Skip to main content

Μὲ δύο λόγια (Συνοδικά)

«Όπως έχομεν διαπιστώσει εκ των τριμελών Επιτροπών και των διαφόρων εισηγήσεων κατά τάς Συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου των προηγουμένων τριών Συνοδικών Περιόδων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος δεν εζήτησεν υπερβολικόν τι από υμάς, ούτε έπραξεν τι καθ υπέρβασιν των Ιερών Κανόνων και των καθηκόντων αυτού ως Ποιμενάρχου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου…» (4388/19-12-2001 Ιεράς Συνόδου).

«Εκφράζομεν όμως ου μόνον την απορίαν αλλά και την βαθυτάτην θλίψιν ημών όταν είς Ηγούμενος και επί τριακονταπενταετίαν Ιεροκήρυξ εκφράζει μίαν τόσον ακραίαν και αντορθόδοξον άποψιν, γέμουσαν εκκοσμικεύσεως και πολιτειοκρατικής αντιλήψεως: Ορθόδοξος Ηγούμενος αιτούμενος παρ' ενός κοσμικού Δικαστηρίου την λήψιν αποφάσεως προς επιβολήν τελέσεως του Μυστηρίου της Ιερωσύνης! Θλιβερόν το ολίσθημα!...

Η ενορχηστρωμένη επίθεσις, δια προφορικών και γραπτών λόγων, εναντίον της Εκκλησίας και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου υμών, προερχομένη τόσον από υμάς (τόν πρ. Ηγούμενο Σπυρίδωνα Λογοθέτη) όσον και από τους Συλλόγους τους λειτουργούντας πέριξ της Ιεράς Μονής δια των περιοδικών αυτών, επ' ευκαιρία της εκδόσεως βουλεύματος, συνιστά απρεπή, ανοίκειον και αντιεκκλησιαστικήν ενέργειαν. … Επιβάλλεται η δραστικωτέρα αντιμετώπισις του προβλήματος, ίνα μη η χαίνουσα πληγή επεκταθή επικινδύνως και μολύνη ανεπανορθώτως άπαν το σώμα της τοπικής Εκκλησίας. … Επομένως το πρόβλημα υμών (τού πρ. Ηγουμένου Σπυρίδωνος Λογοθέτη) δεν υφίσταται μόνον μετά του οικείου υμών Ποιμενάρχου αλλά μετά της Ιεράς Συνόδου και γενικώτερον μετά της καθ' όλου Εκκλησίας» (1634/9-5-2003 Ιεράς Συνόδου).

«Η επιβολή της κανονικής τάξεως εις μίαν Επαρχίαν εντός των πλαισίων των Ιερών Κανόνων και της Εκκλησιαστικής Νομοθεσίας, είναι αποκλειστική αρμοδιότης, ου μήν αλλά και υποχρέωσις, του Μητροπολίτου της Επαρχίας ταύτης και επ' ουδενί λόγω μία τοιαύτη ενέργεια συνιστά κατάχρησιν εξουσίας, ως κακώς υποστηρίζετε. Εάν ο Μητροπολίτης μιας Επαρχίας, ως συμβαίνει εις την περίπτωσιν υμών, διαπιστώνη ανταρσίαν Κληρικών ή Μοναχών κατά της Κανονικής τάξεως και του Εκκλησιαστικού πολιτεύματος, είναι υποχρεωμένος να επεμβαίνη προς διαφύλαξιν της ενότητος της τοπικής Εκκλησίας, άλλως καθίσταται υπόλογος ενώπιον του Θεού…» (2599/1-9-2004 Ιεράς Συνόδου).

Ο Ιερομ. Σπυρίδων Λογοθέτης, πρ. Ηγούμενος της Μονής, «διαπνέεται υπό πλήρους κοσμικού και ορθολογικού πνεύματος, στερείται δε συνέσεως, εκκλησιαστικού φρονήματος και υπακοής εις την εκκλησιαστικήν τάξιν και δεοντολογίαν, ήτις αρμόζει εις κληρικόν...» Η Ιερά Σύνοδος «ήχθη εις την Απόφασιν όπως διαγράψη τον Ιερομόναχον Σπυρίδωνα Λογοθέτην… εκ του Καταλόγου των προς Αρχιερατείαν Εκλογίμων της Εκκλησίας της Ελλάδος, επί τώ λόγω ότι ούτος απώλεσε κατά τα ανωτέρω το ουσιαστικόν προσόν "νά διακρίνηται επί συνέσει"» (4257/17-12-2004 Ιεράς Συνόδου).

«Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος … ήχθη ομοφώνως εις την Απόφασιν όπως επιβάλη υμίν (στούς επικεφαλής της Ιεράς Μονής) το επιτίμιον της αποκοπής εκ της εκκλησιαστικής Κοινωνίας, ήτοι το επιτίμιον της ακοινωνησίας, επί καταφρονήσει της υπ' αριθμ. 9/2006 τελεσιδίκου και αμετακλήτου Αποφάσεως του Δευτεροβαθμίου Συνοδικού Δικαστηρίου και του οικείου υμών Επισκόπου, Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, ανυπακοή και απειθαρχία εις την κανονικήν και εκκλησιαστικήν τάξιν και δεοντολογίαν» (3519/6-9-2007 Ιεράς Συνόδου)

«Υμείς (η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως) αποτελείτε μοναδικήν εξαίρεσιν απειθαρχίας, ανυπακοής και ελλείψεως σεβασμού εις τα κανονικά μοναχικά θέσμια και τον θεσμόν της Εκκλησίας» (3039/27-8-2009 Ιεράς Συνόδου)

«Η Ιερά Σύνοδος επισημαίνει και υπογραμμίζει την έντονον αποδοκιμασίαν Αυτής δια την εκδήλως αναδιδομένην καταφρόνησιν Αυτής, τόσον ως προς την αποπνέουσαν εμπαιγμόν και ανεπίτρεπτον μεθοδείαν ενέργειαν όσον και ως προς το προσβλητικόν και υβριστικόν περιεχόμενον του κειμένου. Η καθ' υποτροπήν ανταρσία και ανυπακοή απάντων των αδελφών της Αδελφότητος υμών έναντι του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος αφ' ενός μεν περιορίζει τα μέγιστα τα όρια ανοχής εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου, αφ' ετέρου δε δεικνύει την αθεράπευτον διάθεσιν υμών, την πείσμονα άρνησιν υπακοής εις τάς Αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και την έλλειψιν στοιχειώδους εκκλησιαστικού φρονήματος. Πρόκειται περί σπανίας μορφής εκκλησιαστικής ασθενείας και κυοφορίας εκκλησιαστικού σχίσματος και παρασυναγωγής, περί των οποίων προβλέπονται βαρύταται ποιναί υπό του Κανονικού Δικαίου της Εκκλησίας. Επί τέλους δέον όπως συνέλθητε και μη προκαλήτε περαιτέρω την ανοχήν της Εκκλησίας.

Υπό τάς συνθήκας αυτάς η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εξωθείται υπό της Αδελφότητος υμών ίνα μελετήση και λάβη κατά των μοναχών και της Μονής επιβεβλημένα αυστηρά πάσης φύσεως κανονικά και νόμιμα μέτρα, λυπείται δε βαθύτατα δια το κατάντημα μοναχών, οι οποίοι εμπαίζουν ανερυθριάστως την Ιεράν Σύνοδον» (3663/30-10-2009 Ιεράς Συνόδου)

«Επί δεκατρία έτη η Ιερά Σύνοδος υπέμεινε φιλανθρώπως και συνεβούλευε φιλαδέλφως, με Αποφάσεις Αυτής, δια την διόρθωσιν των κακώς εχόντων εν τη Ιερά υμών Μονή. Παρατηρούσα, όμως, ότι η πολυχρόνιος αύτη φιλανθρωπία εξελαμβάνετο ως αδυναμία και ούτω υπονομεύοντο τα κανονικά θέσμια της Εκκλησίας, εν τη Συνεδρία Αυτής της 18ης Αυγούστου ε.έ. ... απεφάσισεν δια τους ανωτέρω καθ' έκαστον αυτοτελείς λόγους την επιβολήν του επιτιμίου της ακοινωνησίας (αποκοπής εκ της εκκλησιαστικής κοινωνίας) υπό το διαληφθέν περιεχόμενον εν τη από 4.9.2007 Αποφάσει Αυτής και εις τα λοιπά (πέραν των ήδη επιτιμηθέντων δια της από 4.9.2007 Αποφάσεως της Δ.Ι.Σ. Ιερομονάχων) μέλη της Αδελφότητος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου» (4905/22-8- 2011 Ιεράς Συνόδου).

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

  • Προβολές: 285854