Skip to main content

Εἰδήσεις Σεπτεμβρίου 2003

 

 

Σύλλογος “Ἀλκυόνη”

Ἕνας νέος σύλλογος ἱδρύθηκε στὴν Ναύπακτο. Εἶναι σύλλογος ἀτόμων μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες (ΑΜΕΑ), τῶν γονέων καὶ τῶν φίλων αὐτῶν, τῆς περιοχῆς Ναυπακτίας καὶ Δωρίδος, καὶ ἔχει τὴν ἐπωνυμία "Ἀλκυόνη".

Ὁ Σύλλογος εἶναι μὴ κερδοσκοπικὸς καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν κοινωνικὴ καὶ ἐκπαιδευτικὴ ἔνταξη τῶν ΑΜΕΑ, μὲ τὴν δημιουργία ἐργαστηρίων καὶ κέντρου δημιουργικῆς ἀπασχόλησης, τὴν στήριξη τοῦ Εἰδικοῦ Σχολείου ποὺ ἤδη λειτουργεῖ στὴν Ναύπακτο, τὴν καταγραφὴ ὅλων τῶν ΑΜΕΑ ποὺ διαβιοῦν στὴν περιοχή, τὴν ὑποστήριξη ἄσκησης τῶν δικαιωμάτων τους, τὴν βοήθεια καὶ τὴν συμβουλευτικὴ στήριξη τῶν οἰκογενειῶν, τὴν προσπάθεια γιὰ ἀνεξαρτητοποίηση τῶν ἀτόμων αὐτῶν ἀπὸ τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον (κατασκηνώσεις, διακοπὲς κλπ.).

Μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἵδρυσαν τὸν σύλλογο εἶναι καὶ "γονεῖς ποὺ βλέπουμε τὸ μέλλον καὶ τὴν ζωὴ παιδιῶν μας ἀβέβαια, σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ προσπερνάει μὲ ἀδιαφορία τὰ ἄτομα μὲ δυσκολίες".

Ὁ σύλλογος καλεῖ ὅσους ἐπιθυμοῦν "πέρα ἀπὸ συμφέροντα, μικροπρέπειες καὶ ἐκμεταλλεύσεις στὸν εὐαίσθητο αὐτὸ χῶρο", νὰ γίνουν "βοηθοὶ σ' ἕνα δυναμικὸ καὶ ταυτόχρονα εὐγενῆ σκοπό. Γίνετε μέλη τοῦ συλλόγου μας, ὡς ἄτομα μὲ δυσκολίες, ὡς γονεῖς ἢ κηδεμόνες ἢ ὡς ἀρωγὰ μέλη καὶ ἀγκαλιάστε μας".

Προσωρινὴ διεύθυνση τοῦ συλλόγου "Ἀλκυόνη" εἶναι Ἀσημακοπούλου 4-6, Ναύπακτος.

Ἡ ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς

Τὴν 11η Σεπτεμβρίου τελέσθηκε ὁ ἁγιασμὸς τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς στὰ Σχολεῖα τῆς Ναυπάκτου. Ὁ Σεβασμιώτατος ἁγίασε τὰ Λύκεια καὶ τὰ Γυμνάσια τῆς πόλεως (1ο Λύκειο καὶ Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο καὶ Γυμνάσιο, 1ο καὶ 2ο ΤΕΕ, καὶ 3ο Γυμνάσιο) μίλησε στοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς εὐχήθηκε γιὰ τὴν νέα σχολικὴ χρονιά.

Κατ' ἀρχὴν συνεχάρη τοὺς μαθητές, τοὺς Ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς γονεῖς γιὰ τὴν μεγάλη ἐπιτυχία τῶν Σχολείων τῆς πόλεως στὶς πανελλήνιες ἐξετάσεις, κάτι ποὺ ὀφείλεται στὶς μεγάλες προσπάθειές τους. Τοὺς μίλησε γιὰ τὴν ἀρχαία παράδοση τῆς παιδείας ποὺ ὑπάρχει στὸν τόπο μας, ἡ ὁποία ἐκφραζόταν ἀκόμη καὶ στὰ ἀθλήματα τῆς ἐποχῆς, ὅπως τὰ ταυροκαθάψια, στὰ ὁποῖα συμβολιζόταν ἡ προσπάθεια τῶν νέων νὰ ὑπερβοῦν καὶ νὰ μεταμορφώσουν τὸ ἄλογο θυμικὸ καὶ τὸ ἔνστικτο τῆς ἐπιθετικότητος, κάτι ποὺ καλοῦνται καὶ σήμερα οἱ νέοι νὰ πράξουν διὰ τῆς μετουσιώσεως καὶ ἐξιδανικεύσεως ποὺ προσφέρεται ἢ πρέπει νὰ προσφέρεται μὲ τὴν παιδεία. Σὲ ἄλλο σχολεῖο μίλησε γιὰ τὶς ἱστορικὲς μορφὲς τῆς κοινωνίας σὲ σχέση μὲ τὴν σημερινὴ κοινωνία τῆς πληροφορίας καὶ τῆς παγκοσμιοποίησης, καὶ ἐπεσήμανε τὶς δυνατότητες ἀλλὰ καὶ τὶς ἀδυναμίες της καὶ ποιά ἡ θέση τοῦ προσώπου μέσα στὴν κοινωνία αὐτή. Σὲ ἄλλο σχολεῖο ἀναφέρθηκε στὸν ἀρχαιοελληνικὸ μῦθο τῆς ἁρπαγῆς τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸν Δία, ὁ ὁποῖος μᾶς διδάσκει ὅτι πρέπει νὰ τιθασεύουμε τὴν δύναμη (ταῦρος) μὲ τὴν παιδεία (Εὐρώπη), καὶ βεβαίως μᾶς πληροφορεῖ πῶς οἱ Ἕλληνες εἶναι οἱ ἀρχαιότεροι τῶν Εὐρωπαίων.

Στοὺς ἁγιασμοὺς παρευρέθη καὶ ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴν συμπαράστασή του στὴν μαθητικὴ κοινότητα.

Λόγῳ τοῦ περιορισμένου χρόνου, ἀφοῦ οἱ ἁγιασμοὶ σὲ ὅλα τὰ Σχολεῖα ἔγιναν τὴν ἴδια ἡμέρα –στὴν προσπάθεια τοῦ Ὑπουργείου νὰ ἀρχίση χωρὶς καθυστερήσεις ἡ σχολικὴ χρονιά– δὲν τηρήθηκε φέτος τὸ "ἔθιμο" ποὺ εἶχε ὁ Σεβασμιώτατος νὰ συζητάη μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἁγιασμοῦ μὲ τοὺς Καθηγητὲς γιὰ διάφορα θέματα τῆς ἐπικαιρότητος καὶ τῆς παιδείας. Πάντως, ὁ Σεβασμιώτατος ὑποσχέθηκε στοὺς μαθητὲς νὰ τοὺς ἐπισκεφθῇ καὶ νὰ συζητήση μαζί τους θέματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν.

Τοπικὲς ἑορτές: Ἀμπελακιώτισσα

Κεντρικὸ πανηγύρι τοῦ καλοκαιριοῦ εἶναι τὸ πανηγύρι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀμπελακιωτίσσης, τὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Στὶς πανηγυρικὲς ἀκολουθίες καὶ στὴν θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος κήρυξε καὶ τὸν θεῖο λόγο. Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς λιτανείας ἀνέπτυξε τὸ χωρίο τῶν ψαλμῶν "πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς τοῦ Βασιλέως ἔσωθεν", ἀναφερόμενος στὴν Θεοτόκο.

Βεβαίως, ὁ Σεβασμιώτατος ἐνδιαφέρεται γενικὰ γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονή, προσπαθῶντας νὰ δημιουργήση τὶς προϋποθέσεις, ὥστε ἡ Ι. Μονὴ νὰ γίνη κέντρο πνευματικὸ τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας. Εὐχαρίστησε, λοιπόν, στὸν λόγο τοῦ ὅσους βοηθοῦν στὴν συντήρηση τῆς ἱστορικῆς Μονῆς, κυρίως τὸν Σύλλογο Φίλων τῆς Μονῆς –ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὴν κατασκευὴ καὶ τοποθέτηση τῆς κεντρικῆς πύλης καὶ τὴν διαμόρφωση τῆς εἰσόδου τῆς Μονῆς, ἔργο ποὺ ἤδη παραδόθηκε– καὶ ἀνεκοίνωσε, ὁ Σεβασμιώτατος, τὶς προσπάθειες ποὺ καταβάλλει στὰ διοικητικὰ κέντρα τῆς Πολιτείας, ὥστε νὰ ἐξασφαλισθῆ οἰκονομικὴ βοήθεια γιὰ τὴν κτηριακὴ ἀποκατάστασή της.

Ἐπίσης, πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι καθ' ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους τελοῦνται στὸ Μοναστήρι καθημερινὰ οἱ ἱερὲς Ἀκολουθίες, ἐνῷ κατὰ τὸν Δεκαπενταύγουστο ποὺ πληθαίνουν οἱ προσκυνητὲς τελοῦνται οἱ Παρακλήσεις, θεῖες Λειτουργίες καὶ γίνεται ἐξομολόγηση.

Τοπικὲς ἑορτές: Στὸν Ἅγιο Βλάσιο

Στὶς 17 Αὐγούστου πανηγυρίζει ὁ Ἅγιος Βλάσιος, καὶ συγκεκριμένα οἱ Ἁγιοβλασίτες ἑορτάζουν τὸ θαῦμα ποὺ ἔκανε ὁ Ἅγιος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας, ὅταν ξύπνησε τοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ γιὰ νὰ προλάβουν νὰ ἀμυνθοῦν στὴν ὕπουλη ἐπίθεση τῶν Τούρκων ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἐκδηλωθῇ τὰ χαράματα. Στὸ πανηγύρι συνάγεται πλῆθος Ἁγιοβλασιτῶν καὶ Ἀγρινιωτῶν, καλοὶ Ἱεροψάλτες, ὅλοι σχεδὸν οἱ Ἱερεῖς τῆς Περιφερείας τοῦ Ἁγίου Βλασίου, μὲ ἐπί κεφαλῆς τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο π. Κωνσταντῖνο Μάλαινο, οἱ ὁποῖοι περιστοιχίζουν τὸν Ἐπίσκοπο, ποὺ κάθε χρόνο τελεῖ τὴν θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναό.

Τοπικὲς ἑορτές: Ἅγιος Ἰωάννης Βομβοκοῦς

Τὸ παραδοσιακὸ καὶ ἱστορικὸ αὐτὸ μοναστηράκι, ποὺ αὐτὴν τὴν στιγμὴ συντηρεῖται ἀπὸ μία μοναχή, ποὺ παραμένει σ' αὐτό, ἀπὸ τὴν διαχειριστικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ ἀπὸ τὸν Σύλλογο Φίλων τῆς Μονῆς ποὺ τὴν βοηθοῦν ὅσο μποροῦν, πανηγύρισε στὶς 29 Αὐγούστου. Στὸν Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος μόλις εἶχε καταφθάσει ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ὅπου συμμετεῖχε στὴν τελευταία συνεδρίαση τῆς 146ης Συνοδικῆς Περιόδου καὶ μίλησε μετὰ τὸ πέρας τῆς λιτανείας. Ἐπίσης τέλεσε τὴν ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο. Τὸ Μοναστήρι τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀγαπητὸ στοὺς Ναυπακτίους, οἱ ὁποῖοι το ἐπισκέπτονται, ἰδίως τὶς εὐλογημένες ἡμέρες τῆς γιορτῆς του. Μόνο ποὺ περνοῦν τὸν ἴδιο ...χωματόδρομο ποὺ πατοῦσαν οἱ πρόγονοί τους, ἀφοῦ τὸ φτωχὸ Μοναστηράκι εἶναι ἀπὸ τὰ λίγα μέρη τῆς Ναυπακτίας ποὺ συνδέεται ἀκόμη μὲ χωματόδρομο.

Τοπικὲς ἑορτές: Ἁγία Παρασκευή

Μὲ μεγάλη λαμπρότητα πανηγύρισε καὶ φέτος ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου, καί, βεβαίως, καὶ οἱ ὑπόλοιποι δεκαέξι (16) ἐνοριακοὶ Ναοὶ καὶ τὰ πολυάριθμα παρεκκλήσια ποὺ βρίσκονται σὲ ὅλη τὴν Μητρόπολη. Ἡ πανήγυρη τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ ἡ λιτανεία τῆς εἰκόνος της συγκεντρώνει πολλοὺς πιστούς, "κατοικοῦντας καὶ παρεπιδημοῦντας" στὴν Ναύπακτο τὸ καλοκαίρι. Ἡ ἀρτοκλασία ἔγινε στὴν πλατεῖα τῆς πόλεως καὶ ἀκολούθησε θεῖο κήρυγμα ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ τὸ ἀνδρικὸ φρόνημα τῆς ἐνδόξου μάρτυρος καὶ τόνισε τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ ἀνδρικοῦ φρονήματος, ποὺ εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ εἰλικρίνεια καὶ ἡ σταθερότητα.

Τοπικὲς ἑορτές: Παναξιώτισσα

Μεγάλη ἦταν ἡ προσέλευση πιστῶν στὴν θρησκευτικὴ πανήγυρη τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου στὴν Παναγία Παναξιώτισσα Γαυρολίμνης, τὸν ἀρχαῖο αὐτὸν καὶ θαυμάσιο βυζαντινὸ Ναό. Ἐτελέσθη μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετὰ Ἀρτοκλασίας καὶ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος, καὶ τὴν κυριώνυμο ἡμέρα θεία Λειτουργία μετ' ἀρτοκλασίας. Συμμετεῖχαν οἱ Ἱερεῖς τῆς περιοχῆς. Τὸ πανηγύρι συγκεντρώνει πολλοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι προσέρχονται στὴν χάρη τῆς Παναγίας, στὴν ὀμορφιὰ τῆς ἐξοχῆς καὶ τὴν μεγαλοπρέπεια τοῦ ἀρχαίου Ναοῦ.   π. Ι.Γ.

Συνάντηση γυναικῶν

Μέσα στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς δραστηριότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, θὰ πρέπη νὰ ἐνταχθῇ καὶ ἡ διημερίδα ποὺ ὀργανώθηκε ἀπὸ τὶς 12-13 Σεπτεμβρίου μὲ θέμα "Ἡ προοπτικὴ τῆς χριστιανῆς γυναίκας στὶς ἡμέρες μας", καὶ πραγματοποιήθηκε στὸν χῶρο τῆς κατασκηνώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὅπως δηλώνει καὶ ὁ τίτλος, ἡ διημερίδα ἀφοροῦσε ἀποκλειστικὰ γυναῖκες καὶ δὴ γυναῖκες νέες καὶ μάχιμες στὸν οἰκογενειακὸ καὶ κοινωνικὸ χῶρο.

Ἡ διημερίδα ἄρχισε τὴν Παρασκευὴ τὸ ἀπόγευμα μὲ Ἑσπερινό. Ἀκολούθησε ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου ποὺ τόνισε στὴν ἀρχὴ ὅτι τὸ πρόβλημα ποὺ καθορίζει τὴν ζωή μας εἶναι στὴν βάση τὸ θεολογικό. Εἶναι ἡ σχέση ποὺ ἀναπτύσσουμε μὲ τὸν Θεὸ διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἐσωτερικὴ πληρότητα ποὺ ἀποκτοῦμε μὲ ἀποτέλεσμα τὰ ποικίλα προβλήματα, οἱ δυσκολίες τῆς καθημερινότητάς μας νὰ μὴν ἀφομοιώνουν τὸν ζωτικὸ χῶρο τῆς ψυχῆς μας καὶ νὰ μὴν μᾶς ἀποπροσανατολίζουν ἀπὸ τὸ βασικὸ ἔργο τῆς μετανοίας. Ἀναφέρθηκε στὴν συνέχεια στὸ μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, ὅπως αὐτὸ λειτουργοῦσε στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία, γιὰ νὰ καταδείξη ὅτι μοναδικὸς σκοπὸς καὶ στόχος στὴν ζωὴ τῆς χριστιανῆς γυναίκας εἶναι ἡ ἐνεργοποίηση τῆς χάριτος τοῦ βαπτίσματος μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ζωὴ τῆς μετανοίας. Ὡς ἐπιστέγασμα ὅλων αὐτῶν ὁ Σεβασμιώτατος διάβασε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Βίος καὶ Λόγοι" τοῦ Γέροντος Πορφυρίου. Ἡ τρυφερότητα καὶ γλυκύτητα ποὺ ἀποπνέουν οἱ λόγοι τοῦ Γέροντα γέμισαν τὶς ψυχές μας καὶ ἦταν ὁ πιὸ πειστικὸς τρόπος νὰ νοιώσουμε βαθειὰ ὅτι "ὅποιος θέλει νὰ γίνη Χριστιανός, πρέπει πρῶτα νὰ γίνη ποιητής... Πρέπει νὰ πονάης. Ν' ἀγαπάης καὶ νὰ πονάης. Νὰ πονάης γι' αὐτὸν ποὺ ἀγαπάης". Ἀκολούθησε συζήτηση. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ νύχτα ἔπεσε, τὸ φεγγάρι γέμισε τὴν θάλασσα καὶ μεὶς ἀποσυρθήκαμε μὲ τὴν προσδοκία τῆς λειτουργίας, τὸ ἑπόμενο πρωϊνό. Ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε, οἱ γυναῖκες ἔψαλλαν ὁμοθυμαδόν, ἐνῷ ὁ π. Θωμᾶς Βαμβίνης ἁπλὰ καὶ περιεκτικὰ μίλησε στὸ κήρυγμα γιὰ τὸν ἀνακαινισμὸ τῆς ψυχῆς μας. Μετὰ τὸ πρωϊνό, σὲ χαλαρὴ καὶ ἤρεμη ἀτμόσφαιρα, ἐπηκολούθησε συζήτηση μὲ ἀφορμὴ τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἔθεταν οἱ φιλοξενούμενες. Ἐντυπωσιακὸ ἦταν τὸ γεγονὸς ὅτι τέθηκαν ἐρωτήματα θεμελιακά, πνευματικῆς ὑποδομῆς, μετὰ ἀπὸ τὸ πλαίσιο ἀναφορᾶς ποὺ δημιούργησε ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Τρεὶς ὧρες συζήτηση ἴσως δὲν ἦταν ἀρκετὲς νὰ ξεδιψάσουν τὴν ἀναζήτηση τόσων ψυχῶν, ἦταν ὅμως ἀρκετὲς νὰ ἐπαναπροσδιορίσουν τὸν στόχο τῆς ζωῆς μᾶς ἐν Χριστῷ, νὰ ἡμερέψουν τὴν ἀναστάτωση καὶ τὴ σύγχυσή μας καὶ νὰ μᾶς γεμίσουν εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν προσφορὰ ἀγάπης τοῦ Σεβασμιωτάτου νὰ μᾶς θρέψη μὲ στερεὰ πνευματικὴ τροφή.

Ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ δὲν θὰ ἦταν πλήρης ἂν δὲν εὐχαριστούσαμε ἐκ καρδίας τὶς κυρίες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης ποὺ μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν προσφορά τους οἰκονόμησαν τὴν φιλοξενία αὐτοῦ τοῦ διημέρου. Εὐχαριστοῦμε θερμὰ ὅλους ὅσους συνετέλεσαν στὴν ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς ἰδέας καὶ διατηροῦμε αὐξημένες προσδοκίες γιὰ τὴν χρονιὰ ποὺ ἔρχεται.

Ε.Μ.

Ἡμερίδα Ἐκπαιδευτικῶν

Τὴν Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πραγματοποιήθηκε ἡμερίδα τῶν Ἐκπαιδευτικῶν, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Σχολικοῦ Συμβούλου τῆς 7ης Περιφερείας Ἂ'/θμιας Ἐκπαίδευσης Αἰτωλοακαρνανίας κ. Γ. Ἀναστασίου, μὲ θέμα "Τοπικὴ Ἱστορία". Ἡ Ἡμερίδα εἶχε σκοπὸ τὴν ἐνημέρωση τῶν Ἐκπαιδευτικῶν γιὰ τὴν ἀνάγκη συστηματικῆς διδασκαλίας τῆς τοπικῆς ἱστορίας. Ἕνας ἀπὸ τοὺς εἰσηγητὲς ἦταν καὶ ὁ Διευθυντὴς τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς πόλης μᾶς κ. Θωμᾶς Παναγιωτόπουλος μὲ θέμα "Γνώση τῆς τοπικῆς ἱστορίας καὶ τοποθέτηση τῶν ἱστορικῶν γεγονότων στὸν χρόνο· ἐπισκέψιμα ἱστορικὰ μνημεῖα". Σὲ ἑπόμενα τεύχη τῆς "Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης" θὰ δημοσιεύσουμε ὁρισμένα τμήματα ἀπὸ τὴν ἐνδιαφέρουσα αὐτὴ εἰσήγηση.

Καλοκαιρινά - Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ἡμέρα ὁμογενῶν στὸ Τρίκορφο Χάλκειας

Εγκαίνια Ἱεροῦ Ναού και ημέρα ομογενών στο Τρίκορφο Χάλκειας

Σε πανηγυρικὴ ἀτμόσφαιρα τελέσθηκαν στὶς 3 Αὐγούστου ἐ.ἔ. τα ἐγκαίνια τοῦ νέου Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Τρικόρφου Χάλκειας. Τὰ ἐγκαίνια τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἐξηγοῦσε στοὺς πιστοὺς τὰ διάφορα στάδια καὶ τελούμενα τῆς Ἀκολουθίας, ἐνῷ ἀμέσως μετὰ τελέσθηκε ἡ πρώτη ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία, στὸν κατάμεστο Ἱερὸ Ναό. Ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Ἐνοριτῶν μίλησε ὁ κ. Γαβριὴλ Τίμπας. Τὸν λόγο του δημοσιεύουμε σὲ ξεχωριστὴ στήλη.

Ὁ Ι. Ναὸς ἀποτελεῖ κόσμημα γιὰ τὴν περιοχὴ καὶ εἶναι καρπὸς τῶν ἀόκνων προσπαθειῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ. Εὐχόμεθα νὰ συντελέση ἔτι περισσότερο στὴν κατὰ Θεὸν πρόοδο καὶ στὸν ἁγιασμὸ τῆς Ἐνορίας.

Τὴν ἴδια ἡμέρα, στὴν θεία Λειτουργία ἦσαν καλεσμένοι ἀπὸ τὴν Ι. Μητρόπολη καὶ οἱ ὁμογενεῖς ποὺ ἐπισκέφθηκαν τὴν Ναύπακτο τὸ καλοκαίρι. Ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας ὑπὲρ ὑγείας τῶν ξενιτεμένων καὶ μνημόσυνο γιὰ τοὺς κοιμηθέντας στὴν ξενιτειά. Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας προσεφέρθη κέρασμα.

Στὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Τρικόρφου

λόγος τοῦ κ. Γαβριὴλ Τίμπα

Σεβασμιώτατε, Κύριε Ὑπουργέ, Κυρίες καὶ Κύριοι, Ἀγαπητοὶ χωριανοί,

Ὅταν οἱ πρόγονοί μας στὰ δύσκολα μετεπαναστατικὰ χρόνια, ὁδηγούμενοι ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, θεμελίωσαν σ' αὐτὸν ἐδῶ τὸ χῶρο τὸ ταπεινὸ Ἐκκλησάκι, ἀσφαλῶς δὲν μποροῦσαν νὰ φανταστοῦν τὴν σημερινὴ μέρα.

Ὅσοι χωριανοὶ ὅμως, ἐκφράζοντας τὴν θέληση ὅλων μας, πρωτοστατοῦσαν τὸ 1985 στὴ θεμελίωση μιᾶς καινούριας Ἐκκλησιᾶς, εἶχαν ἀκλόνητη πίστη πῶς ὅλο τὸ Τρίκορφο, ντόπιοι καὶ ξενιτεμένοι χωριανοί, δὲν θ' ἀργοῦσαν νὰ ζήσουν στιγμὲς θρησκευτικῆς κατάνυξης καὶ εὐλάβειας καὶ νὰ νιώσουν συναισθήματα δικαιολογημένης χαρᾶς καὶ περηφάνιας.

Χαρᾶς, γιατί κατορθώσαμε σὲ σχετικὰ σύντομο διάστημα –κι ἀφοῦ ξεπεράσαμε μιὰ ἀρχικὴ περίοδο ἀδράνειας– νὰ ἀποπερατώσουμε τὸν Ἱερὸ Ἐνοριακὸ Ναὸ τῆς Ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς, τῆς Πολιούχου καὶ Προστάτιδος τοῦ χωριοῦ μας.

Καὶ περηφάνιας, γιατί θαρροῦμε πῶς αὐτὸς ὁ περικαλλὴς ναὸς ἀποτελεῖ καύχημα τοῦ Δήμου μας καὶ κόσμημα ὅλης τῆς Ναυπακτίας.

Ὡς ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ διερμηνεύοντας τὰ αἰσθήματα ὅλων τῶν Τρικορφιωτῶν, ἐκφράζω δημόσια τὶς θερμές μας εὐχαριστίες πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μᾶς κ. Ἰερόθεο, γιατί μὲ τὸ ἀμέριστο ἐνδιαφέρον του καὶ τὶς πατρικές του συμβουλές, χωρὶς τὸ γνώριμο πατερναλιστικὸ ὕφος ὅσων ἀσκοῦν ἐξουσία καὶ μὲ τὴν πίστη του στὶς δυνατότητες τῆς λαϊκῆς ἐκκλησίας, συνέβαλε καθοριστικὰ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν, ποὺ συναντήσαμε, καὶ στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἑξάχρονου ἔργου μας.

Ἀκόμα, εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὸν ἄξιο συγχωριανό μας, μεγάλο δωρητὴ καὶ εὐργέτη, Ἠλεκτρολόγο Μηχανικό, Νικόλαο Κυρίτση, γιὸ τοῦ ἀείμνηστου μπάρμπα-Γιώργη τοῦ Ἔφορα. Πρῶτος αὐτὸς ξεκίνησε τὸ ἔργο τῆς ἀνέγερσης καὶ γενναιόδωρα ὁλοκλήρωσε τὸν φέροντα ὀργανισμὸ τοῦ νέου Ναοῦ.

Εὐχαριστίες ἀπευθύνουμε καὶ πρὸς τὸν συντοπίτη μας Ὑπουργὸ Μεταφορῶν καὶ Ἐπικοινωνιῶν κ. Χρῆστο Βερελῆ, ὁ ὁποῖος μὲ τὶς ἐνέργειές του ἐξασφάλισε σημαντικὸ χρηματικὸ ποσὸν γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ στόχου μας.

Εὐχαριστοῦμε, τέλος, καὶ ὅλους τοὺς δωρητὲς καὶ συνδρομητές, ποὺ μὲ ἀνυπόκριτη προθυμία πρόσφεραν ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου μας.

Ἰδιαίτερα εὐχαριστοῦμε ὅσους μὲ προσωπικὴ ἐργασία, μόχθο καὶ θυσίες βοήθησαν νὰ φτάσουμε ἐδῶ.

Πιστεύουμε πῶς μὲ τὸ ἔργο μας αὐτὸ τιμοῦμε τὴν μνήμη τῶν πατέρων μας, ποὺ μὲ τὴν παλιὰ ἐκκλησιὰ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, μὲ τὸ νεότερο παρεκκλήσι τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, τὰ ξωκκλήσια τοῦ Ἀη-Γιώργη καὶ τοῦ Ἀη-Θανάση -ἀκοίμητους φρουροὺς τοῦ χωριοῦ μας- μᾶς παρέδωσαν πίστη καὶ παράδοση ζωντανή, πηγὴ δύναμης, παρηγοριᾶς κι ἐλπίδας στὸ πέρασμά μας ἀπ' αὐτὸν τὸν κόσμο.

Κι ἀφήνουμε παρακαταθήκη, ἐμεῖς οἱ παλιότεροι, στὴ νεολαία τοῦ Τρικόρφου τὴ φλόγα τῆς πίστης καὶ τὰ νάματα τῆς παράδοσης, ποὺ κράτησαν ζωντανὸ τὸ Γένος μας σὲ δύσκολους καιροὺς καὶ μποροῦν σήμερα, σὲ μιὰ ἐποχὴ παγκοσμιοποιημένης ἰσοπέδωσης καὶ ἀλλοτρίωσης νὰ διατηρήσουν τὴν ἐθνική μας ταυτότητα.

Τελειώνοντας, ἐπιτρέψτε μας, Σεβασμιώτατε, νὰ σᾶς εὐχαριστήσουμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ καὶ εἰς ἀνάμνησιν τῆς σημερινῆς ἡμέρας νὰ σᾶς προσφέρουμε αὐτὸ τὸ μικρὸ συμβολικὸ δῶρο.

Θυρανοίξια Ναϋδρίων

Τὰ θυρανοίξια τοῦ Ἐξωκκλησίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὴν Ἀμπελακιώτισσα τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος στὶς 13 Αὐγούστου. Τὸ ναΰδριο ἀποτελεῖ παρεκκλήσιο τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ καὶ κτίσθηκε σὲ οἰκόπεδο, μὲ ἔξοδα καὶ προσωπικὴ ἐργασία τῆς οἰκογενείας Νικολάου Κοτρώνη.

Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή, εἶναι καλὸ νὰ σημειώσουμε ὅτι παρατηρεῖται μεγάλη ἀταξία ὡς πρὸς τὴν ἀνέγερση Ἐξωκκλησίων. Συγκεκριμένα πολλοὶ Χριστιανοί, παρακινούμενοι μὲν ἀπὸ εὐλάβεια, μὴ γνωρίζοντας δὲ ἢ μὴ θέλοντας νὰ συμμορφωθοῦν μὲ τοὺς κανόνες καὶ τοὺς νόμους, δὲν ἀκολουθοῦν τὴν ἐνδεδειγμένη κανονικὴ καὶ νόμιμη ὁδό, δηλαδὴ δὲν λαμβάνουν ἄδεια ἀπὸ τὴν Ι. Μητρόπολη, οὔτε βεβαίως ἀπὸ τὴν Ναοδομία, στὴν ὁποία θὰ τοὺς παρέπεμπε ἡ Ι. Μητρόπολη, δὲν συγκεντρώνουν τὰ ἀπαραίτητα δικαιολογητικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργοῦνται πολλὰ προβλήματα. Τὸ κυριότερο εἶναι ὅτι τὰ Ἐκκλησάκια αὐτὰ δὲν ὑπάγονται στὸν Ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ χωριοῦ, ὅπως εἶναι τὸ κανονικό, ἀλλὰ τελοῦν ὑπὸ ἀνεπίτρεπτη αὐτονομία. Ἡ πάγια θέση βεβαίως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὶς περιπτώσεις αὐτὲς εἶναι νὰ μὴ δίδεται ἡ ἄδεια γιὰ τὴν τέλεση ὁποιασδήποτε ἱερᾶς Ἀκολουθίας στὰ Ἐκκλησάκια αὐτά, καὶ οἱ κτήτορες νὰ μένουν μὲ τὴν πικρία, ὄντες ὅμως ὑπεύθυνοι γι' αὐτό. Καὶ βεβαίως οἱ κτήτορες πλέον εἶναι ὑπεύθυνοι καὶ ἀπέναντι στὴν Πολιτεία.

Γι' αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο, ὅσοι ἐπιθυμοῦν τὴν ἀνέγερση Ναϋδρίων, νὰ ἔρχονται πρῶτα σὲ συνεννόηση μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, ὥστε νὰ τηρῆται ἡ νόμιμη καὶ κανονικὴ διαδικασία καὶ νὰ χαίρεται ὅλο τὸ χωριὸ στιγμὲς ὅπως αὐτὴ τῶν θυρανοιξίων τοῦ Ναϋδρίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὴν Ἀμπελακιώτισσα.

Ἄνω Χώρα

Σὲ Συνέδριο μὲ θέμα "Ἡ Εὐρώπη τῆς ἰσόρροπης καὶ ἀειφόρου ἀνάπτυξης" ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Ἄνω Χώρα συμμετεῖχε καὶ ὁ Σεβασμιώτατος, μιλῶντας σὲ ἀνοικτὴ συζήτηση ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν Παρασκευὴ 1 Αὐγούστου. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὰ ἑλληνικὰ θεμέλια τῆς Εὐρώπης καὶ στὴν ἀνάγκη νὰ τιθασευθῇ ἡ δύναμη ἀπὸ τὴν παιδεία. Στὸ τριήμερο τῶν ἐκδηλώσεων (1-3 Αὐγούστου) συμμετεῖχαν Ἕλληνες καὶ ξένοι Εὐρωβουλευτές, Βουλευτές, Τοπικὲς Ἀρχὲς καὶ πολῖτες. Ἡ ὀρεινὴ Ναυπακτία ἀποτελεῖ ἕνα ξεχωριστὸ καὶ πανέμορφο κομμάτι τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ὅμως ἔχει ἐγκαταλειφθῇ ἀπὸ τοὺς νέους, ἀφοῦ δὲν ἔχουν βρεθῇ τρόποι μόνιμης ἐργασίας.

Περιοδεῖες

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε μεταξὺ ἄλλων τὸν Ἅγιο Δημήτριο, ὅπου τον ὑποδέχθηκε ὁ Δήμαρχος Πλατάνου κ. Κωλέτας, τὸ Νεοχώρι ὅπου μίλησε στοὺς κατοίκους του στὴν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ, τὴν Ἀράχωβα, τὴν Κλεπά, ὅπου τέλεσε τὴν Ἱερὰ Παράκληση. Ἐπίσης, ἐπισκέφθηκε τὰ Κρυονέρια, καὶ μίλησε στοὺς κατοίκους στὴν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ, κάτω ἀπὸ τὸ Πλατάνι, γιὰ τὴν Παναγία, τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν, καὶ ἀπάντησε σὲ ἐρωτήσεις τῶν κατοίκων. Ὁ δάσκαλος καὶ ἐκκλησιαστικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἐνορίας, κ. Γεώργιος Στραβοδῆμος, στὴν προσφώνησή του, μεταξὺ ἄλλων, εἶπε: "Σεβασμιώτατε, σᾶς καλωσορίζουμε στὸ χωριό μας καὶ σᾶς ἐκφράζουμε τὶς θερμές μας εὐχαριστίες γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ μᾶς κάνετε σήμερα νὰ βρίσκεστε μαζί μας, παρὰ τὰ τόσα προβλήματα καὶ δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζετε. Ἐμεῖς οἱ Κρυονερίτες, Σεβασμιώτατε, ποὺ ἐρχόμαστε ἐδῶ νὰ ξεκουραστοῦμε γιὰ λίγο, ἀφήνοντας πίσω τὶς βιοτικὲς μέριμνες, νιώθουμε τὴν ἀνάγκη ἀλλὰ καὶ τὴν εὐχαρίστηση νὰ ἀνάψουμε ἕνα κερὶ στοὺς ἁγίους μας. Νὰ ἀκούσουμε τὴ φωνὴ τοῦ Παπᾶ στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν καμπάνα νὰ χτυπᾶ. Σήμερα ὅμως νιώθουμε καὶ ἰδιαίτερη χαρά, γιατί βρίσκεται μαζί μας ἡ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, ὁ φωτισμένος δεσπότης μας. Σᾶς εὐχαριστοῦμε...".

"Πυλήνειος Αὔγουστος"

Ἀνάμεσα στὶς θερινὲς ἐκδηλώσεις τῶν Δήμων, ποὺ προσπαθοῦν νὰ δώσουν ζωντάνια καὶ πολιτιστικὲς εὐκαιρίες στοὺς δημότες καὶ τοὺς παρεπιδημοῦντας, εἶναι καὶ ὁ "Πυλήνειος Αὔγουστος", ὅπως ὀνομάζονται οἱ ἀθλητικὲς καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις ποὺ διοργανώνει ὁ Δῆμος Πυλήνης. Φέτος προγραμματίσθηκαν καὶ πραγματοποιήθηκαν ἀρκετὲς ἐκδηλώσεις, θεατρικές, ἀθλητικές, γιὰ Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες, Παραστάσεις Καραγκιόζη, Ἀντάμωμα.

Ὁ Σεβασμιώτατος συμμετεῖχε στὴν ἐκδήλωση γιὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες (10 Αὐγούστου) καὶ παρουσίασε τὴν θέση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν πεῖρα τοῦ ἀπὸ τὴν συμμετοχή του στὴν σχετικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ξηροπήγαδο

Τὴν χοροεσπερίδα τους πραγματοποίησαν νωρὶς τὸ καλοκαίρι οἱ Ἐνορῖτες τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Ξηροπηγάδου. Ἔξω ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναό, κάτω ἀπὸ τὰ τεράστια πλατάνια ἔστρωσαν τὰ τραπέζια τους καὶ τὸν χορό. Ἡ ἀτμόσφαιρα, ὅσο τοὐλάχιστον παρακολουθήσαμε ἐμεῖς, ἦταν θαυμάσια, μὲ διαλεκτὰ παραδοσιακὰ τραγούδια καὶ χορούς.

Νυκτερινὲς Λειτουργίες

Κάθε μῆνα πραγματοποιεῖται μία νυκτερινὴ θεία Λειτουργία (μικρὴ ἀγρυπνία) στὸ Μητροπολιτικὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Διονυσίου καὶ στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ἐναλλάξ. Στὶς ἀγρυπνίες αὐτὲς ψάλλουν μαθητὲς τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας μὲ χοράρχη τὸν διδάσκαλό τους κ. Κωνσταντῖνο Λανάρα.

Ἡ πρώτη ἀγρυπνία ἔγινε τὸ βράδυ τῆς Παρασκευῆς ξημερώνοντας 6 Σεπτεμβρίου.

Γιὰ τὸν π. Ἰερεμία Φούντα

Ὁ γνωστός, σεβαστὸς καὶ ἀγαπητὸς Ναυπάκτιος Κληρικός, Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰερεμίας Φούντας, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται μὲ πίστη καὶ ζῆλο καρποφόρα στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μεγάρων ὡς Ἱεροκῆρυξ, προσφέρει πλούσιο ἱεροκηρυκτικό, ποιμαντικὸ καὶ συγγραφικὸ ἔργο, ὄχι μόνον στὰ πλαίσια τῆς ἱερατικῆς ποιμαντικῆς του διακονίας, ἀλλὰ καὶ στὸ στάδιο τῆς ἀκαδημαϊκῆς θεολογίας ὡς ἑρμηνευτὴς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Πρόσφατα ἡ ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα τὸν ἐξέλεξε Ἐπίκουρο Καθηγητῆ Πανεπιστημίου στὸν τομέα τῆς ἑρμηνείας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, γεγονὸς σημαντικό, διότι ἡ παράδοσή μας θέλει τοὺς θεολόγους Καθηγητὲς νὰ εἶναι συγχρόνως καὶ δόκιμοι ποιμένες, ὥστε ἡ θεολογία νὰ εἶναι "ἐφηρμοσμένη".

Ἡ ἐκλογὴ ἦταν μιὰ ἀνταμοιβὴ γιὰ τὴν ἐργασία καὶ τοὺς κόπους του π. Ἰερεμία, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ τιμὴ γιὰ τὴν Ναύπακτο.

Ἡ Ἐφημερίδα μας εὔχεται στὸν π. Ἰερεμία νὰ ἔχη δύναμη καὶ ὑγεία νὰ διακονῇ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ προσφέρη τὸν θεολογικό του λόγο ἀπ' ὅποια θέση τὸν καλεῖ ἡ Ἐκκλησία. Καὶ βεβαίως εὐχόμαστε νὰ καταξιωθῇ, ὅπως τοῦ ἀξίζει, καὶ ὡς τακτικὸς Πανεπιστημιακὸς Καθηγητής.

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Προσχίου - Πλατάνου

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Προσχίου - Πλατάνου ὁρίσθηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Μασγάλας, Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Νεοχωρίου.

Ἡ περιφέρεια αὐτὴ εἶχε παλαιότερα Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο, μὲ τελευταῖο τον ὁ π. Νικόλαο Ἔξαρχο Ἐφημέριο Πλατάνου.

Ὁ π. Νικόλαος Μασγάλας ἔχει ἐπιδείξει ἰδιαίτερο ζῆλο στὴν τέλεση τῶν ἱερατικῶν του καθηκόντων, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐν γένει βοήθεια τῶν χριστιανῶν τῆς ὑπαίθρου, καὶ παραμένει στὸ χωριό του, παρ' ὅλες τὶς ἀντίξοες συνθῆκες καὶ τὴν φοίτηση τῶν παιδιῶν του σὲ μεγάλες πόλεις.

Οἱ Ἐνορῖτες τοῦ π. Νικολάου ἄκουσαν τὸ νέο ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Σεβασμιωτάτου ποὺ ἐπισκέφθηκε τὸ χωριό τους καὶ μίλησε στὴν πλατεῖα μαζί τους. Αἰσθάνθηκαν χαρά, συγκίνηση καὶ τιμὴ γιὰ τὸν Ἱερέα τους καὶ τὸ χωριό τους.

Στὸ Νεοχώρι φέτος γιόρτασαν καὶ τὰ 150 χρόνια ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τους, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ μετεφέρθη καὶ τὸ τίμιο λείψανο τῆς δεξιᾶς χειρὸς τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀμπελακιωτίσσης πρὸς προσκύνηση καὶ ἁγιασμό.

Χειροτονία Διακόνου καὶ Ἱερέως

Τὴν 13 Ἰουλίου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Ναυπάκτου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης χειροτόνησε εἰς Διάκονον τὸν π. Βασίλειο Καλλιεντέρη. Ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Βασιλείου ὁρίσθηκε γιὰ τὶς 21 Σεπτεμβρίου. Ὁ π. Βασίλειος κατάγεται ἀπὸ τὸ Πευκάκι Εὐπαλίου Φωκίδος καὶ θὰ ὑπηρετήση σὲ Ἐνορία τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιο 2004

Πρόλογος

Δημοσιεύουμε τὸν πρόλογο τοῦ Μητροπολίτου

Τὸ ἔτος ποὺ διανύουμε (2004) εἶναι σημαντικὸ γιὰ τὴν Πατρίδα μας, διότι, ὅπως εἶναι γνωστόν, κατὰ τὸν Αὔγουστο - Σεπτέμβριο θὰ πραγματοποιηθοῦν στὴν Ἀθήνα οἱ Ὀλυμπιακοὶ καὶ Παραολυμπιακοὶ Ἀγῶνες.

Τὸ μεγάλο αὐτὸ γεγονὸς εἶναι μιὰ πρόκληση γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ πολλὲς πλευρές. Πρῶτον, τὴν ἐποχὴ ἐκείνη θὰ ἔλθουν στὴν Ἑλλάδα χιλιάδες ἄνθρωποι μὲ τὶς ἰδιαίτερες ἰδεολογίες καὶ ἰδιαιτερότητές τους. Δεύτερον, ἡ Ἐκκλησία θὰ πρέπη νὰ προβῆ σὲ διάφορες ἐνέργειες, ἀφ' ἑνὸς μὲν γιὰ νὰ διασφαλίση τὸ ποίμνιό της, ἀφ' ἑτέρου δὲ γιὰ νὰ προβάλη τὴν διαχρονικὴ παράδοση τῆς χώρας αὐτῆς. Γιατί εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ ἐκληφθῇ ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτας ὅτι στὸν τόπο αὐτὸ ἀναπτύχθηκε μόνον ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικὸς πολιτισμὸς καὶ νὰ ἀγνοηθῇ παντελῶς ἡ ἀξία καὶ ἡ προσφορὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ πρέπη νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὸ θέμα αὐτὸ ὁμολογιακὰ καὶ ποιμαντικά. Βεβαίως οἱ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες ἔχουν ἐκτραπεῖ ἀπὸ τὸν ἀρχικὸ σκοπό τους καὶ κατὰ καιροὺς ἀκούγονται διάφορες κριτικὲς ἐναντίον τοῦ "πνεύματος" μέσα στὸ ὁποῖο διεξάγονται. Ἡ Ἐκκλησία χωρὶς νὰ ἐμπλέκεται στὴν ὅλη αὐτὴ νοοτροπία ποὺ ἐπικρατεῖ, θὰ πρέπη νὰ ἐνδιαφερθῇ ποιμαντικά. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ βασικὸς σκοπὸς τῆς σχετικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας.

Τὸ φετινὸ ἡμερολόγιο ἀφιερώνεται στὸν ἀθλητισμὸ καὶ γι' αὐτὸ θὰ δημοσιευθῇ ἕνα κείμενο μὲ τίτλο: "Τὸ σῶμα στὴν ὀρθόδοξη θεολογία", καθὼς ἐπίσης θὰ παρατεθοῦν μερικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ διάφορες συνεντεύξεις. Τελικά, πρέπει νὰ γίνη ἀντιληπτὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ καταλήγη οὔτε στὴν σωματολατρεία, οὔτε στὸν μανιχαϊσμό.

Ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν ὀρθόδοξη θεολογία της ἀποβλέπει κυρίως στὴν θέωση τοῦ ἀνθρώπου, ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοήση καὶ τὰ διάφορα προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζει ὁ ἄνθρωπος στὸν κοινωνικό του βίο.

Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ στὴν Ταϊβάν

Για την Ιεραποστολή στην Ταϊβάν

Πληροφοροῦμε τοὺς ἀναγνῶστες μας πὼς ἡ συνέντευξη ποὺ μᾶς εἶχε παραχωρήσει ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωνᾶς ἀπὸ τὴν μακρινὴ Ταϊβὰν καὶ εἶχε δημοσιευθῇ σὲ συνέχειες ἀπὸ τὴν Ἐφημερίδα μας, θὰ κυκλοφορήση σὲ ἀνάτυπο ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου, μὲ πρόλογο τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὕστερα καὶ ἀπὸ παρακλήσεις ἀναγνωστῶν μας.

Τὸ ἀνάτυπο θὰ διανέμεται δωρεὰν καὶ ἡ ἔκδοσή του ἔχει σκοπὸ νὰ συγκινήση καὶ νὰ κινητοποιήση τοὺς Χριστιανοὺς ὥστε νὰ βοηθήσουν οἰκονομικὰ τὴν ἐργώδη καὶ μοναχικὴ προσπάθεια τοῦ π. Ἰωνᾶ στὸ νὰ μεταδοθῆ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ στὴν Ἀνατολή.

***

Ὁ Διευθυντὴς τοῦ CNN Turk στὴν Κωνσταντινούπολη, κ. Γιαβροὺζ Μπαϋντάρ, φιλοξένησε στὴν ἐκπομπή του "Ἐρώτηση - Ἀπάντηση" τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ φιλοξενούμενος τοῦ κ. Μπαϋντὰρ δὲν παρουσιάσθηκε στὸ στούντιο τοῦ τηλεοπτικοῦ δικτύου, ἀλλὰ τὸ δημοσιογραφικὸ συνεργεῖο μετέβη στὸ Πατριαρχεῖο.

Μερικὲς ἐρωτήσεις καὶ οἱ ἀντίστοιχες ἀπαντήσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Τὸ πρῶτο ἐρώτημα ἦταν σχετικὸ μὲ τὴν Οἰκουμενικότητα τοῦ Πατριάρχη καὶ ρωτήθηκε ἂν ἐπιδιώκη νὰ γίνη δεύτερος Πάπας. Ἡ ἀπάντηση ἦταν ἄμεση: "Ἐπ' οὐδενί". Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐπεσήμανε ὅτι ἡ Οἰκουμενικότητα δὲν ἔχει πολιτικὸ χαρακτῆρα, ἀλλὰ μόνο θρησκευτικὸ καὶ ὅτι στὸ Πατριαρχεῖο δὲν θέλουν νὰ γίνουν δεύτερο Βατικανό. Ἁπλῶς, ὡς θρησκευτικὸ ἵδρυμα ἐπιθυμοῦν νὰ ἀσκήσουν τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ἐπεσήμανε ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο εἶναι θρησκευτικὸ ἵδρυμα καὶ δὲν ἔχει πολιτικὸ χαρακτῆρα καὶ ὅσον ἀφορᾶ τὴν Οἰκουμενικότητα εἶναι ἕνας ἱστορικός, συμβολικὸς τίτλος, ὁ ὁποῖος ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ τοὺς προκατόχους του καὶ συνεχίζει νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν 6ο αἰῶνα μέχρι σήμερα...

Ἐτέθη ἐρώτημα, τηλεφωνικῶς, ἀπὸ πολίτη σχετικὰ μὲ τὸ ἂν μπορῇ νὰ παραιτηθῇ ὁ ἴδιος ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικότητα. Ἡ ἀπάντηση ἦταν καὶ πάλι ἄμεση: "Ὄχι. Αὐτὸς ὁ τίτλος χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ ὅλους τοὺς προκατόχους μου ἐπὶ 15-16 αἰῶνες".

Ἡ κ. Μπαϋντὰρ ρώτησε ἂν ζήτησε τὸ Πατριαρχεῖο νὰ καταργηθῇ ἡ ὑποχρέωση τῆς τουρκικῆς ὑπηκοότητας στὴν περίπτωση ἐκλογῆς Πατριάρχου.

Ὁ Πατριάρχης ἀπαντῶντας στὸ ἐρώτημα ἐπεσήμανε πῶς γιὰ πολλοὺς καὶ διαφόρους λόγους, ποὺ δὲν ἦταν σωστὸ αὐτὴ τὴν στιγμὴ νὰ ἀναπτύξη, ὁ ἀριθμὸς τῶν Ρωμηῶν τῆς Κωνσταντινούπολης μειώθηκε ἀπὸ 120.000 ποὺ ἦταν σὲ 2.000-3.000 καὶ ὅτι σ' αὐτὴ τὴν περίπτωση δὲν εἶναι δυνατὸν μέσα σὲ ἕναν τόσο λίγο πληθυσμὸ νὰ βρεθοῦν θρησκευτικοὶ παράγοντες. Σὲ ὅλον τὸν κόσμο, συνέχισε, ὑπάρχουν 80 περίπου ἀνώτατοι κληρικοί, μεταξὺ τῶν ὁποίων μπορεῖ νὰ ἐκλεγῇ ἕνας στὸν ὁποῖο, γιὰ νὰ τηρηθοῦν οἱ ὅροι, νὰ δοθῇ ἡ τουρκικὴ ὑπηκοότητα, ὅπως ἔγινε μὲ τὸν ἀείμνηστο Ἀθηναγόρα.

Στὴν συνέχεια ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐπεσήμανε πῶς ὁ Ἀτατοὺρκ ἤθελε ὅλοι ὅσοι ζοῦν σ' αὐτὴ τὴν χώρα νὰ ἀπολαμβάνουν ἴσης μεταχείρισης, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ θρήσκευμα, τὴν γλῶσσα καὶ τὴν καταγωγή. Ὅμως, πρόσθεσε, τὰ τελευταῖα χρόνια δὲν τυγχάνουν ἴσης μεταχείρισης, ἀλλὰ μᾶλλον τυγχάνουν συμπεριφορᾶς πολίτη δευτέρας κατηγορίας, κάτι ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦσε ὁ Ἀτατούρκ.

Ἕνας πολίτης ρώτησε τηλεφωνικῶς, γιατί παραμένει ἀκόμη κλειστὴ ἡ Κεντρικὴ Πύλη τοῦ Πατριαρχείου (ὑπενθυμίζεται ὅτι σύμφωνα μὲ τὸν θρῦλο ἡ Πύλη αὐτὴ θὰ ἀνοίξη ὅταν θὰ ξαναπάρουμε τὴν Πόλη. Αὐτὸς ὁ θρῦλος γίνεται πολὺ συχνὰ ἀντικείμενο τῆς ἀρθρογραφίας στὴν Τουρκία σχετικὰ μὲ τὸ Πατριαρχεῖο). Ὁ Πατριάρχης τόνισε πὼς ἡ Πύλη αὐτὴ παραμένει κλειστὴ διότι πίσω ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ Πύλη εἶχε ἀπαγχονιστεῖ ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε' καὶ ὡς φόρος τιμῆς καὶ εἰς μνήμην του ἡ Πύλη αὐτὴ παραμένει κλειστή. Ἐπίσης ὑπενθύμισε πῶς ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' δὲν ἔχει τάφο στὴν Πόλη.

Ἐτέθησαν καὶ ἄλλα ἐνδιαφέροντα ἐρωτήματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου μὲ τὴν σημερινὴ Κυβέρνηση τῆς Ἄγκυρας, ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ὁ διαθρησκειακὸς διάλογος, κ.ἄ.

Κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργὸς ζήτησε ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης τὴν ἐπαναλειτουργία τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους του Μουσταφᾶ Βοεβόδα στὴν Ἀθήνα. Ὁ Πατριάρχης ἀπήντησε πὼς δὲν εἶναι τὸ ἴδιο, διότι σ' αὐτὴν τὴν περίπτωση "Καὶ ἐσεῖς νὰ κατεδαφίσετε τοὺς μιναρέδες τῆς Ἁγίας Σοφίας, νὰ τοποθετήσετε σταυρὸ στὸν θόλο καὶ νὰ τὴν παραχωρήσετε γιὰ τὴν λατρεία τῶν Ὀρθοδόξων"!

Ἀπὸ τὶς ἐντυπώσεις ποὺ δημιούργησε ἡ συνέντευξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη σημειώνουμε μερικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο τοῦ γνωστοῦ Τούρκου δημοσιογράφου Birand, στὴν ἐφημερίδα Posta, ὁ ὁποῖος ἔγραψε καὶ τὰ ἑξῆς:

"Ἔπρεπε νὰ ἀκούσουμε τὸν Πατριάρχη. Ἔχουμε ὁρισμένες ἔμμονες ἰδέες ποὺ συνδέονται μὲ μᾶς, ἀκόμα καὶ ἂν οἱ ἀντίθετες ἀπὸ αὐτὲς ἰδέες ἀποδεικνύονται ἀληθινές. Δὲν μποροῦμε νὰ τὶς ξεφορτωθοῦμε. Μᾶς ἔχουν κάνει πλύση ἐγκεφάλου ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό... Παρακολούθησα τὴν συνέντευξη τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου σὲ ἐκπομπὴ τοῦ CNN Turk. Ἦταν μιὰ πολὺ σημαντικὴ συνέντευξη καὶ ὁ Πατριάρχης ἀπήντησε σὲ πολλὰ ἐρωτηματικὰ ποὺ ἔχουμε στὸ μυαλό μας. Εἶναι ἀδύνατο νὰ κατανοήσω γιατί ἡ Τουρκία κάνει τὴν ζωὴ τοῦ Πατριαρχείου δυσκολότερη, ἀντὶ νὰ ἀφήση στὴν ἄκρη.

Ἂς ἀφήσουμε ἥσυχο τὸν Πατριάρχη καὶ ἂς ἀφήσουμε τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ νὰ ἐπαναλειτουργήση. Ἂς τοὺς ἐπιβλέπουμε, ἂς τοὺς ἐπιβάλλουμε κανόνες, ἀλλὰ ἂς ξεφορτωθοῦμε αὐτὴν τὴν θρησκευτικὴ παράνοια. Αὐτὴ ἡ δυσπιστία μας δὲν μᾶς ταιριάζει. Κάθε φορὰ ποὺ ὁ Πατριάρχης πάει ἐπίσκεψη στὸ ἐξωτερικό, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση τοῦ παρέχει ἀεροσκάφος τῆς Ὀλυμπιακῆς. Θὰ ἔπρεπε ὅμως νὰ πετάη μὲ τὶς Τ/ἀερογραμμές. Ἡ Τουρκία θὰ ὠφεληθῇ ἀπὸ αὐτὸ στὸ τέλος. Ἂς δείξουμε στὸν κόσμο ὅτι αὐτὴ ἡ χώρα ἐμπιστεύεται τὸν ἑαυτό της... Ἂς γίνουμε μιὰ κοινωνία ποὺ θὰ τὴν σέβονται καὶ οἱ ἄλλες χῶρες, παρὰ μιὰ κοινωνία ποὺ φοβᾶται τὴν σκιά της".

Ἀντίθετα ἡ ἐφημερίδα Ortadogu δημοσίευσε ἄρθρο ποὺ προειδοποιοῦσε ὅτι ὅποιος Τοῦρκος πολιτικὸς ἀναγνωρίσει τὴν οἰκουμενικότητα τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἐπιτρέψει τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, θὰ δικασθῇ στὸ μέλλον ἀπὸ τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο.

***

Μὲ ἀγάπη καὶ ἐκτίμηση ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας ὁ Μάκ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος καὶ ἡ Συνοδεία του κατὰ τὴν ἐκεῖ εἰρηνικὴ ἐπίσκεψή του. Ὁ Μακαριώτατος συναντήθηκε μὲ τὶς Ἀρχὲς τῆς Χώρας, συμμετεῖχε σὲ λατρευτικὲς συνάξεις, ἀνακηρύχθηκε ἐπίτιμος διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βαρσοβίας, ὅπου καὶ μίλησε μὲ θέμα "Εὐρώπη καὶ Χριστιανισμός".

*** 

Εὐχαριστήρια ἐπιστολὴ ἀπέστειλε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸν ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν κ. Γ. Παπανδρέου γιὰ τὴν θετική του στάση στὸ αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας νὰ βοηθήση στὴν ἀνέγερση Ὀρθοδόξου Ἱεροῦ Ναοῦ πλησίον τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ νέου ἀεροδρομίου "Ἐλευθέριος Βενιζέλος".

*** 

Ἡ ἐτήσια δαπάνη τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπερβαίνει τὸ ποσὸν τῶν 53.000.000 (15 δισεκατομμύρια δρχ.).

*** 

Τὸ Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας σὲ 1 τρίμηνο ἔστειλε σὲ 32 χῶρες γιὰ σκοποὺς ἱεραποστολικοὺς τὸ συνολικὸ ποσὸν τῶν 130.927,62 εὐρώ.

*** 

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Κορίνθου, κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀκύλα καὶ Πρίσκιλλας πρόσφερε 89 βιβλιάρια προικοδοτήσεως σὲ ἄπορα κορίτσια μὲ συνολικὸ ποσὸν 13.350 εὐρώ.

*** 

Στὴν ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Ἀκαδημίας Πλάτωνος μεγάλος ἀριθμὸς ἀλλοδαπῶν παιδιῶν βρίσκουν καθημερινὰ κάθε εἴδους βοήθεια καὶ συμπαράσταση. Πρωτοστατεῖ ὁ π. Ἀντώνιος.

*** 

Στὴν Κίνα τὸν τελευταῖο καιρὸ διαγράφονται νέες προοπτικὲς γιὰ περισσότερη θρησκευτικὴ ἐλευθερία, πρᾶγμα ποὺ θὰ διευκολύνη πολὺ τοὺς ἐκεῖ Χριστιανούς.

*** 

Στὸ Πακιστὰν ἡ μικρὴ χριστιανικὴ κοινότητα ἀντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες, κυρίως μετὰ τὸν πόλεμο τοῦ Ἰράκ, μιὰ καὶ ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ θεωροῦνται ἐχθροὶ τοῦ Ἰσλάμ.

*** 

Οἱ Ἱεραποστολικὲς Ὀργανώσεις ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν πεῖνα ποὺ μαστίζει τὶς χῶρες τῆς Νότιας Ἀφρικῆς, τὴν Ζιμπάμπουε, τὸ Μαλάουϊ καὶ κυρίως τὴν Ζάμπια, ὅπου ἔχει ξεσηκωθῇ ὁ λαὸς ἐναντίον τῶν κυβερνώντων.

*** 

Στὴ Μανίλα τῶν Φιλιππίνων ἔγινε ἡ "Χριστιανικὴ Ἡμέρα τῆς Οἰκογένειας" καὶ τονίστηκε ὅτι ἡ οἰκογένεια εἶναι τὸ "εὐαγγέλιο τῆς τρίτης χιλιετίας".

***

Ἡ "Βιονικὴ" εἶναι μιὰ νέα ἐπιστήμη. Σκοπός της εἶναι ἡ συστηματικὴ μελέτη τῶν ὀργάνων καὶ τῶν ἱκανοτήτων τῶν διαφόρων ζώων, ἐντόμων κλπ, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ "ἀντιγράψη" καὶ νὰ χρησιμοποιήση ὁ ἄνθρωπος. Ὅπως λέγει ἕνας βαθὺς μελετητὴς τῆς φύσεως, οἱ ἱκανότητες τῶν διαφόρων ἐμβίων ὄντων ἀποτελοῦν ἀκαταμάχητο ἐπιχείρημα γιὰ τὴν ὕπαρξη Θεοῦ-Δημιουργοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει προικίσει καταλλήλως ὅλα τ' ἀδύνατα πλάσματά Τοῦ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2560