Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Ἀρχαῖα ἑλληνικά σέ Σχολεῖο τῆς Γερμανίας 

Προτεσταντική Τηλεόραση 

Σύμφωνα μέ δηµοσιογραφικές πληροφορίες, οἱ Εὐαγγελικοί τῆς Ἑλλάδος, πληρώνοντας ἕνα µεγάλο ποσὀ, ἀγόρασαν τόν τηλεοπτικό σταθμό Super Six, πού πρόκειται µέ Ἀµερικανική ὑποστήριξη, νά ἐξοπλισθῆ, ὥστε, εἰ δυνατόν, νά γίνη πανελληνίου ἐμβελείας. Ζοῦμε σέ µιά ἐλεύθερη χώρα καί ἔχουμε µιά πίστη πού σέβεται ἀπόλυτα τήν ἐλευθερία, ὁπότε δέν μποροῦμε νά μιλᾶμε γιά πνευματική ἀστυνόμευση καί λογοκρισία. Ὑπάρχουν ὅμως κάποια ὅρια, πέρα ἀπό τά ὁποῖα ἐκθέτομε τούς ἑαυτούς µας κυρίως ὅλους τούς πνευματικά ἀστήρικτους Ἕλληνες στόν κίνδυνο τῆς αἱρετικῆς προπαγάνδας. Σάν κοινωνία ἔχουμε δυτικοποιηθῆ. Τώρα μᾶς ἔρχεται τηλεοπτικά τό πνευματικό ὑπόστρωμα τῆς Δύσης ἡ προτεσταντική ἠθική, ὁ πιετισµός καί ἡ λογικοκρατία, πού συνδέονται µέ µιά θεολογία πού θανάτωσε τό Θεό μέσα στίς ψυχές ἑκατομμυρίων Εὐρωπαίων. 

Προβολή σκανδάλου 

Ἐνῶ οἱ προτεστάντες ἑτοιμάζονται ἐντατικά νά βγοῦν ὡς ἄγγελοι φωτός στό γυαλί τῆς τηλεοράσεως, "ἑλληνικός" τηλεοπτικός σταθμός, µέ ἀφορμή κάποιο δικαστήριο, πρόβαλε φωτογραφία καὶ δημοσιεύματα "θρησκευτικῆς" ἐφημερίδος, µέ περιεχόµενο μεμονωμένο σκάνδαλο κάποιου κληρικοῦ, προσπαθῶντας νά σπιλώση ἔτσι τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, πού εἶναι ἡ ὑπόσταση τοῦ Ἔθνους µας. Δέν δικαιολογοῦµε αὐτούς πού δημιουργοῦν σκάνδαλα. Ἔχουμε ὅμως τή γνώµη ὅτι, γιά τόν σκανδαλισμό τοῦ λαοῦ, περισσότερο ὑπεύθυνοι εἶναι αὐτοί πού προβάλλουν καί δηµοσιοποιοῦν τά σκάνδαλα, ἀπό ὅσο αὐτοί πού τά δημιουργοῦν. Ὑπάρχουν ἄλλοι τρόποι, ἐκκλησιαστικοί, γιά τήν ἀντιμετώπισή τους. Ἐκτός καί ἂν ἐπιδιώκουµε ἀλλότριους σκοπούς, ξένους πρός τό πνεῦµα καί τό καλό τὴς Ἐκκλησίας. 

Ἀρχαῖα ἑλληνικά σέ Σχολεῖο τῆς Γερμανίας 

Ὀκτώ Γερμανόπουλα καί μιά Ἑλληνίδα μαθήτρια, ἡ Σοφία Βασιλειάδου, δημιούργησαν στό Σχολεῖο τους στή Γερμανία, τµῆµα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, στὸ ὁποῖο θά διδάσκη ἕνα ἑλληνιστής καί Φιλέλλην καθηγητής ὁ κ. Kaiser. Γιά νἁ δηµιουργηθῆ τό τµῆµα ἀπαιτοῦντο ἐννέα µαθητές καί ἕνας εἰδικός καθηγητής. Τό ἀνησυχητικό στήν περίπτωση αὐτή εἶναι ὅτι ἀπό τά ἑπτά ἑλληνόπουλα, πού φοιτοῦν στὸ συγκεκριµένο σχολεῖο, ἕνα µόνο ἐξεδήλωσε τήν ἐπιθυμία νά συμμετάσχη στό Τμῆμα τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ἐνῶ ἡ ἑλληνίδα Φιλόλογος καθηγήτρια τῶν ἀπογευματινῶν τμημάτων τοῦ σχολείου ἔδειξε ἀπροθυμία νὰ ἀναλάβη τό τµῆµα. Εὐτυχῶς βρέθηκαν ὀκτώ Γερμανόπουλα καί ἕνας Γερμανός φιλέλληνας καθηγητής. Νά ποῦμε ὅτι ἡ ραθυμία καί ὁ ἐπαγγελματισμός τρῶνε τά σωθικά τοῦ Ἔθνους µας; Τό συγκεκριµένο παράδειγµα αὐτό μᾶς λέει, Ὅμως, εὐτυχῶς γιά τήν γλῶσσα µας καί τὴν ἐθνική µας κληρονομιά, ὑπάρχουν πολλοί ἐρασιτέχνες.

Ἀναβολή ἀπολυτηρίου... 

Ἀναβλήθηκε ἡ ἐφαρμογή τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀπολυτηρίου, πού ἐμφανίσθηκε ὡς πρόταση ἀπό τήν προηγούµενη ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Πολλοί αἰσθάνθηκαν ἀνακούφιση, ἄλλοι προβληµατίσθηκαν. Ἦταν µιά ἀπόπειρα μέ πολλά θετικά στοιχεῖα, πού ἤθελε νά παρακάµψη προβλήµατα τοῦ ἰσχύοντος τρόπου εἰσαγωγῆς στἀ ΑΕΙ καὶ ΤΕΙ. Τό θέµα βέβαια εἶναι ὅτι δὲν ἀρκοῦν οἱ νόμοι. Χρειάζεται ταυτόχρονα ἐνημέρωση καὶ ὡρίμανση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καί μαθητικοῦ κοινοῦ πού καλεῖται νά τοὺς ἐφαρμόση. Ἐμεῖς ὅμως, θέλουµε νά ἐπισημάνουµε ὅτι τό πρόβληµα τῆς παιδείας δὲν εἶναι ὁ τρόπος εἰσαγωγῆς στἁ πανεπιστήµια, ἀλλά η ποιότητα τῆς παρεχόµενης παιδείας. 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1091