Skip to main content

Κύριο θέμα: Ἡ ἐμφάνιση ἑνὸς νέου μεσσιανισμοῦ - "Οὐκ ἐν τῷ πυρὶ ὁ Κύριος..."

Μιὰ ἀρχαία καὶ εὐαπόδεικτη αἰτία τῶν πολέμων εἶναι τὰ λεγόμενα "συμφέροντα", ποὺ εἶναι οἱ ἀπρόσωπες καὶ ἀνηλεεῖς προβολὲς τῶν ἀνθρώπινων παθῶν, τὰ ὁποῖα ἐν τῇ ἀγνοίᾳ του ὁ οὑμανισμὸς τὰ χαρακτηρίζει "φυσικά".

Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ἴσως νὰ μὴ προκαλοῦν ἔκπληξη οἱ ἀλλεπάλληλες πολεμικὲς συγκρούσεις, στὶς ὁποῖες καταφεύγει τμῆμα τοῦ "πολιτισμένου" δυτικοῦ κόσμου. Ἔκπληξη ὅμως προκαλεῖ ἡ αἰτιολόγησή τους καθὼς καὶ τὸ θρησκευτικό τους ὑπόβαθρο. Ὁπωσδήποτε δὲν ἦταν ἀναμενόμενο ἀπὸ μιὰ ὀρθολογιστική, "μεταθρησκευτική", εὐημεροῦσα αὐτοκρατορία νὰ ξεπροβάλλουν καὶ νὰ ἐκφράζονται ἐπισήμως μεσσιανικὲς θρησκευτικὲς τάσεις, γεγονὸς ποὺ ὑπογραμμίζεται καὶ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ δυτικοὺς διανοούμενους καὶ παρατηρητές.

Διαβάσαμε τὶς ἡμέρες αὐτὲς τὶς ρήσεις διαφόρων Ἀμερικανῶν παραγόντων γιὰ τὶς θρησκευτικὲς τάσεις τοῦ ἀμερικανοῦ Προέδρου. Ὁρισμένες ἀπὸ αὐτές:

"Ἕνα ἀπὸ τὰ ἰσχυρότερα κίνητρα γιὰ τὴν ὑποψηφιότητά του ἦταν οἱ διδαχὲς τῆς Βίβλου. Αἰσθάνεται ὅτι ὁ Θεός του μιλᾶ" (Τόνι Ἔβανς, εὐαγγελιστής, ἀπὸ τοὺς "γκουροῦ" τοῦ προέδρου Μπούς).

"Γιὰ νὰ καταλάβει κανεὶς τὸ κλίμα στὸν Λευκὸ Οἶκο του Μπούς, πρέπει νὰ κατανοήσει τὴν κυριαρχοῦσα θρησκευτικὴ πίστη, τὸν σύγχρονο εὐαγγελισμὸ" (Ντέϊβιντ Φράρ, Ἑβραῖος, συντάκτης τῶν προεδρικῶν ὁμιλιῶν).

"Ο... Παντοδύναμος τοποθέτησε τὸν Μποὺς στὴν προεδρία καὶ τὸν χρησιμοποιεῖ σὰν σταυροφόρο "γιὰ νὰ προωθήσει μιὰ βιβλικὴ ἄποψη γιὰ τὸν κόσμο" (Τὸμ Ντίλεϊ, βουλευτής).

"Στὸν Λευκὸ Οἶκο τοῦ Μποὺς ἡ μελέτη τῆς Βίβλου κατέστη γιὰ ὅλους ὑποχρεωτικὴ καὶ ὅλες οἱ συνεδριάσεις ἀρχίζουν μὲ προσευχή..." (Ἐλευθεροτυπία - 10/02/2003).

Ἐπίσης, ἕνας ἀμερικανοεγγλέζος δημοσιογράφος δημοσίευσε στὸ διαδίκτυο ἕνα ἄρθρο μὲ τίτλο "Ἡ βαθειὰ χριστιανικὴ πίστη τῆς Ἀμερικῆς". Τὸ ἄρθρο αὐτὸ παραθέτουμε, προκειμένου νὰ λάβουν οἱ ἀναγνῶστες μας μιὰ γεύση ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν Δύση καὶ μάλιστα στὸ διοικητήριό της:

(Μιὰ προσωπικὴ ματιὰ στὴν σημασία τῆς πίστης καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐμπιστοσύνης στὴν Ἀμερικάνικη ζωὴ τοῦ Justin Webb-B.B.C.> Οὐάσινγκτον)

Ἡ γυναῖκα μου καὶ ἐγὼ δὲν πιστεύουμε στὸν Θεό.

Στὴν προηγούμενη θέση μου, στὶς Βρυξέλλες μεταξὺ τῶν ὀνομαζόμενων καθολικῶν Βέλγων, ἡ ἀπιστία δὲν ἦταν ἕνα πρόβλημα.

Ἡ διοίκηση τοῦ Μποὺς δραστηριοποιεῖται μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς προσευχῆς. Ἐντεύξεις προσευχῆς λαμβάνουν χώρα μέρα καὶ νύχτα.

Πρὶν ἀπὸ αὐτό, στὸ Λονδῖνο δὲν ἦταν κἂν ἕνα θέμα. Μὲ μιὰ μόνο ἐξαίρεση ἑνὸς φίλου ποὺ εἶναι Εὐαγγελιστὴς Χριστιανός, δὲν μπορῶ νὰ θυμηθῶ μιὰ συζήτηση μὲ ὁποιονδήποτε περὶ θρησκευτικῶν θεμάτων στὰ χρόνια ποὺ ἔζησα καὶ δούλεψα στὴν πρωτεύουσα. Τὸ σπίτι μας στὸ Λονδῖνο ἦταν ἀκριβῶς δίπλα σὲ ἕναν Ναό. Μιλούσαμε μὲ τὸ μικρὸ ἐκκλησίασμα γιὰ τὸν καιρό, γιὰ τὴν ἀνάγκη νὰ κλαδέψουμε τοὺς θάμνους μὲ τὶς τριανταφυλλιὲς καὶ τὴν ἐπισκευὴ τοῦ φράχτη. Ἀλλὰ ποτὲ δὲν μιλούσαμε γιὰ τὸν Θεό.

Πόσο διαφορετικὰ εἶναι σὲ αὐτὴν τὴν πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Οἱ πρῶτοι ἄποικοι ἦρθαν ἐδῶ κατὰ τμήματα γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν τὴν πίστη τους ὅπως θεωροῦσαν σωστό. Ἀπὸ τότε τὸ δικαίωμα τῆς παρουσίασης τῶν θρησκευτικῶν σου πεποιθήσεων καθαρὰ καὶ δυνατὰ ἔχει γίνει μέρος τοῦ θεμελίου τῆς Ἀμερικανικῆς ζωῆς. Καὶ δὲν μιλῶ γιὰ τοὺς θεολόγους ἢ γιὰ τὸν λαϊκὸ τύπο.

Ὁ κύριος καὶ ἡ κυρία "Μέσος"

Μιλάω γιὰ τὸν κύριο καὶ τὴν κυρία μέσου ἐπιπέδου στὴν κανονικὴ πόλη στὶς ΗΠΑ. Ὁ κύριος καὶ κυρία "Μέσος" μοιράζονται μιὰ ἁπλοϊκὴ πίστη μὲ τὶς ρίζες της στὸν πουριτανισμὸ τῶν προγόνων τους. Σύμφωνα μὲ αὐτὴν τὴν πίστη ὑπάρχει ὁ παράδεισος –86% τῶν Ἀμερικανῶν μας λένε οἱ ἀναλυτὲς σφυγμομετρήσεων πιστεύουν στὸν παράδεισο.

Ἀλλὰ ἀκόμα πιὸ συγκλονιστικὸ γιὰ μένα, καὶ ἀκόμα πιὸ σχετικὸ μὲ τὰ τωρινὰ παγκόσμια γεγονότα, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ 76% ἢ 3 στοὺς 4 τῶν ἀνθρώπων ποὺ συναντᾶς σὲ ὁποιονδήποτε Ἀμερικανικὸ δρόμο πιστεύουν στὴν κόλαση καὶ τὴν ὕπαρξη τοῦ Σατανᾶ. Πιστεύουν πῶς ὁ διάβολος εἶναι ἐδῶ γιὰ νὰ σὲ ἁρπάξει. Αὐτὸ τὸ κακὸ εἶναι μιὰ δύναμη στὸν κόσμο - μιὰ δύναμη ποὺ ἐμπλέκεται σὲ μάχη.

Μάχοντας τὸ κακό

Μεγάλο μέρος αὐτῆς τῆς μάχης λαμβάνει χώρα στὴν μορφὴ τῆς προσευχῆς. Οἱ Ἀμερικανοὶ μιλοῦν γιὰ τὴν προσευχὴ σὰν νὰ ἦταν τὸ πιὸ κοινό, λογικὸ πρᾶγμα νὰ κάνει κάποιος.

Ἡ χαρούμενη παχουλὴ κυρία ποὺ μᾶς μοιράζει τὸ ταχυδρομεῖο, στὰ περίχωρα τῆς Οὐάσινγκτον ἔχει ἕνα γιὸ ποὺ εἶναι ἄρρωστος – οἱ γιατροὶ κάνουν τὸ καλύτερο, λέει, ἀλλὰ αὐτὴ προσεύχεται σκληρὰ καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ θὰ κάνει τὴν δουλειά...

Ἀντίο "Τζὰκ Ντάνιελς", καλῶς ἦρθες Ἰησοῦ

Ἐδῶ (στὴν Οὐάσιγκτον) μερικὲς φορὲς ἁπλὰ γονατίζουν γιὰ προσευχή. Καὶ κανεὶς δὲν ξοδεύει περισσότερο χρόνο γονατιστός –μιλῶ μεταφορικά– ἀπὸ τὸν Τζὸρτζ Μπούς. Ξαναγεννήθηκε στὴν ἡλικία τῶν 40, εἶπε ἀντίο "Τζὰκ Ντάνιελς" καὶ καλωσόρισες Ἰησοῦ. Δὲν ἔχει ξανακοιτάξει πίσω.

Ἔτσι ἐνῷ ὑπάρχουν ἀρκετοὶ ὀρθολογιστὲς ἄνθρωποι σύμβουλοι λογικῶν προτάσεων γιὰ πολιτικὰ θέματα στὸν Λευκὸ Οἶκο του Μπούς, ὑπάρχει ἀκόμα ἕνα ἄλλο κανάλι, ἕνας δίαυλος ἀπὸ ψηλά.

Ἡ διοίκηση τοῦ Μποὺς δραστηριοποιεῖται στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς προσευχῆς. Ἐντεύξεις προσευχῆς λαμβάνουν χώρα μέρα καὶ νύχτα.

Δὲν εἶναι ἀσυνήθιστο φαινόμενο νὰ δεῖς ὑπαλλήλους τοῦ Λευκοῦ Οἴκου νὰ κατεβαίνουν βιαστικὰ τοὺς διαδρόμους κρατῶντας τὴν Βίβλο. Ἕνας φίλος ποὺ δουλεύει στὸ γραφεῖο τύπου της Ντάουνινγ Στρὴτ μοῦ λέει πῶς –ἀκόμα καὶ στὶς δύσκολες αὐτὲς στιγμές– κάτι τέτοιο θὰ ἦταν ἐξαιρετικὰ ἀσυνήθιστο.

Ἀναμφίβολα ὁ πρόεδρος καὶ οἱ ἄνθρωποί του, θὰ ἔχουν προσευχηθεῖ ἔνθερμα νὰ χτυπήσει τὸν Σαντὰμ Χουσεὶν ἕνα λεωφορεῖο. Ἀλλὰ ἐὰν δὲν ἔχει ἔρθει κανένα λεωφορεῖο νοιώθουν δικαιολογημένοι μὲ ὅτι ἔχουν ἀποφασίσει νὰ κάνουν. Ἔχοντας πάρει τὴν ἀπόφαση νὰ πολεμήσουν τὸν καλὸ ἀγῶνα –καὶ δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ πρόεδρος Μποὺς ἔχει πάρει τὴν ἀπόφασή του– οἱ γκρινιάρικες ἀμφιβολίες, οἱ ὀρθολογικοὶ φόβοι, οἱ γήϊνες ἀμφιβολίες μὲ ὑποψίες –ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ ἔντονα ἄγγιξαν τοὺς μετά-θρησκευτικοὺς Εὐρωπαίους– μποροῦν νὰ παραμεριστοῦν.

Ὁ πρόεδρος Μποὺς δείχνει κουρασμένος ὅπως ὁ πρωθυπουργὸς Μπλὲρ μερικὲς φορές, ἀλλὰ ποτὲ τόσο ἀνήσυχος.

Καὶ οἱ δύο εἶναι θρησκευτικοὶ ἄνθρωποι, ἀλλὰ μὲ τὴν ἁπλὴ Ἀμερικανικὴ πίστη - μὲ παράδεισο καὶ κόλαση, καλὸ καὶ κακὸ καὶ σωστὸ καὶ λάθος –ποῦ ἐμφανίζεται νὰ εἶναι πιὸ ταιριαστὴ μὲ τὶς πολεμικὲς συνθῆκες."

Αὐτὴ ἡ θρησκευτικότητα τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν σκληρότητά του καὶ τὴν ἐμμονή του στὸν πόλεμο σοκάρει, καὶ βεβαίως δὲν ἀντέχει σὲ μιὰ ἀπ' εὐθείας σύγκριση μὲ τὰ Καινοδιαθηκικὰ οὔτε κἂν μὲ τὰ Παλαιοδιαθηκικὰ χωρία τὰ ὁποῖα ἐπικαλεῖται.

Ἤδη ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη δόθηκαν τὰ πρῶτα σπέρματα τῆς θεολογίας τῆς ἀγάπης. Στὸ Γ' Βιβλίο τῶν Βασιλειῶν περιγράφεται μιὰ θεοφάνεια:

"Καὶ νά, θὰ ἐμφανισθῇ ὁ Κύριος. Καὶ πνεῦμα θυέλλης μεγάλης ποὺ διαλύη βουνὰ καὶ συντρίβη πέτρες θὰ προπορευθῆ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· δὲν θὰ εἶναι στὴν θύελλα ὁ Κύριος. Καὶ μετὰ τὴν θύελλα σεισμὸς· δὲν θὰ εἶναι στὸν σεισμὸ ὁ Κύριος. Καὶ μετὰ τὸν σεισμὸ φωτιὰ· δὲν θὰ εἶναι στὴν φωτιὰ ὁ Κύριος. Καὶ μετὰ τὴν φωτιὰ ἦχος αὔρας λεπτῆς, καὶ ἐκεῖ ὁ Κύριος".

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο ἐμφανίσθηκε ὁ Θεὸς στὸν προφήτη Ἠλία μετὰ τὴν σφαγὴ τῶν 450 ἱερέων τοῦ Βάαλ· ἐν φωνῇ αὔρας λεπτῆς καὶ ὄχι ἐν πνεύματι θυέλλης καὶ ἐν συσσεισμὼ καὶ ἐν πυρί. Ὅταν οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, ἐνθυμούμενοι τὸ παράδειγμα τοῦ Ἠλία ποὺ προσευχήθηκε καὶ κατέβηκε φωτιὰ ἀπὸ τὸν οὐρανό, ζήτησαν ἀπὸ τὸν Χριστὸ νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ ρίξη ὁ Θεὸς φωτιὰ νὰ κάψη τοὺς Σαμαρεῖτες ποὺ δὲν δέχθηκαν τὸν Χριστὸ στὴν πόλη τους, τότε ὁ Χριστὸς ἀπήντησε "οὐκ οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς".

Πέρα ἀπὸ τὰ ἀντιπροσωπευτικὰ αὐτὰ ἁγιογραφικὰ παραθέματα, μιὰ εὔστοχη κριτικὴ στὴν θρησκευτικὴ ἐπίφαση τοῦ πολέμου εἶναι τὰ ὅσα γράφει ὁ Φρὰνκ Σέϊφερ, ἕνας ὀρθόδοξος νεοϋορκέζος καταξιωμένος συγγραφέας καὶ σκηνοθέτης στὴν Ἀμερική, τοῦ ὁποίου οἱ ἀπόψεις δείχνουν νὰ ἀποτελοῦν τὴν αὐτοσυνειδησία τοῦ τόπου του. Γράφει:

"Οἱ αἰτίες γι' αὐτὴ τὴν κατάσταση τῶν πραγμάτων μποροῦν νὰ ἐντοπιστοῦν στὴν τρομακτικὴ ἀνάμιξη τοῦ ἀπογυμνωμένου ἀπὸ τὴν ἱστορία εὐαγγελικοῦ προτεσταντισμοῦ μὲ τὸν κοσμικὸ διαφωτισμὸ καὶ τὸν ἐκκοσμικευμένο ρωμαιοκαθολικισμό. Αὐτὸ τὸ μῖγμα ἀποτελεῖ τὴν ἐπίσημη θρησκεία τοῦ ἔθνους μας. Εἶναι μιὰ θρησκεία τῆς ὁποίας οἱ ρίζες ξεκινοῦν ἀπὸ ἕνα κρᾶμα αἰσθηματικῆς οὐτοπίας, διεφθαρμένου Χριστιανισμοῦ καὶ δυτικοῦ ὀρθολογισμοῦ. Τὰ φιλοσοφικά της θεμέλια εἶναι ὁ ἀνθρωποκεντρισμὸς τοῦ διαφωτισμοῦ, ἡ συναισθηματολογία τοῦ ρομαντισμοῦ, ἡ ἀκρωτηριασμένη λογικοκρατούμενη θεολογία τῆς μεταρρύθμισης καὶ ὁ ὑλισμὸς τοῦ ἀποκαλούμενου "ἀμερικανικοῦ ὀνείρου"...

"Οἱ ἀμερικανοί... πιστεύουν ὅτι ἔλαβαν ἕνα εἶδος εἰδικῆς κλήσης ἢ διαθήκης, ἡ ὁποία τοὺς τοποθετεῖ ἔξω ἀπὸ τοὺς παραδεκτοὺς κανόνες τῆς ἱστορίας. Ἡ αἴσθηση τῶν ἀμερικανῶν ὅτι ἀποτελοῦν "ἕνα σχεδὸν ἐκλεγμένο ἔθνος" ὅπως εἶπε ὁ Λίνκολν, ἔχει καλλιεργήσει τὴ μοναδικοῦ τύπου λαϊκίστικη θρησκεία, ἡ ὁποία εἶναι ἀποκομμένη ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς ρίζες τοῦ Χριστιανισμοῦ" (Φρὰνκ Σέϊφερ: Χορεύοντας μόνος, ἐκδόσεις "Μακρυγιάννης").

Καὶ ἴσως ἀκόμη καλύτερα στὰ θρησκευτικὰ φαινόμενα τοῦ Λευκοῦ Οἴκου νὰ ταιριάζει ὁ λόγος τοῦ Κίρκεγκορ, ὅπως τὸν παρουσιάζει ὁ Νόρμαν Μέϊλερ (Ἐλευθεροτυπία, 19-3-2003): "Δὲν μποροῦμε ποτὲ νὰ ξέρουμε ἀκριβῶς ποῦ πᾶνε οἱ προσευχές μας καὶ ἀπὸ ποῦ ἔρχονται οἱ ἀπαντήσεις. Ἀκριβῶς ἐκεῖ ποὺ νομίζουμε ὅτι εἴμαστε πλησιέστερα στὸν Θεό, θὰ μπορούσαμε κάλλιστα νὰ ἀπευθυνόμαστε στὸν Διάβολο» .

Εἶναι μιὰ φράση ποὺ καταδεικνύει τὴν τραγικότητα τῆς θρησκείας, ὅταν αὐτὴ δὲν ὁριοθετεῖται ἀπὸ τὰ ἁγιοπρεπὴ δόγματα τῆς εὐσεβείας, τὰ ὁποῖα ἀποτρέπουν τὰ κάθε εἴδους ἐγκόσμια "συμφέροντα" νὰ περιφέρουν τὴν Βίβλο ὡς ἄλλοθι τῶν ἐνεργειῶν τους.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατὰ τοῦ πολέμου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέφρασε τὴν ἀντίθεσή της στὸν πόλεμο καὶ ἐξέδωσε σχετικὸ ἀνακοινωθὲν (4-2-2003). Τελέσθη εἰδικὴ ἀγρυπνία στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου, καὶ ἀναπέμφθηκαν εἰδικὲς δεήσεις, ἐφ' ὅσον οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ πολέμου ἀγνόησαν κάθε ἀντίθετη ἄποψη.

Μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ πολέμου ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος προέβη στὶς ἀπαραίτητες ἐνέργειες γιὰ τὴν παροχὴ κάθε δυνατῆς βοηθείας στὸν ἄμαχο πληθυσμὸ ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸ κυρίως θῦμα τοῦ πολέμου. Μὲ πρωτοβουλία καὶ ἐντολὴ τοῦ Μακαριωτάτου, ἡ Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος "Ἀλληλεγγύη" ἔχει ἤδη συγκεντρώσει καὶ εἶναι ἕτοιμη νὰ ἀποστείλη στὸ Ἰρὰκ ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια, ἡ ὁποία συνίσταται σὲ φάρμακα πρώτης ἀνάγκης, ρουχισμὸ καὶ σκηνὲς καταυλισμοῦ. Παράλληλα ἡ "Ἀλληλεγγύη" θὰ ἀναλάβη τὴν δημιουργία παιδικῶν καταυλισμῶν σὲ γειτονικὲς πρὸς τὸ Ἰρὰκ περιοχὲς γιὰ τὴν φιλοξενία τους, κατόπιν συνεννόησης μὲ τὶς ἁρμόδιες Ἐκκλησιαστικὲς καὶ Κυβερνητικὲς Ἀρχές. Ἐπίσης ὁλοκληρώνεται ἡ δημιουργία τοῦ καταυλισμοῦ στὴν Συρία καὶ θὰ ἀκολουθήση καὶ ἐκείνου στὴν Ἰορδανία. Ἔχουν ἤδη ἀποσταλεῖ ἀραβόφωνοι Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν γιὰ νὰ ἀναλάβουν τὴν φροντίδα τῶν καταυλισμῶν καὶ τὴν ἐπιμέλεια τῶν παιδιῶν.  Γιὰ τὸν συντονισμὸ τῶν ἐνεργειῶν καὶ τὴν ἀποτελεσματικότερη ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν ποὺ θὰ παρουσιαστοῦν στὸ Ἰράκ, ἡ ΜΚΟ "Ἀλληλεγγύη" τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρόκειται νὰ ἀποσπάση ὑπάλληλό της στὴν περιοχὴ γιὰ ὅσο χρονικὸ διάστημα ἀπαιτηθῇ.

Γιὰ τὴν περαιτέρω ὑποστήριξη αὐτῆς τῆς προσπαθείας μὲ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀναγνώσθηκε σχετικὴ Ἐγκύκλιος καὶ περιήχθη δίσκος τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ σχετικὴ Ἐγκύκλιος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ὡς ἑξῆς:

"Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρακολουθεῖ μὲ ἀγωνία τὰ διαδραματιζόμενα στὴν περιοχὴ τοῦ Ἰρὰκ πολεμικὰ γεγονότα καὶ προσεύχεται ἀδιαλείπτως στὸν Ἄρχοντα τῆς εἰρήνης, ὑπὲρ τῆς ταχείας καταπαύσεως τῶν ἐχθροπραξιῶν. Διακρίνει, ὅμως, ὅτι ἡ σύρραξη αὐτὴ θὰ προξενήσει μεγάλες καὶ δυσεπανόρθωτες ζημιὲς στὸν ὑπὸ δοκιμασία Ἰρακινὸ λαό. Οἱ εἰδικοὶ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ὑπολογίζουν ὅτι περισσότεροι ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο (1.000.000) Ἰρακινοὶ θὰ πάρουν τὸ δρόμο τῆς προσφυγιᾶς. Πάνω ἀπὸ ἑξακόσιες χιλιάδες (600.000) ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θὰ μείνουν στὴ χώρα θὰ εἶναι τραυματίες καὶ ἄρρωστοι. Τρία ἑκατομμύρια μητέρες καὶ παιδιὰ ἀπεγνωσμένα ψάχνουν ἤδη νὰ βροῦν τροφὴ καὶ νερό.

Ἡ καταστροφὴ φαίνεται νὰ εἶναι τρομακτική, γιὰ μιὰ χώρα ποὺ ὑπέφερε πρὶν ἀκόμα ἀρχίσουν οἱ βομβαρδισμοί. Τὰ δύο τρίτα τῶν Ἰρακινῶν σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τοῦ ΟΗΕ λόγῳ τοῦ πολυετοῦς ἀποκλεισμοῦ ζοῦσαν μὲ δελτία τροφίμων. Ἕνα στὰ τρία παιδιὰ ὑπέφερε ἀπὸ ἀρρώστιες τὶς ὁποῖες προκαλοῦσαν ἡ ἄθλια διατροφὴ καὶ τὸ μολυσμένο νερό. Πολλὰ παιδιὰ ἐπίσης πέθαιναν ἐξ αἰτίας πείνας καὶ ἔλλειψης ἰατρικῆς φροντίδας.

Ἡ φιλάνθρωπη συνείδηση ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἐξανίσταται. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἀρκεῖ. Δὲν πρέπει νὰ μείνουμε μόνο στὴν ἀντιπολεμικὴ κραυγὴ καὶ στὴν ἀπὸ τῆς τηλεοράσεως παρακολούθηση τῆς καταστροφῆς. Οἱ βασανισμένοι κάτοικοι τοῦ Ἰράκ, οἱ μητέρες, τὰ παιδιά, οἱ γέροντες καὶ οἱ ἄρρωστοι, μὲ μία φράση ὅλα τὰ ἀθῶα αὐτὰ θύματα τοῦ πολέμου, χτυποῦν μὲ ἀπόγνωση τὴν πόρτα μας καὶ ζητοῦν τὴν ἔμπρακτη ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης μας.

Ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας ἀνοίγει τὴν φιλόστοργη ἀγκαλιά Της στοὺς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητας καὶ θρησκείας. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μὲ πρωτοβουλία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου καὶ κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τὶς ἁρμόδιες Ἐκκλησιαστικὲς καὶ Κυβερνητικὲς Ἀρχὲς προγραμματίζει τὴν ἄμεση δημιουργία στὴ Συρία καὶ τὴν Ἰορδανία καταυλισμῶν γιὰ ὅσους πρόσφυγες τοῦ Ἰρὰκ καταφέρουν νὰ φτάσουν ἐκεῖ. Συγκεκριμένα ὁλοκληρώνεται ἡ δημιουργία καταυλισμοῦ στὴ Συρία καὶ ἀκολουθεῖ καὶ ἐκείνου στὴν Ἰορδανία. Παράλληλα ἐστάλησαν ἤδη ἀραβόφωνοι Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν γιὰ νὰ ἀναλάβουν τὴν φροντίδα αὐτῶν τῶν καταυλισμῶν καὶ τὴν ἐπιμέλεια τῶν παιδιῶν. Ἐπίσης ἔχει ἤδη ἀρχίσει ἡ συγκέντρωση ὑλικοῦ ἀμέσου βοηθείας: φάρμακα, τρόφιμα, σκηνές, ρουχισμὸς κλπ. Ἡ προσπάθεια θὰ συνεχισθεῖ ἀλλὰ πρέπει ὅλοι νὰ γνωρίζουμε ὅτι χρειάζονται πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) λίτρα πόσιμου νεροῦ τὴν ἡμέρα γιὰ τὶς ἄμεσες ἀνάγκες καθὼς ἐπίσης καὶ τόνοι ἀπὸ γάλα, ἀλεύρι, λάδι καὶ ἄλλα εἴδη τροφίμων. Χρειάζονται ἐπίσης μεγάλες ποσότητες φαρμάκων καὶ λοιπῶν ὑλικῶν γιὰ τὴν ἰατροφαρμακευτικὴ φροντίδα τῶν τραυματιῶν.

Ἀγαπητά μας παιδιά,

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἔχουσα ὑπ' ὄψει ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα, καὶ ἐπιθυμοῦσα νὰ συμπαρασταθεῖ ἄμεσα στὸ δρᾶμα τοῦ χειμαζομένου Ἰρακινοῦ λαοῦ ἀπεφάσισε κατὰ τὴν Συνεδρία Αὐτῆς της 19ης Μαρτίου ἔ.έ., νὰ περιαχθεῖ τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως δίσκος σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὥστε μὲ τὸ προϊὸν τοῦ δίσκου αὐτοῦ, ἄμεσα κατὰ τὸ δυνατόν, νὰ ἀγορασθοῦν φάρμακα, τρόφιμα, σκηνὲς καὶ εἴδη ρουχισμοῦ καὶ νὰ ἀποσταλοῦν στὴν περιοχὴ τοῦ Ἰρὰκ μὲ σκοπὸ νὰ ἀνακουφισθοῦν κατὰ τρόπο ἀποτελεσματικὸ οἱ τραυματίες καὶ οἱ πρόσφυγες, μάλιστα δὲ τὰ ἀθῶα παιδιὰ "τῶν ὁποίων τὰ γεμᾶτα φόβο καὶ ἀπόγνωση μάτια εἶναι οἱ ζυγαριὲς ποὺ μετρᾶνε τὴν πίστη μας στὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀνθρωπιά μας".

Εὐχόμενοι ὅπως ὁ Ἄρχων τῆς Εἰρήνης φωτίσει τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς ὥστε συντόμως νὰ σταματήσει ὁ ὀλέθριος αὐτὸς πόλεμος στὴν περιοχὴ τοῦ Ἰρὰκ καὶ νὰ ἐπικρατήσει ἡ πολυπόθητος εἰρήνη, διατελοῦμεν μετὰ διαπύρων πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἀγάπης.

Ὁ Ἀθηνῶν Χριστόδουλος, Πρόεδρος οἱ Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς"

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2754