Skip to main content

Εἰδήσεις Ὀκτωβρίου 2002

Ὁμιλία στούς δικαστικούς, στήν Πεντέλη

Τήν τελευταία Κυριακή κάθε μήνα, στήν Ἱερά Μονή Πεντέλης, πραγματοποιεῖται σύναξη δικαστικῶν λειτουργῶν-φίλων των Ἱερῶν Μονῶν. Ἡ σύναξη αὐτή τελεῖ ὑπό τήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ πρώην Ἀρεοπαγίτη καί νῦν Πρωτοπεσβυτέρου π. Δημητρίου Τζίμα. Κατά τήν φετινή ἐναρκτήρια Σύναξη τόν Σεπτέμβριο μήνα (29-9-2002), προσεκλήθη ὡς ἐπίσημος ὁμιλητῆς ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: “Ἡ Θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου ἀσκήσεως”.

Ἡ αἴθουσα στήν ὁποία ἔγινε ἡ σύναξη, ἦταν κατάμεστη ἀπό δικαστικούς λειτουργούς κάθε βαθμίδος τῆς πολιτικῆς, ποινικῆς, διοικητικῆς καί στρατιωτικῆς δικαιοσύνης. Ἀκροατής κι ἐγώ τῆς σύναξης αὐτῆς, θά ἤθελα νά καταγράψω τίς ἐντυπώσεις μου καί κυρίως τήν ἀπήχηση τοῦ λόγου τοῦ Σεβασμιωτάτου στίς γόνιμες καρδιές τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν. Οἱ παρευρισκόμενοι δικαστικοί λειτουργοί γνώριζαν τόν Σεβασμιώτατο’ εἶχαν διαβάσει τά βιβλία του, εἶχαν συνομιλήσει μαζί του στό παρελθόν καί εἶχαν ἀκούσει ἄλλες ὁμιλίες του. Ὁρισμένοι ὅμως τόν ἄκουγαν καί τόν ζοῦσαν ἀπό κοντά γιά πρώτη φορά.

Ἡ συγκεκριμένη ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ θέμα “Ἡ Θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου ἀσκήσεως” ἐντυπωσίασε τόσο μέ τίς ἀπόψεις πού μετέφερε ὅσο καί μέ τήν τεκμηρίωση καί τήν ὅλη ἀνάλυση. Νομίζω πῶς ὁδήγησε τούς ἀκροατές νοερά σέ μιά πνευματική πορεία “πρός Ἐμμαούς”, γιά τήν ὁποία ὅλοι λαχταροῦσαν “πορρωτέρω πορεύεσθαι”. Κάποιος ἀπό τούς ἀκροατές, μόλις τελείωσε ἡ σύναξη, ἔλεγε “..ἔδινε ἡ ὁμιλία τοῦ τήν δυνατότητα ὄχι μόνο νά καταλάβη ὁ καθένας τή θεολογία τῆς ὀρθοδόξου ἀσκήσεως, ἀλλά κυρίως σέ ταρακουνοῦσε καί σέ προέτρεπε νά πορευτῆς στή ζωή.... ἀσκούμενος ὀρθοδοξα”.

Πραγματικά, ἦταν τόσο οὐσιαστική καί πρακτική ἡ ἀνάλυση τοῦ θέματος, πού δέν ἄφηνε κανέναν στόν ἀπαθῆ ρόλο τοῦ ἀκροατῆ, ἀλλά ὅλους τους καθιστοῦσε συνοδοιπόρους σέ μιά ζωή ἀρθόδοξης ἄσκησης μέ συνείδηση καί ἐπίγνωση ὅτι ἡ ἄσκηση αὐτή ὡς μοναδική πορεία πρός τό “καθ’ ὁμοίωσιν” δίνει νόημα στήν ἀνθρώπινη ζωή. Κι αὐτό ἦταν πολύ σημαντικό, ἀφοῦ πράγματι μέσα στήν ὀρθόδοξη αὐτή ἄσκηση οἱ δικαστικοί λειτουργοί περιορίζουν τίς ἀτέλειες τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης. Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης, παρά τίς πανταχόθεν ἀνθρώπινες προσπάθειες γιά βελτίωσή της, θά παρουσιάζη ἀτέλειες καί οἱ ἀτέλειές της αὐτές εἶναι δυνατόν νά περιορίζονται μόνον ὅταν οἱ κάθε μορφῆς φορεῖς τῆς δικαιοσύνης βιώνουν τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου καί “ἀσκοῦνται ὀρθοδοξα”, γιατί ἔτσι μόνον ἑνώνονται μέ τόν Χριστό, πού εἶναι ἡ ἀπόλυτη καί τέλεια Δικαιοσύνη. Πιστεύω δέ ὅτι καί ἀπό τήν ἄποψη αὐτή ἦταν πολύ ἐπίκαιρο καί ὠφέλιμό το θέμα τῆς εἰσηγήσεως.

Πιστεύω βαθύτατα ὅτι ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἄγγιξε τίς καρδιές τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν καί καρποφόρησε. Αὐτό φάνηκε ἄλλωστε καί ἀπό τά εὔστοχα ἐρωτήματα πού ὑποβλήθηκαν ἀπό τούς ἀκροατές στόν ὁμιλητή μετά τήν ὁμιλία του καί τίς πληρέστατες καί καταλυτικές ἀπαντήσεις πού ὁ ἴδιος ἔδωσε.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά μιά ἀκόμη φορᾶ, Σεβασμιώτατε, καί αἰτούμεθα τίς προσευχές σας, ὥστε ὁ Χριστός νά κατευθύνη “τά διαβήματα ἠμῶν πρός ἐργασίαν τῶν Ἐντολῶν Τού”, γιά νά ὁδηγηθοῦμε στήν Θεία Δικαιοσύνη καί τήν σωτηρία.

Ι.Α.Τ. Δικαστικός

Διεθνές Συνέδριο γιά τήν οἰκογένεια

Ὅπως ἐπιγραμματικά εἴχαμε ἀναφέρει στό προηγούμενο τεῦχος τῆς Παρέμβασης, τό Κέντρο Στήριξης Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, πού τελεῖ ὑπό τήν προεδρία τοῦ Μάκ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, διοργάνωσε διεθνές Συνέδριο μέ θέμα “Ἡ οἰκογένεια στήν τρίτη χιλιετία”. Ὁ Μακαριώτατος κήρυξε τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου καί ἀνέπτυξε εἰσήγηση μέ θέμα: “Προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας: Προβληματισμός καί μέτρα ἀπό τήν Ἐκκλησία - Προτάσεις γιά τήν Πολιτεία”.

Οἱ ἐπί μέρους ἐνδιαφέρουσες ἑνότητες τοῦ Συνεδρίου ἦταν: “Οἰκογένεια καί εὐρωπαϊκές πολιτικές”, “Δημογραφικό, τό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα ἐθνικό μας θέμα. Αἴτια-προτάσεις”, “Ἐνδοοικογενειακή βία - παράνομη ἐμπορία γυναικών καί παιδιών”, “Ἠθική καί οἰκογένεια”, “Ἀπόδημη οἰκογένεια” καί “Οἱ θεμελιώδεις βάσεις τῆς οἰκογένειας”. Εἰσηγήσεις ἔκαναν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Περγάμου κ. Ἰωάννης, Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, οἱ Βουλευτές Νικήτας Κακλαμάνης καί Ἀλέξανδρος Λυκουρέζος, καί ἄλλοι διακεκριμένοι ἐκπρόσωποι τοῦ ἑλληνικοῦ καί εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι, ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, εἰδικοί ἐπιστήμονες κ.α. Τήν εἰσήγηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας δημοσιεύουμε στίς σελίδες 6, 7 καί 11 τοῦ παρόντος τεύχους.

Ἐπίσης, τό πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου περιλάμβανε ἀπονομή τιμητικῶν διακρίσεων σέ προσωπικότητες τοῦ δημοσίου βίου, τῶν ὁποίων ἡ προσφορά στήν ἐξυπηρέτηση τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας ὑπῆρξε σημαντική, καθώς ἐπίσης καί ἀνακήρυξη εὐεργετῶν τοῦ Κέντρου Στήριξης Οἰκογένειας.

Ἱερατική Σύναξη Ὀκτωβρίου

Στήν ἱερατική Σύναξη τοῦ Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημέρωσε τούς Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως γιά τίς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.

Εἰσαγωγικά μίλησε γιά τό Συνοδικό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας καί ἐν συνεχεία ἀνέφερε ἐπιγραμματικά το πρόγραμμα τῶν ἐργασιῶν, τούς εἰσηγητές καί τίς εἰσηγήσεις πού ἀνέπτυξαν, καθώς καί ὅσες δέν ἐκφωνήθηκαν λόγω ἔλλειψης χρόνου καί παραπέμφθηκαν στήν ἑπομένη –τακτική ἤ ἔκτακτη– Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας καί παρουσίασε συνοπτικά τήν εἰσήγηση τοῦ Μακαριωτάτου.

Ἐπέμενε, ὡστόσο, ὡς πιό ἐνδιαφέρουσα γιά τούς Ἱερεῖς, στήν εἰσήγηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θηβῶν κ. Ἱερωνύμου πού εἶχε θέμα: “καλλιέργεια ἱερατικῶν κλίσεων”, ὅπου ἀντιμετωπιζόταν ἡ δημιουργία τῆς ἱερατικῆς κλίσης, ἡ καλλιέργειά της, ἡ παθολογία της καί ἡ εὐθύνη τῆς ἀντιμετωπίσεως αὐτῆς τῆς παθολογίας.
Ἄρχ. Κ.Ε.Γ.

Παπαχαραλάμπειος αἴθουσα Ναυπάκτου

Παπαχαραλάμπειος αίθουσα ΝαυπάκτουἩ αἴθουσα τοῦ Παπαχαραλαμπείου Ἱδρύματος κτίσθηκε τό 1960 ἀπό τόν ἀείμνηστο μεγάλο Εὐεργέτη τῆς πόλεως Ναυπάκτου Δημήτριο Παπαχαραλάμπους, καί ἐξυπηρετεῖ τίς πολιτιστικές καί πνευματικές ἀνάγκες τῆς πόλεως. Μετά τήν ἀνέγερσή της δέν ἔγιναν οὐσιαστικές ἐπεμβάσεις γιά σαράντα περίπου χρόνια ἐκτός ἀπό μιά ἐσωτερική ἀνακαίνιση πού ἔγινε τό 1983-4.

Τόν τελευταῖο καιρό διαπιστώθηκε ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Δ.Σ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο καί ἀπό τά μέλη του ὅτι ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νά γίνη ἡ ἀνακαίνισή της καί ἡ κατασκευή προπυλαίων. Ἔτσι ἀποφασίσθηκε νά γίνη κατά τμήματα ἡ ἀνακαί-νιση τῆς Αἰθούσης, ἀφοῦ προηγουμένως σχηματισθῆ μιά πλήρης εἰκόνα τοῦ τί πρέπει νά γίνη στήν Αἴθουσα.

Οἱ τρεῖς μηχανικοί της πόλεώς μας, κ.κ. Γιάννης Κοργιαλᾶς, Σπύρος Μανωλόπουλος καί Βασίλειος Βούκλιζας, ἀνέλαβαν δωρεάν τήν ἐκπόνηση τῶν σχεδίων καί τήν ἐπίβλεψη τῶν ἐργασιῶν. Στήν συνέχεια ἔγινε ὁ προγραμματισμός τῶν ἐργασιῶν.

Ἔτσι, τό ἔτος 2000 ἔγινε ἡ προσωρινή ἐσωτερική ἀνακαίνιση τῆς αἰθούσης, τό ἔτος 2001 διαμορφώθηκε χῶρος Γραφείου στήν εἴσοδο τῆς Αἰθούσης, ὅπου τοποθετήθηκε τό Ἀρχεῖο τοῦ Ἱδρύματος καί τό Γραφεῖο τῆς Γραμματέως, καί ἡ μεγαφωνική ἐγκατάσταση, καί ἐφέτος ἔγινε ἡ κατασκευή προπυλαίων, ἡ διαμόρφωση ἐξωτερικοῦ χώρου, ἡ μεταφορά ἔα ἀπό τόν χῶρο τῆς σκηνῆς στόν προθάλαμο, ἡ πλήρης ἀλλαγή ἠλεκτρολογικῆς ἐγκαταστάσεως, ὥστε νά καλύπτη τίς σημερινές ἀλλά καί τίς μελλοντικές ἀνάγκες, καί ἡ μόνωση - στεγανοποίηση τῆς ὀροφῆς ἐξωτερικά.

Τά ἑπόμενα ἔτη θά γίνουν καί ἄλλες ἐργασίες, ἤτοι ἐγκατάσταση συστήματος πυρασφαλείας μέ τήν δημιουργία ἐξόδων κινδύνου κλπ., (ὑπάρχει ἤδη ἐγκεκριμένη μελέτη), ἀλλαγή κλιματισμοῦ, ἐγκατάσταση συστήματος ἐξαερισμοῦ, ἀνακατασκευή ὀροφῆς, νέος ἐσωτερικός φωτισμός καί γενικά ἐπεμβάσεις σέ ὅλο τόν ἐσωτερικό διάκοσμο τῆς Αἰθούσης μέ σκοπό τήν βελτίωση τῆς αἰσθητικῆς της σέ σχέση πλέον καί κατ’ ἀναλογία μέ τήν ἐξωτερική της ὄψη.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο ἀνέλαβε τήν ἱστορική πράγματι πρωτοβουλία νά ἀνασκευασθῆ ἡ Παπαχαραλάμπειος Αἴθουσα, ἡ ὁποία θά εἶναι τό κόσμημα τῆς πόλεώς μας. Δέν θά μποροῦσε νά πραγματοποιηθῆ ὁ σκοπός αὐτός χωρίς τήν ἐθελοντική προσφορά, τόν κόπο καί τήν ἀγάπη τῶν τριῶν μηχανικῶν πού ἀναφέραμε, οἱ ὁποῖοι γιά τήν κατασκευή τῶν προπυλαίων συνεργάσθηκαν καί μέ τόν ἁγιογράφο-διακοσμητή κ. Βασίλειο Λουκόπουλο.

Τά θέματα τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Μακαριωτάτου

Ἡ ὁμιλία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου στήν φετινή Ἱεραρχία περιελάμβανε τά ἑξῆς κεφάλαια:
Ἅ' Εἰσαγωγικές Παρατηρήσεις.
Β' Ἡ ἐπιταγή τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας. Τό θέμα τῶν ταυτοτήτων ὑφίσταται στό ἀκέραιο.
Γ' Νέοι ὁρίζοντες μέ ὑπεύθυνες πρωτοβουλίες κατάθεσης αὐθεντικῆς μαρτυρίας τῆς Πίστης:
Πρωτοβουλίες πρός τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία καί τό Π.Σ.Ε.,
Ὁ εὐρωπαϊκός προσανατολισμός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Διαθρησκειακές σχέσεις,
Ἡ δραστηριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας στόν τομέα τῆς Βιοηθικῆς
Δ' Ἡ εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἑλλάδα:
Ἡ “ἐνοχλητική” εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας στό λαό,
Ἡ μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας γιά κάθε πτυχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς,
Τό πνευματικό ἔργο κύρια ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας,
Ἐπιτακτικό το αἴτημα τῆς κάθαρσης στήν Ἐκκλησία.
Ἐ' Διαμόρφωση νέων συνθηκῶν ζωῆς στήν χώρα μας:
Δραματικές ἐξελίξεις στήν ἑλληνική κοινωνία,
Ἡ θρησκευτική ἐλευθερία δέν περιλαμβάνει τόν κακόπιστο προσηλυτισμό,
Προβληματισμός γιά τήν ἵδρυση Κέντρου Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν,
Νομοθετικές ρυθμίσεις γιά τήν καύση τῶν νεκρῶν καί τήν ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή,
Πρωτοποριακές πρωτοβουλίες γιά τήν καταπολέμηση τῶν ναρκωτικῶν.
ΣΤ' Ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας στήν ὑπηρεσία τοῦ πολυεπιπέδου ἔργου Της.
Ζ' Οἱ σχέσεις μέ τήν Κυβέρνηση.
Η' Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τοῦ 2004.
Θ' Ἡ ἐπιμόρφωση τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας.
Ἰ' Ξενώνας γιά ἀποσυρόμενους ἀπό τήν ἐνεργό ὑπηρεσία Ἱεράρχες.
ΙΑ' Ζητήματα πρός ἀντιμετώπιση
Ἡ ἀποδίωξη τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ τῆς κοινωνίας,
Ἡ καλλιέργεια καί ἀνάπτυξη τοῦ Μοναχισμοῦ,
Τό φαινόμενο τοῦ γεροντισμοῦ στά πρόσωπα Ἡγουμένων καί Πνευματικῶν,
Ἡ ἐνίσχυση τοῦ Ἄμβωνα,
Ὁ ἀγώνας τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν διαφύλαξη τῆς γλώσσας μας,
Ἡ ἀναζωογόνηση τῆς Ἐνορίας,
Ἡ ἐξωτερική ἐμφάνιση τῶν κληρικῶν,
Ἡ ἀπονομή ὀφφικίων σέ νεαρούς ἄγαμους κληρικούς,
Τά ὑπό χρηματοδότηση ἀπό τό Γ' Κ.Π.Σ. ἔργα,
Ἐκκλησία καί ἐκπαίδευση,
Ὁ τηλεοπτικός σταθμός τῆς Ἐκκλησίας,
Κίνδυνοι ἀπό τήν ἐξάπλωση σεκτῶν καί παραθρησκειῶν,
Οἱ σύγχρονες μάστιγες.
ΙΒ' Ἑνότητα καί ἀγώνας

Σύνοψη τῆς ὁμιλίας τοῦ Μακαριωτάτου ὑπάρχει στήν Σελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (http: //www.ecclesia.gr).

* * *

Οἱ Πρυτάνεις τῶν ΑΕΙ τῆς χώρας μας ἐξέδωσαν ψήφισμα μέ τό ὁποῖο διαμαρτύρονται ἔντονα γιά τήν ἀπαγόρευση τῆς λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, πού ἐπέβαλαν ἀπό τό 1971 οἱ τουρκικές ἀρχές. Ὅπως σημειώνουν, αὐτό συνιστᾶ κατάφωρη παραβίαση Διεθνῶν Συνθηκῶν καί συνταγματικῶν διατάξεων. Ζητοῦν τήν ἄμεση ἄρση τῆς ἀπαγόρευσης, στηρίζοντας ἔτσι τούς ἀγῶνες τοῦ Πατριαρχείου γιά τήν λειτουργία τῆς Σχολῆς.

***

Οἰκονομική βοήθεια 59.000 εὐρώ ἀπέστειλε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μητρόπολη Νίς τῆς Σερβίας, γιά νά ἐνισχύση τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος, στήν γενέτειρα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, πού καταστράφηκε ἀπό ἐμπρησμό.

***

“Τά τελευταία δύο χρόνια, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἡ Ὀρθοδοξία ἐξαπλώνεται μέ γρήγορο ρυθμό στό νησί. Πρίν ἐνάμιση χρόνο ἡ κυβέρνηση τοῦ Μαυρικίου ἀναγνώρισε ἐπίσημα τήν Ὀρθοδοξία καί πέρυσι τόν Ἰούλιο μας δώρισε οἰκόπεδο σέ κεντρικό σημεῖο τῆς πρωτεύουσας Πόρτ Λούϊς γιά τήν ἀνέγερση τοῦ πρώτου Ὀρθοδόξου Ναοῦ στόν Μαυρίκιο” (Ἱεραπ. Κλιμάκιο Μαγαδασκάρης. περιοδ. Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός, Θέσ/νίκη).

***

Ἀνοικτή Ἐπιστολή πρός ὅλους τους λαούς τῆς Γῆς ἀπηύθυνε ὁ Ὀρθόδοξος Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Κοσσυφοπεδίου κ. Ἀρτέμιος. Ὅπως γράφει στήν ἐπιστολή του, ἡ συστηματική καταστροφή περισσοτέρων ἀπό ἑκατό ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν στό Κοσσυφοπέδιο, δεκάδων χριστιανικῶν κοιμητηρίων καί πολλῶν μνημείων κατά τήν μεταπολεμική περίοδο καί ὑπό τά ἀδιάφορα βλέμματα τῶν δυνάμεων τοῦ ΟΗΕ, ἐντάσσεται στή στρατηγική των Μουσουλμάνων τῆς περιοχῆς αὐτῆς νά ἐξαφανιστῆ κάθε τί τό ὁποῖο ἐπισημαίνει τήν –ἐδῶ καί πολλούς αἰῶνες- παρουσία τῶν Ὀρθοδόξων. Ἀφορμή γιά τήν ἐπιστολή ἦταν ἡ κατάρριψη ἀπό τό βάθρο τοῦ τοῦ ἀγάλματος τοῦ μεγάλου ἀνδρός τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Συμεών Νεμάνια, πού βρισκόταν σέ περίοπτη θέση τῆς ἱστορικῆς πόλεως τῶν Σέρβων Γρατσάνιτσα.

* * *

“Η πιό μεγάλη τιμωρία γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι νά τόν "παραδώσει" ὁ Θεός στό ἴδιο θέλημά του. Στήν ἐποχή μας, πού ἀπέρριψε τόν Χριστό, κανείς δέν κατανοεῖ τήν ὁλοφάνερη αὐτή δουλεία.” ("Περί πνεύματος καί ζωῆς", λόγοι Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ).

“Ο αὐτός Ἀββᾶς Ἰσίδωρος εἴπεν’ ἡ σύνεσις τῶν ἁγίων αὕτη ἐστι, τό ἐπιγνῶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ’ πάντων γάρ περιγίνεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ὑπακοή τῆς ἀληθείας, ὅτι εἰκών καί ὁμοίωμα τοῦ Θεοῦ ἐστι’ πάντων δέ πνευμάτων δεινότερόν ἐστι τό ἀκολουθεῖν τή ἐαυτοῦ καρδία, τουτέστι τῷ ἰδίω λογισμῶ καί μή τῷ νόμω τοῦ Θεοῦ’ καί ὕστερον γίνεται αὐτῶ εἰς πένθος, ὅτι οὐκ ἔγνω τό μυστήριον, οὐδέ εὗρε τήν ὁδόν τῶν ἁγίων ἐργάζεσθαι ἐν αὐτή’ νῦν οὔν καιρός τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίω, ὅτι σωτηρία ἐν καιρῶ θλίψεως’ ὅτι γέγραπται’ ἐν τῇ ὑπομονή ὑμῶν κτήσασθε τάς ψυχᾶς ὑμών” (τοῦ ἀββᾶ Ἰσιδώρου, Γεροντικό).

“Είπεν ὁ Ἀββᾶς Ἰωάννης τό ἐλαφρόν φορτίον ἐάσαντες, τουτέστι τό ἑαυτούς μέμφεσθαι, τό βαρύ ἐβαστάσαμεν, τουτέστι τό δικαιοῦν ἐαυτούς” (τοῦ ἀββᾶ Ἰωάννου τοῦ Κολοβοῦ, Γεροντικό).

“Είπεν ὁ Ἀββᾶς Ἀνούβ ἐξ οὗ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἐκλήθη ἐπ’ ἐμέ, οὐκ ἐξῆλθε ψεῦδος ἐκ τοῦ στόματος μού” (τοῦ ἀββᾶ Ἀνούβ, Γεροντικό).

“Ηρώτησεν Ἀβραάμ ὅ του Ἀββᾶ Ἀγάθωνος, τόν Ἀββᾶν Ποιμένα, λέγων’ πῶς οἱ δαίμονες πολεμούσι μέ; καί εἶπεν αὐτῶ ὁ Ἀββᾶς Ποιμήν’ σέ πολεμούσιν οἱ δαίμονες; οὐ πολεμούσι μεθ’ ἠμῶν, ἐφ’ ὅσον τά θελήματα ἠμῶν ποιούμεν’ τά γάρ θελήματα ἠμῶν, δαίμονες γεγόνασι’ καί αὐτοί εἰσιν οἱ θλίβοντες ἠμᾶς, ἴνα πληρώσωμεν αὐτά’ εἰ δέ θέλεις ἰδεῖν μετά τίνων ἐπολέμησαν οἱ δαίμονες’ μετά Μωϋσέως καί τῶν ὁμοίων αὐτού” (τοῦ ἀββᾶ Ποιμένος, Γεροντικό).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2487