Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Ἡ φυγὴ στὶς πόλεις - Ἡ πρόκληση τοῦ χριστουγεννιάτικου δένδρου...

Ἡ φυγὴ στὶς πόλεις

Θεωρῶ ἀξιοσημείωτο ποιμαντικὰ ἕνα τηλεοπτικὸ ρεπορτὰζ ἀπὸ ἀκριτικὴ περιοχὴ τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἔτυχε νὰ δῶ στὶς 11 Δεκεμβρίου σὲ πρωινὴ ἐκπομπὴ τοῦ ἀάάα. Ἦταν ἕνα τυπικὸ ρεπορτάζ –παρόμοιά του μεταδίδονται ἀπὸ πολλοὺς σταθμούς– ἀλλὰ μέσα στὴν ἁπλότητά του καὶ τὴν κοινοτυπία του μοῦ ἔκανε ἐντύπωση τὸ πόσο ἔντονα ἔδειξε, χωρὶς ἰδιαίτερη ἀναφορά, τὴν πνευματικὴ ρίζα τῆς ἀστυφιλίας, ἡ ὁποία ἐρήμωσε τὴν ἑλληνικὴ ὕπαιρθο.

Ὁ δημοσιογράφος μίλησε μὲ ἀγρότες, ἐπαγγελματίες, ἐκπαιδευτικούς, κάποιο γιατρὸ καὶ τὸν Δήμαρχο τῆς πόλης. Ὅλοι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Δήμαρχο καὶ τὸν Γιατρό, ἐξέφρασαν τὸ ἀνικανοποίητο τῆς "παραμεθόριας" ζωῆς τους. Ὁ Δήμαρχος τόνισε τὴν ὀμορφιὰ τοῦ τόπου του, ἀλλὰ καὶ τὰ πολλὰ προβλήματα ποὺ ἐπεσώρευσαν οἱ προηγούμενες διοικήσεις τῆς περιοχῆς ("παραδοσιακὴ" πολιτικὴ στάση), τὰ ὁποῖα ὠθοῦν τὸν κόσμο στὰ μεγάλα κέντρα. Οἱ ἀγρότες ἐξέφρασαν τὰ παράπονά τους γιὰ τὸ κόστος τῆς γεωργικῆς παραγωγῆς καὶ τὴν ἀδιαφορία τῆς κεντρικῆς διοίκησης, ποὺ ἀπογοητεύει τοὺς νέους καὶ τοὺς διώχνει ἀπὸ τὴ γῆ τους. Κάποιος τὰ ἔβαλε μὲ τὰ ὀλυμπιακὰ ἔργα ποὺ ἀπορροφοῦν τὸ μεγάλο ἐνδιαφέρον τοῦ κράτους καὶ δημιουργοῦν στὴν περιφέρεια τὴν αἴσθηση τῆς ἐγκατάλειψης. Μιὰ παρέα νεαρῶν ἐκπαιδευτικῶν ἐξέφρασε ὠμὰ τὸ ἐπαγγελματικὸ ἐνδιαφέρον της γιὰ τὸν τόπο· ἦταν ἐκεῖ, εἶπαν, ἁπλῶς γιὰ νὰ συγκεντρώσουν τὰ μόρια ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ μετατεθοῦν σὲ κάποια μεγάλη πόλη.

Παραφωνία, σ' αὐτὴν τὴν συμφωνία τῆς ἀπογοήτευσης ἦταν ὁ Γιατρός, ὁποῖος δήλωσε ὅτι ἡ ἐγκατάστασή του στὴν συγκεκριμένη πόλη ἦταν ἐπιλογή του, γιατί ἐκεῖ βρῆκε τὴν ποιότητα ζωῆς ποὺ ἤθελε, καὶ ὡς πρὸς τὴν ὑγιεινότητα τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ ὡς πρὸς τὴν ἁπλότητα καὶ καλοσύνη τῶν ἀνθρώπων. Δὲν τὸν αἰχμαλώτησε ἡ ἀπρόσωπη συρροὴ τοῦ κόσμου στὶς μεγάλες πόλεις, ποὺ δίνει τὴν ψευδαίσθηση τῆς ζωῆς.

Βέβαια, ὁ Γιατρὸς δὲν φαινόταν νὰ ἀντιμετωπίζη οἰκονομικὸ ἢ ἐπαγγελματικὸ πρόβλημα, ποὺ διώχνει πολλοὺς ἀπὸ τοὺς τόπους τους. Ὅμως, ἡ στάση του, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ἁπλὲς καὶ εἰλικρινεῖς κουβέντες τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ἔδειξε ὅτι μιὰ ἀπὸ τὶς βασικότερες αἰτίες τῆς φυγῆς πρὸς τὶς μεγάλες πόλεις, μαζὶ μὲ τὴν ἀναζήτηση καλύτερης ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης, εἶναι τὸ ἀνικανοποίητο ἀπὸ τὴν ἁπλὴ ζωή, ποὺ στερεῖται τὰ περιττά.

Δυστυχῶς, φθάσαμε στὸ σημεῖο νὰ μᾶς βασανίζη ἡ ἀπουσία τῶν περιττῶν. Προφανῶς, δὲν ἀντέχουμε καμμιὰ σύγκριση μὲ Αὐτὸν ποὺ ἐπέλεξε νὰ γεννηθῇ φτωχὸς στὸ σπήλαιο.

Ἡ πρόκληση τοῦ χριστουγεννιάτικου δένδρου...

Αὐτὲς τὶς μέρες ὅλες οἱ μεγάλες εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες στολίστηκαν μὲ τὸν χριστουγεννιάτικο διάκοσμό τους. Καὶ τὸ ἐρώτημα: ὅλος αὐτὸς ὁ διάκοσμος δὲν λέει τίποτε στοὺς Εὐρωπαίους συνταγματικοὺς νομοθέτες γιὰ τὶς πνευματικὲς ρίζες τῆς Εὐρώπης; Ἤ, πιὸ "διαφωτισμένα": πῶς ἀνέχονται ὅλη αὐτὴ τὴν χριστιανικὴ πρόκληση, ποὺ ἐξουθενώνει τὶς ἑτερόθρησκες εὐρωπαϊκὲς μειονότητες;... Ἂς εὐχηθοῦμε νὰ φωτισθοῦν στὸ νομοθετικό τους ἔργο τοὐλάχιστον ἀπ' τα λαμπάκια τῶν χριστουγεννιάτικων δένδρων.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2712