Skip to main content

Ἐκπομπή γιά τήν Παναγία

ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς Ἱεραποστόλου στόν Γέροντά του, τόν Καθηγούμενο τῆς Ι.Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους, Ἀρχιμ. π. Γεώργιο

Εκπομπή για την Παναγία

Ἀνήμερά της Παναγίας (Τετάρτη) εἴχαμε ἐκπομπή στό Ράδιο-Μουτόση, τοπικό Ραδιοφωνικό Σταθμό. Εἴχαμε προγραμματίσει νά κάνουμε πανηγυρική ἐκπομπή ἐξηγώντας ἱστορικά καί θεολογικά το νόημα τῆς ἑορτῆς, ἀλλά καί ἐπεκτεινόμενοι λίγο περισσότερο στή Θεολογία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τό Πρόσωπο τῆς Παναγίας. Τήν ἐκπομπή θά τήν παρουσίαζε ἡ μάμα-Ὀρθοδοξία (ἡ κυρία Ὀρθοδοξία, τῆς ὁποίας τό ὄνομα πηγαίνει “γάντι”, κατά τό κοινῶς λεγόμενο). Ἦλθε λοιπόν τήν προπαραμονή καί μαζί μέ τόν π. Θεόφιλο τά εἴπαμε γιά ἀρκετή ὥρα (τήν γνωστή Ὀρθόδοξη Θεολογία). Ἐντύπωση ἔκανέ το ὅτι στήν Παλαιά Διαθήκη ἡ ἀκατάφλεκτος βάτος, ἡ σκάλα τοῦ Ἰακώβ, ἡ κεκλεισμένη Πύλη τοῦ Προφήτου Ἰεζεκιήλ, συμβόλιζαν τήν Παναγία καί τό ὅτι ἡ Ἀειπαρθενία τῆς Παναγίας ἀπεικονίζεται στήν ἁγιογραφία μέ τά τρία ἀστέρια. Τήν ἐκπομπή αὐτή θά τήν ἔδειχνε καί ἡ τηλεόραση, ὄχι μόνο το ραδιόφωνο. Γι’ αὐτό διαλέξαμε τίς δύο καλύτερες εἰκόνες τῆς Παναγίας, μία της Διονυσίου σέ στάση ἱκεσίας καί τῆς Σταυρονικήτα, ὅπου φαίνονται εὐκρινῶς τά τρία ἀστέρια, καί εἴπαμε στήν μαμά- Ὀρθοδοξία νά τά ἐξηγήση καί νά τά δείξη μέ τό δάχτυλό της. Γράψαμε καί ἕναν πρόλογο πού θά λεγόταν πρίν τό κείμενο τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἕναν ἐπίλογο ὡς ἑξῆς:

“Η Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι καί πάλι σήμερα κοντά σας, ὅπως κάθε Τετάρτη καί Κυριακή, γιά νά προσφέρη μέ τό λόγο της στούς ἀσθενεῖς παρηγορία, στούς πτωχούς το μήνυμα τῆς ἀγάπης καί στόν διψασμένο πνευματικά ἄνθρωπο τήν Ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Σήμερα σᾶς προσκαλοῦμε νά συμμετάσχετε καί σεῖς στή μεγάλη καί χαρμόσυνη πανήγυρι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, στήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ Παναγία μᾶς εἶναι τό Πρόσωπο πού ὁ πιστός Ὀρθόδοξος λαός ἀγάπησε καί τίμησε μετά τόν Θεό περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον Ἅγιο. Οἱ Ἅγιοι ὑμνογράφοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μᾶς ἔχουν συνθέσει ἐξόχους ὕμνους γι’ Αὐτήν καί οἱ Ἅγιοι ἁγιογράφοι, μέ πρῶτο το Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Λουκᾶ, ἔχουν ἀπεικονίσει τό Πανάγιο Πρόσωπο της”.

Ἐπίλογος: “Ἐδῶ τελειώνουμε τήν σημερινή πανηγυρική ἐκπομπή μας. Εὐχαριστοῦμε ὅλους τους ἀκροατές γιά τό θερμό ἐνδιαφέρον πού δείχνουν καί ὅσους στέλνουν μηνύματα ἀγάπης καί ἐκτιμήσεως γιά τήν ἐκπομπή μας. Εὐχόμαστε ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Κοινή Μητέρα ὅλων μας, νά ἐπισκεφθῆ μέ τήν Θεία Χάρη τῆς τίς καρδιές ὅλων μας καί νά ὁδηγῆ τά βήματά μας στό Φῶς, στήν ὁδό τῆς Ἀλήθειας, στήν ὁδό τῆς σωτηρίας, πού εἶναι ὁ Υἱός Της καί Θεός ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστός”. Νά μέ συγχωρήσετε πού τά γράφω λεπτομερῶς, ἀλλά πιστεύω νά ἀναπαυθῆ ὁ π. Φώτιος.

Εἴπαμε λοιπόν στήν ἀρχή πού θά ἀκούγεται τό σῆμα τῆς ἐκπομπῆς (Τό “Ἁγνή Παρθένε” στά σουαχίλι) νά δείχνη ἡ κάμερα τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, καθώς θά πηγαίναμε στό στούντιο, καί ἀφοῦ ἀκουστῆ κάμποσο, μετά νά σιγανέψουν τή φωνή (ποῦ θά ἀκούγεται μετά σάν ὑπόκρουση) καί νά ἀρχίση ὁ πρόλογος. Μετά πού θά ἀρχίση τό κυρίως κείμενο νά σταματήση ἡ ὑπόκρουση καί νά δείχνη ἡ κάμερα τήν ὁμιλήτρια (τήν Ὀρθοδοξία). Μετά στό σημεῖο πού θά ἀναφερθῆ στήν Ἀειπαρθενία ἡ κάμερα νά κάνη ζούμ στήν εἰκόνα καί ἡ Ὀρθοδοξία νά δείξη μέ τό δάκτυλό της τά τρία ἀστέρια. Στό τέλος τοῦ κειμένου καί πρίν τόν ἐπίλογο εἴπαμε νά δείξουμε ἀπό τήν βιντεοκασσέτα μέ τήν Παναγία τῆς Τήνου ἕνα μέρος διαρκείας 6`, πού δείχνει τήν λιτανεία στήν πόλη, τίς λαμπαδηφορίες τό βράδυ καί τίς ἐκδηλώσεις πού δείχνουν τήν εὐλάβεια τῶν Ὀρθοδόξων στό Πρόσωπο τῆς Παναγίας. Στό τέλος δέ νά κλείσουμε μέ τό ἀπολυτίκιο τῆς Κοιμήσεως στά σουαχίλι. Αὐτά ὅμως ἤθελαν συντονισμό καί καθοδήγηση γί αὐτό μου εἶπε ὁ π. Μελέτιος νά πάω στό στούντιο γιά νά μή γίνη καμιά χασμωδία. Ἔτσι πήγαμε μισή ὥρα ἐνωρίτερα (στίς 6,30 μ.μ) γιά νά συνενοηθοῦμε μέ τόν ζουρναλίστα, τόν ὑπεύθυνο γιά τήν ἐκπομπή, νά τοῦ ἐξηγήσουμε τί ἀκριβῶς θέλαμε. Περιττό νά σᾶς πῶ ὅτι ἀπό τό πρωΐ εἶχα ἀγωνία τί θά γίνη καί τά ἔβλεπα ὅλα δύσκολα. Πήγαμε ὅμως καί τελικά ἦλθαν ὅλα, ὅπως τά θέλαμε. Ἔγινε μιά πολύ ὡραία ἐκπομπή πού ἀνέπαυσε ὅσους συζητήσαμε γιά τό θέμα αὐτό τήν ἄλλη μέρα. Κατάλαβα ὅτι θά πρέπη νά τούς ἄρεσε ἀπό τό ἐνδιαφέρον πού ἔδειχνε ὁ δημοσιογράφος ἀκούγοντας τό κείμενο καί βλέποντας τήν εἰκόνα καί τά φίλμ πού δείξαμε.

  • Προβολές: 2690