Skip to main content

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολή Κληρικῶν Ναυπάκτου καὶ περιχώρων γιὰ τὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ συμπεριφορὰ τοῦ Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Λογοθέτη

Ὡς πρεσβύτεροι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ποὺ διακονοῦμε τὸν λαὸ τῆς πόλεως καὶ τῆς περιφερείας της Ναυπάκτου, κάτω ἀπὸ τὴν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Ἱεροθέου, αἰσθανόμαστε ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ μείνουμε ἀδρανεῖς ἀπέναντι στὴ νέα παρεκτροπὴ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σπυρίδωνος Λογοθέτη, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου.

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες, ποὺ ἀπουσιάζει ὁ Μητροπολίτης μας σὲ συνοδικὴ ἀποστολὴ στὸ ἐξωτερικό, διαβάσαμε στὴν ἐφημερίδα Ἐμπρὸς ἀπάντηση τοῦ Ἡγουμένου στὴν ἐπιτιμητικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Μάκ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου καὶ ἐκπλαγήκαμε ἀπὸ τὸ ἦθος καὶ τὸ ὕφος τοῦ λόγου του, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ ἀντιεκκλησιαστικὸ φρόνημα ποὺ ἐκφράζει. Ἀναρωτηθήκαμε, ἂν εἶναι ἱερεὺς αὐτὸς ποὺ τὴν συνέταξε, ὁ ὁποῖος εὐλογεῖ τὸν λαὸ λέγοντας "εἰρήνη πᾶσι". Ἀναρωτηθήκαμε, ἂν εἶναι λειτουργὸς τῶν μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπικαλεῖται την χάρη τοῦ εἰρηνοποιοῦ Πνεύματος. Ἀναρωτηθήκαμε, ἂν ἔχει κάποια σχέση μὲ τὸν θεσμὸ τοῦ μοναχισμοῦ, ὁ ὁποῖος σέβεται τὴν ἀρχιερωσύνη, γιατί ζεῖ τὸν θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας ὡς συγκροτούμενο ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀναρωτηθήκαμε, τέλος, ἂν ὁ συντάκτης αὐτοῦ τοῦ ὑβριστικοῦ κειμένου ἔχει γενικὰ κάποια σχέση μὲ τὸν Χριστιανισμό, τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση.

Ἐπειδὴ ἡ μνήμη καὶ ἡ κρίση δὲν μᾶς ἐγκατέλειψαν θαυμάσαμε τὴν τόλμη μὲ τὴν ὁποία ἀναποδογυρίζεται ἡ πραγματικότητα καὶ ἐμφανίζεται τὸ ἄσπρο ὡς μαῦρο καὶ ἡ ἀλήθεια ὡς ψεῦδος. Φρίξαμε διαβάζοντας τοὺς ὑβριστικοὺς χαρακτηρισμοὺς τοῦ π. Σπυρίδωνος ἐναντίον τοῦ Μητροπολίτου μᾶς κ. Ἱεροθέου, τοῦ ὁποίου τὸ μεγάλο "ἁμάρτημα" εἶναι ὅτι ἀγαπᾶ τὸν ὀρθόδοξο μοναχισμὸ καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἶναι ὑπερβολικὰ εὐαίσθητος σὲ αὐτὰ ποὺ δίδαξε ὁ Χριστὸς καὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες μας. Γι' αὐτὸ ἄλλωστε ἀγαπᾶ τὴν ἀλήθεια καὶ θέλει τὴν διαφάνεια, τὴν ὁποία ὁρισμένοι ἀπεχθάνονται. Ἐμεῖς ποὺ ἐπικοινωνοῦμε τακτικὰ μαζί του γνωρίζουμε τὴν εἰλικρίνειά του καὶ τὴν ἀγάπη του στὰ εὐθὴ καὶ καθαρὰ λόγια. Ὁ π. Σπυρίδων, ποὺ ἔκοψε ἀδικαιολόγητα κάθε ἐπικοινωνία μαζί του, προσπαθεῖ νὰ δικαιολογήσει τὸν ἑαυτό του διακηρύσσοντας τὸ ἀντίθετο. Πιστεύουμε ὅτι γνωρίζει πολὺ καλὰ καὶ ἐκεῖνος ὅτι ὁ Μητροπολίτης μας δὲν ἀνέχεται τὶς διπλοπροσωπίες καὶ τὶς δόλιες συμπεριφορὲς καὶ ὅτι εἶναι ἄτεγκτος σ' ὅποιον θέλει νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα. Γνωρίζουμε ὅμως πολὺ καλὰ τὸ πόσο ὑπερβολικὰ ἐπιεικὴς εἶναι σὲ ὅποιον ἀναγνωρίζει τὰ λάθη του καὶ ἐπιθυμεῖ τὴν διόρθωσή τους. Ταυτίζεται καὶ συμπάσχει μαζί του. Συχνὰ μᾶς λέει, χωρὶς νὰ ἐξαιρεῖ τὸν ἑαυτό του, ὅτι κανεὶς δὲν εἶναι ἀλάθητος, γι' αὐτὸ χρειαζόμαστε ὅλοι τὴν ἀνδρεία νὰ ἀναγνωρίζουμε καὶ νὰ διορθώνουμε τὰ λάθη μας. Ἡ τριακονταετὴς πρακτική του π. Σπυρίδωνος μᾶς βεβαιώνει ὅτι διαφωνεῖ μὲ αὐτὸ τὸ εἰλικρινὲς πνεῦμα κι' αὐτὸ τὸ καθαρὸ ἦθος. Δὲν τοῦ ταιριάζει. Ὁρισμένοι – οἱ πιὸ θερμόαιμοι– ἀπὸ ἐμᾶς, τώρα ποὺ ἀπουσιάζει ὁ Μητροπολίτης μας στὴ Ρουμανία, ἤθελαν νὰ ἐκφρασθοῦν πρὸς τὸν π. Σπυρίδωνα μὲ τὴν γλῶσσα ποὺ αὐτὸς χρησιμοποιεῖ καὶ ποὺ καταλαβαίνει πολὺ καλὰ ὁ λαός. Ὅμως αὐτό το αἰσθάνθηκαν ἀνάρμοστο γιὰ ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας, ἔστω καὶ ἂν αὐτὰ ποὺ θὰ τοῦ ἔλεγαν, θὰ ἦταν ἀληθινὰ καὶ γεμᾶτα οὐσία.

Οἱ ὑπογράφοντες τὴν ἐπιστολὴ αὐτή, ἐπειδὴ γνωρίζουμε τὴν νοοτροπία του π. Σπυρίδωνος, θεωροῦμε "ἀνωφελὲς καὶ μάταιο" νὰ ἀπευθυνθοῦμε σ' αὐτόν. Γι' αὐτὸ ἀπευθυνόμαστε στὸν Μητροπολίτη μας κ. Ἰερόθεο στὸν ὁποῖο ἐκφράζουμε ὅλη μας τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὸν σεβασμὸ καὶ τὸν παρακαλοῦμε:

Σεβασμιώτατε,

Σταματῆστε νὰ ἐλπίζετε στὴν μετάνοια τοῦ π. Σπυρίδωνος, τὴν ὁποία ἐν τούτοις εὐχόμαστε. Ἔχει χάσει τὸ κριτήριο τοῦ τί εἶναι ἀλήθεια καὶ τί εἶναι ψέμα. Ταυτίζει τὴν ἀλήθεια μὲ τὶς ἐπιθυμίες του κι ἂς τὸν διαψεύδουν τὰ γεγονότα μαζὶ μὲ ἐκαντοντάδες σελίδες ἐγγράφων.

Σταματῆστε τὶς προτροπές, τὶς ὑποδείξεις καὶ τὶς ἐπιτιμήσεις καὶ ἐνεργοποιῆστε τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, οἱ ὁποῖοι πρέπει ἐπί τέλους νὰ λειτουργήσουν καὶ γιὰ τὸν π. Σπυρίδωνα.

Ὁ λαός, καὶ ἐμεῖς μαζί του, κουραστήκαμε. Γνωρίζετε πολὺ καλά, Σεβασμιώτατε, ὅτι ἡ ὑπόθεση αὐτὴ ἔχει κάνει πολὺ δύσκολο τὸ ἔργο μας. Ἡ τακτική του π. Σπυρίδωνος ἔχει φοβερὲς συνέπειες στὴν ἀντίληψη ποὺ δημιουργεῖ ὁ ἁπλὸς λαὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Τὸ πνευματικὸ πρόβλημα εἶναι μεγάλο. Εὐσεβάστως σᾶς παρακαλοῦμε ἐλευθερῶστε τὸν τόπο ἀπὸ τὸ σκάνδαλο.–

Ναύπακτος, 9 Ἰουνίου 2003

Οἱ Ὑπογράφοντες Κληρικοί:

 • Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀρσένιος Κομπούγιας
 • Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀθανάσιος Λαουρδέκης
 • Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀντώνιος Βαζούρας
 • Ἀρχιμανδρίτης π. Πολύκαρπος Παστρωμάς
 • Ἀρχιμανδρίτης π. Καλλίνικος Γεωργάτος
 • Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Σπυρόπουλος
 • Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεμιστοκλῆς Τσιτσιρίκης
 • Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Παπαβαρνάβας
 • Πρωτοπρεσβύτερος π. Λάμπρος Κούτσικος
 • Πρωτοπρεσβύτερος π. Θωμᾶς Βαμβίνης
 • Ἱερομόναχος π. Σιλουανὸς Πεπονάκης
 • Πρεσβύτερος π. Χρῆστος Κωνσταντόπουλος
 • Πρεσβύτερος π. Ἀνδρέας Χασαπογιάννης
 • Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Θεοφάνης
 • Πρεσβύτερος π. Νικόλαος Σακκούλης
 • Πρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Κυριαζής
 • Πρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Κωστούλας
 • Πρεσβύτερος π. Παῦλος Σίνης
 • Πρεσβύτερος π. Βασίλειος Ἀντωνιάδης
 • Πρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντοχρῆστος
 • Πρεσβύτερος π. Χαράλαμπος Λαουρδέκης
 • Πρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Ζωϊτάκης
 • Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Γεωργακόπουλος
 • Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Καραθανάσης
 • Πρεσβύτερος π. Ξενοφῶν Τριβῆλος
 • Πρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Κουμπουλής
 • Ἱεροδιάκονος π. Παναγιώτης Χαντζῆς
 • Ἱεροδιάκονος π. Γαβριὴλ Πλάκας

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

 • Προβολές: 2559