Skip to main content

Μιὰ φωνὴ ἀπὸ τὴν “Νινευή” (Γ')

Στὰ προηγούμενα τεύχη δημοσιεύσαμε τὸ πρῶτο καὶ δεύτερο μέρος τῆς συνέντευξης ποὺ μᾶς παραχώρησε ὁ π. Ἰωνᾶς, ὁ Ἱεραπόστολος - Ἱερέας τῆς πρώτης καὶ μοναδικῆς Ἐνορίας στὴν Ταϊβάν. Τὸ τρίτο μέρος τῆς συνέντευξης δημοσιεύουμε σήμερα.

Ὅπως ἀναφέραμε, ἂν δημιουργηθῇ σὲ κάποιον ἀναγνώστη ἡ ἐπιθυμία νὰ βοηθήση τὴν μοναδικὴ καὶ θεάρεστη αὐτὴ προσπάθεια ἵδρυσης Ὀρθοδόξου Ἐνορίας στὸ πολυπληθέστερο μέρος τοῦ κόσμου, μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήση μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας γιὰ περισσότερες πληροφορίες, ἢ νὰ ἀνοίξη τὴν σελίδα του π. Ἰωνᾶ hhttp://theological.asia/ καὶ http://www.orthodox.cn/contemporary/taiwan/index en.html

 

***

 

Α.Κ.: Ἔχουμε ἀκούσει πῶς οἱ ἀνατολικὲς θρησκεῖες εἶναι μυστικιστικές. Πῶς ἀντιμετωπίζουν τὸν ὀρθόδοξο ἡσυχασμὸ καὶ πῶς ἀντιμετωπίζετε ἐσεῖς τυχὸν συγχύσεις;

Γελάω λιγάκι, συγγνώμη, μὲ αὐτὰ ποὺ μοῦ λέτε, γιατί ἀπ' αὐτὸ θὰ νομίζετε ὅτι ἐδῶ εἶμαι κάποιος ἐγώ - καὶ δὲν ἐννοῶ τὸ πρόσωπό μου ἀλλὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τίποτα δὲν εἴμαστε. Δὲν ἔχετε συνειδητοποιήσει, στὴν Ἑλλάδα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἂς ποῦμε ἀντίπαλο, νομίζει κανεὶς ὅτι εἶναι τὰ πάντα, ἀλλὰ ἐδῶ δὲν εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα. Δὲν ὑπάρχουμε. Ἡ Ἐκκλησία ἐδῶ δὲν εἶναι ρέτζιστερ, δὲν εἶναι νόμιμη, καὶ ἐγὼ δὲν ἀντιμετωπίζω συγχύσεις, γιατί ποῦ νὰ τὶς καταλάβω καὶ ποῦ νὰ τὶς βρῶ. Οἱ ἀνατολικὲς θρησκεῖες σαφῶς καὶ εἶναι μυστικιστικές, πρὸ Χριστοῦ μάλιστα. Ἔχουν μιὰ βαθύτατη φιλοσοφία, μιὰ βαθύτατη Θεολογία, δὲν ἔχουν καμία σχέση βέβαια μὲ τὴν Ἀφρική, ἔχουν πολὺ βαθύτερη φιλοσοφία, ὄχι μὲ τὴν ἔννοια τῆς φιλοσοφίας τῆς κριτικῆς σκέψεως, γιατί οἱ Κινέζοι δὲν ἔχουν τὴν κριτικὴ σκέψη μὲ τὴν φιλοσοφικὴ ἔννοια ποῦ λέμε ἐμεῖς, ἀλλὰ ἔχουν πάρα πολὺ τὴν ἁρμονία μὲ τὴ φύση, τὴ μυστικιστικὴ προσευχή, ὅλα, ὁ τελευταῖος ὑπάλληλος καὶ αὐτά, εἶναι γεμᾶτοι ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἔννοια ποῦ λέμε μυστικισμός.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει, ὄχι φυσικὰ μυστικισμό, ξέρω ὁ Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου μοῦ ἔστειλε ἕνα γράμμα, φυσικὰ ἔχει ἀπόλυτο δίκαιο. Ἐμεῖς θὰ λέγαμε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει τὴν ἀληθινὴ αἴσθηση. Δὲ μιλάει γιὰ τὸ Θεό, ἀλλὰ ἔχει τὸ Θεό. Ἔχει τὴν ἀληθινὴ αἴσθηση τοῦ Θεοῦ. Δὲν εἶναι ὁ μυστικὸς δηλαδὴ ποῦ κλείνει τὰ μάτια καὶ βγαίνει ἐκτὸς τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀλλὰ βλέπει τὸ Θεὸ μέσα του καὶ ἑνώνεται μὲ τὸ Θεὸ μέσα του. Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα πράγματα ποῦ ἔχουμε νὰ δώσουμε.

Γιὰ συγχύσεις δὲν τὸ θεωρῶ, γιατί οἱ ἄνθρωποι δὲν ξέρουν τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία, γιὰ ποιὲς συγχύσεις μου μιλᾶτε. Δὲν τίθενται τέτοια θέματα ἐδῶ πέρα καὶ αὐτὰ εἶναι πολυτέλειες. Αὐτὰ θὰ ἦταν πολὺ ὡραῖα, ἂν ἤξεραν οἱ ἄνθρωποι, καὶ μακάρι νὰ ἔκαναν συγχύσεις, μόνον ἂς ἤξεραν!. Δὲν ὑπάρχει, γι αὐτὸ καὶ ἔδωσα νὰ μεταφραστή, δυστυχῶς ἡ μετάφραση δὲν ἦταν καλὴ καὶ τώρα ξαναγίνεται ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Φουρέν, τὸ Καθολικὸ Πανεπιστήμιο φυσικά, γιατί θαύμασαν οἱ ἄνθρωποι τὸ πολὺ ὡραῖο βιβλίο τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου "Μιὰ Βραδιὰ στὴν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὅρους", τὸ ὁποῖο θὰ κυκλοφορήση τελικά, φυσικὰ τυπωμένο ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο, ἀπὸ τὸ Μοναστήρι, καὶ γι αὐτὸ σᾶς λέω καὶ πάλι ὅτι μπορεῖ ὁ Σεβασμιώτατος νὰ μὴν εἶναι ἐδῶ μὲ τὸ σῶμα του, ἀλλὰ εἶναι ἐδῶ μὲ τὴ Θεολογία του, ἡ ὁποία τελικὰ κατὰ τὴ γνώμη μου, ὅπως καὶ ἡ Θεολογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου τοῦ κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα, φυσικὰ καὶ ἡ Θεολογία τοῦ ἀειμνήστου καὶ ἁγίου, ὄχι ἐπισήμως ἁγίου βέβαια ἀκόμα, ἀλλὰ θὰ γίνη, τοῦ πατρὸς Σωφρονίου ἀπὸ τὸ Ἔσσεξ, θὰ εἶναι ὅ,τι καλύτερο θὰ ἔχη νὰ παρουσιάση ἡ Ἐκκλησία μας καὶ ὅ,τι πιὸ ἁρμόδιο καὶ ὅ,τι πιὸ ὡραῖο γιὰ τὸν Κινεζικὸ κόσμο. Γιὰ νὰ γίνη ὅμως αὐτό, ἐπαναλαμβάνω, θὰ πρέπη νὰ μεταφραστή. Καὶ ἂς γίνουν οἱ συγχύσεις μετά.

Ἐγὼ λοιπὸν πῶς τὸ ἀντιμετωπίζω; Πῶς ν' ἀντιμετωπίσω, ἀφοῦ δὲν ξέρουν οἱ ἄνθρωποι. Μὲ κάλεσαν στὸ Πανεπιστήμιο Φουρὲν πολλὲς φορὲς γι' αὐτό. Τὸ Πανεπιστήμιο Φουρὲν εἶναι ἀπὸ τὰ καλύτερα Πανεπιστήμια τῆς Ταϊβάν, ἔχει ἱδρυθῇ ἀπὸ Καθολικούς, ἔχει ὅλες τὶς Σχολές, ἔχει καὶ Θεολογικὴ Σχολή, καὶ ἐπειδὴ εἶναι ἀνεξάρτητο μαθαίνεις ὅλες τὶς θρησκεῖες, δὲν εἶναι ὅπως στὴν Ἑλλάδα ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ ποὺ μαθαίνεις μόνο τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἔχει καὶ τὸ Theologate μετὰ παράλληλα ὅπου γίνεσαι Καθολικὸς ἱερέας ἢ μαθαίνεις Καθολικὴ Θεολογία κλπ. Μὲ κάλεσαν ἐπανειλημμένως καὶ θὰ μὲ καλέσουν ξανά, γιὰ νὰ τοὺς μιλήσω γιὰ τὴ Θεία Λειτουργία, νὰ τοὺς δείξω, νὰ τοὺς πῶ γιὰ τὸν Ἡσυχασμὸ κλπ. Μὲ κάλεσαν ἐπίσης ἀπὸ ἕνα Πανεπιστήμιο Βουδιστῶν σὲ μιὰ ἄλλη πόλη, ὅπου κι ἐκεῖ εἶναι Πανεπιστήμιο, ἀλλὰ ἔχουν Βουδιστικὲς σπουδές. Καὶ στὸ μέλλον θὰ γινόμαστε πολὺ πιὸ γνωστοὶ καὶ θὰ μὲ καλέσουν καὶ σὲ ἄλλα Πανεπιστήμια, ὅπως μοῦ εἶπαν. Λοιπόν, καὶ ἐκπλήσσονται οἱ ἄνθρωποι, ὅταν τοὺς λέω γι αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Δέχονται μὲ πολλὴ εὐχαρίστηση αὐτὸ ποὺ εἶναι νοερὰ Προσευχή, τὸ καταλαβαίνουν, φυσικὰ δὲν καταλαβαίνουνε τελείως, γιατί ἔχουν κι αὐτοὶ τὰ δικά τους. Οἱ Βουδιστὲς ἔχουν τὰ δικά τους κομποσχοίνια, ἐπαναλαμβάνουν τὴ λέξη ἄμι τόφου-ἄμι τόφου, δηλαδὴ Βούδα τοῦ ἐλέους, Βούδα ἐλέησέ μὲ κλπ. Ἔχουμε πάρα πολλὰ κοινά, ἐξωτερικά, στοιχεῖα. Καὶ γι αὐτὸ θὰ ἔπρεπε ὅλα αὐτὰ νὰ τὰ ἐκμεταλλευτοῦμε.

Α.Κ.: Συνδέουν τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὴν Ἑλλάδα; Πῶς ἀντιμετωπίζετε ἐσεῖς, ὡς Ἱεραπόστολος, τὸ θέμα αὐτό;

Κατὰ κάποιο τρόπο ξέρουν τὴν ἔννοια Greek Orthodox, ἐγὼ μισῶ αὐτὴ τὴ λέξη. Στὴν ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει τίποτα νὰ λέη γκρὴκ ὄρθοδοξ, λέει Orthodox Church of Taiwan, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία της Ταϊβάν, καὶ ποτὲ ὅσο ζῶ ἐγώ, δὲν θὰ ἐπιτρέψω νὰ συνδέεται ἡ Ὀρθοδοξία μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἢ νὰ βαφτίσω ἀνθρώπους, ὅπως κάποιοι τέλος πάντων μαῦροι φέρουν τὸ ὄνομα ὅπως Χαρίλαος, τὸ ὁποῖο ποτὲ δὲ χρησιμοποιοῦν. Λοιπόν. Ἀντίθετα τοὺς ἐξηγῶ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἐθνικὴ Ἐκκλησία, ὅτι οἱ Ἀπόστολοι χρησιμοποίησαν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα γιατί ἔτυχε ἐκείνη τὴν ἐποχή, ἔτσι τὰ 'φερε ὁ Θεὸς τὰ πράγματα, ἂν ἐρχόταν τώρα θὰ εἶχε χρησιμοποιήσει τὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα ἢ τὴν κινεζική, ἐφ' ὅσον στὸ μέλλον ἡ κινεζικὴ θὰ εἶναι ἡ πιὸ μεγάλη γλῶσσα τοῦ κόσμου καὶ στὸ Ἴντερνετ καὶ παντοῦ. Συνεπῶς προσπαθῶ νὰ μὴν συνδέω τὴν Ἐκκλησία μὲ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ γι' αὐτὸ καὶ λειτουργῶ στὰ ἀγγλικὰ πρὸς τὸ παρόν, γιατί ἀκόμα καὶ ἡ Λειτουργία δὲν εἶναι μεταφρασμένη, δυστυχῶς, στὰ κινεζικά, καὶ μὲ πολλὴ ντροπὴ τὸ λέω αὐτό, καὶ δεύτερον ἀκόμα καὶ νὰ ἦταν ἡ προφορά μου δὲν εἶναι καλή, διότι δὲν ἀρκεῖ μόνο νὰ πῇς μιὰ λέξη, ἀλλὰ στὰ μάνταριν, ἐπειδὴ εἶναι διάφορες διάλεκτοι, ἡ βασικὴ διάλεκτος ποὺ εἶναι τὸ μάνταριν, κάθε συλλαβή, οἱ κινεζικὲς λέξεις εἶναι μονοσύλλαβες, ἔχει τέσσερις διαφορετικοὺς τόνους. Συνεπῶς δὲν ἀρκεῖ π.χ. θὰ σᾶς πῶ τὴ λέξη "μὰ" εἶναι ἄλογο, ἂν πῇς μάα εἶναι μητέρα, ἂν πῇς μὰ εἶναι σὲ μαλώνω κι ἂν πῇς μὰ εἶναι ρωτάω. Ὅπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ἐὰν δὲν προσέξω τὴν ἔννοια, βγαίνει τελείως διαφορετικὴ λέξη καὶ γι αὐτὸ καὶ λειτουργῶ στὰ ἀγγλικά. Δὲν λειτουργῶ στὰ ἑλληνικά. Μόνο ἂν εἶναι καμιὰ καθημερινὴ ἢ εἶναι μιὰ Ἑλληνίδα, ποὺ καμιὰ φορὰ ἔρχεται καὶ μὲ βοηθάει ἢ κανένας ἄλλος, τότε μπορεῖ. Δὲν θέλω νὰ συνδέσω αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Λέω τὸ Εὐαγγέλιο στὰ ἑλληνικὰ καὶ μετὰ στὰ ἀγγλικὰ καὶ τοὺς ἐξηγῶ ὄχι ἐπειδὴ εἶμαι Ἕλληνας, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἐδῶ οἱ ἄνθρωποι κάνουν στὰ Πανεπιστήμια -καὶ αὐτὸ εἶναι ἐπίσης ντροπή μας-, ἀρχαῖα ἑλληνικά, διότι ὅσοι θέλουν νὰ κάνουν θεολογικὲς σπουδὲς πρέπει νὰ ξέρουν ἀρχαῖα ἑλληνικά. Γι' αὐτὸ ὑπάρχουν πολὺ ὡραῖες Γραμματικὲς καὶ Συντακτικά, ἀρχαῖα ἑλληνικὰ μὲ κινεζικά. Σᾶς τὸ λέω μὲ πολὺ πόνο ψυχῆς καὶ ντροπὴ σὰν Ἕλληνας. Καὶ γι' αὐτὸ λοιπὸν καὶ τὸ ἐκτιμοῦν αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Καταλαβαίνουν οἱ ἄνθρωποι ὅτι ἐγὼ δὲν εἶμαι ἕνας Ἕλληνας ἱερέας, ἐγὼ εἶμαι ἕνας ἱερέας, καὶ ὄχι ἕνας Ἕλληνας ἱερέας καὶ στὸ μέλλον, ἐὰν μὲ βοηθήση ὁ Θεὸς καὶ μοῦ δώση ζωὴ καὶ εἶμαι ἐδῶ, θὰ ἀποκτήσω διαβατήριο μόνο τῆς Ταϊβάν. Φυσικὰ νομικὰ δὲν μπορῶ νὰ τὸ κάνω αὐτὸ τώρα.

Α.Κ.: Συνδέουν τὴν Δύση ἀποκλειστικὰ μὲ τὸν ἀμερικανικὸ τρόπο ζωῆς;

Θὰ ἔλεγα: Ναί, ἀπολύτως, τοὐλάχιστον ἐδῶ στὴν Ταϊβάν. Καὶ εἶναι πολὺ ἄσχημο νὰ βλέπης Κινέζους ἢ Κινέζες ποὺ εἶναι ὄμορφοι μὲ τὰ μαῦρα μαλλιὰ νὰ βάφουν τὰ μαλλιά τους ξανθὰ ἢ κόκκινα ἢ νὰ ἀκοῦς τὰ ἀμερικάνικα τραγούδια, φυσικὰ ἐδῶ ὑπάρχουν τὰ μὰκ ντόναλντς ὑπάρχουν τὰ πάντα σὰν νὰ εἶναι Ἀμερική, μὲ ἀμερικάνικη μουσικὴ καὶ τέτοια.

Α.Κ.: Ἔχουμε ἀκούσει ὅτι πολλοὶ προτιμοῦν τὴν Ὀρθοδοξία, διότι τοὺς ἐλευθερώνει ἀπὸ τὰ μάγια, κάτι ποὺ δὲν γίνεται ἀπὸ τὶς ἄλλες Ὁμολογίες. Εἶναι ἀληθινὸ αὐτό; Ἔχετε κάτι περισσότερο νὰ μᾶς πεῖτε πάνω σὲ αὐτό;

Τὰ μάγια πιὸ πολὺ εἶναι στὴν Ἀφρική. Ἐδῶ δὲν εἶναι τὰ μάγια, εἶναι τὰ πνεύματα. Εἶναι τὰ φαντάσματα, εἶναι τὰ φαντάσματα ποὺ σὲ κυνηγᾶνε. Δὲν προσέρχονται γι αὐτὸ τὸ λόγο, γιατί δὲν ξέρουν Ὀρθοδοξία οἱ ἄνθρωποι. Δὲν ξέρουν! Καταλαβαίνετε τί σημαίνει δὲν ξέρουν;!. Ὁ μεγαλύτερος πληθυσμὸς τοῦ κόσμου ὅλη ἡ Ν.Α Ἀσία δὲν ξέρει γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία!. Συνειδητοποιῆστε τὸ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα!. Δὲν προσέρχονται γιατί δὲν ξέρουν!. Θὰ τοὺς ἄρεσε τρομερὰ ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία μὲ τοὺς ἐλάχιστους ἀνθρώπους ποὺ ἔτυχε νὰ συνομιλήσω, γιατί δὲν ὑπάρχει ὡραιότερο πρᾶγμα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία. Ἀλλὰ ἀφοῦ δὲν τὴν ξέρουν!. Ναί. Ἐλευθερώνει ὄχι ἀπὸ τὰ μάγια, ἀλλὰ ἀπὸ τὶς μετεμψυχώσεις, δηλαδή το ὅτι εἶσαι καταδικασμένος νὰ γυρνᾶς σὲ ἕναν αἰώνιο τροχὸ ἐπαναφορῶν-μετεμψυχώσεων, καὶ ἀπὸ τὰ φαντάσματα ποὺ σὲ κυνηγᾶνε.

(συνεχίζεται)

  • Προβολές: 2672