Skip to main content

Εἰδήσεις Φεβρουαρίου 2004

Διδακτικὲς ὧρες στὰ Σχολεῖα

Ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε ἀνακοινώσει στοὺς μαθητὲς τῶν Γυμνασίων - Λυκείων της Ναυπάκτου, ἤδη ἀπὸ τὴν ἡμέρα τοῦ ἁγιασμοῦ, ὅτι εἶναι πρόθυμος νὰ ἀναπληρώση κενὰ σχολικῶν ὡρῶν καὶ νὰ ἔχη ἐπικοινωνία μαζί τους κατὰ τὶς διδακτικὲς ὧρες. Τόσο οἱ Καθηγητὲς ὅσο καὶ οἱ μαθητὲς ἀνταποκρίθηκαν μὲ ἐνθουσιασμὸ στὴν πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου.  Ἔτσι, στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς φροντίδας του γιὰ τὴν νεότητα, ἐπισκέφθηκε Λύκεια καὶ Γυμνάσια τῆς Ναυπάκτου, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τῶν μαθητῶν καὶ τῶν καθηγητῶν τους, γιὰ νὰ ἀναπτύξη διάφορα θέματα ποὺ τὰ ἀπασχολοῦσαν, μέσα στὰ πλαίσια τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἢ καὶ ἄλλων μαθημάτων.

Τὰ θέματα ἐδίδοντο ἀπὸ τοὺς Καθηγητές, καὶ βεβαίως ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ κάνη τὶς ἀνάλογες προσαρμογὲς καὶ ἐπεκτάσεις.

Στὸ 1ο Λύκειο μίλησε στοὺς μαθητὲς τῆς Β' τάξεως σχετικὰ μὲ τὴν εἰκονομαχία. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὰ θρησκευτικὰ αἴτια τῆς διαμάχης καὶ ἔδωσε τὶς θεολογικὲς προεκτάσεις της.

Στὸ 2ο Λύκειο μίλησε στὶς τρεῖς τάξεις, ἤτοι:

Στὴν Γ' τάξη μίλησε γιὰ τὴν εὐθανασία (παθητικὴ καὶ ἐνεργητική), καὶ ἀπήντησε σὲ ἐρωτήσεις τῶν μαθητῶν γιὰ τὶς μεταθανάτιες ἐμπειρίες, γιὰ τὶς ἐκτρώσεις, γιὰ τὴν ἀξία τῆς ζωῆς.

Στὴν Β' τάξη μίλησε γιὰ τὴν θρησκεία, δηλαδὴ γιὰ τὴν ἐτυμολογία τῆς θρησκείας, τὶς διαιρέσεις μεταξὺ τῶν θρησκειῶν καὶ τὴν διαφορὰ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν θρησκεία, διαφορὰ καὶ διάκριση τόσο ἐπίκαιρη στὶς ἡμέρες μας, ποὺ κυριαρχεῖ ὁ θρησκευτικὸς συγκρητισμός.

Στὴν Α' τάξη πρόκειται νὰ ὀμιλήση τὸν Μάρτιο μὲ θέμα τις παραθρησκευτικὲς ὀργανώσεις, οἱ ὁποῖες, δυστυχῶς, τόση ζημιὰ κάνουν, καὶ μάλιστα σὲ νέους ποὺ ἀναζητοῦν κάτι πέρα ἀπὸ τὴν καθημερινότητα καὶ δὲν ἔτυχε νὰ γνωρίσουν τὴν αὐθεντικὴ ἐκκλησιαστικὴ ζωή.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τὸ Γ' Γυμνάσιο τὶς παραμονὲς τῶν Χριστουγέννων καὶ ἀναφέρθηκε στὶς δύσκολες συνθῆκες στὶς ὁποῖες γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε ὁ Χριστός, δηλαδὴ γεννήθηκε σὲ ἕνα σπήλαιο καὶ ὄχι σὲ κλινική, τὴν Γέννησή Τοῦ ἀκολούθησαν σφαγὲς χιλιάδων παιδιῶν καὶ ἐξαναγκάστηκε νὰ γίνη πρόσφυγας. Συσχέτισε τὰ γεγονότα αὐτὰ μὲ σύγχρονα γεγονότα, ὅπως τὸ πῶς γεννιοῦνται τὰ παιδιὰ στὸν κόσμο, πῶς κακοποιοῦνται τὰ παιδιὰ καὶ ἐξαναγκάζονται νὰ γίνονται προσφυγόπουλα. Ἔγινε συζήτηση κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἔγινε λόγος γιὰ τὴν φτώχεια, τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν, τὴν κακοποίησή τους, τὴν προσφυγιά, τὸν ρατσισμὸ κλπ. Τέλος προέτρεψε τοὺς μαθητὲς νὰ διενεργήσουν διαγωνισμὸ ζωγραφικῆς, τὸ ἔπαθλο τοῦ ὁποίου θὰ τὸ χαρίση ὁ ἴδιος. Γιὰ τὸ θέμα τοῦ διαγωνισμοῦ θὰ κάνουμε ἀναφορὰ στὸ ἑπόμενο τεῦχος.

Ἦταν ἀποδοτικὴ αὐτὴ ἡ ἐπικοινωνία. Οἱ διδακτικὲς αὐτὲς ὧρες ἀποτελοῦν μιὰ πολὺ ἐποικοδομητικὴ εὐκαιρία γιὰ τὰ παιδιά, γιὰ νὰ ἀκούσουν τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν ὁποία τόσο λίγες εὐκαιρίες δίδονται σήμερα.-

Συνάντηση με τους Εκπαιδευτικούς

Συνάντηση μὲ τοὺς Ἐκπαιδευτικούς

Τὴν Παρασκευὴ 30 Ἰανουαρίου, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη συνάντηση τῶν Ἐκπαιδευτικῶν τῆς Ἐπαρχίας μας μὲ τὸν Σέβ. Μητροπολίτη, στὰ πλαίσια τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Τὸ πρόγραμμα περιελάμβανε τὴν εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου μὲ θέμα "οἱ Τρεὶς Ἱεράρχες καὶ ἡ ἄσκηση", συζήτηση μὲ τοὺς ἀκροατὲς καὶ δεξίωση.

Στην εἰσήγησή του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὸ πῶς οἱ Τρεὶς Ἱεράρχες ἀγάπησαν, ἐφήρμοσαν καὶ δίδαξαν τὴν ἄσκηση ποὺ διαθέτει ὡς μέθοδο ἡ Ἐκκλησία, στὸ πῶς χρησιμοποίησαν στὰ κείμενά τους καὶ τὶς ποιμαντικές τους ὁμιλίες ὅρους ἀπὸ τοὺς ἀθλητικούς, ἰδιαιτέρως τοὺς Ὀλυμπιακούς, ἀγῶνες, καὶ στὸ τί λένε οἱ Πατέρες γιὰ τὴν ἄθληση. Ἐν συνεχείᾳ ἀναφέρθηκε στὰ προβλήματα καὶ τὴν κατάπτωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων καθὼς καὶ στὴν σημερινή τους κατάσταση.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ περιέγραψε τὸ πῶς ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἀντιμετωπίζει τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ 2004.

Μετὰ τὴν εἰσήγηση ἀκολούθησε συζήτηση. Μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐρωτήσεις ποὺ τέθηκαν καὶ ἀπαντήθηκαν:

Ὑπάρχει ἀντίφαση μεταξὺ τῆς ἀντιμετώπισης τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἀπὸ τοὺς Τρεὶς Ἱεράρχες καὶ τὴν κατάργησή τους ἀπὸ τὸν Μέγα Θεοδόσιο; Στὴν ἁφὴ τῆς ὀλυμπιακῆς φλόγας θὰ συμμετάσχη ἡ Ἐκκλησία; Γιατί καθώρισαν ὡς ἡμερομηνία ἁφῆς τῆς ὀλυμπιακῆς φλόγας τὴν 25η Μαρτίου; κ.ἄ.

Ἐπειδὴ τὸ θέμα ἦταν ἐνδιαφέρον καὶ ἐπίκαιρο, ἀκολούθησαν καὶ οἱ σχετικὲς καθ' ὁμάδες συζητήσεις κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δεξίωσης ποὺ παρετέθη μερίμνη τῶν κυριῶν τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης.-

Τὰ ὀγδοντάχρονα τοῦ "Γυμνασίου Ναυπάκτου"
Μία ἐκδήλωση τοῦ 1ου Ἑνιαίου Λυκείου Ναυπάκτου

Τὸ Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στὴν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα Ναυπάκτου, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση γιὰ τὰ ὀγδόντα χρόνια (1923-2003) τοῦ "Γυμνασίου Ναυπάκτου", νῦν 1ου Ἑνιαίου Λυκείου, ὡς "συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως στὴν Ναύπακτο".

Μετὰ τὸ καλωσόρισμα ἀπὸ τὸν διευθυντὴ τοῦ 1ου Λυκείου κ. Ἀπόστολο Ζορμπὰ καὶ τοὺς χαιρετισμοὺς τῶν ἐπισήμων (ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἐκπρόσωπος τοῦ Νομάρχη, Δήμαρχοι Ναυπάκτου, Πλατάνου καὶ Πυλήνης, Προϊστάμενος Μέσης Ἐκπαιδεύσεως) μίλησαν κατὰ σειρὰ μὲ τὰ ἀντίστοιχα θέματα: Μαρία Μπακαδήμα, Προϊσταμένη τῶν Γέν. Ἀρχείων τοῦ Κράτους τοῦ Νομοῦ Αἰτ/νίας μὲ θέμα "Ἡ ἵδρυση τοῦ Γυμνασίου Ναυπάκτου τὸ 1923 μέσα στὴν ἐκπαιδευτικὴ πραγματικότητα τῆς Β/θμιας Ἐκπ/σῆς στὴν ἐπαρχία Ναυπακτίας", Ἀπ. Ζορμπάς, διευθυντής: "Ἡ ἵδρυση τοῦ Γυμνασίου Ναυπάκτου: Ἱστορικά", Κων. Σταυρόπουλος, μαθηματικὸς "Μαθητικὸ δυναμικὸ καὶ ἐκπαιδευτικὸ προσωπικό", Βάσω Κοτίνη καὶ Εὐθυμία Παπακωνσταντίνου, παλαιὲς μαθήτριες τοῦ σχολείου "ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸ Γυμνάσιό μας", Γιάννης Βαρδακουλάς, συγγραφεὺς λογοτέχνης "Ἡ παιδονομία στὰ μετεπαναστατικὰ χρόνια στὴν Ναύπακτο" καὶ ἡ κ. Γεωργία Λαγοῦ ἀπηύθυνε ἕναν χαιρετισμό, στὴν θέση τοῦ κ. Βασιλείου Μπιρπανάγου, ὁ ὁποῖος δὲν μπόρεσε νὰ συμμετάσχη στὴν ἐκδήλωση.

Τὴν ἐκδήλωση πλούτισε μὲ τὴν σχετικὴ ἔκθεση φωτογραφίας ὁ πολιτιστικὸς σύλλογος "Ναύπακτος - Πολιτιστικὲς Διαδρομές".-

Συνεστίαση Ἐρυθροῦ Σταυροῦ

Τὴν Κυριακὴ 25 Ἰανουαρίου πραγματοποιήθηκε μὲ ἐπιτυχία συνεστίαση καὶ κοπὴ βασιλόπιττας ἀπὸ τὸ Τοπικὸ Παράρτημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ σὲ ἑστιατόριο τῆς Ναυπάκτου.

Προλόγισε ἡ ἐκπαιδεύτρια κ. Μαρίνα Γεωργακοπούλου, καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος, ὡς Πρόεδρος τοῦ Παραρτήματος, παρουσίασε τὶς δραστηριότητες τοῦ Παραρτήματος καὶ εὐχαρίστησε τοὺς συνεργάτες καὶ συντελεστὲς τοῦ ἔργου. Χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ κ. Δήμαρχος Ναυπάκτου.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη συμβάλλει σημαντικὰ στὸ ἔργο τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στὴν Ναύπακτο καὶ μὲ τὴν δωρεὰν διάθεση χώρου στὸ Πνευματικό της Κέντρο γιὰ τὸ Γραφεῖο τοῦ Παραρτήματος καὶ τὴν ἐξάσκηση τῶν Ἐθελοντριῶν.

Τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν συνεστίαση καὶ τὴν κλήρωση διατέθηκαν γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.-

Κοπὴ Βασιλόπιττας Συλλόγου Φίλων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀμπελακιωτίσσης

Τὴν Κυριακὴ 25 Ἰανουαρίου πραγματοποιήθηκε ἡ κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας τοῦ Συλλόγου Φίλων Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης.

Κοπή Βασιλόπιττας Συλλόγου Φίλων της Ιεράς Μονής ΑμπελακιωτίσσηςὉ Πρόεδρος παρουσίασε τὸν ἀπολογισμὸ τοῦ Συλλόγου καὶ ἀναφέρθηκε στὴν ἄριστη συνεργασία μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη καὶ τὴν Ἱερὰ Μονή. Ἀναφέρθηκε ἰδιαιτέρως στὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὶς ἄοκνες προσπάθειές του, τὴν κατανόηση καὶ διορατικότητά του, καθὼς καὶ στὸν Ἡγούμενο π. Πολύκαρπο ποὺ ἔχει συντελέσει τὰ μέγιστα μὲ τὴν παρουσία του στὴν ἀνόρθωση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ὁ κ. Γεράσιμος Κουταβάς, ὁ ὁποῖος ἐνήργησε τὸν διαχειριστικὸ ἔλεγχο στὸν Σύλλογο παρουσίασε τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἐλέγχου καὶ τὶς δραστηριότητες τοῦ Συλλόγου.

Ἐν συνεχείᾳ μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὶς προσπάθειες ποὺ καταβάλλει ὡς Μητροπολίτης γιὰ τὴν ἐνίσχυση καὶ ἀνακαίνιση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ συνεχάρει τὸν Πρόεδρο καὶ τὰ μέλη τοῦ Συλλόγου, ἰδιαιτέρως τὸν π. Ἰωάννη Πολύζο, Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Ἀμπελακιωτίσσης, ὁ ὁποῖος στήριξε καὶ στηρίζει τὸ Μοναστήρι.

Τέλος, ἔγινε ἡ κλήρωση καὶ τὸ δῶρο κληρώθηκε στὴν κ. Ἀλίκη Ράϊκου, ἡ ὁποία τὸ δώρισε στὴν Μονή, γιὰ μιὰ νέα κλήρωση. Τὰ ἔσοδα τῆς κληρώσεως θὰ διατεθοῦν γιὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ Συλλόγου.-

Οἱ Συνάξεις τῆς Δευτέρας

Κάθε Δευτέρα πραγματοποιοῦνται στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως συνάξεις μὲ ὁμιλητὴ τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεο. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναπτύσσει θέματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν νηπτικὴ θεολογία καὶ τὴν θεραπευτικὴ μέθοδο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἤδη τὰ πρῶτα μαθήματα τῆς χρονιᾶς ἦσαν εἰσαγωγικά, καὶ ἀναφέρονταν στὴν δίψα καὶ ἀναζήτηση τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὅπου γῆς, γιὰ τὴν εὕρεση τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς καὶ τὴν λύση τῶν σημαντικῶν ὑπαρξιακῶν ἐρωτημάτων. Στὰ ἑπόμενα μαθήματα ὁ Σεβασμιώτατος θὰ προχωρήση στὴν ἀνάλυση καὶ παρουσίαση φιλοκαλικῶν κειμένων ποὺ ὁμιλοῦν γιὰ τὰ θέματα αὐτά.

Κατὰ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ θὰ γίνονται συγχρόνως καὶ τὰ θεῖα Κηρύγματα τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς καὶ οἱ συνάξεις τῆς Δευτέρας, ποὺ ἔχουν ἀμεσότητα καὶ μποροῦν νὰ συμμετέχουν καὶ οἱ ἀκροατὲς μὲ ἐρωτήματα καὶ συζήτηση.

***

Σύμφωνα μὲ ἀπόφαση τῆς διοικούσης Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀπὸ τὴν 1η Μαρτίου ἐ.ἔ. καὶ γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸ 1923, στὴν δωδεκαμελῆ Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου θὰ συμμετέχουν ἕξι Μητροπολῖτες ἐπαρχιῶν τῆς διασπορᾶς, ἐνῷ μέχρι τώρα, ὡς γνωστόν, συμμετεῖχαν ἀποκλειστικὰ Μητροπολῖτες περιοχῶν τῆς Τουρκίας. Οἱ ἕξι πρῶτοι Ἀρχιεπίσκοποι - Μητροπολῖτες τῆς διασπορᾶς ποὺ θὰ συμμετάσχουν στὴν Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου εἶναι οἱ ἑξῆς: Ἀμερικῆς Δημήτριος, Κρήτης Τιμόθεος, Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος, Νικαίας Ἰωάννης, Προύσης Διονύσιος καὶ Ρόδου Ἀπόστολος.

***

Ὁ Τουρκικὸς τύπος ἔδωσε μεγάλη δημοσιότητα στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Κούβα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα Χουριέτ, ἡ ὁποία ἄσκησε ἔμμεσα κριτική, ἐπισημαίνοντας ὅτι "ἕνας ἁπλὸς πολίτης τῆς χώρας" ἔγινε δεκτὸς στὸ ἐξωτερικὸ ὡς ἀρχηγὸς κράτους. Γι' αὐτὸ τὸ γεγονὸς θεώρησε ὑπεύθυνη τὴν Ἀθήνα, λέγοντας ὅτι ὁ Πατριάρχης πῆγε στὴν Κούβα μὲ δική της ὑποκίνηση καὶ ὅτι μὲ τρόπους σὰν καὶ αὐτὸν προσπαθεῖ νὰ δημιουργήση ἀφορμὲς ἀναγνώρισης τῆς οἰκουμενικότητας τοῦ "Πατριάρχου Φαναρίου". Ἡ Χουριὲτ γράφει αὐτὰ τὰ πράγματα παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πρῶτος ἐπίσημος ποὺ ὑποδέχθηκε τὸν Πατριάρχη στὴν Κούβα ἦταν ὁ ἐκεῖ πρέσβης τῆς Τουρκίας.

***

Καταργήθηκε διὰ τῆς ψηφίσεως νόμου (3220/2004) ἡ σχετικὴ παράγραφος τοῦ Α.Ν. 536/1945 ἡ ὁποία προέβλεπε φορολογία 35% ἐπὶ τῶν Ἱερῶν Ναῶν, κατόπιν ἐπιμόνων προσπαθειῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τοῦ Προέδρου Αὐτῆς Μακαρ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου.

***

Στὸ 8ο Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ρωσικῶν λαῶν, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Μόσχα στὶς ἀρχὲς Φεβρουαρίου 2004 προβλήθηκε ἡ ἀπαίτηση τῆς Μόσχας νὰ ἀναγνωρισθῇ ὡς 3η Ρώμη. Συγκεκριμένα, τὸ ἀπόγευμα τῆς 4ης Φεβρουαρίου, ὅταν στὸ Συμβούλιο προήδρευε ὁ ὑπεύθυνος τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, Μητροπολίτης Σμολὲνσκ Κύριλλος, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν διαφόρων εἰσηγήσεων, ἐκφράστηκε ἀπὸ Ρώσους συνέδρους ἡ ἄποψη, ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα ἡ Μόσχα νὰ ἀναλάβη τὸ ρόλο τῆς 3ης Ρώμης καὶ ὅτι ἐπιπλέον ἀποτελεῖ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο τὴν "νέα Ἱερουσαλήμ". Στὸ τέλος μάλιστα τῆς Συνεδρίασης παρουσιάστηκε ἕνα κείμενο στὸ ὁποῖο μεταξὺ ἄλλων ἀναφερόταν ὅτι "οἱ 550 ἐκπρόσωποι τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἄλλων τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν... ἀπευθύνονται πρὸς ὅλα τὰ ἔθνη τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως... Χαιρετίζουν τὶς προσπάθειες τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας καὶ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς διασπορᾶς, γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ μεταξύ τους πλήρης κανονικὴ καὶ εὐχαριστιακὴ ἑνότητα. Ὑπάρχει μιὰ ἀναγκαιότητα νὰ προσδιορισθῇ ὁ ρόλος τῆς Ρωσίας στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν κόσμο ὡς κέντρο τοῦ Ἀνατολικοῦ Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ".

***

Ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὸ 8ο Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ρωσικῶν λαῶν ἦταν ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλίας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἀντέδρασε στὶς ἀκραῖες ἀπόψεις περὶ 3ης Ρώμης ποὺ ἀκούσθηκαν στὸ Συνέδριο, οἱ ὁποῖες θίγουν εὐθέως τὰ πνευματικὰ καὶ κανονικὰ προνόμια τοῦ Πατριαχείου Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ εἶναι ἡ ἑνοποιὸς κανονικὴ δύναμη τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Εἶπε ἐπίσης ὅτι οἱ ἀπόψεις ποὺ ἐκφράζονται στὸν ἀνακοινωθὲν δὲν ἀπηχοῦν τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γι' αὐτὸ δὲν μποροῦσε νὰ τὶς προσυπογράψη. Μετὰ ἀπὸ διάλογο μὲ τὸν Μητροπολίτη Σμολὲνσκ ἀποφασίστηκε ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν νὰ γραφοῦν στὸ ἀνακοινωθὲν ὡς παρατηρητές, ποὺ δὲν ἔλαβαν μέρος στὴν ἀπόφαση.

***

Ἡ ἐφημερίδα Ντέϊλι Νιοὺς τῆς Νέας 'Ὑόρκης φιλοξένησε ἐγκωμιαστικὸ ἄρθρο του Τσὰρλσ Μπέλ, γιὰ τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ προκαθημένου τῆς ἑλληνορθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου. Ὁ ἀρθρογράφος ἀναφέρεται στὸ πενταετὲς ἔργο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος, ὅπως γράφει, κατάφερε νὰ ἐπουλώση τὶς πληγὲς τοῦ παρελθόντος καὶ παράλληλα νὰ καθοδηγῇ τὸ ποίμνιό του συνδέοντάς το μὲ τὶς ἐθνικὲς παραδόσεις σὲ ἀγαστὴ σύπνοια μὲ τὸν ἀμερικανικὸ πολιτιστικὸ καὶ κοινωνικὸ περίγυρο.

***

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Βορείου καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος συναντήθηκε στὶς 27 Ἰανουαρίου 2004, στὸν "Τουρκικὸ Οἶκο" τῆς Νέας Ὑόρκης, μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Τουρκίας κ. Ἐρντογάν, στὸν ὁποῖο προέβαλε τὸ αἴτημα τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, μὲ καθεστὼς πλήρους αὐτονομίας. Ὁ κ. Ἐρντογὰν ἀπάντησε ὅτι γιὰ κάτι τέτοιο ἐπιβάλλεται ἡ πραγματοποίηση βημάτων καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὸ θέμα τῶν θρησκευτικῶν δοξασιῶν τῶν Μουσουλμάνων τῆς Δυτικῆς Θράκης, ὑπογραμμίζοντας ὅτι "ἡ βάση ἐπί του προκειμένου, εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἀμοιβαιότητας". Αὐτὴ ἡ ἀρχή, βέβαια, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀλλάξη πολλὰ πράγματα ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων Ρωμηῶν τῆς Πόλης.

***

Τὴν δραστηριότητά του γιὰ τὸ ἔτος 2003 κοινοποίησε ὁ Σύλλογος Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν Ναυπάκτου "Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι". Ὁ Σύλλογος, τὴν χρονιὰ ποὺ πέρασε, πραγματοποίησε τρεῖς προγραμματισμένες αἱμοληψίες καὶ συγκέντρωσε 1401 μονάδες αἷμα. Ἀπὸ αὐτὲς ἐξυπηρετήθηκαν ὅλες οἱ ἀνάγκες τῶν συμπολιτῶν μας χωρὶς νὰ γίνη καμμιὰ διάκριση. Τὸ Π.Γ.Ν. Ρίου Πατρῶν κάλυψε 188 συμπολῖτες μας μὲ 390 μονάδες αἷμα, τὸ Π. Γ. Ν. Παίδων "Ἁγία Σοφία" στὴν Ἀθήνα κάλυψε 5 περιστατικὰ μὲ 10 μονάδες αἷμα καὶ τὸ ὑπόλοιπο κάλυψε τὰ πολυμεταγγιζόμενα ἄτομα τῆς Μεσογειακῆς Ἀναιμίας. Ὁ Σύλλογος ἐπίσης, ὅπως κάθε χρόνο, πραγματοποίησε τὸν καθιερωμένο ἐτήσιο αἱματολογικὸ ἔλεγχο σὲ ὅλους τοὺς αἱμοδότες σὲ συνεργασία μὲ τὸ Π.Γ.Ν Ρίου Πατρῶν. Τὰ ἀποτελέσματα αὐτά, σύμφωνα μὲ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Συλλόγου, εἶναι ἱκανοποιητικά.

***

Πραγματοποιήθηκε τὴν Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου ἡ ἐτήσια συνέλευση - ἀπολογισμὸς τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Τὴν συνέλευση εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος, ἐνῷ εἶχε κληθῇ καὶ ὁμίλησε ὁ Πανασ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Ἀντωνόπουλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σαγματᾶ, γιὰ τὸν νεοφανῆ ἅγιο Λουκᾶ τὸν ἰατρό. Περισσότερα γιὰ τὴν ἐκδήλωση θὰ γράψουμε στὸ ἑπόμενο τεῦχος.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2632