Skip to main content

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος - Πάσχα 2002

Ὁ Σταυρόν ὑπομείνας καί τόν θάνατον καταργήσας καί ἀναστᾶς ἐκ τῶν νεκρῶν εἰρήνευσον ἠμῶν τήν ζωήν, Κύριε, ὡς μόνος παντοδύναμος

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί

Τά γεγονότα τῆς Σταυρώσεως καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι τά μεγαλύτερα παγκόσμια γεγονότα, γιατί συνδέονται μέ τήν ἀναγέννηση τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἀνακαίνιση ὁλοκλήρου της κτίσεως, διαδραματίσθηκαν πρίν εἴκοσι αἰῶνες στά Ἱεροσόλυμα, πού γιά ὅλους τους Χριστιανούς εἶναι μιά ἀγαπητή πόλη. Ἐκεῖ διαφυλάσσονται ὅλα τα ἱερά σεβάσματα, τά ὁποῖα συνδέονται μέ τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖ εἶναι ὁ φρικτός Γολγοθάς, ὁ ὄλβιος τάφος τοῦ Χριστοῦ καί γενικά τα Ἱεροσόλυμα καί ἡ Παλαιστίνη εἶναι ἡ πόλη καί ἡ γῆ πάνω στήν ὁποία περπάτησε ὁ Χριστός κατά τήν ἐπίγεια ζωή Του, ἀλλά καί ἐκεῖ φανέρωσε καί φανερώνει τήν δόξα Του.

Πέρα ἀπό αὐτό τό γεγονός, τά Ἱεροσόλυμα εἶναι ἡ πόλη στήν ὁποία ἀναπτύχθηκε ἡ πρώτη Χριστιανική Κοινότητα, ὅπως τήν περιγράφουν οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἐκεῖ ἔγινε ἡ πρώτη ἀποστολική Σύνοδος. Ἑπομένως, τά Ἱεροσόλυμα εἶναι ἡ ἀναφορά ὅλων των Χριστιανῶν.

Ἡ λέξη Ἱερουσαλήμ σημαίνει «τόπος τῆς εἰρήνης». Καί αὐτό γιατί ἐκεῖ τελικά φανερώθηκε ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, πού συνδέεται μέ τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, πάνω στόν ὁποῖο ὁ Χριστός ἕνωσε τά πρίν διεστῶτα, καί ἐκεῖ γιά πρώτη φορά ἀκούστηκε ὁ χαιρετισμός τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ «εἰρήνη ὑμίν».

Ἀλλά, βέβαια, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν συνδέεται ἁπλῶς μέ ἕνα τόπο, ἀφοῦ ἐκτός ἀπό τήν ἐπίγεια Ἱερουσαλήμ, ὑπάρχει καί ἡ Νέα Ἱερουσαλήμ πού εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας κέντρο εἶναι ἡ Νέα Ρώμη - Κωνσταντινούπολη, τό πρωτόθρονο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἀλλά ὑπάρχει καί ἡ Ἄνω Ἱερουσαλήμ πού εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, τῆς ὁποίας ἀπαρχή καί προοίμιο εἶναι ἡ ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ, πού ἀπολαμβάνει ὁ ἄνθρωπος ἀπό αὐτήν ἀκόμη τήν ζωή. Αὐτό σημαίνει ὅτι τήν πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ τήν ἀντιμετωπίζουμε πνευματικά, ἤτοι τήν συνδέουμε μέ τά πνευματικά γεγονότα τῆς Σταυρώσεως καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί βεβαίως μέ τήν ἐσχατολογική Βασιλεία πού τήν ἀπολαμβάνουν οἱ θεούμενοι ἀπό αὐτή τήν ζωή.

Ὅλα αὐτά λέγονται γιατί ἡ Ἱερουσαλήμ ὡς τόπος τῆς εἰρήνης ἔχει κυρίως πνευματική ἔννοια καί ὅλοι ὅσοι συνδέονται ποικιλοτρόπως μέ τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Χριστό, ὅλοι οἱ μάρτυρες τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ κατοικοῦν στήν Ἱερουσαλήμ, τόν τόπο τῆς εἰρήνης πού εἶναι ἡ Νέα Ἱερουσαλήμ καί ἡ Ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἡ ποθεινή πατρίδα ὅλων μας.

Ὅμως δέν παραθεωροῦμε καί τήν ἐπίγεια Ἱερουσαλήμ, ὅπου σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί γι’ αὐτό τόν λόγο στενοχωρούμαστε, γιατί σήμερα ὁ χῶρος αὐτός τῆς εἰρήνης εἶναι χῶρος συγκρούσεων καί πολέμων, ὅπου χύνεται τό αἷμα καί ἐκφράζεται ἡ ἀνθρώπινη βία. Μᾶς θλίβουν κατάβαθα αὐτά τά γεγονότα πού συνεχίζουν τήν σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ καί ἐκεῖ ἐπαναλαμβάνονται μέ ἄλλη μορφή ὅλα τα γεγονότα πού συνέβησαν στήν ζωή τοῦ Χριστοῦ. Τότε σταυρώθηκε ὁ Χριστός, τώρα σταυρώνονται ἄνθρωποι. Ἀλλά ἐλπίζουμε ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ θά δώση ἐλπίδα καί ζωή στούς πονεμένους αὐτούς ἀνθρώπους.

Ἄλλωστε, ὁ Χριστός ὅταν εἶδε τήν Ἱερουσαλήμ ἔκλαυσε καί εἶπε: «Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ ἡ ἀποκτείνουσα τούς Προφήτας καί λιθοβολοῦσα τούς ἀπεσταλμένους πρός αὐτῆν' ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τά τέκνα σου ὡς ἡ ὄρνις ἐπισυνάγει τά νοσσία ἐαυτῆς ὑπό τάς πτέρυγας καί οὐκ ἠθελήσατε...».

Ὁ Χριστιανισμός καί κυρίως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι ὑπεύθυνη γιά τό ὅτι καί σήμερα ἐξακολουθοῦν νά γίνονται πόλεμοι καί νά κυριαρχῆ ἡ βία στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες, γιατί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους τους ἀνθρώπους νά σταυρώσουν τούς ἑαυτούς τους ἀπό τά πάθη καί νά ἀνεβοῦν στό ὕψος τῆς ἀναστημένης ζωῆς, νά αἰσθανθοῦν στήν ζωή τούς τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, καί ἔτσι νά συνδεθοῦν μέ τόν φρικτό Γολγοθά καί τόν τόπο τῆς Ἀναστάσεως. Καί ὑπάρχουν ἅγιοι πού ἔζησαν αὐτά τά δεσποτικά γεγονότα, δηλαδή τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, στήν προσωπική τους ζωή. Ὅμως εὐθύνονται γιά ὅσα ἐκτυλίσσονται σήμερα, καί στά Ἱεροσόλυμα καί στήν Παλαιστίνη καί σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, ἐκεῖνοι πού δέν θέλουν νά ἀνταποκριθοῦν στήν κλήση γιά νά γίνουν πραγματικοί μαθητές τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Χριστοῦ.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς μεγάλης δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εὐχόμαστε ἐξ ὅλης της καρδίας μας νά ἐπικρατήση ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα καί τήν Παλαιστίνη, στήν γῆ ὅπου περπάτησε ὁ Χριστός, ἀλλά βεβαίως εὐχόμαστε νά ζοῦμε καί νά ζήσουμε ὅλοι μας στήν Νέα Ἱερουσαλήμ καί τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, τόν πραγματικό χῶρο τῆς εἰρήνης, τήν πατρίδα τῶν ἀναστημένων παιδιῶν τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἀναστᾶς Κύριος νά σᾶς δίδη τήν εἰρήνη Του καί τήν ἀγάπη Του.

Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Θεόν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Ναυπακτου καί Ἅγιου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  • Προβολές: 3077