Skip to main content

Βιβλιοπαρουσίαση: Μιὰ φωνὴ ἀπὸ τὴν Νινευή - ἀπόψεις γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ στὴν Ταϊβάν

Κυκλοφόρησε τὸ βιβλίο - ἀνάτυπο ποὺ περιέχει τὴν συνέντευξη τοῦ ἱεραποστόλου π. Ἰωνᾶ στὴν Ἐφημερίδα μας, μαζὶ μὲ ἕνα κείμενό του ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐμπειρίες του στὴν μακρινὴ Ταϊβάν.

Ἡ ἔκδοση εἶναι μιὰ προσφορὰ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ διανέμεται δωρεάν, προκειμένου νὰ εὐαισθητοποιήση τοὺς Χριστιανούς, ὥστε νὰ βοηθήσουν ὑλικὰ καὶ ἠθικὰ τὴν προσπάθεια τοῦ π. Ἰωνᾶ, ποὺ εἶναι προσπάθεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νὰ δημιουργηθῇ μία Ἐνορία πιστῶν στὴν Κίνα.

Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ὁ πρόλογος ποὺ ἔγραψε ὁ Σεβασμιώτατος γιὰ τὸ συγκεκριμένο βιβλίο.

Πάντοτε ἐκτιμοῦσα καὶ σεβόμουν καί, βεβαίως, ἐξακολουθῶ νὰ ἐκτιμῶ καὶ νὰ σέβομαι τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ ἔχουν ὅραμα καὶ ἔμπνευση, ποὺ ἀγαποῦν τὸν Χριστὸ καὶ λόγῳ αὐτῆς τῆς ἀγάπης κάνουν ἔργα πέρα ἀπὸ τὰ συνηθισμένα, ποὺ κάνουν μεγάλες «ἐπαναστάσεις» μέσα στὴν κραυγὴ τῆς σιωπῆς, ποὺ κολυμποῦν σὲ «ὠκεανούς», ἀφήνοντας τὸν ἑαυτό τους στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος εἶναι ὁ π. Ἰωνᾶς ποὺ ξεκίνησε μιὰ δύσκολη ἀποστολή, ὡς ἄλλος Προφήτης Ἰωνᾶς, νὰ μιλήση γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία στὴν μακρινὴ Ταϊβάν, νὰ μεταφέρη τὴν πλούσια θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν μυστικιστικὴ Ἀνατολή.

Δὲν ξέρω πῶς ἐπέλεξε αὐτὴν τὴν ἀποστολή. Ἀλλά το ὅτι ἕνας ἄνθρωπος ζῇ σχεδὸν μόνος του σὲ μιὰ «ξένη» χώρα, καὶ ζῇ σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν «ξενιτεία», τὸ ὅτι παραμένει ἐκεῖ στὶς δύσκολες κλιματολογικὲς συνθῆκες τῆς περιοχῆς καὶ μαθαίνει τὴν κινέζικη γλῶσσα, προκειμένου νὰ τοὺς μιλήση γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη θεολογία, ποὺ γι' αὐτοὺς εἶναι ...κινέζικα, τὸ ὅτι γνωρίζει μὲ ἐπάρκεια τὴν θεολογικὴ διαφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς θρησκεῖες, ἡ ὁποία διαφορὰ συγκεκριμενοποιεῖται στὴν θεολογία τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, τὸ ὅτι ζῇ ἔξω ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος καὶ τῶν δημοσίων σχέσεων, τὸ ὅτι αἰσθάνεται μεγάλη χαρὰ ποὺ τελεῖ τὴν θεία Λειτουργία στὴν μακρινὴ αὐτὴ Χώρα καὶ ἡ χάρη της ἁπλώνεται στὸν λαό, τὸ ὅτι ξέφυγε τὸν πειρασμὸ τῆς θρησκευτικῆς γραφειοκρατίας, τῶν λεγομένων «πολιτικῶν τῆς Ἐκκλησίας», καὶ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς ποιμαντικῆς, τὸ ὅτι ἀνήκει σὲ μιὰ Ἐκκλησία ποὺ στὴν περιοχὴ ἐκείνη θεωρεῖται «παράνομη» κλπ. γιὰ μένα αὐτὸ ἔχει μεγάλη ἀξία καὶ σπουδαιότητα, δείχνει τὴν ἀποφατικὴ πλευρὰ τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας.

Τελικὰ τὸ θέμα εἶναι πῶς νὰ εἶναι κανεὶς ὁ ἴδιος μιὰ ἱεραποστολή, ἕνας Ἀπόστολος καὶ ὄχι νὰ κάνη ἁπλῶς ἱεραποστολή, πῶς νὰ εἶναι ὁ ἴδιος μιὰ προσευχὴ καὶ ὄχι νὰ κάνη ἁπλῶς προσευχή, πῶς νὰ εἶναι ὁ ἴδιος μιὰ θεολογία καὶ ἕνας θεολόγος καὶ ὄχι πῶς νὰ διδάσκη θεολογία, πῶς νὰ εἶναι ὁ ἴδιος Χριστιανὸς καὶ ὄχι πῶς νὰ κάνη τὸν Χριστιανό, πῶς νὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὀρθόδοξος Κληρικὸς καὶ ὄχι πῶς νὰ κάνη τὸν ὀρθόδοξο Κληρικό.

Τὸ ὅτι ὁ π. Ἰωνᾶς γνώριζε τὸν ἀείμνηστο π. Πορφύριο, τὸν μεγάλο αὐτὸν ἀσκητή, ποὺ διαβάζοντας κανεὶς τοὺς ἀπομαγνητοφωνημένους λόγους του ἀντιλαμβάνεται ὅτι εἶναι ἕνας νέος ἅγιος Συμεῶν Νέος Θεολόγος στὴν ἐποχή μας, καὶ τὸ ὅτι ἔλαβε τὴν εὐλογία του, εἶναι στοιχεῖο σημαντικὸ γιὰ τὴν ὅλη του πορεία.

Στὴν συνέντευξή του ποὺ δημοσιεύεται στὴν συνέχεια φαίνεται ὅλη ἡ προσωπικότητα τοῦ π. Ἰωνᾶ καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς ψυχῆς του. Διαβάζοντας τὶς ἀπαντήσεις του ποὺ διακρίνονται γιὰ τὴν εἰλικρίνεια, τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν καθαρότητα πολλὲς φορὲς διερωτήθηκα: πῶς μπορεῖ νὰ περάση τὸ ἔργο του π. Ἰωνᾶ μέσα στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καὶ νὰ γίνη εἴδηση; Καὶ τὸ θέμα αὐτὸ ἀποκτᾶ ἐνδιαφέρον ὅταν ὡς εἰδήσεις χαρακτηρίζονται τὰ «σκάνδαλα» καὶ οἱ ἄστοχες ἐνέργειες τῶν ἀρρωστημένων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι ἡ ζωὴ τῶν ἁγίων καὶ ἡ μετάνοια τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει μιὰ «μυστικὴ» ζωὴ ποὺ κινεῖται πέρα ἀπὸ τὴν λογικὴ καὶ τὶς αἰσθήσεις καὶ δὲν μπορεῖ νὰ γίνη ἀντιληπτὴ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὴν λογικὴ τῶν δερμάτινων χιτώνων.

Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ προσευχηθῶ στὸν Θεὸ νὰ ἐνδυναμώνη τὸν π. Ἰωνᾶ, ποὺ ὡς ἄλλος Προφήτης Ἰωνᾶς ζητᾶ βοήθεια βρισκόμενος μέσα στὸ δικό του "θαλάσσιον κῆτος", νὰ τὸν ἐνισχύση στὸ ἔργο του, νὰ τοῦ αὐξάνη τὴν ἔμπνευσή του. Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπαναλάβω τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ: "ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπη ἡ πίστις σοῦ» (Λούκ. κβ', 32).

Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  • Προβολές: 2730