Skip to main content

Συνοδικά: Ἀπὸ τὴν Συνεδρίαση τῆς Δ.Ι.Σ. Ἰανουαρίου

Ἡ Διαρκῇς Ἱερὰ Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συγκροτεῖται ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, ὡς Πρόεδρο, καὶ ἀπὸ δώδεκα Μητροπολῖτες - μέλη, οἱ ὁποῖοι λαμβάνονται κατὰ τὴν σειρὰ τῶν πρεσβείων τῆς Ἀρχιερωσύνης καὶ ἐκ περιτροπῆς, ἕξι ἀπὸ τὴν Αὐτοκέφαλο Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἕξι ἀπὸ τὶς Νέες Χῶρες (Ἤπειρο, Βόρεια Ἑλλάδα).

Ἡ Δ.Ι.Σ., ὡς διαρκὲς διοικητικὸ ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀσκεῖ διάφορες ἁρμοδιότητες, μερικὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι:

Ἐπιμελεῖται τῆς ἀκριβοῦς ἐκτελέσεως τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱεραρχίας, · ἐκτελεῖ τὶς πράξεις ποὺ τῆς ἀναθέτει ἡ Ἱεραρχία, · γνωμοδοτεῖ γιὰ κάθε ἐκκλησιαστικὸ νόμο ποὺ τελεῖ ὑπὸ ψήφιση, · ἐπιλαμβάνεται τῶν τρεχούσης φύσεως ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, · παρακολουθεῖ τὸ δογματικὸ περιεχόμενο τῶν θρησκευτικῶν διδακτικῶν βιβλίων τῆς Στοιχειώδους καὶ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, · συνεργάζεται μὲ τὴν Πολιτεία ἐπὶ θεμάτων ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ μεριμνᾶ γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τοῦ Κλήρου, · ἐπαγρυπνεῖ γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων τους, κληρικῶν καὶ μοναχῶν, κ.ἄ.

Ἡ Δ.Ι.Σ., κατὰ τὸ διάστημα ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα στὶς Συνεδριάσεις τῆς Ἱεραρχίας, ἀσκεῖ κάθε ἐκκλησιαστική - διοικητικὴ ἐξουσία (ἐξαιροῦνται ἡ ἐκλογὴ Μητροπολιτῶν, κ.ά.) κατὰ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες, τὶς ἱερὲς παραδόσεις καὶ τοὺς νόμους. Συνεδριάζει δὲ ἐπὶ μία ἑβδομάδα κάθε μῆνα.

Κατὰ τὶς Συνεδριάσεις τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου 2003, ἐλήφθησαν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ οἱ ἑξῆς ἀποφάσεις, ὅπως τὶς πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὰ Δελτία Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἀποφασίσθηκε νὰ συγκληθῇ ἐντὸς τοῦ ἔτους 2003 Συνέδριο Ἱεροκηρύκων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπελήφθη τοῦ θέματος τῆς αὐτοβούλου μεταβολῆς τῶν τίτλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καὶ ἀποφάσισε νὰ συστήση στοὺς Σέβ. Μητροπολῖτες νὰ μὴν προβαίνουν στὴν ἀλλαγὴ τῶν τίτλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Ἡ Διαρκῇς Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ ἐνεργοποιηθῇ ἡ ἀπὸ τοῦ παρελθόντος Μαΐου ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τελέσεως τῆς "κουρᾶς" δοκίμων μοναχῶν τῆς Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Νέας Μάκρης Ἀττικῆς. Τὶς "κουρὲς" θὰ τελέση κατ' ἐντολὴν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Ἰερισσοῦ, Ἁγίου Ὅρους καὶ Ἀρδαμερίου κ. Νικόδημος.

Ἡ Δ.Ι.Σ. συζήτησε τὸ νέο Νομοσχέδιο περὶ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως μὲ τίτλο "Δομὴ καὶ λειτουργία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως". Ἀνεγνώσθη τὸ Νομοσχέδιο καὶ ἔγινε συζήτηση κατ' ἄρθρον. Τὸ Νομοσχέδιο αὐτὸ καταρτίσθηκε ἀπὸ μικτὴ Ἐπιτροπὴ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Ἰωάννου Κονιδάρη. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἄρχισε τὸ ἔργο της στὶς 9.4.2002 καὶ ἀφοῦ πραγματοποίησε εἴκοσι πέντε περίπου συνεδριάσεις παρέδωσε τὸ Νομοσχέδιο στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας.

Μὲ τὸ νέο Νομοσχέδιο περὶ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης ἱδρύονται τέσσερις Ἐκκλησιαστικὲς Ἀκαδημίες, τῶν ὁποίων τὰ προγράμματα σπουδῶν εἶναι διαρκείας ὀκτὼ ἑξαμήνων καὶ ἡ φοίτηση σὲ αὐτὰ εἶναι ὑποχρεωτική. Ἐπίσης ἱδρύονται Σχολὲς Ἱερατικῶν Σπουδῶν ποὺ ἀνήκουν στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση.

Ἀπὸ τὰ λειτουργοῦντα Ἑνιαῖα Ἐκκλησιαστικὰ Λύκεια διατηροῦνται ὅσα ἐξ αὐτῶν συμπληρώνουν τὸν ἀριθμὸν τῶν πενῆντα μαθητῶν κατὰ τὴν τελευταία τριετία.

Σκοπὸς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης τῶν Σχολῶν αὐτῶν εἶναι "ἡ ἀνάδειξη καὶ κατάρτιση Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας, ὑψηλοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου καὶ χριστιανικοῦ ἤθους". Θεωροῦνται ὡς οἱ "παραγωγικὲς Σχολὲς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας" ...

Ἡ Δ.Ι.Σ. ἐξέφρασε τὴν εὐαρέσκειά Της στὰ Μέλη τῆς μικτῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ κατήρτησαν τὸ Νομοσχέδιο αὐτό, ὑπεγράμμισε τὴ σημαντικὴ συμβολὴ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Εὐθυμίου καὶ εὔχεται νὰ ψηφισθεῖ τὸ Νομοσχέδιο ὥστε νὰ ἀρχίσει νὰ ἐφαρμόζεται γιὰ τὴν ἀναβάθμιση καὶ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης. Ἐν ὄψει τῶν νέων δεδομένων ποὺ διαμορφώνονται καὶ στὴ χώρα μας ἀπαιτεῖται οἱ Κληρικοὶ νὰ ἔχουν τὰ ἀνάλογα προσόντα, πνευματικὰ καὶ τυπικά, γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς πολλὲς καὶ ὑψηλὲς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν.

Ἐπίσης, "ἐνεκρίθη τὸ καταστατικὸ τῆς Ἀνωνύμου Ἑταιρείας γιὰ τὶς Ἐκδόσεις, τὸ Ραδιόφωνο, τὸ διαδίκτυο καὶ τὴν Τηλεόραση, ἡ ὁποία Ἀνώνυμος Ἑταιρεία συνιστᾶται μὲ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἡ Δ.Ι.Σ. συζήτησε τὸ θέμα τῆς ἐνδεχόμενης διαδικασίας καταργήσεως τῆς Κυριακῆς Ἀργίας ὕστερα ἀπὸ μία ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Ἐπειδὴ ἐκφράσθηκαν ἀντιρρήσεις γιὰ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ ἀπὸ ὁμοσπονδίες ὑπαλλήλων καὶ ἐργαζομένων καὶ ἐπειδὴ ἡ Κυριακὴ Ἀργία εἶναι καθιερωμένο ἀτομικὸ δικαίωμα τῶν ἐργαζομένων ἡ Διαρκῇς Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ συμπαρασταθῇ στὸ δίκαιο αἴτημα τῶν ἐργαζομένων, ἐπιπλέον δὲ καὶ διὰ λόγους ἐκκλησιολογικοὺς καὶ παραδοσιακούς."

  • Προβολές: 2453