Skip to main content

Συμπαράσταση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τήν Κύπρο

Σέ μιά πολύ κρίσιμη καμπή βρίσκεται τό πρόβλημα τῆς Κύπρου, ἡ ὁποία ἐξαναγκάζεται νά δεχθῆ ἕνα σχέδιο πού ἀναγνωρίζη ὡς τετελεσμένο γεγονός τήν πολεμική κατάκτηση.
Στίς 19 Νοεμβρίου ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, μαζί μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο, μετέβησαν στήν Κύπρο, ἀπεσταλμένοι τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ Μακαριωτάτου, προκειμένου νά ἐνημερωθοῦν ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Κύπρου γιά τό ὅλο ζήτημα.

Στίς 20 Νοεμβρίου ἐνημέρωσαν, μαζί μέ τούς Κύπριους Ἱεράρχες Πάφου κ. Χρυσόστομο καί Κυρηνείας κ. Παῦλο, τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἐξέδωσε τό ἑξῆς Ἀνακοινωθέν:

 

Ἐν Ἀθήναις τῇ 20ή Νοεμβρίου 2002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συμπαρίσταται εἰς τούς Κυπρίους ἀδελφούς μας, ἀφ' ἧς ἐτέθη θέμα ἀπελευθερώσεώς των. Ἡ συμπαράστασις αὕτη δέν εἶχε ποτέ πολιτικήν διάστασιν, διότι δί' ὅλους τους Ἕλληνας, ὅπου γῆς, τό Κυπριακόν εἶναι ὄχι πολιτικόν ἀλλ' ἐθνικόν θέμα. Τάς στιγμᾶς αὐτᾶς, κατά τάς ὁποίας δοκιμάζονται αἵ διεθνεῖς δικαιακαί ἀρχαί, οἱ διεθνεῖς θεσμοί καί ἡ ἀξιοπιστία τῶν ἀποφάσεών των, ἀνακαλοῦμεν εἰς τήν μνήμην μας μέ σεβασμόν καί δέος τάς θυσίας καί τούς ἀγώνας δεκαετιῶν τοῦ μαρτυρικοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σημειοί μέ ἱκανοποίησιν ὅτι ἡ Κύπρος καλεῖται, ὡς φαίνεται, νά εἰσέλθη εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν. Ἀναμένομεν ὅτι εἰς τήν Σύνοδον τῆς Κοπεγχάγης, ἡ πολιτική ἡγεσία τῆς Ἑνώσεως θά ἐπιβεβαιώση τήν ἀπόφασίν της, ἀποδεικνύουσα ὅτι ἐμμένει εἰς τήν εὐρωπαϊκήν παράδοσιν, ἡ ὁποία καί ἐδημιούργησε τό Διεθνές Δίκαιον ἀντιτάσσοντάς το εἰς τό θράσος τοῦ ἰσχυροτέρου.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σημειοί ἐπίσης μέ ἱκανοποίησιν τήν ἀπόφασιν τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ο.Η.Ε. νά ἀναλάβη τήν πρωτοβουλίαν διά τήν ἐπίλυσιν τοῦ Κυπριακοῦ. Διαπιστώνει ἐν τούτοις ὅτι τό προταθέν σχέδιον λύσεως τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως δέν ἐμμένει, ὡς θά ὤφειλε, εἰς τάς ἀποφάσεις τοῦ Ὀργανισμοῦ τόν ὁποῖον ἐκπροσωπεῖ. Διαπιστώνει ἐπίσης ὅτι τό ὑποβληθέν σχέδιον δέν ἔχει ὡς πολικόν ἀστέρα τοῦ τό δίκαιόν της Ἑνωμένης Εὐρώπης, εἰς τήν ὁποίαν θά κληθῆ ἡ Κυπριακή Δημοκρατία νά εἰσέλθη καί νά προοδεύση. Ὑποκρύπτει, ἀντιθέτως, παρά τάς ἐπικλήσεις τῶν συγκυριῶν καί τῶν ἰσορροπιῶν, σαφῆ τα ἐνδεχόμενα μακροχρονίου δοκιμασίας καί ἐμπλοκῶν, θύματα τῶν ὁποίων θά εἶναι διά μίαν ἀκόμη φορᾶν, δυστυχῶς, ἀμφότεραι αἵ κοινότητες τῆς Κύπρου. Τούτων δοθέντων, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν συγχαίρει τόν Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ο.Η.Ε., διά τό σχέδιον καί δέν θεωρεῖ ὅτι εἶναι σχέδιον πράγματι λύσεως τοῦ Κυπριακοῦ.

Ἀληθές εἶναι ὅτι αἵ συγκυρίαι καί αἵ πιέσεις τοῦ ρεαλισμοῦ ἐξαναγκάζουν. Ἡ λογική, ὅμως, καί αἵ συνειδήσεις ἀνθίστανται. Ὁ μέσος δρόμος τοῦ μέτρου, ἀλλ' ὄχι καί τοῦ ἐνδοτισμοῦ, ὑποχρεώνει τήν ἔνοχον γενεάν τῶν λαθῶν, δηλαδή ὅλους ἠμᾶς, νά σκεφθῶμεν τό αὔριον τῶν νέων της Κύπρου καί νά προσφέρωμεν εἰς αὐτούς, τήν ἐλπίδα καί τήν προοπτικήν της εἰρηνικῆς συμβιώσεως, τῆς ἀξιοπρεπείας καί τῆς προκοπῆς.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπικαλεῖται τόν φωτισμόν τοῦ Θεοῦ ἐπί τήν ἡγεσίαν τῆς Πατρίδος μας, καί τιμᾶ σύνολον τόν πολιτικόν κόσμον, δεομένη ὑπέρ αὐτοῦ εἰς Κύριον. Ἡ Ἐκκλησία ἔχουσα ἐπίγνωσιν τοῦ ρόλου της, δέν δίδει κατευθύνσεις εἰς τήν πολιτικήν Ἡγεσίαν. Ἔχει ὅμως τήν ὑποχρέωσιν νά καταθέτη τήν μαρτυρίαν της, εἴτε “πόνος τέ κάq ἀγών πατρίδος προκειται”, εἴτε “περq σωτηρίας προκειμένου”, ὡς τοῦτο ἐπραξεν ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Ὥστε ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὑποχρέωσιν νά στηρίζη τό πάσχον γένος ὅσον καί τόν πάσχοντα ἄνθρωπον. Τούτου καλῶς νοουμένου, ἀπευθύνει ἔκκλησιν πρός τήν πολιτικήν Ἡγεσίαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, νά παραμείνη σταθερά καί ἀταλάντευτος εἰς τάς ἀξίας καί τάς ἀρχάς τάς ὁποίας τό γένος τῶν Ἑλλήνων ἐπί αἰώνας σώζει καί δί' αὐτῶν σώζεται. Προτάσεις καί σχέδια εἶναι ὑπό διαπραγμάτευσιν. Αἵ ἀρχαί ὅμως καί αἵ ἀξίαι δέν εἶναι διαπραγματεύσιμοι. Ὑπερτάτη δέ ἀξία τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰς τήν ἱστορικήν του πορείαν εἶναι ἡ Ἐλευθερία. Ὁ ὑπέρ αὐτῆς ἀγών εἶναι ἀδιαπραγμάτευτος, παρά τάς περιστάσεις, παρά τάς συνθήκας, παρά τάς προτάσεις.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θά προσεύχεται ὥστε νά ἐπικρατήση δί' ὅλα τα μέρη τό δίκαιον καί ὑπόσχεται νά στηρίξη τάς καλᾶς προθέσεις ἀπ' ὅπου καί ἄν αὗται προέρχονται, προκειμένου νά γίνουν σεβασταί αἵ προσδοκίαι ὅλων των Κυπρίων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

  • Προβολές: 2486