Skip to main content

Εἰδήσεις Μαρτίου 2003

Ὁμιλίες στοὺς Πνευματικοὺς τῶν Ἀθηνῶν

Τὸ τελευταῖο διάστημα ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος κλήθηκε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλο, προκειμένου νὰ μιλήση στὰ πλαίσια τοῦ φροντιστηρίου τῶν Πνευματικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μὲ θέμα « τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας ὡς θεραπευτικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας» . Οἱ ὁμιλίες τελικὰ πραγματοποιήθηκαν, παρὰ τὸν φόρτο ἐργασίας τοῦ Σεβασμιωτάτου, κατόπιν εὐγενικῆς ἐπιμονῆς τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς π. Θωμᾶ Συνοδινοῦ. Τὴν ὑπευθυνότητα τοῦ φροντιστηρίου ἔχει ὁ π. Ἐλευθέριος Χαβάτζας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τρεῖς ὁμιλίες, σὲ ἀντίστοιχες Συνάξεις. Ἡ πρώτη, στὶς 25 Φεβρουαρίου στὸν Ι.Ν. Ἁγ. Νικολάου Ἀχαρνῶν, ἡ δεύτερη στὶς 26 Φεβρουαρίου στὸν Ι.Ν. Ἁγ Παντελεήμονος Ἰλισσοῦ καὶ ἡ τρίτη στὶς 4 Μαρτίου στὸν Ι.Ν. Ἁγίας Σοφίας Ψυχικοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τὸ θέμα του μέσα ἀπὸ τέσσερεις ἐπὶ μέρους ἑνότητες: 1. Ἡ προπτωτικὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, 2. Ὁ σκοπὸς καὶ τὸ ἔργο τῆς μετανοίας, 3. Ἡ θεραπευτικὴ μέθοδος τῆς Ἐκκλησίας, καὶ 4. Μερικὰ παραδείγματα. Ἔγινε λόγος γιὰ τὴν πτώση καὶ τὰ ἀποτελέσματά της, καθόσον ἐκεῖ βρίσκονται οἱ προϋποθέσεις ὀρθῆς ἀνθρωπολογίας, γιὰ τὴν θεραπεία, τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ὡς φάρμακα, γιὰ τὶς καταστάσεις-βαθμίδες τῶν μετανοούντων, τὴν καταλλαγή, τὴν σχέση σώματος - ψυχῆς - ἁγίου Πνεύματος, τὴν ἑνοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, κλπ.

Μερικοὶ χαρακτηριστικοὶ λόγοι τοῦ Σεβσμιωτάτου ἦσαν καὶ οἱ ἑξῆς:

"Ἡ μετάνοια δὲν ἐξαντλεῖται σὲ μιὰ ψυχολογική, νομικὴ καὶ ἠθικιστικὴ κατάσταση, ἀλλὰ συνδέεται μὲ μιὰ θεολογικὴ προοπτική. Μετάνοια εἶναι το νὰ ὁδηγηθῇ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ κατ' εἰκόνα στὸ καθ' ὁμοίωση, ἀπὸ τὴν παρὰ φύση κατάσταση στὴν κατὰ φύση καὶ τὴν ὑπὲρ φύση κατάσταση, ἀπὸ τὴν ἀμαύρωση τοῦ κατ' εἰκόνα στὸν φωτισμό του νοός, διὰ τῆς καθάρσεως τῆς καρδιᾶς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴν τελείωση - θέωση ποὺ εἶναι ἀτέλεστη, δηλαδὴ δὲν ὑπάρχει ὅριο τελειώσεως. Ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας κάνουν εὐρύτατο λόγο γιὰ τὴν κάθαρση, τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν θέωση. Αὐτὴ ἡ θεώρηση τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς δὲν εἶναι μιὰ μόδα μερικῶν συγχρόνων θεολόγων, ἀλλὰ ἡ βάση τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας. Θεολογία καὶ ἐκκλησιολογία ἔξω ἀπὸ αὐτὴν τὴν προοπτικὴ εἶναι μιὰ ἀναιμικὴ θεολογία καὶ θὰ ἔλεγα ἐκκοσμικευμένη. Μερικοὶ κάνουν λόγο γιὰ τὴν ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν προσδιορίζουν μὲ διαφορετικὲς ἑρμηνευτικὲς ἀναλύσεις. Ὅμως ἡ ἐκκοσμίκευση εἶναι ἡ ἀπώλεια αὐτῆς τῆς μεθόδου διὰ τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος διὰ τῆς καθάρσεως, τοῦ φωτισμοῦ καὶ τῆς θεώσεως, σὲ συνδυασμὸ πάντοτε μὲ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, διότι δι' αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος ἐντάσσεται μέσα στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ γίνεται σταθερὴ αὐτὴ ἡ πορεία, ἐπιτυγχάνει τὸν σκοπὸ τῆς δημιουργίας του."

Μὲ τὸν ὅρο θεραπεία ἐννοοῦμε τὴν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, τὴν κατὰ φῦσιν λειτουργία τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀπὸ τὴν φιλαυτία ὁδηγούμαστε στὴν φιλοθεΐα καὶ τὴν φιλανθρωπία, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἰδιοτελῆ ἀγάπη ὁδηγούμαστε στὴν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη."

Σὲ ἄλλο σημεῖο, ἀφοῦ ἀνέφερε χωρίο ἀπὸ ἐπιστολὴ τοῦ Μ. Βασιλείου στὸν Ἀμφιλόχιο Ἰκονίου, εἶπε:

"...φαίνεται καθαρὰ ὅτι ἡ ἁμαρτία στὸν συγκεκριμένο ἄνθρωπο εἶναι ἡ ἀθέτηση τῆς Χάριτος διὰ τῆς ἡδονῆς. Αὐτὸ συνεπάγεται τὴν καταστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ χάθηκε τὸ κατὰ φύση καί, βεβαίως, ὁ ἄνθρωπος περιέπεσε στὸ παρὰ φῦσιν σὲ σχέση μὲ τὸν ἀρχικὸ σκοπὸ καὶ τὸ τέλος τῆς δημιουργίας του. Ἡ καταστροφὴ εἶναι ὀντολογική, βεβαίως ἔχει καὶ ἠθικὲς συνέπειες. Ἡ ἀπομάκρυνη τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάσταση λέγεται ἀπὸ τὸν Μ. Βασιλίεο ἰατρεῖα καὶ ἴαμα. Καί, βεβαίως, αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς, δηλαδὴ τὸν συντριμμὸ τῆς καρδίας καὶ τὴν δουλαγωγία τῶν ἡδονῶν διὰ τῆς ἐγκρατείας. Ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ ἔχει σημασία εἶναι ὅτι ὁ Μ. Βασίλειος κάνει λόγο γιὰ τὴν ἀπόδειξη τῆς θεραπείας, πρέπει, δηλαδή, νὰ ὑπάρχουν ἐγγυήσεις θεραπείας τοῦ ἀνθρώπου.".

Καὶ ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε:

"Πρέπει νὰ γνωρίζουμε τοὐλάχιστον θεωρητικὰ ὅλην αὐτὴν τὴν μέθοδο καὶ νὰ ποιμαίνουμε διὰ τοῦ τρόπου αὐτού τους Χριστιανούς, ποὺ εἶναι παιδιὰ τοῦ Θεοῦ « ὑπὲρ (ὧν) οὐ Χριστὸς ἀπέθανεν» (Ρώμ. ἰδ', 15). Ἡ εὐθύνη εἶναι μεγάλη μήπως ἀποδειχθοῦμε ἀδόκιμοι καὶ ἀντὶ νὰ θεραπεύουμε τοὺς Χριστιανούς, τοὺς ἀφήνουμε στὴν σύγχυση καὶ τὴν πλάνη. Τὴν μεγαλύτερη εὐθύνη ἔχουμε ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι, γι' αὐτὸ καὶ ζητῶ ταπεινὰ τὴν προσευχή σας καὶ τὴν ἀγάπη σας.".

 

Ἀπολογισμὸς καὶ θεραπευτικὴ ὁμιλία

Απολογισμός και θεραπευτική ομιλίαΤὴν Κυριακὴ 2 Μαρτίου 2003, στὶς 6.30 τὸ ἀπόγευμα, ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου πραγματοποίησε στὴν αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ τοῦ Κέντρου τὴν ἐτήσια συνέλευση τῶν μελῶν του. Τὴν ἐκδήλωση εὐλόγησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἰερόθεος, ὁ ὁποῖος ἔκανε καὶ τὴν κύρια ὁμιλία. Παρέστησαν ἀκόμη οἱ ἐφημέριοι Ἱερεῖς καὶ ὁ Διάκονος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἐφημέριοι ἄλλων Ἐνοριῶν, τὰ μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ι. Ναοῦ, ἐκπρόσωποι ἀπὸ τοὺς Συνδέσμους τῶν ἄλλων Ἐνοριῶν της Ναυπάκτου καὶ βέβαια πλῆθος γυναικῶν, ποὺ ἀνταποκρίθηκαν σὲ σχετικὴ πρόσκληση.

Μετὰ ἀπὸ μιὰ σύντομη εἰσαγωγὴ στὸ θέμα τῆς συνέλευσης ἀπὸ τὸν ἐπόπτη τοῦ Συνδέσμου π. Θωμᾶ Βαμβίνη, ἡ Γραμματέας τοῦ Συνδέσμου κ. Χρ. Καρανικόλα-Σχοινὰ ἔκανε ἕνα σύντομο ἀπολογισμὸ τοῦ ἔργου τοῦ Συνδέσμου, τὸ ὁποῖο ἐντάσσεται στὸ ὅλο ἔργο τῆς Ἐνορίας, ἀφοῦ ὁ Σύνδεσμος, ὡς ἐνοριακὴ ἐπιτροπή, βοηθᾶ καὶ προσπαθεῖ νὰ διευκολύνη τὸ ἔργο τῶν ἐφημερίων σὲ τομεῖς ὅπως ὁ εὐπρεπισμὸς καὶ καλλωπισμὸς τοῦ Ναοῦ, ἡ λειτουργία τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου καὶ κυρίως ἡ φιλανθρωπία καὶ ἡ ἐνοριακὴ πρόνοια. Ἀκολούθησε ἡ ἀνακοίνωση τοῦ οἰκονομικοῦ ἀπολογισμοῦ τοῦ Συνδέσμου ἀπὸ τὴν πρόεδρο πρεσβυτέρα Παρθένα Βαμβίνη, ὥστε νὰ γνωρίζουν οἱ ἐνορῖτες τὸν τρόπο διαχείρισης τῶν χρημάτων ποὺ ἐμπιστεύονται στὸν Σύνδεσμο.

Μετὰ τὴν σύντομη αὐτὴ ἐνημέρωση τὸ λόγο πῆρε ὁ Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα "ἡ Ἐνορία ὡς θεραπευτικὴ κοινότητα". Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στὴν ψυχοπάθεια τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος νοσεῖ σοβαρὰ ἐξ' αἰτίας τοῦ ἄγχους καὶ τῆς ἀγωνίας, ποὺ συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα ἔχει μπροστὰ στὸ θάνατο, ἀλλὰ καὶ ἐξ· αἰτίας τῆς κοινωνικῆς ἀνασφάλειας ποὺ νιώθει, λόγῳ ἔλλειψης ποιοτικῆς ἐπικοινωνίας, κυρίας στὸ χῶρο τῆς οἰκογένειας, τόνισε ὅτι ὁ ἄνθρωπος μάταια ἀναζητᾶ ἀνταπόκριση στὴν ἀνάγκη του νὰ ἀγαπᾶ καὶ νὰ ἀγαπᾶται στὰ διάφορα ὑποκατάστατα τῆς οἰκογένειας, ὅπως εἶναι οἱ θεραπευτικὲς κοινότητες, τὰ σωματεῖα, οἱ σύλλογοι κ.τ.λ., τὰ ὁποῖα τὸν βοηθοῦν ἀλλὰ δὲν δίνουν νόημα ζωῆς. Αὐτὸ τὸ κενὸ καλύπτει ἡ Ἐνορία. Λειτουργεῖ ὡς πνευματικὴ οἰκογένεια, ὅπου ὑπάρχει ὁ πατέρας-καθοδηγητὴς (Ἱερέας) καὶ ὅλοι νιώθουν ἀδελφοὶ μεταξύ τους. Ἔχουν κοινὴ ἀναφορὰ στὸ Θεὸ μὲ τὴν κοινὴ λατρεία καὶ τὴ συμμετοχὴ στὰ μυστήρια, ἀνοίγουν τὴν ψυχή τους καὶ καθοδηγοῦνται στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης, ἐκφράζουν τὴ μεταξύ τους ἀγάπη μὲ ἔργα φιλανθρωπίας καὶ δὲ νιώθουν τὸ θανατηφόρο αἴσθημα τῆς μονοξιάς. Ἀντίθετα καλλιεργοῦν δυνατοὺς πνευματικοὺς δεσμούς, ἀφοῦ ἔχουν τὴ συναίσθηση ὅτι βγῆκαν ἀπὸ τὴν ἴδια πνευματικὴ μήτρα, τὴν Κολυμβήθρα καὶ στὶς φλέβες τους ρέει κοινὸ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκλεισε τὴν ὁμιλία του μὲ πολλὲς εὐχὲς γιὰ καρποφορία τοῦ θεραπευτικοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας. Ἀκολούθησε σύντομη συζήτηση, μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁποίας προσφέρθηκε στὸν Σεβασμιώτατο ἐκ μέρους τοῦ Συνδέσμου δῶρο ἀναμνηστικὸ τῆς παρουσίας του καὶ τῆς ὠφέλιμης ὁμιλίας του στὴ συνέλευση, ἀλλὰ καὶ συμβολικὸ τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τὸ πρόσωπό του.  Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ κέρασμα-προσφορὰ τῶν κυριῶν τοῦ Συνδέσμου καὶ εὐρύτερη ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν γυναικῶν.

Χ.Σ.

 

Γιὰ τὴν Παναγία

Τὴν Τετάρτη 12 Μαρτίου ἔ.έ., τὸ ἀπόγευμα, στὴν Αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῶν Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὁ Σύλλογος "Φίλοι τοῦ Μοναστηριοῦ Παναγίας Ἀμπελακιώτισσας" διοργάνωσε ἑορταστικὴ ἐκδήλωση. Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε σχετικὴ ὁμιλία μὲ θέμα: "Τὴν Μητέρα τοῦ Φωτός, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὑμνοῦμε καὶ μεγαλύνομε...", ἀπὸ τὴν Φιλόγογο Καθηγήτρια, συνεργάτιδα τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Κυριῶν Πατρῶν, κ. Εὐγενία Πέτα-Λιάτσου, ἀπόδοση ἐπίκαιρων ὕμνων πρὸς τὴν Παναγία ἀπὸ τὴν χορωδία Πατρῶν τοῦ κ. Ἀριστείδη Μπουχάγερ, καὶ τέλος μικρὴ δεξίωση στὸν ἴδιο χῶρο.

Ἡ ὁμιλία τῆς κ. Πέτα ἄφησε πολὺ καλὲς ἐντυπώσεις, κινούμενη σὲ φιλολογικὰ ἀλλὰ καὶ θεολογικὰ πλαίσια. Ἐπίσης ἄφησε πολὺ καλὲς ἐντυπώσεις, ὅπως πάντα, ἡ Βυζαντινὴ Χορωδία, ἡ ὁποία "ταξίδεψε" τοὺς ἀκροατές, ἰδιαιτέρως δὲ μὲ τὴν ἄριστη ἀπόδοση τοῦ ἀργοῦ μέλους μετὰ κρατήματος "Θεοτόκε Παρθένε" τοῦ Πέτρου Μπερεκέτου. Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκλεισε συμπληρώνοντας καὶ συγχρόνως ἐμβαθύνοντας τὴν ὅλη ἐκδήλωση. Μίλησε γιὰ τὴν Θεοτόκο, γιὰ τὴν ἐξύμνηση, τὸν τερερισμὸ καὶ τὴν σιωπή μας ἀπέναντι στὸ Πανάγιο Πρόσωπό της, καὶ εὐχαρίστησε τὸν Πρόεδρο, κ. Σπύρο Ράϊκο, καὶ τὰ μέλη τοῦ Συλλόγου γιὰ τὴν ἐπιτυχημένη προσπάθειά τους, τὴν ὁμιλήτρια καὶ τοὺς χορωδοὺς γιὰ τὴν προσφορά τους στοὺς ἀκροατές. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἦταν συντονισμένη στὴν ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν καὶ ἄφησε πολὺ καλὲς ἐντυπώσεις. Συγχαρητήρια στοὺς διοργανωτές.

"Ὁ Ἐθνομάρτυρας Πολύκαρπος"

“Ο Εθνομάρτυρας Πολύκαρπος”Κυκλοφόρησε ἕνα ἀκόμη βιβλίο τοῦ δόκιμου συγγραφέα καὶ λίαν κατηρτισμένου συνταξιούχου ἐκπαιδευτικοῦ κ. Κώστα Παπαδημητρίου μὲ τίτλο "Ὁ Ἐθνομάρτυρας Πολύκαρπος". Ὁ συγγραφέας, ποὺ διακρίνεται γιὰ τὴν μεγάλη ἀγάπη του γιὰ τὸ χωριό του, τὴν Ἀμπελακιώτισσα, καὶ βεβαίως τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας Ἀμπελακιωτίσσης, παραχώρησε τὰ δικαιώματα καὶ αὐτοῦ τοῦ βιβλίου στὴν Ἱερὰ Μονή. Συγχαρητήρια ἀξίζουν καὶ στὸν Δῆμο Ἀποδοτίας ποὺ ἐπιχορήγησε τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου.

Παράκληση

Στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς τῆς νεότητος, γίνονται προσπάθειες νὰ ἐξοπλισθῆ τὸ Γραφεῖο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας μὲ διάφορα ἐποπτικὰ μέσα. Στὶς ἄμεσες προτεραιότητές μας εἶναι ἡ δημιουργία δισκοθήκης Ἐκκλησιαστικῶν Ὕμνων καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς Σχολῆς ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλα τὰ Κατηχητικὰ τῆς Μητροπόλεως, ἡ ἀγορὰ μηχανήματος ἀναπαραγωγῆς ἤχου, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ ἀγορὰ μηχανήματος προβολῆς μέσῳ Η/Υ.  Παρακαλοῦμε τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ προσφέρουν τὴν οἰκονομικὴ βοήθειά τους στὴν προσπάθεια ἀναβάθμισης τῶν ὑπηρεσιῶν μας πρὸς τοὺς νέους καὶ τὰ παιδιά μας, νὰ ἐπικοινωνήσουν μαζί μας στὰ τηλέφωνα 26340 - 27207 καὶ 23258, ἢ στὴν διεύθυνση τῆς Ἐφημερίδας.

 

***

 

«Ἐνώπιον τῶν λίαν κρισίμων ἡμερῶν τὰς ὁποίας διέρχεται ἡ ἀνθρωπότης, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐπαναλαμβάνει καὶ πάλιν καὶ πολλάκις τὴν εὐχὴν καὶ τὴν προσευχὴν τοῦ ὑπὲρ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀποφυγῆς τοῦ πολέμου ἔστω καὶ τὴν ὑστάτην αὐτὴν στιγμὴν καὶ κάμνει ἔκκλησιν πρὸς πάντα δυνάμενον νὰ συμβάλη πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτὴν νὰ ἐξαντλήση ὅλας τὰς δυνατότητάς του, ὥστε νὰ μὴ θρηνήση ἡ ἀνθρωπότης νέας ἑκατόμβας θυμάτων καὶ φρικτὰ ὁλοκαυτώματα.

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ το Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ βασικὴ προϋπόθεσις τῆς εἰρήνης εἶναι ὁ σεβασμὸς τῆς ἱερότητας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ ἀξιοπρεπείας του, ἐκ τοῦ ὁποίου γεννῶνται ὅλαι αἱ λοιπαὶ προϋποθέσεις τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς, μέσα εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ ἑνὸς Θεοῦ καὶ Πατρός, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι Θεὸς πολέμου καὶ μάχης, ἀλλὰ καταλλαγῆς καὶ εἰρήνης.

Εἴθε ἡ εἰρήνη καὶ ἡ εὐδοκία νὰ ἐπικρατήσουν ὁριστικῶς ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς δόξαν Θεοῦ καὶ εὐημερίαν τῶν ἀνθρώπων, τοὺς ὁποίους πάντας ἐξ ἴσου ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ» .

"Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τὸ ἀπόγευμα τῆς 15ης Μαρτίου, ἐτέλεσε τὰ ἐγκαίνια τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, ἐπὶ τῇ ὁλοκληρώσει τῶν ἐν αὐτῇ ἀνακαινιστικῶν ἔργων, παρουσία Ἱεραρχῶν, τῶν Ἐξοχ. κ. Εὐαγγέλου Βενιζέλου, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, καὶ πολλῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων, ἔνθα ὡμίλησαν ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακίου-Βιβλιοθηκῶν, ὁ χορηγὸς Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καὶ ὁ Πατριάρχης".

Ὁ ἀϊ-Βούκλας εἶναι ὁ μοναδικὸς Ἱερὸς Ναὸς τῆς Σμύρνης ποὺ σώθηκε ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ 1922. Εἶναι ὁ Ναὸς τῶν πολιούχων τῆς Σμύρνης ἁγίων Βουκόλου, πρώτου Ἐπισκόπου Σμύρνης, καὶ Πολυκάρπου, δεύτερου Ἐπισκόπου Σμύρνης. Χτίσθηκε τὸ 1866 καὶ ἀπὸ τὸ 1922 χρησιμοποιεῖται ὡς μουσεῖο. Ὁ Δῆμος τῆς Σμύρνης ἐπιθυμεῖ καὶ σχεδιάζει τὴν ἀναστήλωσή του, ὥστε νὰ σωθῇ ἀπὸ τὴν φθορὰ τοῦ χρόνου.

Οἰκονομικὴ βοήθεια ὕψους 500.000 δολ. προσέφερε ἡ Κυβέρνηση τοῦ Καναδᾶ στὴν Ι. Μητρόπολη Τορόντο γιὰ τὸ Πολιτιστικό της Κέντρο.

Ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας (Canterbury) καὶ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἀγγλικανικῆς ὁμολογίας, Rowan Williams, κατὰ τὴν ἐνθρόνισή του (3-3-2003) ἀνέγνωσε τὸ "Σύμβολο Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως" –ἐνῷ οἱ ἀγγλικανοὶ χρησιμοποιοῦν τὸ "Πιστεύω τοῦ Ἀθανασίου"– χωρὶς τὴν προσθήκη τοῦ filioque (www.bbc.co.uk).

Χειροτονήθηκε Διάκονος καὶ μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες Πρεσβύτερος ὁ ἐν ἐνεργείᾳ Λυκειάρχης τοῦ 6ου Λυκείου Βόλου π. Ἰωάννης Μ. Τὴν χειροτονία ἐτέλεσε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καὶ παρακολούθησαν οἱ συνάδελφοι καὶ οἱ μαθητὲς τοῦ χειροτονηθέντος καὶ πλῆθος κόσμου.

Ὁ Ἐπίσκοπος Μπουκόμπα Ἱερώνυμος εἶχε χρησιμοποιήσει πρὶν μερικὰ χρόνια ἕνα μοτοσακὸ γιὰ ταξί, προκειμένου νὰ ἐπισκεφθῇ μιὰ Ἐνορία του. Στὸ δρόμο τὸ ζωστικὸ τοῦ Ἐπισκόπου μπερδεύτηκε στὴν ρόδα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκληθῆ ἀτύχημα, εὐτυχῶς μόνο μὲ ὑλικὲς ζημιές. Ὁδηγός του μοτοσακὸ ἦταν ὁ μουσουλμᾶνος Abby, σύζυγος τῆς ἐπίσης μουσουλμάνας Asma. Μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια ὁ Ἐπίσκοπος Ἱερώνυμος ξανασυνάντησε τὸν ὁδηγό του μοτοσακό-ταξί, μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό του, αὐτὴν τὴν φορὰ γιὰ νὰ τὸν κατηχήση καὶ νὰ τὸν βαπτίση, μετονομάζοντάς τον Ἀλέξιο.

"Μετὰ τὴν ἐντατικὴ κατήχηση ποὺ θὰ κάνουμε κατὰ τὴν περίοδο Ἰουνίου-Σεπτεμβρίου, ἐλπίζουμε νὰ ἔχουμε μιὰ μικρὴ ὁμάδα 8-10 ἀρχηγῶν νὰ εἶναι ἕτοιμοι γιὰ τὸ Βάπτισμα πρὸς τὸ τέλος Αὐγούστου. Ὅταν ἐπιστρέψει ὁ Γιοχάννες Ρακουμάκο στὸ Σεμινάριο τὸν Σεπτέμβριο αὐτοὶ θὰ βοηθήσουν μὲ τὴν κατήχηση τῶν ἄλλων κατηχουμένων, διδάσκοντας ὅτι ἔχουν μάθει ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ π. Ἀθανασίου καὶ τῆς κατηχητικῆς ὑποεπιτροπὴς τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Μητροπόλεως Ἰωαννουπόλεως καὶ Πρετορίας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐντατικὴ κατήχηση στὸ Ντέννιλτον, ἡ κατήχηση θὰ συνεχιστεῖ στὸ Μαμελόντι καὶ θὰ ξεκινήσει καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τοὺς ἐρχόμενους μῆνες. Τὰ μαθήματα αὐτὰ δὲν θὰ εἶναι τόσο τακτικὰ καὶ συχνά... καὶ δὲν θὰ εἶναι ἀποκλειστικὰ γιὰ τοὺς ὑποψηφίους γιὰ τὸ Βάπτισμα, ἀλλὰ γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται νὰ μάθουν γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη" ("Ὀρθόδοξη Μαρτυρία")

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2556