Skip to main content

Γέννημα καὶ Θρέμμα ΡΩΜΗΟΙ 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

Στό νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου µέ τίτλο "Γέννημα καί θρέµµα Ρωμηοί, ἑξετάζεται τὸ σοβαρό θέµα τῆς ἐθνικῆς µας ταυτότητος µέσα ἀπό τήν ἱστορία καί τήν θεολογια. 

Τὸ βιβλίο αὐτό εἶναι µιά νέα ἔκδοση, ἐμπλουτισμένη µέ ἕξι νέα κεφάλαια, τοῦ βιβλίου "Ρωμηοί σέ ἀνατολή καί δύση”, πού ἐκδόθηκε τό 1993. Θά πρέπη νά λεχθῆ ὅτι ὅλα τά κεφάλαια τοῦ βιβλίου εἶναι ὁμιλίες πού ἔγιναν µέ συγκεκριμένες ἀφορμές, εἶναι δηλαδή καρπός ποιμαντικῆς διακονίας. Στό βιβλίο αὐτὸ ἡ Ρωμηοσύνη δέν ἐννοεῖται ἰδεολογικά καί ἐθνικιστικά. Γιά νά ἀρθοῦν κάποιες παρεξηγήσεις, στό ἕβδομο κεφάλαιο, ἐξετάζεται ἡ ἔννοια τῆς λέξεως ἔθνος, καί μελετᾶται ὁ ὅρος τῆς τοπικῆς Συνόδου τοῦ 1872, πού χαρακτηρίζει τόν ἐθνικισµό αἵρεση. Τονίζεται ὅμως ὅτι ὁ ἐθνικισμός, δηλαδή τό κλείσιμο µέσα στἠν ἀποσπασματικότητα τοῦ φυλετισμοῦ, εἶναι φυσική κατάσταση τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου, ἡ ὁποία ὑπερβαίνεται µόνο µέσα στήν Ἐκκλησία, µέ τήν βίωση τῆς Πεντηκοστῆς, µέ τήν ἀπόκτηση τῆς νοερᾶς καρδιακῆς προσευχῆς, πού εἶναι ἡ ἄλλη γλώσσα, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τήν διαίρεση τῶν ἐθνικῶν γλωσσῶν. Μπορεῖ, λοιπόν, νά ἐξετάζονται στό βιβλίο τά ἐθνικά µας ὀνόµατα (Ἕλληνες, Γραικοί, Ρωμαῖοι), ἡ ὑποδούλωση τοῦ δυτικοῦ ρωμαικοῦ κράτους στά γερμανικά φύλα πού ἐκβαρβάρισαν τή Δύση, µέ βάση τόν δυτικό ἱστορικό Jacques Le Goff, μπορεῖ δηλαδή νά ἐξετάζονται τά ἱστορικά πλαίσια τὴς Ρωμηοσύνης, ὅμως ἐπισημαίνεται ὅτι αὐτό πού τήν χαρακτηρίζει εἶναι ἕνας ἰδιαίτερος τρόπος ζωῆς, πού διακρίνεται γιά τήν Ὀρθοδοξία, τήν ἑλληνιστική παράδοση καὶ τήν πολυεθνικότητα. 

Τά θέµατα πού θίγονται καί παρουσιάζονται στό βιβλίο εἶναι σοβαρά καί ζωτικῆς σηµασίας γιά τήν πορεία µας ὡς Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, δηλαδή Ρωμηῶν, µέσα στό σύγχρονο κόσµο. Θίγεται το πρόβληµα τοῦ παπισμοῦ, πού δημιούργησε τήν Οὐνία γιά νά καθυποτάξη τήν Ὀρθοδοξία, ἀλλά καὶ τό πρόβληµα τοῦ Ἰσλάμ, πού τό κατανοοῦν οἱ δυτικοί περισσότερο ἀπ' ὅτι τήν Ὀρθοδοξία. Γίνεται ἐκτενής ἀναφορά στίς θέσεις τοῦ Max Weber, πού συνδέουν τό πνεῦμα τοῦ Καπιταλισμοῦ µέ τήν προτεσταντική ἠθική καὶ παρουσιάζονται οἱ ἀπόψεις τῆς ὀρθοδοξίας ἀπέναντι στίς ἀπόψεις τῶν προτεσταντῶν γιά τήν ἐργασία καί τό ἐπάγγελμα, ἀλλά καί ἀπέναντι στό πνεῦμα τῶν συστηµάτων τοῦ Καπιταλισμοῦ καί τοῦ Σοσιαλισμοῦ. Παρουσιάζονται ὁ ὀρθόδοξος τρόπος ζωῆς µέ τήν προβολὴ τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς καί τῆς μυστικῆς θεολογίας στόν Σιναϊτικό χῶρο καί ἀποδεικνύεται μέ µιά ἀνάλυση τῶν προβληµάτων καὶ τῶν ἀναζητήσεων τῆς σύγχρονης ζωῆς, ἡ ἐπικαιρότητα τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. 

Στό ἔνατο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου, ποὺ ἔχει τίτλο "Προβλέψεις γιά τήν Ἔκκλησια στήν Ἑλλάδα κατά τίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 21ου αἰῶνος”, περιγράφεται ἡ ζωή τῶν Ἐνοριῶν στήν κοινωνία τοῦ 21ου αἰώνα, µέ βάση τήν ἐξέλιξη τῆς κοινωνίας, ὅπως διαγράφεται ἀπό τήν εἰσβολή τῆς Εὐρώπῃς στόν Ἑλλαδικο χῶρο. Τό κεφάλαιο εἶναι σηµαντικό, γιατί δείχνει τόν τρόπο πού πρέπει νά ἀρχίση νά ὀργανώνεται ἡ ἐνοριακή ἐκκλησιαστική ζωὴ ὥστε νά ἱκανοποιῆ τίς ἀνάγκες τῶν λίγων ποὺ θά ἀναζητοῦν τό Ὀρθόδοξο βίωµα στίς ἐνοριακές κοινότητες. Γενικά τό βιβλίο δίνει µιά εἰκόνα τῶν ἱστορικῶν πλαισίων τῆς Ρωμηοσύνης καί τοῦ πνευματικοῦ περιεχοµένου της. Γι' αὐτό ἀξίζει νά διαβαστῆ. Πιστεύουμε ὅτι θά προβληµατίση γόνιμα τούς ἀναγνώστες του καὶ ἴσως, κάποιους ἀπό αὐτούς τούς βοηθήσει νὰ ἐπαναπροσανατολίσουν τή σκέψη τους

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  • Προβολές: 1330