Skip to main content

Πασχαλινὴ Ἐγκύκλιος 2003

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Καὶ πάλιν ἀξιωθήκαμε νὰ ἑορτάσουμε τὰ γεγονότα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Προηγήθηκε ἡ προσκύνηση τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ καὶ σήμερα ἀπολαμβάνουμε τὴν ἔνδοξη Ἀνάστασή Τοῦ.

Δὲν πρόκειται γιὰ γεγονότα συμβατικὰ καὶ ἐπαναλαμβανόμενα, ποὺ προσφέρονται γιὰ μιὰ ξεκούραση σωματική, ἀλλὰ γιὰ γεγονότα τὰ ὁποῖα νοηματοδοτοῦν τὴν ζωή μας. Μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὁλόκληρη ἡ ζωή μας, μὲ τὶς θλίψεις καὶ τὶς χαρές της, μὲ τὶς ταλαιπωρίες καὶ τὶς εὐχαριστήσεις της, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη ἡ κτίση καὶ τὸ μέλλον τοῦ κόσμου λαμβάνουν ἄλλο νόημα καὶ ἄλλη προοπτική. Δίχως τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὅλα εἶναι σκοτεινά, τετριμμένα, ἀνούσια, δίχως νόημα, σκοπὸ καὶ ζωή.

Μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάστασή Τοῦ ὁ Χριστὸς νίκησε τὸν διάβολο, τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν θάνατο, τὰ τρία μεγάλα κακὰ ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πηγὴ τοῦ κακοῦ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ἔτσι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔγινε "ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἀναμορφουμένης κτίσεως", κατὰ τὸν ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, ἀφοῦ μὲ τὴν Ἀνάστασή Τοῦ, κυρίως, ὁ Χριστὸς ἔγινε Κύριος τοῦ κόσμου. Ὁ ἱερὸς Νικόλαος Καβάσιλας θὰ πῇ ὅτι "ἡ ἀνάστασις, φύσεώς ἐστιν ἐπανόρθωσις". Ἔδωσε, δηλαδή, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τὴν δυνατότητα νὰ ἐπανέλθουν τὰ πράγματα στὴν προηγούμενη θέση τους καὶ νὰ ἀνυψωθοῦν περισσότερο. Αὐτὸ εἶναι τὸ μέγεθος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ζωή μας μέσα στὴν Ἐκκλησία, ἡ συμμετοχή μας, μὲ τὸ ἅγιον Βάπτισμα καὶ τὰ ἄλλα μυστήρια ἰδιαιτέρως δὲ μὲ τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι συμμετοχὴ στὴν μεγάλη αὐτὴ ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἀνακαίνιση τῆς κτίσεως. Αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὸν Χριστὸ πρέπει νὰ ἀρχίση νὰ ἐνεργῆ μέσα μας, ὥστε καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν δύναμη τοῦ Χριστοῦ νὰ ἀναστηθοῦμε ἀπὸ τὰ νεκρὰ ἔργα τῆς ἁμαρτίας, νὰ νικήσουμε μέσα μας τὸν διάβολο, τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν θάνατο καὶ ἀπὸ τώρα νὰ ἀρχίση ἡ νίκη ἐπάνω στὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο, ποὺ θὰ ὁλοκληρωθῆ κατὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες κάνουν διαρκῶς λόγο στὰ ἔργα τους γιὰ τὴν μετάθεση καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ζωῆς μας ἀπὸ τὴν πονηρὰ στὴν ἀγαθὴ κατάσταση, κάνουν λόγο γιὰ μεταβολὴ τῆς φύσεώς μας, γιὰ τὴν μορφοποίηση τοῦ Χριστοῦ μέσα στὴν καρδιά μας. Μὲ μιὰ τέτοια ἀνακαίνιση καὶ ἀναγέννηση, ποὺ γίνεται μὲ τὴν ἐνεργοποίηση τῆς δύναμης τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μέσα μας, καὶ τὴν συμμετοχή μας στὴν Ἀνάστασή Τοῦ φυγαδεύονται οἱ ἐχθροὶ καὶ ἀποκτοῦμε τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερίᾳ. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος θὰ γράψη ὅτι ἐὰν ὁ Θεὸς ἀναστηθῇ μέσα μας διὰ τῆς πράξεως, δηλαδὴ διὰ τῆς μετανοίας καὶ τῆς προσπάθειας τηρήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, τότε "διασκορπισθήσονται οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ". Καὶ ἐὰν πλησιάσουμε τὸν Θεὸ διὰ τῆς θεωρίας, δηλαδὴ διὰ τῆς νοερᾶς - καρδιακῆς προσευχῆς καὶ τῆς ὁράσεως Τοῦ, τότε "φεύξονται οἱ μισοῦντες αὐτὸν καὶ ἡμᾶς, ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἡμῶν".

Στὴν ἐποχή μας οἱ ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν τὸν Χριστὸ γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὶς ἰδιαίτερες ἐπιδιώξεις τους γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὰ πάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες τους, γιὰ νὰ Τὸν ἀντιπαρατάξουν σὲ ἄλλες παραδόσεις, ὡσὰν νὰ εἶναι ἕνας θνητὸς ἀρχηγὸς μιᾶς θρησκείας, ποὺ ἀντιπαρατίθεται σὲ ἀρχηγοὺς ἄλλων θρησκειῶν. Ἔτσι ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ γίνονται πολλὰ ἐγκλήματα, ἀφοῦ παραμένουν τὰ πάθη μέσα στὸν ἄνθρωπο, καὶ ἐκφράζονται καὶ ἐξωτερικὰ χρησιμοποιῶντας τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Πόσες σταυροφορίες καὶ πόσοι ἱεροὶ πόλεμοι δὲν ἔγιναν, δυστυχῶς, στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ!

Ὅμως, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δὲν προσφέρεται σὲ τέτοιες ἐμπαθεῖς καταστάσεις. Ὁ Ἀναστὰς Χριστὸς θέλει νὰ ἀνακαινίση, νὰ μεταμορφώση καὶ νὰ ἀλλάξη τὴν ζωή μας. Θέλει νὰ ἀναστηθοῦμε ἀπὸ τὰ ἔργα τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀπειθείας, τῆς ἀποστασίας, τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀναγεννηθῇ, τότε εἶναι εὐεργετικὸς στὴν κοινωνία καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Διότι καὶ αὐτὸς συμμετέχει στὴν ἀπαρχὴ τῆς συντελουμένης ἀλλαγῆς τοῦ κόσμου, καὶ τὴν βίωση ἀπὸ τώρα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες δὲν πρέπει νὰ ψάλλουμε τὸ "Χριστὸς Ἀνέστη..." μόνο μὲ τὰ χείλη, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν καρδιὰ καὶ κυρίως νὰ συντελέση καὶ αὐτὸ στὸ νὰ συμμετάσχουμε στὸν θριάμβο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἄρχισε νὰ συντελῆται γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῆ στὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ.

"Χριστὸς Ἀνέστη", ἀδελφοί!

Μὲ ἀναστάσιμες εὐχές

Ὁ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  • Προβολές: 3258