Skip to main content

Λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν θεμελίωση τοῦ Κέντρου Φροντίδας Ἡλικιωμένων Ἀτόμων

Θεμελίωση του Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων(ἀπομαγνητοφωνημένο)

κ. Ἀντινομάρχα,

κ. Ἀντιδήμαρχε,

Μεγάλε Εὐεργέτα τῆς πόλεώς μας κ. Ξύκη,

ἀγαπητοί μου

Σήμερα ἔχουμε μεγάλη χαρά, καί τό δείχνει ἀκόμα καί ἡ ἡλιόλουστη ἡμέρα. Ἔχουμε μεγάλη χαρά, διότι σήμερα τό ὅραμα ποῦ εἴχαμε τόσα χρόνια, γίνεται πραγματικότητα.

Αὐτό τό ὅραμα ἔχει διπλή ὄψη. Ἡ πρώτη εἶναι ὅτι ἐνεργοποιεῖται ἕνα ἄλλο Ἵδρυμα τῆς πόλεώς μας, διότι θά ἔπρεπε καί αὐτό νά ἐνεργοποιηθῆ τόσα χρόνια. Εἶναι 28 περίπου στρέμματα καί παρέμενε ἔτσι χωρίς νά γίνεται ἀπολύτως τίποτε. Ἐνεργοποιεῖται λοιπόν, ἕνα ἐπί πλέον Ἵδρυμα τῆς πόλεώς μας, στό ὁποῖο ἔχω τήν τιμή νά εἶμαι Πρόεδρος, ὅπως καί στά ἄλλα. Καί ἡ δεύτερη ὄψη εἶναι ὅτι ὄχι μόνον ἐγείρεται ἕνα Ἵδρυμα, ἀλλά θά γίνη τό Ἵδρυμα Φροντίδας Ἡλικιωμένων Ἀτόμων, ποῦ τό ἔχει πάρα πολύ μεγάλη ἀνάγκη ἡ περιφέρειά μας.

Ὅσοι ἀσχολούμαστε μέ τό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας γνωρίζουμε τήν μεγάλη ἀνάγκη νά ὑπάρχη ἕνα τέτοιο Ἵδρυμα στήν περιοχή μας...

Καί ὅταν πηγαίνουμε στά χωριά τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας, βλέπουμε τήν ἀνάγκη τήν ὁποία ἔχει ἡ Περιφέρειά μας νά ὑπάρχη αὐτό τό Ἵδρυμα...

Δυστυχῶς ζοῦμε σέ μιά κοινωνία στήν ὁποία δέν δίνεται μεγάλη σημασία στά ἔμβρυα καί στούς γέροντες. Ὡσάν οἱ Γέροντες νά μήν εἶναι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι συνετέλεσαν στό νά ὑπάρχη αὐτή ἡ κοινωνία. Ἀκριβῶς δέ αὐτό τό Ἵδρυμα ἔχει αὐτόν τόν σκοπό. Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιωμένων Ἀτόμων λέγεται καί ἐδῶ οἱ γέροντες καί οἱ γερόντισσες θά βρίσκουν στοργή, θά βρίσκουν ἀγάπη, θά βρίσκουν ζεστασιά, ὄχι μόνον τό φαγητό τους, ἀλλά θά βρίσκουν τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι θά ἐργάζονται στό Ἵδρυμα αὐτό.

Βέβαια, δέν θά μποροῦσε νά γίνη τό Ἵδρυμα, παρά τό ὅτι εἴχαμε τό οἰκόπεδο, τό ὁποῖο δώρισε ὁ ἀείμνηστος Καπορδέλης, τοῦ ὁποίου αἰωνία νά εἶναι ἡ μνήμη, ἐάν δέν ὑπῆρχαν καί οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι θά βοηθοῦσαν.

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή ποῦ ἦρθα στήν Μητρόπολη αὐτή εἶχα κατά νοῦ νά γίνη κάτι ἐδῶ. Βεβαίως, ὑπῆρχε ὁ σκοπός νά γίνη Νοσοκομεῖο, ἀλλά ἐπειδή δέν μποροῦσε νά πραγματοποιηθῆ ὁ σκοπός αὐτός, γι’ αὐτό καί ἔγινε ἀπό τό Ἐφετεῖο, μέ δική μας πρόταση, ἀλλαγή τῆς βουλήσεως τοῦ διαθέτου μέ σκοπό νά γίνη Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιωμένων Ἀτόμων. Κάναμε παρεμβάσεις πολλές στό Κράτος, ἀλλά ἦταν ἀδύνατο νά μπῆ στίς δημόσιες ἐπενδύσεις γιά νά κτισθῆ, ἕως ὅτου βρέθηκε ὁ ἐκλεκτός καί ἀγαπητός μας σέ ὅλους κ. Ἰωάννης Ξύκης, τόν ὁποῖο συνάντησα γιά πρώτη φορά ἐδῶ τήν ἡμέρα ποῦ εἴχαμε ἀφιερώσει γιά τούς Ξενητεμένους ἀδελφούς μας. Ἐκεῖ τόν εἶδα γιά πρώτη φορά. Εἶναι γνωστός, βέβαια, ἐδῶ στήν περιοχή μας, διότι μέχρι τώρα ἔχει κάνει πολλές δωρεές. Σέ πολλές Ἐκκλησίες. Ἰδιαιτέρως στό χωριό του, στήν Καστανιά, ἔκανε πολλές δωρεές, καί τήν πλατεία ἀναμόρφωσε καί στόλισε καί τήν Ἐκκλησία βοήθησε καί πολλά ἄλλα προσέφερε.

Καί στήν Ἀμερική ποῦ τόν συνάντησα, καί μάλιστα σέ δύσκολες στιγμές, κατάλαβα τήν ἀγάπη τήν ὁποία ἔχει γιά τόν τόπο καί τό πρόσωπό μου, ἀλλά κατάλαβε καί ἐκεῖνος τήν ἀγάπη τήν ὁποίαν ἔχω καί γιά ’κείνον καί γιά τόν τόπο καί, βεβαίως, κατάλαβε καί ἀντιλήφθηκε καί τό ἄδολο καί τό εἰλικρινές του ἐνδιαφέροντός μου, διότι, ὅταν μου εἶπε: «Θέλω κάτι νά κάνω, Σεβασμιώτατε, γιά τήν Ναύπακτο, ἕνα μεγάλο ἔργο», ἐγώ δέν τοῦ ὑπέδειξα κάτι γιά τήν Μητρόπολη. Θά μποροῦσα νά τοῦ πῶ: «Ξέρετε, ἡ Μητρόπολη θέλει νά κάνη τό ἄλφα ἤ τό βῆτα». Ὄχι! Λέω: «κ. Ξύκη, ἡ πόλη ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἕνα οἴκημα εὐγηρίας γιά τούς ἡλικιωμένους. Καί, βεβαίως, ὑπάρχει τό Καπορδέλειο Ἵδρυμα, τό ὁποῖο παραμένει οὐσιαστικά ἀνενεργό. Μπορεῖτε νά βοηθήσετε;» Καί εἶδε ὅτι εἶχα ἄδολο ἐνδιαφέρον καί δέν προσπάθησα νά τόν ἐκμεταλλευτῶ. Καί νομίζω ἔδειξε ἐμπιστοσύνη, καί ἔχει ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν Ἐπίσκοπό του τόπου αὐτοῦ. Τόν εὐχαριστῶ μέ ὅλην μου τήν καρδιά, ἐπειδή διέθεσε ἕνα πολύ μεγάλο ποσό καί βέβαια θά συνεχίση αὐτή ἡ προσφορά. Καί γι’ αὐτό τόν λόγο τό Συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος πῆρε ἀπόφαση καί τό Ἵδρυμα ὀνομάσθηκε: «Ξύκειον-Καπορδέλειον Ἵδρυμα». Γιατί ὁ Καπορδέλης ἔδωσε αὐτό τόν χῶρο, ὁ κ. Ξύκης θά βοηθήση νά κτισθῆ. Καί περιμένω κι’ ἄλλα. Δηλαδή, ἄν κάποιος ἄλλος δώση χρήματα γιά νά γίνη ἕνα ἄλλο οἴκημα –γιατί ἔχουμε ἄλλα 18 στρέμματα– ἀτόμων μέ εἰδικές ἀνάγκες, θά λάβη τό ὄνομά του τό οἴκημα αὐτό. Θά κτίσουμε καί Ἱερό Ναό, ὥστε ἔχουμε ὅραμα νά γίνη ὁ τόπος αὐτός ἕνας χῶρος πολλῶν φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων. Ἐδῶ θά βρίσκουν ἀνάπαυση καί παρηγοριά ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς ζωῆς, οἱ πονεμένοι καί δυστυχισμένοι.

Θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω καί πάλι τόν κ. Ξύκη καί νά τοῦ πῶ τό ἑξῆς: Εἶχε ὅραμα νά κάνη στήν Ν. Ὑόρκη, τό «σπίτι τῶν Ναυπακτίων». Φαίνεται ὅτι ὁ Θεός εἶχε ἄλλο σχέδιο. Δέν ἔγινε ἐκεῖ, θά γίνη ἐδῶ το σπίτι τῶν γερόντων, τῶν ἡλικιωμένων γιά νά βρίσκουν ἀγάπη, στοργή. Ἐνδεχομένως ἐκεῖ νά μήν ὑπῆρχε ἡ ἀνάγκη τῆς ἀγάπης καί τῆς στοργῆς ἐδῶ τήν ἔχουν.

Ἐπίσης, νά εὐχαριστήσω θερμοτατα μερικά ἄλλα πρόσωπα, τά ὁποῖα βοήθησαν πρός τόν σκοπό αὐτόν. Τά μέλη τοῦ Δ. Σ. τοῦ, ὅπως λέγεται τώρα, Ξυκείου - Καπορδελείου Ἱδρύματος. Νά μνημονεύσω τόν ἀείμνηστο Δήμαρχο Νικόλαο Ρέππα, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἦρθα στήν Μητρόπολη ἐδῶ μου εἶπε: «Σεβασμιώτατε κάτι πρέπει νά κάνουμε γιά τό Καπορδέλειο». Νά εὐχαριστήσω τόν νῦν Δήμαρχο, τόν Διευθυντή τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, διότι μαζί δουλέψαμε ἀρκετά γιά νά φθάσουμε στό σημεῖο αὐτό. Νά εὐχαριστήσω τόν Νομικό Σύμβουλο τοῦ Ἱδρύματος αὐτοῦ καί τῶν ἄλλων Ἱδρυμάτων, τόν κ. Ζήσιμο Ταρκαζίκη, ποῦ καί ἐκεῖνος μέ ζῆλο καί ἀγάπη ἐργάζεται γιά ὅλα τα Ἱδρύματα τῆς πόλεως.

Νά εὐχαριστήσω ἰδιαιτέρως τόν κ. Γεώργιο Κολοβό. Ἔκανε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Δέν μπορεῖτε νά φαντασθῆτε τί ἐργασία ἔκανε! Ὄχι ἁπλῶς ἐκπόνησε τά σχέδια ἐντελῶς δωρεάν, ἀλλά γιά ἕναν ὁλόκληρο χρόνο, ἀπό πέρυσι τόν Σεπτέμβριο μέχρι τώρα, ἔτρεχε ἀπό Γραφεῖο σέ Γραφεῖο γιά νά ἐκδοθοῦν οἱ ἄδειες, γιά νά διεκπεραιώση ὅλα τα σχετικά γιά νά περάσουμε ἀπό ἐγκρίσεις ἀπό 10-15 Ὑπηρεσίες. Ἐργάστηκε μέ πολύ μεγάλο ζῆλο. Ἐγώ παρακολούθησα τήν προσπάθειά του καί διαπίστωσα ὅτι ἄν δέν ὑπῆρχε ἐκεῖνος, δύσκολα θά φθάναμε στό σημεῖο αὐτό. Βοήθησε μαζί μέ ὅλους τους συνεργάτες τοῦ ὁ κ. Κολοβός, ὁ ἐξαίρετος μηχανικός της πόλεώς μας. Καί ὄχι μόνον ἐκπόνησε δωρεάν τά σχέδια, ἀλλά ἀνέλαβε δωρεάν καί τήν ἐπίβλεψη τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου. Τόν εὐχαριστῶ θερμοτατα. Ὅπως ἐπίσης εὐχαριστῶ θερμῶς καί τόν κ. Παναγιώτη Λαγαρό, ὁ ὁποῖος ἔκανε δωρεάν τίς μηχανολογικές μελέτες καί, βέβαια, θά βοηθήση καί στήν ἐπίβλεψη τοῦ ἔργου.

Νά εὐχαριστήσω ἀκόμη τόν δικηγόρο κ. Ἀντώνη Ποῦλο, τόν ὁποῖο συμβουλεύονταν ὁ κ. Ξύκης, καί γι’ αὐτό ἔπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο νά φτάσουμε ἐδῶ. Εὐχαριστῶ τόν κ. Γιάννη Ράπτη, διότι μαζί ξεκινήσαμε τήν προσπάθεια, ἀφοῦ κατ’ ἀρχάς παρακαλέσαμε τόν κ. Ξύκη νά προσφέρη στόν Ἐρυθρό Σταυρό ἕνα ἀσθενοφόρο. Ὅμως, δέν ἦταν δυνατό νά πραγματοποιηθῆ αὐτό, διότι ἔπρεπε, γιά νά ἔχη ὁ Ἐρυθρός Σταυρός τό ἀσθενοφόρο, νά ἔχη ταυτόχρονα καί ἐπαγγελματία ὁδηγό καί γιατρό καί νοσοκόμο. Ἀλλά ἐδῶ το ἔργο ποῦ θά γίνη θά ἐξυπηρετήση καί τόν Ἐρυθρό Σταυρό, δεδομένου ὅτι ἕνα δωμάτιο θά τό παραχωρήσουμε νά ἔχη τό Γραφεῖο του καί μ’ αὐτή τήν ἔννοια τό Ἵδρυμα θά ἔχη στενό σύνδεσμο καί μέ τό Παράρτημα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στήν Ναύπακτο.

Ἐπίσης, θά πρέπη νά εὐχαριστήσω τόν κ. Γεράσιμο Κουταβᾶ ὁ ὁποῖος εὐχαρίστως ἀνέλαβε ἐθελοντικά ὅλην τήν διαχείριση τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱδρύματος. Βεβαίως, βοήθησε γιά νά γίνη καί αὐτή ἡ σημερινή τελετή. Τήν κ. Ἔφη Τσάτσου, ἡ ὁποία ἀπό παλιά σκεφτόταν ὅτι κάτι πρέπει νά γίνη ἐδῶ καί κατεσκεύασε μάλιστα καί πολυέξοδη πινακίδα καί ἀνέλαβε τά τῆς διοργανώσεως αὐτῆς τῆς τελετῆς. Προσφορά γιά τήν σημερινή μέρα ἔκανε καί ὁ κ. Ζαχαρίας Καρρᾶς. Ἔβαλε τήν μεγαφωνική ἐγκατάσταση καί τόν εὐχαριστῶ.

Νά εὐχαριστήσω τόν Δήμαρχο τῆς πόλεώς μας, γιατί μᾶς ἔδωσε τήν ἐξέδρα γιά νά μποροῦμε τώρα νά ἔχουμε τήν δυνατότητα νά ἐπικοινωνοῦμε καλύτερα μεταξύ μας, καθώς ἐπίσης εὐχαριστῶ καί ὅλα τα Μέσα Ἐνημερώσεως, τά ὁποῖα ὄχι μόνον καλύπτουν τήν ἐκδήλωση αὐτή, ἀλλά ταυτόχρονα, ὅταν ἀνακοινώθηκε ὅτι θά γίνη κάτι ἐδῶ στήν πόλη μας, τό ἀντιμετώπισαν μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον.

Ἐπίσης, ἤδη ἔχουν ἀρχίσει καί γίνονται διάφορες προσφορές γιά τό Ἵδρυμα.

Μικροποσά ἀλλά ἔχουν σημασία:

Ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὁ Ἱερός Ναός καί ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἡ Κατερίνα –ἡ Κατερίνα μας– καί ἡ κ. Διονυσία Χατζῆ, προσέφεραν τά πρῶτα χρήματα γιά νά ἔχουμε μιά μικρή κάλυψη. Ἔτσι φαίνεται καί ἡ συμμετοχή καί τοῦ λαοῦ.

Θά πρέπη νά σᾶς πῶ ὅτι τό Ἵδρυμα θά ἐξυπηρετῆ περίπου 60 ἄτομα πάνω ἀπό 30 ἄτομα θά εἶναι τό προσωπικό. Θά σᾶς πῆ ὁ κ. Κολοβός στήν συνέχεια πῶς θά λειτουργήση τό Ἵδρυμα. Θά ἔχη φυσικοθεραπευτήριο, δέν θά εἶναι ἁπλῶς μιά πτέρυγα ἤ ἕνας χῶρος ποῦ θά ἔρχονται οἱ γέροντες ἐδῶ καί θά περιμένουν τόν θάνατο. Θά εἶναι ἕνα Ἵδρυμα ποὺ θά ἔχη ὅλες τίς προϋποθέσεις γιά νά προσφέρη ἀνάπαυση, συντροφιά καί βοήθεια στούς Γέροντες. Δέν μπορούσαμε νά πάρουμε τήν ἄδεια ἀπό τό Ὑπουργεῖο ἄν ἡ μελέτη δέν εἶχε ὅλες τίς προδιαγραφές καί φυσιοθεραπευτήριο καί ὅλα τα ἄλλα ἀναγκαῖα.

Καλέσαμε πολλούς νά ἔρθουν στήν σημερινή ἐκδήλωση, Μερικοί δέν μπόρεσαν νά ἔρθουν καί μᾶς ἔστειλαν τηλεγραφήματα ἤ ἐκπροσώπους, ὅπως ὁ Ὑφυπουργός Ὑγείας καί Πρόνοιας, κ. Θάνος, οἱ Βουλευτές κ. Ἀνδρέας Μακρυπίδης, Παναγιώτης Κουρουμπλής καί Χρῆστος Σμυρλής-Λιακατᾶς καί ὁ Γενικός Γραμματέας Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νικόλαος Μπελιβάνης.

Εὔχομαι ὁ Θεός νά βοηθήση νά ἀνεγερθῆ καί νά ὁλοκληρωθῆ τό κτήριο αὐτό καί νά ἐκπληρώση τόν σκοπό του. Χρειαζόμαστε καί τήν βοήθεια καί συμπαράσταση ὅλων σας».

  • Προβολές: 2484