοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ ἐξέλθη ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάσταση καὶ νὰ δὴ τὰ πράγματα ἀπὸ μιὰ ἄλλη προοπτική. Καὶ εὐχαριστεῖ τὸν Θεὸ γι αὐτό. Λέγει: «Μερικὲς φορὲς σκέφτομαι πὼς ὁ Θεὸς μὲ ἐλέησε μὲ ἕνα γερὸ ἐγκεφαλικὸ γιὰ νὰ βγῶ τελείως ἔξω ἀπὸ τὸ χορὸ αὐτὸ ποὺ θὰ ἤμουν ὑποχρεωμένος νὰ πάρω μέρος στὴν περίπτωση ποὺ θὰ ἤμουν ὑγιής». Καὶ πιὸ κάτω λέγει, μὲ ἀφοπλιστικὴ εἰλικρίνεια καὶ προσωπικὴ ἐμπειρία: «Ἡ περιπέτεια τῆς ὑγείας μου μὲ γλίτωσε ἀπὸ μεγαλύτερες περιπέτειες. Παράλληλα μὲ ἔμαθε νὰ ζυγίζω τὰ πράγματα ἀλλιῶς... καὶ προσεύχομαι. Μεγάλη ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς». (Ὀρθόδοξη Κατάθεση Ἰανουάριος 2006).

Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀρνηθῇ τὴν προσφορὰ τῆς καλῆς καὶ θετικῆς δημοσιογραφίας καὶ νὰ μὴ συγκινηθῇ ἀπὸ τὸ ὅτι πολλοὶ δημοσιογράφοι στὴν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντός τους ὑποβάλλονται σὲ πολλὲς καὶ μεγάλες θυσίες, φθείρουν ἀκόμη καὶ αὐτὴν τὴν ὑγεία τους. Ἀλλὰ συγκινεῖται κανεὶς καὶ ἀπὸ τὴν ὁμολογία, σὰν κι' αὐτὴ τοῦ Γιάννη Χατζηφώτη, ὅτι ὑπάρχει καὶ μιὰ ἄλλη ἀθέατη πλευρὰ τῶν πραγμάτων ποὺ δίνει στὸν ἄνθρωπο νόημα ζωῆς. Ὅταν μάχεται κανεὶς στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ πυρός, δημοσιογραφεῖ δυναμικά, καὶ ὅταν ἀποστασιοποιεῖται ἀπὸ αὐτήν, γιὰ διαφόρους λόγους, στοχάζεται, φιλοσοφεῖ καὶ προσεύχεται.

Ἡ ἄποψη αὐτὴ τοῦ δημοσιογράφου καὶ ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρὸς Γιάννη Χατζηφώτη ἔχει βαρύνουσα σημασία καὶ μᾶς παραδίδει μαθήματα φιλοσόφου ἤθους καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἀγωγῆς. Μᾶς δείχνει καὶ τὸ ποιόν τῆς δημοσιογραφίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀξία τῆς φιλοσόφου καὶ πνευματικῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν δυσκολιῶν τῆς ζωῆς μας. Ἡ φράση του «ὁ Θεὸς μὲ ἐλέησε μὲ ἕνα γερὸ ἐγκεφαλικὸ γιὰ νὰ βγῶ τελείως ἔξω ἀπὸ τὸν χορὸ αὐτὸ» καὶ ἡ ἄποψή του ὅτι κατάλαβε μέσα ἀπὸ τὴν δοκιμασία αὐτὴν πολὺ περισσότερο τὴν δύναμη τῆς προσευχῆς, εἶναι ὁμολογία πίστεως ποὺ ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ πολλὰ ἄρθρα καὶ πολλὲς συνεντεύξεις.

Ν.Ι.

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 2770