Skip to main content

Κύριο ἄρθρο: Ἀντιναρκωτικὸς Ἀγώνας

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου

Κατά καιρούς οἱ ἄνθρωποι ἀσχολοῦνται µέ διάφορα κοινωνικά προβλήµατα. Ἄλλοτε γίνεται πολύς λόγος γιά τό οἰκολογικό πρόβληµα, ἄλλοτε γιά τό AIDS, ἄλλοτε γιά τήν βία, καί τήν ἀναρχία, ἄλλοτε γιά τίς Φυλακές καί τό σωφρονιστικό σύστημα κ.λ.π. Κυρίως οἱ δημοσιογράφοι πού κηνυγοῦν τήν καθημερινότητα, βρίσκουν τρόπους νά παραμένουν στήν λεγόμενη "ἐπικαιρότητα". Τήν ὀνομάζω λεγόμενη, γιατί εἶναι πλαστή, πλασματική καί ψευδεπίγραφη.

Μεταξύ τῶν θεμάτων αὐτῶν συγκαταλέγονται καί τά ναρκωτικά. Πολλοί ἄνθρωποι γιά διαφόρους λόγους ἀσχολοῦνται µέ τό πρόβληµα αὐτό. Ἄλλοι ἀπό προσωπικό λόγο, γιατί τό ζοῦν µέσα στόν οἰκογενειακό τους χῶρο, ἄλλοι ἀπό ἐπίδειξη, ἄλλοι ἀπό ἐπιθυµία νά ἀναδειχθοῦν κ.λ.π. Ἔτσι δημιουργοῦνται ἀντιναρκωτικοί σύλλογοι καί ἑταιρεῖες, διοργανώνονται Συνέδρια, Ἡμερίδες, πραγματοποιοῦνται διαλέξεις, τυπώνονται βιβλία καί φυλλάδια κ.λ.π.  Δέν ἀποκλείει κανείς καί ἕνα πραγµατικό ἐνδιαφέρον πολλῶν ἀνθρώπων. Ὅμως κάτω ἀπό αὐτήν τήν λεγομένη ἀντιναρκωτική προσπάθεια, πολλές φορές κρύβονται ἀλλότριες σκοπιµότητες, ὑπάρχουν ἄνθρωποι καί ὀργανισμοί οἱ ὁποῖοι ἐκμεταλλεύονται καί ἀγαθές διαθέσεις ἄλλων ἀνθρώπων. Μιλώντας µέ κάποιον γνώστη τοῦ προβλήµατος πληροφορήθηκα ὅτι πολλές φορές ὁ λεγόμενος ἀντιναρκωτικός ἀγώνας γίνεται µέ "ξεπλυμένα" χρήματα, τά ὁποῖα ἀποκτήθηκαν ἀπό τά ναρκωτικά ἤ ἐνθαρρύνονται ἀπό τούς ἴδιους τούς ἐμπόρους τῶν ναρκωτικῶν. 

Στό ἐρώτημα πῶς δικαιολογεῖται µιά τέτοια ἐνέργεια ὑπάρχουν πολλές ἀπαντήσεις. Μιά ἀπό αὐτές εἶναι ὅτι σηµαντικό ρόλο στήν διαφήμιση παίζει καί ἡ ἀρνητική (διαφήμιση), ἡ ὁποία πολλές φορές εἶναι ἰσχυρότερη καί ἀποτελεσματικότερη ἀπό τήν θετική διαφήµιση. Δηλαδή, ὅταν ὁμιλῆ κανείς ἐναντίον κάποιου ἀντικειμένου, ἀμέσως κινεῖ τό ἐνδιαφέρον γιά τήν γεύση, ἀπόλαυση καί χρήση του. 

Τό θέµα αὐτό εἶναι εὐρύτερο. Στήν Ἀμερική ἔγινε µιὰ ἔρευνα ἀπό τρεῖς ἐπιστήμονες στά τηλεοπτικά μηνύματα πού ἀναφερόταν στά ναρκωτικά. Μελέτησαν ἑκατόν σαράντα ἐννέα μηνύματα πού εἶχαν σχέση µέ τά ναρκωτικά, µέσα σέ τριάντα ἕξι ὧρες ἐκπομπῶν. Κατέταξαν τά μηνύματα αὐτά σέ θετικά, ὅταν παρουσιάζεται κάποιος νά κάνη χρήση μιᾶς ἐξαρτησιογόνου οὐσίας (ἀλκοόλ, τσιγάρο κ.λ.π.). Χωρίς νά ὑπάρχουν ἀρνητικές συνέπειες, καί σέ ἀρνητικά μηνύματα, ὅταν ἐμφανίζονται ἄνθρωποι πού ἔκαναν χρήση ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν μέ ἀρνητικές συνέπειες. Ἡ ἔρευνα αὐτή κατέληξε στό συμπέρασμα ὅτι τό 81% τῶν μηνυμάτων ἦταν θετικά, τό 14% ἀρνητικά καί τά ἕξι ἀμφίσημα. 

Αὐτό σηµαίνει ὅτι ἡ τηλεόραση σέ ποσοστό 81% εὐνοεῖ τήν χρήση ναρκωτικῶν οὐσιῶν καί σέ ποσοστό 14% προειδοποιεῖ τούς νέους γιά τόν κίνδυνο ἀπό αὐτά. Ἔτσι, λοιπόν, σέ ἕνα τηλεοπτικό μήνυμα "ἀρνηθεῖτε τά ναρκωτικά" ἕξι λένε: "Ἄν δέν αἰσθάνεσθε καλά, πάρτε κάτι καί ὅλα θά πᾶνε καλύτερα”. Προτείνεται δηλαδή µιά ζωή πού εἶναι ἐξαρτημένη. "Δέν κοιμᾶστε; Πάρτε ἕνα ἠρεμιστικό. Κοιμᾶστε συνέχεια: Πάρτε ἕνα διεγερτικό. Θέλετε νά ἀδυνατίσετε; Πάρτε ἕνα χάπι πού κόβει τήν ὄρεξη. Αἰσθάνεσθε πεσµένος; Πάρτε ἕνα τονωτικό ἤ πιεῖτε µιά μπύρα ἤ ἕνα ποτήρι κρασί”. 

Ὅταν βλέπη κανείς τηλεόραση καί παρακολουθῆ διάφορες ταινίες, μπορεῖ, νά δῆ συνεχῶς ἀνθρώπους νά καπνίζουν, νά πίνουν κρασί καί ἄλλα ποτά, πού, βέβαια, εἶναι ἐξαρτησιογόνες οὐσίες. Ὅλα αὐτά εἶναι θετικά μηνύματα, ἀπό τήν ἄποψη ὅτι παροτρύνουν τούς ἀνθρώπους νά ἀκολουθοῦν ἕναν τέτοιο τρόπο ζωῆς. Μέ αὐτήν τήν τακτική ἡ τηλεόραση δείχνει στά παιδιά ὅτι ὅλη αὐτή ἡ ἐξαρτημένη ζωή εἶναι νόµιµη, εἶναι ἕνα µέρος τοῦ πολιτισμοῦ µας, εἶναι µιά Φυσική ζωή, ἐκτός, βέβαια, ἀπό τόν κατάλογο τῶν παρανόμων ναρκωτικῶν. 

Ἔχω τή ἐντύπωση ὅτι, ὅταν μιλᾶ κανείς ἐναντίον τῶν ναρκωτικῶν, πρέπει νά τό κάνη μέ σοβαρότητα καί µέ τή βεβαιότητα ὅτι δέν γίνεται συγχρόνως θῦμα μιᾶς Φοβερῆς προπαγάνδας καί, τό κυριότερο, πρέπει νά συνιστᾶ ἕναν ἄλλο διαφορετικό τρόπο ζωῆς, ὁπότε δέν θα χρειάζονται οἱ ἐξαρτησιογόνες οὐσίες. Τά ναρκωτικά δέν εἶναι τά προβλήµατα τῆς κοινωνίας, ἀλλά ἡ σύγχρονη κοινωνία εἶναι τό µεγαλύτερο πρόβληµα γιά τούς ἀνθρώπους. Καί γιά νά ἐκφραστῶ καλύτερα ὁ ἄρρωστος ἄνθρωπος εἶναι τό πρόβληµα τῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία στή συνέχεια ναρκώνεται, εἶναι κοινωνία χωρίς εὐαισθησία, ὁπότε παύει νά εἶναι κοινωνία. 

Λυπᾶμαι πραγματικά τά θύματα τῶν ναρκωτικῶν ὄχι ὅμως καί τούς ὑποκριτές, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ εἶναι ἔμποροι τῶν ναρκωτικῶν, λειτουργοῦν καί κινοῦνται σέ ἀντιναρκωτικούς μηχανισμούς καί ἐκστρατεῖες. 

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

  • Προβολές: 1273