Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Σπεῖρα ἰδεολόγων - Ἡ ἀγάπη τῶν ἐχθρῶν

Σπεῖρα ἰδεολόγων

Οἱ συνταρακτικές ἀποκαλύψεις γιά τά στελέχη τῆς τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης 17 Νοέμβρη φέρνουν στήν ἐπιφάνεια πολλά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, τά ὁποῖα χρειάζονται πολιτική, κοινωνιολογική, ψυχολογική, ἀλλά καί θεολογική ἀνάλυση. Πιστεύω ὅτι στό μέλλον θά δοῦμε ἀναλύσεις ἀπό ὅλες αὐτές τίς πλευρές, ἀφοῦ φυσικά θά ἔχη πέσει ἄπλετο φῶς στήν σκοτεινότερη ὑπόθεση τῶν τελευταίων 27 χρόνων.

Μέ ἀφορμή τήν ποιότητα τῶν προσώπων πού στελέχωναν τήν ὀργάνωση θέλω νά ὑπογραμμίσω μιά ἀλήθεια πού περίτρανα ἐπιβεβαιώνεται.

Ὅλα τα στελέχη πού ἔχουν συλληφθῆ, μέχρι τήν στιγμή πού γράφονται αὐτές οἱ γραμμές, ἦταν “ὑπεράνω πάσης ὑποψίας”. Οἱ περίοικοί τους καί σέ κάποιες περιπτώσεις οἱ ἄμεσοι συγγενεῖς τους “ἔπεφταν ἀπό τά συννεφα” ἤ δέν μποροῦσαν νά παραδεχθοῦν τίς κατηγορίες πού τούς βάρυναν. Οἱ ψυχροί ἐκτελεστές της 17co Νοέμβρη ἦταν ἄνθρωποι ἥσυχοι, καλοί, κάποιοι μάλιστα εἶχαν μόρφωση καί πνευματική καλλιέργεια. Δέν ἦταν τυχαῖοι.

Τί ἦταν, ὅμως, αὐτό ποῦ θόλωνε τήν συνείδησή τους, ὥστε ξεπερνώντας τίς ὁποιεσδήποτε ἀναστολές νά φθάνουν στό ἔγκλημα; Αὐτό, προφανῶς, τό ξέρουν καλά οἱ ἴδιοι. Ἴσως, μάλιστα, γιά τόν καθένα ἀπό αὐτούς νά ὑπάρχη διαφορετική αἰτιολογία. Ὅμως, ὑπάρχει μιά κοινή ἐξήγηση, πού φαίνεται νά ἔχη ἐφαρμογή σέ ὅλους. Εἶναι ἡ ἰδεολογία τῆς 17co Νοέμβρη. Ἡ ὀργάνωση εἶχε ἰδεολογία τήν ὁποία προσπαθοῦσε νά ἐκφράζη μέ τίς προκηρύξεις πού συνέτασσε καί ἔδινε στόν τύπο μετά ἀπό κάθε τρομοκρατική ἐπίθεσή της. Ἔτσι, τά στελέχη τῆς ἔδιναν στίς ἐγκληματικές ἐνέργειές τους ἕνα “ἀνώτερο νόημα”• τίς ἐπένδυαν μέ τό προσωπεῖο τοῦ ἀγώνα γιά τά συμφέροντα τῆς χώρας ἤ τοῦ λαοῦ.
Δέν ξέρει κανείς τί εἶναι τό πιό ἀνησυχητικό. Νά ἦταν ἡ 17η Νοέμβρη μιά ὀργάνωση κοινῶν ἐγκληματιῶν ἤ μιά “σπείρα ἰδεολόγων”; Ἀπό ὅσα, πάντως, εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητος φαίνεται ὅτι ἦταν τό δεύτερο.

Εἶναι γεγονός ἀποδεδειγμένο ἀπό τήν ἱστορία ὅτι ἡ τυφλή πίστη σέ μιά ἰδεολογία μπορεῖ νά φθάση στά μεγαλύτερα ἐγκλήματα. Αὐτός πού πιστεύει σέ ἀπρόσωπες ἰδέες, δέν μπορεῖ νά σεβαστῆ τόν ἄνθρωπο καί τήν ζωή. Τά καταστρέφει, ὅταν γίνονται ἐμπόδιο στούς στόχους του.

Ἡ ἀγάπη τῶν ἐχθρῶν

Ἡ ὑπέρβαση κάθε ἰδεολογίας βρίσκεται στήν πίστη πού μᾶς δίδαξαν οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Προφῆτες. Ὁ Θεός εἶναι προσωπικός, δέν εἶναι ἰδέα. Ἡ γνώση Του, μάλιστα, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς σχέσης πού μπορεῖ νά ἀναπτύξη ὁ ἄνθρωπος μαζί Του. Αὐτή ἡ γνώση ταυτίζεται μέ τήν ἀγάπη.

Αὐτή ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ συνδέεται μέ τήν ἀγάπη τῶν ἐχθρῶν. Ὁ ὅσιος Σιλουανός εἶναι σαφής• ἄν δέν ἀγαπᾶς τούς ἐχθρούς διακατέχεσαι ἀπό πονηρό πνεῦμα. Ὅποιος ἔχει μέσα του καί ἴχνος μίσους δέν ἔχει σχέση μέ τήν ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ Θεός, ἔστω καί ἄν ὡραιοποιῆ τό μίσος του μέ ὁποιαδήποτε ἰδεολογία.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2835