Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Γιατί προωθεῖται ὁ καρνάβαλος - Λόγος καί βάρος

Γιατί προωθεῖται ὁ καρνάβαλος

Γιατί οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι ὀργανώνουν γιορτές τοῦ καρνάβαλου; Τό ἐρώτημα αὐτό ἀπαιτεῖ πολλή μελέτη σέ διάφορα ἐπίπεδα, πού ξεφεύγει τά ὅρια αὐτοῦ του σχολίου. Ἡ λεπτομερής ἀπάντηση σ’ αὐτό τό ἐρώτημα δέν εἶναι εὔκολη. Γι’ αὐτό στή συνέχεια θά περιορισθῶ στήν ἐπισήμανση δύο μόνο ἐξωτερικῶν παραγόντων, πού εὐνοοῦν, κατά τήν γνώμη μου, τήν καλλιέργεια καί ἐξάπλωση τοῦ καρναβαλιστικοῦ πνεύματος.

Οἱ δύο ἐξωτερικοί παράγοντες εἶναι: Πρώτον, ἡ ἐπιθυμία τῶν τοπικῶν παραγόντων νά κινηθῆ ἡ ἀγορά, νά προβληθῆ ὁ τόπος τους, νά ἔλθουν ἐπισκέπτες, νά ἀνέβη τό εἰσόδημα τῶν διαφόρων ἐπαγγελματιῶν. Σέ αὐτήν τήν περίπτωση τό κυνήγι τῆς προβολῆς καί τοῦ χρήματος προδίδει τήν ἀλήθεια. Γίνεται αὐτοσκοπός ἀνεξάρτητος ἀπό ἠθικά καί θεολογικά κριτήρια. Δέν εἶναι, βέβαια, κακό μιά τοπική κοινωνία, μέ τούς ὑπεύθυνους ἐκπροσώπους της, νά ψάχνη τρόπους πού ἀνεβάζουν τό εἰσόδημα τῶν ἐπαγγελματιῶν. Κάθε ἄλλο. Τό πρόβλημα βρίσκεται στήν παραθεώρηση τῆς αὐθεντικότητος καί ἀλήθειας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Καί ὁ καρνάβαλος ἔχει στόν πυρήνα τοῦ τήν κακοποίηση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου.

Δεύτερον, εἶναι οἱ κινήσεις τῶν νεοειδωλολατρῶν, πού θέλουν νά ζωντανέψουν οἱ ἀρχαῖες λατρεῖες' νά γυρίσουμε, δηλαδή, πίσω στήν πρό Χριστοῦ κατάσταση. Βέβαια, οἱ ἑλληνολάτρες νεοπαγανιστές δέν αἰσθάνονται ἄνετα μέ τήν βραζιλιανοποίηση τῶν καρναβαλιστικῶν ἐκδηλώσεων. Πιστεύω ὅτι τούς ἐνοχλοῦν πολύ. Ὑπάρχουν, ὅμως, κάποιοι πολιτιστικοί σύλλογοι, κυρίως στήν ἐπαρχία, πού ἀποτελοῦν τήν ἐλπίδα τους! Αὐτοί οἱ σύλλογοι «ξεθάβουν», ἐν ὀνόματι τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ, κάποιες γιορτές καί κάποιες τελετές –μέσα στίς ἡμέρες τοῦ Τριωδίου, ἀλλά καί ἄλλοτε– μέ καθαρά διονυσιακό, εἰδωλολατρικό περιεχόμενο. Οἱ δραστήριοι αὐτοί ἄνθρωποι μπορεῖ νά μήν ἔχουν καμμιά σχέση μέ νεοπαγανιστικές κινήσεις, μπορεῖ νά μή διανοοῦνται τόν ἑαυτό τούς ἔξω ἀπό τό εὐλογημένο Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, μέ τίς δραστηριότητές τους, ὅμως, δένουν, μᾶλλον ἀνεπίγνωστα, τό ἔργο τούς πίσω ἀπό τό ἅρμα τοῦ νεοπαγανισμοῦ. Ἐνισχύουν, ἔτσι, τήν ψευδαίσθηση τῶν ὀπαδῶν του, ὅτι ὑπάρχουν ἀρκετοί Ἕλληνες πού δέχονται τίς ἀπόψεις τους.
Δέν ἀρκεῖ νά ἀγαποῦμε τήν παράδοση τοῦ τόπου μας. Χρειάζεται νά γνωρίζουμε τήν ἐξέλιξη καί μετεξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ του.

Λόγος καί βάρος

Ἡ στροφή στό παρελθόν ἔχει νόημα, ὅταν μέσα ἀπό αὐτήν προσπαθοῦμε νά συνδεθοῦμε μέ τόν «λόγο τῆς ζωῆς». Εἶναι γεγονός ὅτι παλαιότερα ἡ ζωή ἦταν αὐθεντικότερη, εἶχε λόγο (νόημα) καί ὁ λόγος τότε εἶχε μεγαλύτερο βάρος... Τό ὅτι, στίς μέρες μας, ἔχουμε ἀφαιρέσει ἀπό τήν ζωή τόν πραγματικό «λόγο» τῆς φαίνεται ἀπό τό ὅτι ὁ λόγος ἔχει χάσει τό βάρος του. Εἶναι σπάνια εὐλογία το νά ἀκούη κανείς καθαρό, διεισδυτικό καί παρακλητικό λόγο, χωρίς σκοπιμότητες, μέ κίνητρο τήν ἀγάπη, ἡ ὁποία συνυπάρχει μέ τήν ἀλήθεια.

Ὁ χῶρος, πάντως, στόν ὁποῖο ἀκούγεται ἀκόμη αὐτός ὁ λόγος, παρά τά ἀνθρώπινα πάθη, εἶναι ἡ Ἐκκλησία.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2778