Skip to main content

Μνήμη Εὐεργετῶν τῆς Ναυπάκτου

Πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 9 Δεκεμβρίου ἡ ἐτήσια τιμητική ἐκδήλωση εἰς μνήμην τῶν Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν τῆς Ἐπαρχίας μας.

Δύο ἦταν τά νέα στοιχεῖα τῆς φετινῆς ἐκδήλωσης: Τό πρῶτο, ὅτι στούς Εὐεργέτας τῆς πόλεως προστέθηκε καί ὁ κ. Ἰωάννης Ξύκης, μετά τήν δωρεά του γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ξύκειου Κέντρου, καί δεύτερο ἡ μεγαλύτερη συμμετοχή τοῦ κόσμου.

Κατά τά ἄλλα, μετά τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, τελέσθηκε μνημόσυνο γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Εὐεργετῶν: Σεραφείμ καί Δαμασκηνοῦ των Ἀρχιερέων, Ἀνδρέα Ἀνδρεόπουλου, Ἀνδρέα Τσάρα, Νικολάου Τσάρα, Ἀνδρέα Κοζώνη, Κωνσταντίνου Κοζώνη, Γεωργίου Καπορδέλη, Γεωργίου καί Μαρίας Ἀθανασιάδη-Νόβα, Γαβριήλ Οἰκονόμου, Δημητρίου Ἀσημακοπούλου, Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους, Ἐπαμεινώνδα Ἀρβανίτη, Αἰκατερίνη Ἀρβανίτη, Εὐθυμίου Βαρδακουλᾶ, Λεωνίδα καί Πολυξένης Τσώνη, Ἀλτάνης Φλωροπούλου, Ἀθηνᾶς Πλατή, Λάμπρου Τζαβέλλα, Ἰωάννου Φούτζηλα, Λεωνίδα Χαραλάμπους, Παρασκευῆς Γαρμανῆ, Βασιλικῆς Ξανθοπούλου καί Ἰουλίας Κοζώνη.

Ἀκολούθησε, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἡ ἐνημέρωση γιά τήν πορεία τῶν Ἱδρυμάτων κατά τό 2001. Στό προεδρεῖο κάθισαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἱερόθεος, ὡς Πρόεδρος τοῦ συνόλου σχεδόν τῶν Ἱδρυμάτων, ὁ Δήμαρχος τῆς Ναυπάκτου κ. Κωνσταντῖνος Κονίδας, ὡς ἀντιπρόεδρος τῶν Ἱδρυμάτων, ὁ κ. Γιάννης Ράπτης, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Κολοκύθα, ὁ κ. Ἀντώνιος Μασγάλας, Γραμματέας τοῦ Ἱδρύματος Νόβα, ὁ κ. Ἀθανάσιος Νωχός, καί ὁ κ. Ἠλίας Παπαγεωργίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος σημείωσε κατ’ ἀρχάς τόν σκοπό τῆς ἐτήσιας αὐτῆς συνάντησης, πού εἶναι νά προβάλλονται τά ἀξιέπαινα παραδείγματα τῶν δωρητῶν, πρός μίμηση, νά παρουσιάζεται στό κοινό ἡ διαχείρισή τους, νά δίδονται οἱ ὑποτροφίες καί νά ἀκούγονται κρίσεις καί προτάσεις ἀπό τόν λαό.

Οἱ σκοποί αὐτοί φαίνεται ὅτι πραγματοποιοῦνται.

Ἤδη ἕνας νέος μεγάλος Εὐεργέτης, ὁ κ. Ἰωάννης Ξύκης, συγκαταλέγεται στούς προηγουμένους, ἐνῶ καί κάποιος ἄλλος συμπατριώτης μᾶς ἔχει ἀνακοινώσει στόν Σεβασμιώτατο τήν πρόθεσή του γιά δημιουργία Ἱδρύματος-Κληροδοτήματος. Συγκινητική ἐπίσης ἦταν ἡ πράξη μιᾶς μαθήτριας, ἡ ὁποία ἀποταμίευε τά χρήματα πού λάμβανε ἀπό διάφορες ὑποτροφίες, καί πρότεινε στόν Σεβασμιώτατο νά τά διαθέση ὡς δωρεά! Ἀποδεικνύεται λοιπόν ὅτι ἡ βράβευση τῶν μαθητῶν δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία οἰκονομική ἐνίσχυση, ἀλλά πολύ περισσότερο εἶναι μιά ἠθική ἐνίσχυση πού καλλιεργεῖ ἀνάλογά το ἦθος τῶν νέων μαθητῶν καί ὡς ἐκ τούτου ἡ προσφορά εἶναι ἀμφίσημη.

Ἐπίσης, ἡ μεγαλύτερη φέτος συμμετοχή τοῦ κοινοῦ, δείχνει τήν αὐξανόμενη ἀπήχηση πού ἔχει ἡ συγκεκριμένη ἐκδήλωση.

Παρουσιάζοντας τόν προϋπολογισμό τοῦ Παπαχαραλαμπείου Ἱδρύματος, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνακοίνωσε τήν δαπάνη 25.000.000 δρχ. ἐπί πλέον γιά τήν ἀνακαίνιση τῆς Αἰθούσης, πού εἶναι καί ἡ κεντρική Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τῆς πόλεως. Ἐπίσης, παρουσίασε τήν πορεία τοῦ θέματος τῆς οἰκίας καί τοῦ κτήματος τοῦ Παπαχαραλάμπους.

Γιά τό Ἵδρυμα Κοζώνη ἀνέφερε ὅτι ἀπό τό 2002 οἱ ὑποτροφίες θά αὐξηθοῦν ἀπό 20.000 σέ 30.000 δρχ. μηνιαίως γιά κάθε ὑπότροφο, ἐνῶ σχεδιάζεται ἀνακαίνιση τῆς οἰκίας Κοζώνη, σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο.

Καί, βέβαια, ἡ πιό σημαντική καί ἐλπιδοφόρα ἐξέλιξη στό θέμα τῶν Ἱδρυμάτων ἦταν ἡ θεμελίωση τῆς Μονάδας Φροντίδας Ἡλικιωμένων Ἀτόμων, μετά τήν ἀπόφαση τοῦ κ. Ἰωάννη Ξύκη νά χρηματοδοτήση τήν ἀνέγερση τοῦ κτηρίου.

Ὁ κ. Δήμαρχος, λαμβάνοντας τόν λόγο, ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη στούς δωρητές πού βοηθοῦν ὅλη τήν πόλη, ἀλλά κυρίως τούς φιλομαθεῖς νέους, συγχάρηκε τούς ὑποτρόφους, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν συνεργασία τους καί κάλεσε τούς πολίτες νά παραδειγματιστοῦν ἀπό τούς δωρητές.

Ὁ κ. Γιάννης Ράπτης παρουσίασε τόν ἀπολογισμό τοῦ Ἱδρύματος Κολοκύθα, τά κριτήρια ἐπιλογῆς καθώς καί τό ἱστορικό του Ἱδρύματος.

Ἐν συνεχεία ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε σέ ἐρωτήσεις τοῦ κοινοῦ, καί τέλος, ἀναφέρθηκε καί εὐχαρίστησε τά μέλη τῶν Δ.Σ. τῶν Ἱδρυμάτων, τόν Νομικό Σύμβουλο κ. Ζήσιμο Ταρκαζίκη καί τίς δύο Γραμματεῖς, κ. Ἀθηνᾶ Κανέλλου καί κ. Ἰωάννα Τσέλιου, γιά τίς ὑπηρεσίες πού προσφέρουν.

Στό δεύτερο μέρος τῆς ἐκδήλωσης δόθηκαν οἱ ὑποτροφίες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Ἵδρυμα Ἀνδρέα Τσάρα: Ἀπό 750.000 δρχ. ἔλαβαν οἱ φοιτητές: Πολύκαρπος Θ. Καρκαβίτσας, Ἀθανάσιος Ν. Μπισμπίκης, Βασίλειος Ι. Ἀλεξόπουλος, Σπυρίδων Ι. Βελαώρας καί οἱ νέοι ὑπότροφοι Χρῆστος Ἄπ. Μπέκος καί Παναγιώτης Ἄντ. Ζάρρας. Σύνολο ὑποτροφιῶν 4.500.000 δρχ.

Ἵδρυμα Γαβριήλ Οἰκονόμου: οἱ μαθητές Ζωητός Γ. Κορελής, Φώτιος Σπ. Πολιτόπουλος, Παναγιώτης Εὔθ. Πελέκης, Χρῆστος Π. Κυρίτσης, Ἰωάννης Δ. Χρυσανθόπουλος ἔλαβαν ἀπό 150.000 δρχ. Σύνολο 750.000 δρχ.

Ἵδρυμα Ἀσημακοπούλου: οἱ φοιτητές Γεώργιος Σερεμέτης τοῦ Δημητρίου (Φυσικό Τμῆμα Πανεπιστημίου Πατρών) καί Ἰωάννης Κονίδας τοῦ Ἐπαμεινώνδα (Τμ. Βιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρών) ἔλαβαν ἀπό 800.000 δρχ. Ἐπίσης, ἐκκρεμοῦν δύο ἐπί πλέον ὑποτροφίες, οἱ ὁποῖες θά δοθοῦν, μόλις προσκομισθοῦν τά ἀπαραίτητα δικαιολογητικά. Σύνολο 3.200.000 δρχ.

Ἵδρυμα Κοζώνη: οἱ μαθητές Παναγιώτης Νικολόπουλος καί Γεωργία Σίνη ἀπό 80.000 δρχ. μέχρι τόν Δεκέμβριο, ἐνῶ ἀπό τόν Ἰανουάριο ἕως τόν Ἰούνιο τοῦ 2002 θά λάβουν ἀπό 180.000 δρχ. Συνολικά 520.000 δρχ.

Ἵδρυμα Κολοκύθα: ἡ Ἑλένη Ἀνδριοπούλου, ἀπόφοιτη ἰατρικῆς, γιά διδακτορικό στήν ὀγκολογία σέ Πανεπιστήμιο τοῦ ἐξωτερικοῦ, 2.400.000 δρχ.

Ἵδρυμα Γεωργίου καί Μαρίας Ἀθανασιάδη Νόβα: ἀπό 100.000 δρχ. ἔλαβαν οἱ φοιτήτριες: Μαρία Α. Μασγάλα, Κωνσταντίνα Εὔθ. Παπαγεωργίου καί Φωτεινή Π. Σαΐτη. Στούς πρωτεύσαντες μαθητές καί μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς πόλεως χορήγησε ἀπό 50.000 δρχ., ἐκτός ἄν ὑπῆρχε ἰσοβαθμία, ὁπότε τό ποσό μοιραζόταν, ὄχι ὅμως κάτω ἀπό 20.000. Ἔτσι βραβεύτηκαν: ἀπό τό 1ο Γυμνάσιο: Εὐθύμιος Χ. Ζωγράφος, Εὐανθία Γ. Κορομπέλη, Ἀντωνία Τρ. Κυρίτση, Μαρία Χρ. Μάϊνου, Ἀγγελική Μ. Τασσοπούλου, Νίνα-ΕἰρήνηΙ. Τσάρα, Ἀρχοντία Κ. Βρέττα, Χρύσα Β. Θεοδωροπούλου καί Ἄννα Ν. Λάμπου. Ἀπό τό 2ο Γυμνάσιο: Ἰωάννης Εὐθυμιόπουλος, Βασιλική Καταντώνη καί Χαράλαμπος Σερέτης. Ἀπό τό 1ο Λύκειο: Θεόδωρος Ἄπ. Ἁρμύρας καί Ἐλευθέριος Δ. Καραχάλιος, Παναγιώτα Ν. Πνευματικοῦ, Πολύκαρπος Ἄθ. Ζορμπάς καί Βασίλειος Θ. Θωμόπουλος. Ἀπό τό 2ο Λύκειο: Κωνσταντίνα Σπ. Μαυρέλη, Σοφία Χρ. Κονιστή καί Βασιλική Ἄνδ. Νικολέττου, Ἀναστασία Κ. Κλάγκου. Τέλος ἀπό τό 1ο ΤΕΕ Ναυπάκτου: Βασιλική Χρ. Παπακωστοπούλου, Ἰωάννης Μ. Δούνης καί Ἀθανασία Ἄνδ. Λαουρδέκη.

Συνολικά, τό Ἵδρυμα Νόβα ἔδωσε χρηματικά βραβεῖα 1.110.000 δρχ.

Συνολικά, οἱ φετινές ὑποτροφίες ἀπό τά Ἱδρύματα τῆς πόλεως ἀνέρχονται στό ποσό τῶν δώδεκα ἑκατομμυρίων, τετρακοσίων ὀγδόντα χιλιάδων (12.480.000) δρχ.

Ἄν μᾶς ζητοῦσαν, λοιπόν, νά περιγράψουμε μέ δύο λέξεις τήν φετινή ἐκδήλωση θά λέγαμε: ἠθική ἱκανοποίηση καί εὔλογη ἐλπίδα.

Ἄρχ. Κ.Ε.Γ.

  • Προβολές: 3040