Skip to main content

Γραπτὰ Κηρύγματα: Κυριακή, 13 Ἰουλίου

Ἑωθινὸ Δ´ , Λούκ. κδ´ , 1-12

Ἑρμηνεύοντας τὰ Ἑωθινὰ Εὐαγγέλια, δηλαδὴ τὰ Εὐαγγέλια τὰ ὁποῖα διαβάζονται κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ὄρθρου τῶν Κυριακῶν καὶ ἀναφέρονται στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, σήμερα θὰ δοῦμε τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ διαβάστηκε τὸ πρωΐ στὸν Ὄρθρο καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ τέταρτο (Δ´ ) Ἑωθινό.

Τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο ἄναφέρεταί σὲ δύο ἐπισκέψεις στὸν Τάφο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ μία ἐπίσκεψη ἦταν τῶν Μυροφόρων γυναικῶν, ἤτοι τῆς Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, τῆς Ἰωάννας καὶ τῆς Μαρίας της τοῦ Ἰακώβου, καὶ ἡ ἄλλη ἐπίσκεψη ἦταν τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι ὅλοι αὐτοὶ δὲν εἶδαν τὸν Ἀναστάντα Χριστό, ἀλλὰ οἱ μὲν γυναῖκες εἶδαν δύο νέους μὲ ἀστραφτερὲς στολές, ποὺ ἦσαν οἱ ἄγγελοι, καὶ ὁ Πέτρος εἶδε μόνον τὰ σάβανα, τὰ ὁποῖα βρίσκονταν στὸν τάφο τοῦ Χριστοῦ.

Κάνει ἰδιαίτερη ἐντύπωση, ὅταν διαβάζη κανεὶς τὰ γεγονότα τῆς Ἀναστάσεως, ὅτι πρῶτες πῆγαν στὸ μνημεῖο οἱ γυναῖκες ποὺ λέγονται μυροφόρες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες στὴν συνέχεια ἀπήγγειλαν στοὺς μαθητὲς τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλὰ συνήθως οἱ μαθητὲς δὲν δέχονταν ἀμέσως τὴν πληροφορία τῶν γυναικῶν.

Οἱ μυροφόρες γυναῖκες εἶχαν πνευματικὴ ἀνδρεῖα καὶ μεγάλη πίστη, γι' αὐτὸ ἀξιώθηκαν τῆς μεγάλης τιμῆς νὰ γίνουν εὐαγγελίστριες τῶν Εὐαγγελιστῶν καὶ ἀπόστολοι τῶν Ἀποστόλων. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἔγινε καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς γυναικείας φύσεως. Ὅπως γνωρίζουμε πρώτη ἁμάρτησε ἡ Εὔα καὶ στὴν συνέχεια μετέφερε τὴν πτώση στὸν Ἀδάμ. Τώρα μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ διορθώνεται αὐτὸ καὶ ἔτσι πρῶτες πιστοποιοῦν τὸ θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ οἱ γυναῖκες καὶ μεταφέρουν τὸ μήνυμα αὐτὸ στοὺς μαθητάς.

Ἔπειτα, τόσο οἱ Μυροφόρες γυναῖκες ὅσο καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, αἰσθάνθηκαν ἀπορία ὅταν εἰσῆλθαν στὸ μνημεῖο. Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι τὸ μνημεῖο στὸ ὁποῖο ἐτέθη ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν κάτω στὴν γῆ, ἀλλὰ μέσα σὲ ἕνα βράχο. Μέσα στὸ μνημεῖο αὐτὸ εἰσῆλθαν οἱ Μυροφόρες γυναῖκες καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος. Μπαίνοντας, λοιπόν, στὸ μνημεῖο καὶ βλέποντας ὅτι ἦταν ἄδειο, παρὰ μόνον ὑπῆρχαν τὰ ὀθόνια, δηλαδὴ τὰ σάβανα, αἰσθάνθηκαν ἀπορία. Βέβαια, ὁ Χριστὸς εἶχε προαναγγείλει τὴν Ἀνάστασή Τοῦ, ἀλλὰ εἶναι τόσο μεγάλο γεγονὸς ἡ Ἀνάσταση ἑνὸς ἀνθρώπου καὶ μάλιστα νὰ ἀναστηθῇ ὁ ἴδιος μὲ τὶς δικές του δυνάμεις, ὅπως ἔγινε μὲ τὸν Χριστό, ποὺ ἀνέστησε τὸ σῶμα ἡ θεότητά Τοῦ, ποὺ κινεῖται πέρα ἀπὸ τὴν λογικὴ καὶ τὰ ἀνθρώπινα δεδομένα. Ἡ ἀπορία καὶ ἡ δυσπιστία μπροστὰ στὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι φυσικὸ στὰ ἀνθρώπινα δεδομένα. Ἀλλὰ μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ὅλα, καὶ τὰ πλέον παράδοξα, μποροῦν νὰ πραγματοποιηθοῦν.

Οἱ γυναῖκες εἶδαν δύο ἀγγέλους μὲ λαμπρὲς φορεσιές, ποὺ ἦταν το φῶς τοῦ Θεοῦ, ποὺ λαμβάνουν οἱ ἄγγελοι μὲ τὴν προσέγγισή τους στὸν Θεό. Καὶ βέβαια, ὁ ἄνθρωπος πρῶτα συναντᾶ διαφόρους ἀνθρώπους ποὺ εἶναι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, ποὺ τοῦ μεταδίδουν τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, καὶ ὕστερα, ἀνάλογα μὲ τὴν ὑπακοὴ ποὺ δείχνει σὲ αὐτοὺς καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν τὴν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ, ἀξιώνεται νὰ δὴ καὶ τὸν ἴδιο τὸν Ἀναστάντα Χριστό. Ἡ ὑπακοὴ στοὺς πνευματικούς μας πατέρας καὶ τοὺς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἕνα ἀπαραίτητο στάδιο προετοιμασίας γιὰ τὴν μεγάλη ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν προσωπικὴ ἐπικοινωνία καὶ κοινωνία μαζὶ Τοῦ.

Οἱ ἄγγελοι εἶπαν στὶς μυροφόρες γυναῖκες: "Τί ζητεῖτε τον ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; οὐκ ἐστιν ὦδε, ἀλλ' ἠγέρθη". Ὁ Θεὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ἕνας Θεὸς ποὺ ζῇ ἀνάμεσα στοὺς νεκρούς, δὲν εἶναι ἕνας νεκρὸς Θεός, ἀλλὰ Θεὸς ζῶν, δηλαδὴ ζωντανός. Ὅποιος θέλει νὰ τὸ βιώση αὐτὸ ἐκ πείρας ἂς ὑπακούση στοὺς συγχρόνους ἀγγέλους, ποὺ εἶναι οἱ ἅγιοι, ἂς ἀκολουθήση τὶς συμβουλές τους καὶ τότε θὰ τὸ διαπιστώση προσωπικὰ καὶ βεβαίως θὰ ἀναστηθῇ καὶ ἐκεῖνος ἀπὸ τὰ ἔργα τῆς ἁμαρτίας.

Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 2785