Skip to main content

Ὁ Ἀθηνῶν Χριστόδουλος πρὸς τὸν Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεον

Πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεον

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Ληξάσης τῆς 146ης Περιόδου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπὸ 1ης Σεπτεμβρίου π.έ. ἕως τῆς 31ης Αὐγούστου ἔ.έ., κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὁποίας διετελέσατε ἐκλεκτὸν μέλος Αὐτῆς, καὶ περατωθεισῶν τῶν ἐργασιῶν λειτουργίας Αὐτῆς, ἐπιθυμοῦμεν, ὡς Πρόεδρος Αὐτῆς, ἵνα ἐκφράσωμεν τὴ ὑμετέρα λίαν πεφιλημένη ἡμῖν Σεβασμιότητι τὰς εὐγνώμονας εὐχαριστίας τῆς Μετριότητος ἡμῶν διὰ πὰνθ' ὅσα φιλοπόνως καὶ φιλοτίμως κεκοπιάκατε κατὰ τὴν ἐνιαύσιον ταύτην Συνοδικὴν ὑμῶν θητείαν.

Ἡ ὑμετέρα συνεισφορά, τόσον κατὰ τὴν ἐνδελεχῆ ἐξέτασιν καὶ συζήτησιν τῶν θεμάτων τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως ὅσον καὶ κατὰ τὴν λῆψιν τῶν διαφόρων ἀποφάσεων, ἀφορωσῶν εἰς τὴν κατ' ἄνθρωπον πορείαν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν, εἰς μίαν μάλιστα ἐποχὴν καθ' ἥν Αὕτη προβάλλει ὡς τὸ μοναδικὸν ἔρεισμα ἐπὶ τοῦ ὁποίου δύναται ἀσφαλῶς νὰ στηριχθῇ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ἦτο ἐξόχως σημαντικὴ καὶ λίαν πολύτιμος. Διὰ τῆς συμβολῆς ὑμῶν ταύτης, συνετελέσατε ἀποτελεσματικῶς εἰς τὴν καρποφόρον λειτουργίαν τοῦ πατροπαραδότου, ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, Συνοδικοῦ Συστήματος, καὶ εἰς τὴν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ὑποδειγματικὴν ἑκάστοτε λῆψιν κρισίμων ἀποφάσεων ἐπ' ἀγαθῷ καὶ εὐκλεία τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Πρὸς τούτοις, ἐκτιμῶντες ἰδιαιτέρως τὸν ἄριστον καὶ ὑποδειγματικὸν τρόπον μεθ' ὃν ἠσκήσατε τὰ ἀνατεθέντα ὑμῖν καθήκοντα τοῦ ἐκπροσώπου Αὐτῆς ἐπὶ τοῦ Τύπου, ἤτοι τὴν εὐθυκρισίαν, τὴν νηφαλιότητα, τὴν ἑτοιμότητα, τὸν σεβασμὸν εἰς τὰς ἀποφάσεις τῆς πλειονοψηφίας καὶ τὸν ἐκκλησιαστικόν-θεολογικὸν λόγον, ἐπιθυμοῦμεν ἵνα ἀπονείμωμεν ὑμῖν τὸν δίκαιον τῆς Ἐκκλησίας ἔπαινον.

Παρακαλῶ ὠσαύτως, ὅπως δεχθῆτε τὰς ἐγκαρδίους, εὐχαριστηρίους καὶ συγχαρητηρίους ἡμῶν εὐχάς, διότι καὶ πολλάκις ἀπητήθη ἡ παρουσία ὑμῶν ἐν Ἀθήναις, εἴτε τακτικῶς εἴτε ἐκτάκτως, πρὸς συμμετοχὴν εἰς Συνεδρίας ἢ εἰς ἄλλας Συνοδικὰς ἐκδηλώσεις, μετ' αὐταπαρνήσεως καὶ μὴ φειδόμενοι τοῦ κόπου τοῦ ταξιδίου καὶ τῶν ἐν γένει δυσκολιῶν, ποιμαντικῶν καὶ διοικητικῶν, τῶν προερχομένων ἐκ τῆς συχνῆς ἀπομακρύνσεως ἐκ τῆς ἕδρας τῆς ὑμετέρας Ἐπαρχίας καὶ τοῦ προσφιλοῦς ὑμῶν ποιμνίου, προθύμως ἀνταπεκρίθητε εἰς τὰς σχετικὰς Συνοδικὰς προσκλήσεις.

Εὐχαριστοῦντες καὶ αὔθις τὴ ὑμετέρα Σεβασμιότητι διὰ τὴν πολύτιμον προσφορὰν αὐτῆς καὶ κατασπαζόμενοι αὐτὴν ἐν Κυρίῳ διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

Ὁ Ἀθηνῶν ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τὴν βαθειὰ τοῦ ἱκανοποίηση γιὰ τὴν συμβολὴ ἑνὸς ἑκάστου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου στὴν διάρκεια τῆς ληξάσης Συνοδικῆς Περιόδου, εὐχαρίστησε ὅλους γιὰ τὴν καλὴ συνεργασία καὶ ἐξῆρε ἰδιαιτέρως τὴν συμβολὴ τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, Ἐκπροσώπου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στὸ δύσκολο καὶ κοπιῶδες ἔργο τῆς ἐνημερώσεως. Ἡ ἑτοιμότητα τοῦ λόγου τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἡ βαθειὰ θεολογική του κατάρτιση, τὸ μειλίχιον τοῦ χαρακτῆρος του, συνέβαλαν θετικώτατα στὴν παρουσίαση τῶν Συνοδικῶν Ἀποφάσεων καὶ θέσεων τῆς Ἐκκλησίας στοὺς Ἐκπροσώπους τοῦ Τύπου καὶ τὰ Μέσα Ἐπικοινωνίας. Ἐκ μέρους τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων ἀνταπήντησε ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, Σέβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Διονύσιος.

  • Προβολές: 2719