Skip to main content

Φοιτητική συνάντηση μέ θέμα τήν τρομοκρατία καί τήν τρομολαγνεία

Τήν Τρίτη 30 Ἰουλίου πραγματοποιήθηκε στίς κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου ἡ καθιερωμένη πλέον φοιτητική ἡμερίδα.

Τό πρόγραμμα τῆς συνάντησης ξεκίνησε μέ θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Ἀκολούθησε πρόγευμα καί στή συνέχεια ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος ἀνέπτυξε στούς φοιτητές καί στούς ἀποφοίτους Λυκείου – σ’ ὅσους ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκληση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας– τό ἐπίκαιρο καί διαχρονικά φλέγον θέμα “Τρομοκρατία καί τρομολαγνεία”.

Ποικίλοι εἶναι οἱ ὁρισμοί τοῦ πρώτου ὄρου καί ἐξίσου πολλοί οἱ τρόποι ἔκφρασής του! Τρομοκρατία – καί αὐτό εἶναι ἱστορικά ἀποδεδειγμένο– μπορεῖ ν’ ἀσκῆ ἀκόμα καί ἡ κρατική ἐξουσία, ἀλλά καί ἄλλοι “ἐξουσιαστικοί” φορεῖς, ὅπως ἡ δικαστική γιά παράδειγμα ἐξουσία, κάποιες θρησκεῖες ἀνατολικές κυρίως, ἀλλά καί κάποιοι “ἐκπρόσωποι” τοῦ Θεοῦ μέσα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, πού ἐπιδιώκουν νά κρατήσουν τούς ἀνθρώπους κοντά στήν πίστη, ἐμποτίζοντας τίς ψυχές τους μέ τόν τρόμο καί μέ τό φόβο τῆς ἐπερχόμενης τιμωρίας. Τρομοκρατία, βέβαια, εἶναι καί ἡ ὀργανωμένη βία ὁμάδας ἀνθρώπων, πού στόχο ἔχουν νά πλήξουν τό κύρος τῆς δημοκρατίας καί τῶν θεσμῶν της, προκαλώντας δημόσιες φθορές καί φονεύοντας πρόσωπα-“συμβολα”. Κάλλιστα ὅμως τρομοκρατία μπορεῖ ν’ ἀσκῆται καί ἀπό μεμονωμένα πρόσωπα σέ ἀτομικό ἐπίπεδο, πού παίρνουν τό νόμο στά χέρια τους.

Τό δεύτερο σημεῖο, τό ὁποῖο τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος καί πού ὁ καθένας ὀφείλει νά ἔχη στό νοῦ του, εἶναι ὅτι ἡ κοινωνία στήν ὁποία ζοῦμε, εἶναι μιά κοινωνία μεταπτωτική, πού χαρακτηρίζεται ἀπό μιά διάσπαση καί διάσταση στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μέ τό Θεό, ἀλλά καί μεταξύ τους. Τά πάθη, οἱ ἐπιθυμίες καθενός, πού ἐκφράζονται ἀπόλυτα καί ἀπαιτητικά, δημιουργοῦν προβλήματα κι ἐντάσεις, πού ἡ πολιτική ἐξουσία προσπαθεῖ νά ἐξομαλύνη μέ τούς νόμους' τό ἴδιο κάνει καί ἡ θρησκεία μέ τούς δικούς της νόμους. Τρομοκρατία ὡστόσο ὑπάρχει μέ διάφορες μορφές καί σέ πολλά ἐπίπεδα.

Πέρα ἀπό τούς διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες πού μποροῦν νά ὠθήσουν κάποιον σέ τρομοκρατικές ἐνέργειες, ἡ τυφλή προσήλωση σέ μιά ἰδεολογία καί ἡ οὐτοπική πεποίθηση πολλῶν ὅτι μποροῦν ν’ ἀλλάξουν τόν κόσμο καί νά ἰσορροπήσουν τίς ἀντιθέσεις του μέ τίς δικές τους ἀποκλειστικά δυνάμεις εἶναι ἡ βασική αἰτία σύστασης καί δράσης τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων. Γι’ αὐτό τό λόγο ἄλλωστε πολλά ἀπ’ τά συλληφθέντα μέλη τῆς 17Ν αὐτοπαρουσιάζονται στίς καταθέσεις τους ὡς “ἁγνοί” ἰδεολόγοι καί “ἀναμορφωτές” τῆς κοινωνίας.

Ἡ Ἐκκλησία σέ καμμιά περίπτωση πάντως, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, δέ μπορεῖ νά δικαιολογήση τόν φόνο, οὔτε κι’ ὅταν ἀκόμα αὐτός φαίνεται πολιτικά “ὀρθός” καί “ἐπιτακτικός”. Καί φυσικά πέρα καί πάνω ἀπ’ ὅλα αὐτά προέχει ἡ συνειδητοποίηση τῆς φθαρτότητας καί σχετικότητας τῶν δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρώπου, καθώς καί τῶν δεδομένων πού θεωροῦμε ὅτι ἰσχύουν στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Ὁπότε, κατ’ ἐπέκταση, προβάλλει ἡ ἀνάγκη γιά ἀναφορά στό Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀγάπη, ἡ ὁποία μεταμορφώνει ἐσωτερικά καί ἀπό τά θεμέλια τους ἀνθρώπους καί τίς κοινωνίες τους. Αὐτή εἶναι ἡ πιό μεγάλη ἐπανάσταση, κι ἅς γίνεται σιωπηλά.

Ἀκολούθησε συζήτηση, πλούσιο γεῦμα, ἐπιδόρπιο καί μουσική ψυχαγωγία ἀπ’ τούς ἴδιους τους φοιτητές.  Ὅλοι ὅσοι συμμετείχαμε ἀναμένουμε τήν ἑπόμενη κατασκηνωτική φοιτητική συνάντηση μέ πρωτότυπες, ὅπως μᾶς ἄφησε νά ὑποψιαστοῦμε ὁ Σεβασμιώτατος, ἀλλαγές...

Ε.Β.

  • Προβολές: 2416