Skip to main content

Μνήμη Εὐεργετῶν - Ἀπολογισμὸς Ἱδρυμάτων

14 Δεκεμβρίου 2003

Πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 14 Δεκεμβρίου στὴν ἀνακαινισμένη Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα ἐκδήλωση τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τοὺς Εὐργέτες - Δωρητὲς τῆς ἐπαρχίας μας, καὶ ταυτόχρονα ὁ δημόσιος ἀπολογισμὸς τῶν Ἱδρυμάτων - Κληροδοτημάτων, γιὰ τὸ ἔτος 2003.

Μνήμη Εὐεργετῶν - Ἀπολογισμὸς ἹδρυμάτωνΤο πρωΐ τελέσθηκε Ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Εὐεργετῶν: Σεραφείμ, Χριστοφόρου καὶ Δαμασκηνοῦ τῶν Ἀρχιερέων, Ἀνδρέα Ἀνδρεόπουλου, Ἀνδρέα Τσάρα, Νικολάου Τσάρα, Ἀνδρέα Κοζώνη, Κωνσταντίνου Κοζώνη, Γεωργίου Καπορδέλη, Γεωργίου καὶ Μαρίας Ἀθανασιάδη-Νόβα, Γαβριὴλ Οἰκονόμου, Δημητρίου Ἀσημακοπούλου, Δημητρίου καὶ Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους, Ἐπαμεινώνδα Ἀρβανίτη, Αἰκατερίνη Ἀρβανίτη, Εὐθυμίου Βαρδακουλᾶ, Λεωνίδα καὶ Πολυξένης Τσώνη, Ἀλτάνης Φλωροπούλου, Ἀθηνᾶς Πλατή, Λάμπρου Τζαβέλλα, Ἰωάννου Φούτζηλα, Λεωνίδα Χαραλάμπους, Παρασκευῆς Γαρμανή, Βασιλικῆς Ξανθοπούλου καὶ Ἰουλίας Κοζώνη. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ μνημοσύνου προσφέρθηκε κέρασμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἀκολούθησε ἐνημέρωση γιὰ τὴν πορεία καὶ τὰ προβλήματα τῶν Ἱδρυμάτων στὴν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα. Στὸ Προεδρεῖο κάθισαν ὁ Σέβ. Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ Πρόεδρος τοῦ συνόλου σχεδὸν τῶν Ἱδρυμάτων, ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Ἰωάννης Νταουσάνης, ὡς Ἀντιπρόεδρος τῶν Ἱδρυμάτων, ὁ κ. Γιάννης Ράπτης, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Κολοκύθα καὶ οἱ κ. Ἀπόστολος Ζορμπάς, Γιάννης Βαρδακουλάς, Ἀντώνιος Μασγάλας, Ἀθανάσιος Νοχὸς καὶ Ἀντώνιος Ποῦλος.

Στὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης παρουσιάσθηκε ἀπὸ τὸν μηχανικὸ κ. Βασίλειο Βούκλιζα μὲ διαφάνειες ἡ πρόοδος τῶν ἐργασιῶν στὴν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα τὰ τελευταῖα τέσσερα χρόνια. Ἔγινε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο ἡ γενικὴ καί, ὅπου χρειάστηκε, ἀναλυτικότερη, ἐνημέρωση γιὰ τὰ Ἱδρύματα, παρουσιάστηκαν τὰ προβλήματα ποὺ αὐτὰ ἀντιμετωπίζουν, ἀκολούθησε συζήτηση ἐπ' αὐτῶν καὶ τέλος δόθηκαν οἱ ὑποτροφίες καὶ τὰ βραβεῖα στοὺς νέους τῆς πόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μιλῶντας γιὰ τὴν Αἴθουσα, ὅπως λειτουργεῖ σήμερα καὶ μὲ ὅσα θὰ γίνουν τὴν ἑπόμενη χρονιά, εἶπε ὅτι εἶναι, ἂν ὄχι ἡ καλύτερη, τουλάχιστο ἀπὸ τὶς καλύτερες τοῦ Νομοῦ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων Νομῶν. Γιὰ νὰ ὑπάρχη αὐτὴ ἡ εὐπρεπὴς Αἴθουσα δαπανήθηκαν τὰ τελευταῖα χρόνια 264.123 εὐρὼ καὶ θὰ δαπανηθοῦν γιὰ βελτιώσεις ἀκόμη 146.735 εὐρώ. Ὡστόσο, ἐπεσήμανε τὴν ἀνάγκη νὰ βρεθοῦν τρόποι, ὥστε ἡ Αἴθουσα νὰ ἰσολογίζη τοὐλάχιστον τὰ λειτουργικά της ἔξοδα, τὰ ὁποῖα εἶναι δέκα φορὲς περισσότερα ἀπὸ τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὶς διάφορες ἐκδηλώσεις.

Ἀκολούθως ἔγινε ἀναφορὰ στὸ Καπορδέλειο-Ξύκειο Ἵδρυμα καὶ τὴ Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιωμένων, ἡ ὁποία, ὅταν ὁλοκληρωθῆ, θὰ φιλοξενῇ 60 γέροντες. Οἱ οἰκοδομικὲς ἐργασίες ἔχουν προχωρήσει μὲ τὴν σημαντικὴ δωρεὰ τοῦ κ. Ἰωάννη Ξύκη, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐθελοντικὴ προσφορὰ καὶ ἐργασία τοῦ μηχανικοῦ καὶ Δημάρχου Ἀντιρρίου κ. Γ. Κολοβοῦ, τοῦ μηχανικοῦ Π. Λαγαροῦ, τοῦ κ. Γ. Κουταβά. Τὰ ἔργα γίνονται μὲ αὐτεπιστασία, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Ἐφετείου, καὶ ἕως τώρα ἔχουν δαπανηθῇ 385.000 εὐρώ, ποσὸν ἐλάχιστο γιὰ τὸ μέγεθος τῶν ἐργασιῶν ποὺ ἔχουν γίνει. Τὴν συμπίεση τοῦ κόστους ἐπεσήμανε καὶ ὁ κ. Κολοβὸς στὴν τοποθέτησή του.

Ξύκειο - Καπορδέλειο Ὅπως ἀναφέρθηκε ἀναζητοῦνται τρόποι ἀξιοποίησης καὶ τῶν ὑπολοίπων 28 στρεμμάτων τοῦ Ἱδρύματος, ἐνῷ γίνονται καὶ συζητήσεις σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς Μονάδας σὲ κάποιο πρόγραμμα, ὥστε νὰ λειτουργήση μελλοντικά.

Πρόβλημα παρουσιάστηκε κατὰ τὴν ἐφετινὴ χρονιὰ μὲ τὸ Ἵδρυμα Νόβα, γιατί ἀπὸ τὴν μικρὴ τοκοφορία δὲν ὑπῆρξαν ἔσοδα ἱκανὰ γιὰ νὰ δοθοῦν ὑποτροφίες. Γιὰ νὰ μπορῇ τὸ Ἵδρυμα νὰ ἐκπληρώνη τοὺς σκοπούς του στὸ μέλλον γίνεται ἔρευνα ἀγορᾶς ἀκινήτου ἀπὸ τὸ ἐνοίκιο τοῦ ὁποίου θὰ ὑπάρχουν σταθερὰ ἔσοδα.

Τὸν ἀπολογισμὸ τοῦ Ἱδρύματος Κολοκύθα ἔκανε ὁ κ. Γιάννης Ράπτης. Κύριος σκοπὸς τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ χορήγηση ὑποτροφίας γιὰ συνέχιση σπουδῶν στὸ Ἐξωτερικό. Τὸ πρόβλημα καὶ σὲ αὐτὸ τὸ Ἵδρυμα προέρχεται ἀπὸ τὴν πτώση τῶν ἐπιτοκίων καὶ ἀναζητοῦνται τρόποι αὔξησης τῶν ἀποδόσεων.

Ἀκολούθησε συζήτηση, ἡ ὁποία περιστράφηκε κυρίως στὰ προβλήματα ποὺ παρουσιάζονται σὲ τέσσερα Ἱδρύματα, ἤτοι τοῦ Κοζώνη, τοῦ Ἀνδρεόπουλου, τοῦ Τσώνη καὶ τοῦ Παπαχαραλάμπους.

Ὑπάρχει πρόβλημα μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δύο οἰκοπέδων τοῦ Παπαχαραλαμπείου Ἱδρύματος. Τὸ πρόβλημα περιπλέκεται ἀκόμη περισσότερο ἀφοῦ τὸ 1/3 τῆς ἐκτάσεως ἄνήκέί στοὺς κληρονόμους τοῦ ἀείμνηστου Παπαχαραλάμπους καὶ πρέπει νὰ γίνει ἐπαφὴ μαζί τους γιὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ δικοῦ τους μεριδίου ἢ τὴν ἀποζημίωσή τους.

Ἡ διαδικασία ποὺ προβλέπεται (πράξη ἀναλογισμοῦ) δὲν εἶναι ἁπλὴ καὶ θὰ ἀπαιτηθεῖ χρόνος τοὐλάχιστον 18 μηνῶν γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή της ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ ληφθοῦν ὁριστικὲς ἀποφάσεις.

Πάντως ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι ἔχει ἐπικοινωνία μὲ τὸ Δήμαρχο καὶ ἄναμένέί τις ἀποφάσεις του. Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ Δήμαρχος ἐξεφρασε τὴν αἴσιοδοξίά του γιὰ λύση τοῦ προβλήματος μέσα στὸ 2004 ἢ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2005.

Πρόβλημα ὑπάρχει καὶ μὲ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ δεύτερου ὀρόφου του Κληροδοτήμαρος Ἀνδρέα Κοζώνη. Σήμερα χρησιμοποιεῖται ἄπό το Δῆμο Ναυπάκτου ὡς χῶρος φύλαξης ὑλικοῦ. Στοὺς δυνατοὺς τρόπους ἀξιοποίησής του προτείνεται ἡ σύναψη δανείου γιὰ τὶς ἀπαραίτητες ἐργασίες καὶ ἀκολούθως ἡ ἐκμετάλλευσή του ἢ διαφορετικὰ νὰ γίνει δημοπρασία - προκήρυξη ἐνδιαφέροντος ὥστε νὰ ὑπάρξει μισθωτὴς ὑπὸ ὅρους.

Βέβαια, σύμφωνα μὲ τὸν Σεβασμιώτατο ἡ καλύτερη λύση θὰ ἦταν ὁ χῶρος νὰ δοθῇ στὸ Δῆμο γιὰ νὰ ἐξυπηρετήση τὶς ἀνάγκες του ἀλλὰ τὰ τελευταῖα 4-5 χρόνια δὲν ἔχει γίνει κάτι πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.

Ἐκκρεμότητα ὑπάρχει καὶ μὲ τὸ κτίριο τοῦ Ἱδρύματος Τσώνη, στὸ ὁποῖο στεγάζεται σήμερα ἡ Πολεοδομία. Ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς ἀναγνωρίζεται ἡ ἀνάγκη μετεγκατάστασης τῆς ὑπηρεσίας αὐτῆς ὥστε ὁ χῶρος νὰ ἀπελευθερωθῇ καὶ νὰ χρησιμοποιηθῇ ἀποκλειστικὰ ὡς πνευματικό - πολιτιστικὸ κέντρο τοῦ Δήμου.

Προβληματισμὸς ὑπάρχει καὶ γιὰ τὸ κτῆμα τοῦ Ἱδρύματος ἀπὸ διαφαινόμενες προθέσεις καταπατήσεως ποὺ ἐμφανίζονται.

Γιὰ τὸ Κληροδότημα Ἄνδρεόπουλού ὅλοι συμφώνησαν ὅτι δὲν πραγματώθηκε ἡ βούληση τοῦ διαθέτη γιὰ τὴν προικοδότηση νέων γυναικῶν μετὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ σκοποῦ τοῦ Κληροδοτήματος. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ προτείνεται ὁ Δῆμος νὰ ἐντάξη στὸν προυπολογισμὸ τοῦ ὡς ἀντιστάθμισμα τῆς χρήσης τοῦ κτιρίου ἀπὸ φορεῖς ἢ ἰδιῶτες.

Στὸ τέλος τῆς ἐκδήλωσης δόθηκαν τὰ βραβεῖα καὶ οἱ ὑποτροφίες στοὺς δικαιούχους.

Ἀναλυτικὰ δόθηκαν οἱ ἑξῆς ὑποτροφίες:

ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:

Ποσὸν ὑποτροφίας κατ' ἄτομον 440,21 εὐρώ.

Δικαιοῦχοι: Ἀπὸ τὸ 1ο ΤΕΕ: Μπακούλας Ἰωάννης, Καινάρης Ἰωάννης, Κάκκος Σπυρίδων, Κονιστὴς Βασίλης. Ἀπὸ τὸ 2ο ΤΕΕ: Λαουρδέκης Γεώργιος, Μπέκος Ἰωάννης, κουμπούρας Χρῆστος.

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΑΡΑ:

Ποσὸν ὑποτροφίας κατ' ἄτομον 2.201,3 εὐρώ.

Δικαιοῦχοι: Καρκαβίτσας Πολύκαρπος, Βελαώρας Σπύρος, Ζάρρας Παναγιώτης, Σύψας Φοῖβος, Ζέλιος Εὐθύμιος, Δημαρὰς Σεραφείμ.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΖΩΝΗ:

Ποσὸν οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης: 88 εὐρὼ μηνιαίως.

Δικαιοῦχοι: Μπερτσιὰς Νικόλαος, Νικολόπουλος Παναγιώτης.

ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΡ. ΚΟΛΟΚΥΘΑ:

Ποσὸν ὑποτροφίας κατ' ἄτομον 600 εὐρὼ μηνιαίως.

Δικαιοῦχος: Ράπτη Κωνσταντίνα.

Βραβεύτηκαν ἐπίσης καὶ δύο μαθητὲς κάθε τάξης ἀπὸ ὅλα τὰ Σχολεῖα της Ναυπάκτου οἱ ὁποῖοι τὴν περυσινὴ χρονιὰ εἶχαν τὴν ὑψηλότερη βαθμολογία.

Γ.Λ.

  • Προβολές: 2789