Skip to main content

Ἀγωγὴ Νέων

Πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες ἔξω ἀπὸ αἴθουσα δικαστηρίου ἕνας νεαρὸς διαπληκτιζόταν μὲ τὸν πατέρα του. Ὁ γιὸς εἶχε καταδικασθῆ σὲ πολύμηνη φυλάκιση γιὰ κλοπὴ ποὺ εἶχε διαπράξει καί, ἐνῶ ὁ πατέρας προσπαθοῦσε νὰ τοῦ δώση κουράγιο ἐν ὄψει τοῦ ἐγκλεισμοῦ του στὴ φυλακή, ὁ νεαρὸς μὲ ὕφος ὀργισμένο φώναζε δυνατὰ καὶ ἔλεγε στὸν πατέρα τοῦ "Φῦγε μακριά, ἐσὺ φταῖς γιὰ ὅλα, μὲ εἶχες κακομάθει ἀπὸ μικρό, ὅ,τι σοῦ ζητοῦσα μου τὸ ἔπαιρνες....άς μοῦ χάλαγες καὶ ἕνα χατίρι...!"

Ἡ εἰκόνα αὐτὴ ζωντάνεψε στὴν μνήμη μου τὸν παπα-Δημήτρη, ὅταν πρὶν ἀπὸ σαράντα χρόνια προσπαθοῦσε νὰ πείση ἕναν ἐνορίτη του ὅτι λανθασμένα ἐκδηλώνει τὴν ἀγάπη τοῦ πρὸς τὸ παιδί του.. Ὁ κυρ-Περικλὴς εἶχε μονάκριβο γιὸ τὸν Νικήτα. Ὄ τιδήποτε ζητοῦσε ὁ Νικήτας, ὁ κυρ-Περικλὴς ἔτρεχε πρόθυμα καὶ ἀσυλλόγιστα νὰ τοῦ τὸ προσφέρη. Βλέποντας αὐτὴ τὴ σχέση πατέρα καὶ παιδιοῦ ὁ παπα-Δημήτρης ἔλεγε κατ' ἐπανάληψη στὸν κυρ-Περικλὴ "Τὸ κακομαθαίνεις ἔτσι τὸ παιδί.....άν σοῦ ζητήση ἀεροπλάνο θὰ τοῦ τὸ πάρης;". Κι ἐκεῖνος μὲ περισσὴ ἱκανοποίηση ἀπαντοῦσε ὅτι φυσικὰ θὰ ἔπαιρνε στὸ γιό του καὶ ἀεροπλάνο! Προσπαθοῦσε ὁ παπα-Δημήτρης νὰ πείση τὸν κυρ-Περικλὴ ὅτι ἔτσι ὁ γιός του γινόταν "εἰδωλολάτρης" καὶ τοῦ ὑπεδείκνυε νὰ φροντίση νὰ σπείρη στὴν καρδιὰ τοῦ παιδιοῦ του τὴν ἀγάπη στὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία. "Μάθε στὸ παιδὶ ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι δύσκολη καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ ἔχη ὅλα δικά του" ἔλεγε καὶ ξανάλεγε ὁ παπα-Δημήτρης. Ὅσο ὅμως κι ἂν μιλοῦσε στὸν κυρ Περικλῆ, δὲν πέτυχε πολλὰ πράγματα. Αὐτὸς συνέχιζε νὰ προσκομίζη στὴν παιδικὴ ἀγκαλιὰ ὅ,τι ζητοῦσε ὁ μικρὸς Νικήτας. Ἡ κατάσταση ἄλλαξε μόνον ὅταν μεγάλωσε ὁ Νικήτας καὶ ἀκούγοντας τὸν παπα-Δημήτρη κατάλαβε ὅτι πρέπει νὰ περιορίζη τὰ αἰτήματά του σὲ λογικὰ πλαίσια.

Ὁ παπα-Δημήτρης ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα τοὺς νέους. Ἡ ἀγάπη αὐτὴ δὲν ἦταν ἀφηρημένη καὶ ἀκαθόριστη. Ἐκδηλωνόταν κυρίως μὲ τὴν ἀδιάκοπη προσπάθειά του νὰ ὀδηγήση τὰ παιδιὰ στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ἀνησυχία του γιὰ τὴν σωστὴ ἀνατροφή τους. Ὡς ἐφημέριος ἐπικοινωνοῦσε μὲ τὰ παιδιὰ τῆς ἐνορίας του. Ζοῦσε τὰ προβλήματα καὶ τὶς ἀνησυχίες τους. Γιὰ ὅλα αὐτὰ συζητοῦσε μαζί τους καὶ τοὺς προέτρεπε νὰ γίνουν πλούσιοι στὴν ἀρετὴ καὶ τὴν εὐλάβεια. Νὰ γνωρίζουν τὰ δικαιώματά τους, ἀλλὰ νὰ μὴν ξεχνοῦν καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τους. Κυρίως ὅμως προσπαθοῦσε νὰ δώση στὰ παιδιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀγωγή. Νὰ μάθουν τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ τὶς ἐφαρμόζουν σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς τους. Προσκαλοῦσε τοὺς μαθητὲς εἰδικὰ στὸ ἀναλόγιο νὰ διαβάσουν τὰ ἀναγνώσματα καὶ κυρίως τὸν Ἑξάψαλμο. Τὰ παιδιὰ καὶ οἱ γονεῖς ποὺ τὸν γνώρισαν καὶ τὸν ἔζησαν ἀπὸ κοντὰ ἔχουν νὰ θυμοῦνται πολλὰ ὠφέλιμα.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν καὶ ἡ διάπλαση τῆς προσωπικότητάς τους εἶναι δύσκολη ὑπόθεση. Ὁ παπα-Δημήτρης εἶχε ἐπίγνωση αὐτῆς τῆς δυσκολίας καὶ γι αὐτὸ χαιρόταν, ὅταν ἔβλεπε γονεῖς νὰ ἀνατρέφουν σωστὰ τὰ παιδιά τους καὶ ἐκτιμοῦσε πάρα πολὺ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν γνώσεις καὶ ἔδιναν ὁδηγίες στοὺς γονεῖς γιὰ τὸν τρόπο καὶ τὴν μέθοδο τῆς σωστῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν.

Δὲν νομίζω ὅμως ὅτι θὰ μποροῦσα νὰ περιγράψω τὴν συγκίνηση καὶ τὴ χαρὰ ποὺ θὰ ἔνιωθε, ἂν ἄκουγε ἢ ἔστω ἂν διάβαζε τὴν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου μὲ θέμα "Ἡ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν κατὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο". Ἡ ὁμιλία αὐτὴ εἶναι καταχωρημένη στὸ βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου μὲ τίτλο "Θεραπευτικὴ ἀγωγή". Πιστεύω ὅτι τὸ περιεχόμενο τῆς ὁμιλίας αὐτῆς ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο ἐφόδιο γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ παιδαγωγούς, γιατί ὄχι καὶ γιὰ τοὺς νέους. Συμβάλλει οὐσιαστικὰ στὴ ἐκπλήρωση τῆς προσδοκίας ὅλων "...τὰ παιδιὰ νὰ γίνουν καλοὶ πολῖτες τῆς κοινωνίας, ἀλλὰ κυρίως καλοὶ πολῖτες τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν". Ὅσο γιὰ τὸν κυρ Περικλῆ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ποὺ ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὴν οἰκονομική, ἐπαγγελματικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀποκατάσταση τῶν παιδιῶν τους, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεος στὴν ἴδια ὁμιλία του ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ τὰ λόγια τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου "..Ἄσκησε τὴν ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ πρῶτα καὶ κατόπιν θὰ ἔλθουν ὅλα τὰ ἄλλα... Ὅταν ἡ ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ δὲν εἶναι ἐνάρετη, καθόλου δὲν ὠφελοῦν τὰ χρήματα καὶ ὅταν εἶναι, καθόλου δὲν βλάπτει ἡ φτώχεια...... Στὰ παιδιὰ ποὺ δὲν ἀνατράφηκαν μὲ καλὲς ἀρχὲς εἶναι προτιμότερη ἡ φτώχεια ἀπὸ τὸν πλοῦτο.....Πρέπει λοιπὸν νὰ κοιτάζουμε ὄχι πῶς θὰ τὰ κάνουμε πλούσιους σὲ χρυσό, ἄργυρο καὶ παρόμοια, ἀλλὰ πῶς θὰ γίνουν εὐπορότεροι ὅλων στὴν εὐλάβεια καὶ τὴν φιλοσοφία καὶ τὴν ἀρετή...."

Ι.Τσ.

  • Προβολές: 2453