Skip to main content

Κύριο θέμα: Ἀρχή καί βάση ἐπιλύσεως τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων - Μιά νέα ἀρχή

Ἡ ἐκκλησιαστική ἀλλά καί ἡ κοινωνική εἰδησεογραφία, τοπική καί πανελλήνια, ἀσχολήθηκε ἀρκετές φορές μέ τήν κρίση πού ὑφίσταται στήν Τοπική μας Ἐκκλησία, καί ἡ ὁποία εἶχε λάβει νέα τροπή καί δημοσιότητα τά τελευταῖα τέσσερα-πέντε χρόνια.

Στό διάστημα αὐτό ἐκφράσθηκαν –μέ ποικίλους τρόπους καί διαφορετική ἔνταση– πολλές ἀντιρρήσεις ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως σέ ἐντολές τοῦ Μητροπολίτου καί σέ ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, οἱ ὁποῖες ἐντολές καί ἀποφάσεις θεμελιώνονταν στούς ἱερούς Κανόνες καί τήν μακραίωνη μοναστική παράδοσή μας. Παρακολουθήσαμε συγχρόνως, ὄχι χωρίς πόνο, καί μία προσπάθεια νομικῆς στήριξης τῶν ἀντιρρήσεων αὐτῶν.

Τό θέμα ἀπασχόλησε τήν Ἱερά Σύνοδο, πέντε Συνοδικῶν Περιόδων μέ τήν προεδρία τοῦ Μάκ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, ἡ ὁποία μελέτησε τίς ἑκατέρωθεν ἀπόψεις, ἔλαβε ὑπ’ ὄψη τῆς τά πορίσματα Ἐπιτροπῶν Ἀρχιερέων καί Ἡγουμένων, μέτρησε τίς καταστάσεις μέ τό μέτρο τῶν Ἱερῶν Κανόνων, μίλησε δέ πάντοτε μέ περισσή μακροθυμία καί μετριοπάθεια.

Ἔτσι, στήν περυσινή Ἱεραρχία ἐτέθησαν οἱ βάσεις γιά τήν λύση τοῦ προβλήματος, μέ τήν γνωστή ἀπόφασή Της, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἠλείας κ. Γερμανοῦ, καθώς καί μέ τήν κατ’ ἐξουσιοδότηση ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (13-12-2001, ὑπ’ ἀριθμ. Πρώτ. 4388/19-12-2001) τήν ὁποία δημοσίευσε ἡ “Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση” (τ. 72).

Ἡ “Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση” δημοσιοποίησε ἀκόμη πολλά ἀπό τά ἐπίσημα ἔγγραφά της Ἱερᾶς Συνόδου πού περιέγραφαν ὑπεύθυνά τα γεγονότα. Δημοσιοποίησε ἐπίσης καί ἄλλες παρεμβάσεις ἐπί τοῦ θέματος πού ἔγιναν ἀπό δόκιμους ἐκκλησιαστικούς ἄνδρες.

Γνωρίζαμε ὅτι τά δημοσιευθέντα στήν Ἐφημερίδα μας ἦσαν ἔγκυρα καί αὐθεντικά. Ὡστόσο δέν εἴχαμε τήν αἴσθηση ὅτι μεταδίδουμε κάποια σημαντική εἴδηση. Διότι σημαντική εἴδηση δέν εἶναι ἡ διαίρεση τοῦ Σώματος (ἀκριβολογώντας: ἡ ἀποχώρηση ἀπό αὐτό), ἡ ὁποία εἶναι δεδομένη στόν βαθμό πού δέν τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ (Μέγας Βασίλειος, “περί κρίματος Θεού”). Ἡ μεγάλη εἴδηση, τῆς ὁποίας τά ἀγαθά ἀποτελέσματα προσμένει νά περιγράψη ἡ Ἐφημερίδα μας, εἶναι ἡ ἑνότητα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας ἐν τῷ συνδέσμω τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀληθείας, ὅπως ἀκριβῶς περιγράφεται –τόσο ἡ ἀγάπη, ὅσο καί ἡ ἀλήθεια– στούς ἱερούς Κανόνες καί στήν ὅλη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἤδη συμπληρώθηκε ἕνα ἐπίπονο ἔτος ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 2001, καί στίς 4-10-2002 ἔγινε μιά καλή ἀρχή μέ τήν ὑπογραφή τῆς Δήλωσης πού εἶχε ζητήσει ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπό τόν Ἡγούμενο καί τούς ἀδελφούς της Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως, μέ τήν ὁποία Δήλωση ἀποκαθίσταται ἡ ἀλήθεια καί δίδεται ὑπόσχεση γιά τήρηση τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Δημοσιεύουμε εὐθύς ἀμέσως τό σχετικό Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εὐχόμενοι γιά τήν οἰκοδόμηση μιᾶς περιόδου ὁμονοίας.

Ἄρχ. Κ.Ε.Γ.

Δελτίον Τύπου - Ὑπεγράφη δήλωση ἀπό τόν Ἀρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα Λογοθέτη

Ὅπως εἶναι γνωστόν ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν συνεδρία τῆς 28ης Αὐγούστου 2002 ἐπέβαλε στόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου, Ἀρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα Λογοθέτη, τό ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίας, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι θά ἐπικυρωνόταν ἀπό τήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, ἐάν μέχρι τήν σύγκλησή Της ὁ Πανοσ. Ἡγούμενος δέν ὑπέγραφε τήν δήλωση πού εἶχε ἐγκρίνει ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος. Μέ τήν δήλωση τήν ὁποία ἔπρεπε νά ὑπογράψη ὁ Πανοσ. Ἡγούμενος, ἀφ’ ἑνός μέν θά ἀναιροῦντο οἱ συκοφαντίες πού διεσπάρησαν ἐναντίον τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, κυρίως ἡ συκοφαντία ὅτι δῆθεν ἐκζητοῦσε διάφορα ποσά ἀπό τήν Ἱερά Μονή, ἀφ’ ἑτέρου δέ θά γινόταν δεκτή συγκεκριμένη διαδικασία ἐπιλύσεως τῶν προβλημάτων πού ἔχουν ἀναφυῆ, ἤτοι:

  • Ἀποκατάσταση σχέσεων μέ τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη,
  • ἀποδοχή οἰκονομικοῦ ἐλέγχου ἀπό τήν Οἰκονομική Ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
  • ὁρισμός δύο Νομικῶν Συμβούλων –ἕνας ἀπό κάθε πλευρά– οἱ ὁποῖοι θά ἐπιλύσουν, σύμφωνα μέ τούς Ἱερούς Κανόνες, τό Ἐκκλησιαστικό Δίκαιο καί τίς Συνοδικές Ἀποφάσεις τά νομικά προβλῆμα πού ἐκκρεμοῦν
  • ἔγκριση ἀπό τόν Μητροπολίτη τῶν ἀποφάσεων τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου,
  • ἐπικοινωνία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μέ τήν Ἱερά Σύνοδο καί τίς Δημόσιες Ἀρχές διά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
  • ρύθμιση τοῦ ὅλου θέματος τῆς οἰκονομικῆς διαχείρισης τῆς Ι. Μονῆς σύμφωνα μέ τίς ὑποδείξεις τῆς Ὑπηρεσίας Ἐκκλησιαστικῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιθεωρήσεως τῆς Ε.Κ.Υ.Ο.

Τελικά, ἡ Δήλωση αὐτή ὑπογράφηκε ἀπό τόν Ἡγούμενο καί τούς ἀδελφούς της Ἱερᾶς Μονῆς πρίν τήν σύγκληση τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, καί ἑπομένως τό θέμα τῆς ἐπιβολῆς τοῦ ἐπιτιμίου δέν τέθηκε στήν Ἱεραρχία.

Τό κείμενο τῆς Δηλώσεως πού ὑπέγραψε ὁ Ἀρχιμ. Σπυρίδων Λογοθέτης εἶναι τό ἀκόλουθο.

“Εν Ναυπάκτω, τήν 4ην Ὀκτωβρίου 2002

Πρός τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μέ κύριο γνώμονα τό πνευματικό συμφέρον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας τῆς Ναυπάκτου καί στοιχῶν στό παράδειγμα τῶν ἁγίων Πατέρων καί Ποιμένων τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἐφήρμοσαν στόν ἔμπρακτο βίο τούς τούς λόγους τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ γιά τήν ταπείνωση, τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη, προβαίνω ἐνυπογράφως στήν παροῦσα δήλωση, ἐπικαλούμενος τάς εὐχᾶς καί τήν συναντίληψη τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου καί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, τῶν συγκροτούντων τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱεροθέου.

Ἡ ταπεινότης μου ὡς Ἡγούμενος καί Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, σέβομαι τόν Μητροπολίτη μου κ. Ἱερόθεο καί ἀναγνωρίζω ὅτι ἀγαπᾶ τόν Ὀρθόδοξο Μοναχισμό.

Ἡ ἀπό 25-5-2000 ἐπιστολή μου πρός τόν Ἀρχιμ. Ἀρσένιο Κομπούγια καί τό ἀπό 15-6-2000 ἔγγραφό μου πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο, καί τό ἀπό 23-8-2000 ἔγγραφό μου πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἴσως ἔδωσαν ἀφορμή νά διαδοθῆ καί νά γραφοῦν σέ διάφορα κείμενα, ὅτι ὁ Μητροπολίτης ζήτησε 200.000.000 ἑκατ. δρχ. Αὐτό εἶναι ἀνακριβές, ἀναληθές, διότι οὐδέποτε ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος μᾶς ἐζήτησε νά καταβάλουμε πρός αὐτόν ἤ τήν Μητρόπολη ποσοστό 10% ἐπί τῶν ἐσόδων τῆς Ι. Μονῆς, ἀνερχόμενο (μαζί μέ ἄλλα 6% σέ διάφορα ἄλλα ταμεῖα), στό ποσό τῶν διακοσίων ἑκατομμυρίων (200.000.000) δραχμῶν, ἀλλ’ οὔτε καί ἐζήτησε ποτέ ἀπό τήν Ἱερά Μονή νά καταβάλη στήν Ἱερά Μητρόπολη οἱοδήποτε ποσό, ἀρνηθεῖς πολλάκις νά λάβη καί ὅσα κατά καιρούς τοῦ προσέφερε ἡ Ἱερά Μονή μέ ἰδία προαίρεση. Ζητοῦμε συγγνώμη ἐάν παρά τή δεδηλωμένη θέλησή μας περί τοῦ ἀντιθέτου, τά ὡς ἄνω ἔγγραφα ἔδωσαν τήν δυνατότητα παρερμηνείας ἤ ἀφορμή γιά τή διάδοση οἱωνδήποτε ἀνακριβῶν πληροφοριῶν.

Ἀνακαλοῦμε το ἀπό 23-8-2000 ἔγγραφό μας, πού ἀπεστάλη πρός τήν Ἱερά Σύνοδο, καθ’ ὅ μέτρο παρά τήν περί τοῦ ἀντιθέτου σαφῆ πρόθεσή μας ἤθελε τυχόν παρερμηνευθεῖ ὡς συκοφαντικό καί ὡς πρός τό περιεχόμενό του καί ὡς πρός τό ὕφος εἰς τό ὁποῖον εἶναι γραμμένο.

Πρός ἐπίρρωση τῆς εἰλικρινείας τῆς παρούσης Δηλώσεως, ἡ ταπεινότης μου καί οἱ περί ἐμέ ἀδελφοί της Ἱερᾶς Μονῆς μας προσεπιδηλοῦμε ὅτι θά ἐφαρμόσουμε ἀπαρεγκλίτως μέ συνέπεια καί συνέχεια τήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13-12-2001, ἕτοιμοι νά δεχθοῦμε τίς κοινές ἀποφάσεις τῶν νομικῶν συμβούλων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς δι’ ὅλα τα ἐκκρεμῆ θέματα, περιλαμβανομένου τοῦ θέματος τοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου, ἐνῶ εἶναι ἤδη Ὑμῖν γνωστόν ὅτι ὑπακούοντες στήν ἀπό 13-12-2001 ἀπόφαση διευκολύναμε τόν ὑφ’ Ὑμῶν ἐνταλθέντα Οἰκονομικόν Ἐπιθεωρητήν κ. Στέφανον Περπινιᾶν εἰς τόν ἔλεγχο τῶν βιβλίων καί στοιχείων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅστις ὁδήγησε στό ὑπ’ αὐτοῦ κλείσιμο τῶν βιβλίων της. Πάντα ταῦτα πρός εἰρήνευση πάντων ἠμῶν, πρός οἰκοδομή τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας καί πρός δόξαν τοῦ Ὀνόματος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναύπακτου
Ἀρχιμ. Σπυρίδων (ὑπογραφή)
Ὁ Καθηγούμενος
καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί”

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη εὔχεται νά λυθῆ τό θέμα πού ἀνέκυψε, βάσει τῆς Συνοδικῆς Ἀποφάσεως τῆς 13-12-2001, ὅπως δέχονται ὁ Ἡγούμενος καί οἱ ἀδελφοί της Ἱερᾶς Μονῆς μέ τήν Δήλωσή τους αὐτή, γιά τό καλό της Ἐκκλησίας, τήν εἰρήνη τοῦ λαοῦ καί τήν δόξα τοῦ Θεοῦ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ, ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

  • Προβολές: 2896