Skip to main content

Δελτία Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σὲ ἀπάντηση δημοσιευμάτων τοῦ περιοδικοῦ «ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

Τά δύο αὐτά Δελτία Τύπου ἐκδόθηκαν (3-8-2001 καί 19-9-2001) ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη σέ ἀπάντηση παραπλανητικῶν δημοσιευμάτων τοῦ Περιοδικοῦ «ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (τ. 49 καί τ. 50) τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος.

Εἶναι τραγικό το γεγονός ὅτι πίσω ἀπό ἕναν τίτλο ἐλπίδος συνάμα καί εὐθύνης (Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν) κρύβεται μιά κατάσταση πλήρους ἀνευθυνότητος καί δυστυχίας.

* * *

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη, ἐνημερώνοντας τό ποίμνιό της, εἶναι ἀναγκασμένη νά φέρη στήν δημοσιότητα δύο κείμενα.

Τό πρῶτο εἶναι ἡ ἀπάντηση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς σέ ἔγγραφό της Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μέ τό ὁποῖο ζητοῦσε νά ἀποστείλη τίς ἐκθέσεις τῶν ἐλεγκτῶν, γιά τίς ὁποῖες καυχᾶται ἡ Ἱερά Μονή στό τεῦχος 49 τοῦ περιοδικοῦ της «Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν», γιατί ὁ Μητροπολίτης εἶναι ὁ κατά τούς ἱερούς Κανόνες καί τήν ἐκκλησιαστική νομοθεσία καί τούς νόμους τοῦ Κράτους, ἐκεῖνος πού κάνει τόν ἔλεγχο τῆς νομιμότητος τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ἅς σημειωθῆ ὅτι ἡ Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως δέν ἀποστέλλει στήν Ἱερά Μητρόπολη τά παραστατικά καί διάφορα ἄλλα ἔγγραφα γιά νά κάνη τόν ἔλεγχο, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν ἐγκριθοῦν ἀπολογισμοί τῶν ἐτῶν 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, καί οἱ προϋπολογισμοί τῶν ἐτῶν 1999, 2000, 2001.

Ἡ Ἱερά Μονή δέν δέχεται ἔλεγχο οὔτε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο, ἀφοῦ δέν δέχθηκε τόν ἐπιθεωρητή πού ἀπεστάλη, καί μάλιστα κατέφυγε στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐναντίον τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου!

Ἡ ἀπάντηση, λοιπόν, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι ἡ ἀκόλουθη:

«Διά τοῦ παρόντος καί εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 452/23-7-2001 ἐγγράφου Σας, διά τοῦ ὁποίου ἐζητήσατε ἀπό τό Ἡγουμενοσυμβούλιον νά Σᾶς προσκομίση ἔγγραφα ξένων Ὑπηρεσιῶν, προαγόμεθα νά Σᾶς ἀναφέρωμεν, ὅτι οἱ Νόμοι τοῦ Κράτους καί οἱ Κανονισμοί τῆς Ἐκκλησίας τούς ὁποίους ἐπικαλεῖσθε, δυστυχῶς δέν καλύπτουν τήν ἱκανοποίησιν τοῦ αἰτήματός Σας, ὥστε ἡ Ἱερά Μονή νά εὑρίσκη καί νά παραδίδη εἰς τόν Μητροπολίτην της, ξένα ἔγγραφα καί Ἐκθέσεις ξένων Ὑπαλλήλων, ὅπως εἶναι αἱ Ἐκθέσεις τῶν Ἐλεγκτῶν τῶν διαφόρων Ὑπουργείων, Ὑπηρεσιῶν κλπ., τάς ὁποίας συντάσσουν αὐτοί καί ὑποβάλλουν πρός τήν Ἐντέλλουσαν τόν ἔλεγχον Ὑπηρεσίαν ἤ Ἀρχήν. Ἡ διάθεσις τοιούτων ἐγγράφων δέν ἀνήκει εἰς τάς ὑποχρεώσεις καί τήν ἁρμοδιότητα τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου».

Φαίνεται καθαρά ὅτι ἡ Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως φοβᾶται τόν ἔλεγχο. Ἡ δικαιολογία δέ ὅτι εἶναι ἔγγραφα ξένων Ὑπηρεσιῶν εἶναι καταγέλαστη, διότι προφανῶς θέλει νά μᾶς πῆ ὅτι αὐτές οἱ ἐκθέσεις δέν ἀναφέρονται σέ θέματα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀλλά στήν ὑπόθεση ...τῆς Γιουγκοσλαυίας ἤ στήν ὑπόθεση ...ἀγορᾶς ἀεροπλάνων!!!

Ἡ ἀπάντηση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι τό ἀποκορύφωμα τῆς ἐνόχου ὑποκρισίας της καί τῆς ἀρρωστημένης κακοπιστίας της, διότι δέν τῆς ζητήθηκε νά βρῆ κάποια ἔγγραφα, ἀλλά νά ἀποστείλη αὐτά πού ἔχει στά χέρια της, τά ὁποῖα ἐπικαλλεῖται καί τά χρησιμοποιεῖ γιά ἀπόδειξη τῆς δῆθεν νομιμότητος τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τήν ὁποίαν κατά τό ἄρθρο 39, πάρ. 6 τοῦ νόμου 590/77 ἐλέγχει καί ἔχει δικαίωμα καί ὑποχρέωση νά ἐλέγχη ὁ Μητροπολίτης.

Ὁ προβληματισμός τίθεται ὡς ἑξῆς: Ἤ ἡ Ἱερά Μονή ἔχει τίς ἐκθέσεις πού ἀναφέρονται σέ ὑποθέσεις της καί ἀρνεῖται νά τίς ἀποστείλη στήν Ἱερά Μητρόπολη ἤ δέν τίς ἔχει καί ψεύδεται ὅταν τίς ἐπικαλεῖται γιά τήν «ἀθώωσή» της, παραπλανώντας τόν λαό.

Στήν πραγματικότητα μέ τήν ἀπάντησή της ἡ Μονή θέλει νά κρύψη πολλά δισεκατομμύρια δρχ. ποῦ εἰσρέουν ἀπό πολλές πηγές μέσα στό Μοναστήρι. Δέν ἐπιθυμεῖ νά γνωρίζουν οἱ πτωχοί κάτοικοι τῆς Ναυπακτίας καί ὅλης της Ἑλλάδος ὅτι τό Μοναστήρι εἶναι πάμπλουτο μέ τά Σωματεῖα καί τίς ἐμπορικές ἐπιχειρήσεις του.

Καί αὐτό γίνεται, ἐνῶ γνωρίζει σαφῶς ὅτι ὁ Μητροπολίτης ἔχει δηλώσει ἐπανειλημμένως ὅτι δέν ἐπιθυμεῖ νά εἰσπράξη οὔτε μία δραχμή ἀπό τήν Ἱερά Μονή. Συγκεκριμένα:
Στό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 577/27-11-1997 ἔγγραφο βεβαίωνε:

«Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη δέν ἐπιθυμεῖ νά λαμβάνη ποσοστά ἀπό τά ἔσοδα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, πέραν τῶν ὅσων ἐσεῖς θά θέλατε μέ δική σας ἐλεύθερη ἀπόφαση νά δώσετε, κατά ἀποκοπῆ, στήν Ἱερά Μητρόπολη γιά συγκεκριμένες, ἱεραποστολικές ἀνάγκες. Ἄλλωστε, αὐτήν τήν ἀρχή τηροῦμε καί μέ τίς ἄλλες Ἱερές Μονές ἀπό τίς ὁποῖες δέν λαμβάνουμε ποσοστά καί χρήματα. Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο δέν κατανοοῦμε τήν διάθεσή σας νά συντάσσετε πλασματικό προϋπολογισμό. Δέν ἔχετε τίποτε νά φοβηθῆτε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, ἐπί Ἀρχιερατείας μου, ἀφοῦ γνωρίζετε ὅτι οὐδέποτε σᾶς ζητήσαμε χρήματα, παρά τήν οἰκονομική δυσχέρεια πού ἀντιμετωπίζει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας. Στό θέμα τῶν χρημάτων εἴμαστε πολύ εὐαίσθητοι καί προσεκτικοί. Ἐκεῖνο πού ζητῶ εἶναι νά ἀποβάλετε τίς τυχόν προκαταλήψεις».

Καί στό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 267/7-5-2001 ἔγγραφο πρός τήν Ἱερά Σύνοδο ἔγραφε:

«...Οὐδέποτε ζήτησα χρήματα, ἀλλά καί δεσμεύθηκα γραπτῶς ὅτι δέν θά ζητήσω».

Β. Ἐπιστολή τοῦ Σεβασμιώτατου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ.

Τό δεύτερο κείμενο εἶναι μιά ἐπιστολή πού ἀπέστειλε στόν Σεβασμιώτατο ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Στυλιανός. Τό περιεχόμενό της ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητέ Ἅγιε Ναυπάκτου καί Ἄγ. Βλασίου,

Πρωτίστως, εὐχαριστῶ θερμῶς διά τό προφρόνως ἀποσταλέν πόνημά Σας "Ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμός καί ἡ Ἐκκοσμίκευσή του", τό ὁποῖον, πέραν τῆς ἀντικειμενικῆς ἀξίας του, ὡς ἐκ τῆς φύσεως τοῦ θέματος, ἔχει καί ὅλως ἰδιαιτέραν ἐπικαιρότητα, ἀτυχῶς.

Ὅλοι, φαντάζομαι, οἱ ἔντιμοι καί εἰλικρινεῖς Ἐπίσκοποι θά αἰσθάνωνται τήν ἰδίαν ὀδύνην πού αἰσθάνεται καί ἡ ταπεινότης μου, παρακολουθοῦσα ἀπό ἐτῶν τό δράμα τῆς Ἐπαρχίας Σας καί γενικώτερον, λόγω τοῦ ἀνεκδιηγήτου αὐτοῦ τύπου πού παριστάνει τόν Μοναχόν, τόν Ἡγούμενον καί τόν ρέκτην Ἐκκλησιαστικόν ἄνδρα, ἐπωφελούμενος ἀπό τήν δειλίαν τῆς Συνόδου νά στηρίξη τόν ἑκάστοτε ταλαιπωρούμενον Ποιμενάρχην τῆς περιοχῆς, καί ἀπό τήν ὑποκρισίαν, ἄν μή καί ἐνεργόν δολιότητα, τῶν Κυβερνητικῶν Ὑπηρεσιῶν πού ἐπί ἔτη τώρα τόν στηρίζουν προκλητικώτατα.

Ὁμοία περίπτωσιν τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν ἔζησα ἐν Μελβούρνη μέ τόν διαβόητον Κουρτέσην, ὅστις βεβαίως ἀπέθανεν, ὡς ἦτο ἑπόμενον, καθηρημένος. Τό αὐτό τέλος θά ἔπρεπε νά ἔχη καί ὁ ἐν τῇ Ὑμετέρα Ἐπαρχία ταραχοποιός, διότι ἀποτελεῖ αἶσχος ἡ ἐν λόγω περίπτωσις δί’ ὁλόκληρον τήν Ἐκκλησίαν...

Εὐχόμενος εἰλικρινῶς ταχείαν λύτρωσιν ἀπό τόν κακόν δαίμονα Σπυρίδωνα, μέ τήν ὀφειλετικήν συμπαράστασιν τῆς Συνόδου (δύνασθε ἀνέτως νά κάμετε χρῆσιν ὅπου δεῖ τοῦ γράμματός μου), μακράν δέ, καλλίκαρπον καί εὐλογημένην τήν ποιμαντορίαν Σας, διατελῶ

Μετά θερμῶν εὐχαριστιῶν καί ἀγάπης

Ὁ Αὐστραλίας Στυλιανός».

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου, ἐδῶ καί εἴκοσι πέντε (25) περίπου χρόνια, ἀντιμετωπίζει ἀπό τήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως μιά παραμόρφωση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους καί διάσπαση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος.

Αὐτά ἅς τά γνωρίζουν τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί οἱ τοπικοί ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι δέν μποροῦν νά παραμένουν ἀσυγκίνητοι στό ἐκκλησιαστικό αὐτό πρόβλημα καί πολύ περισσότερο νά μεροληπτοῦν ἀκρίτως καί ἀνελέγκτως.

* * *

Ἡ Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως στό τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ τῆς «Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (τ. 50 Ἰουλ. Αὔγ. Σεπτ. 2001) ἐξακολουθεῖ νά παραπλανᾶ τόν λαό. Ὀνομάζει ἐπανειλημμένως τόν Μητροπολίτη «διώκτη» τους, ἐνῶ στήν πραγματικότητα ἡ Μονή βρίσκεται σέ ἀντικανονική ἀταξία καί «σχισματική» κατάσταση, δέν ὑπακούει οὔτε στόν Μητροπολίτη οὔτε στήν Ἱερά Σύνοδο. Ἐπίσης, δημοσιεύει μεμονωμένα κείμενα, παραπλανώντας τόν λαό, ἀφοῦ δέν ἀναφέρεται στά ἔγγραφά της Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού προηγήθηκαν καί ἀκολούθησαν.

Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι μέ τούς Συλλόγους καί τά Σωματεῖα, μέ τήν Ἀστική καί τήν Ἐμπορική Ἑταιρεία κλπ. δημιουργεῖται μιά συγκεχυμένη καί περιπεπλεγμένη κατάσταση τήν Ἱερά Μονή, ὅπως παράλληλα δροῦν καί δύο Σωματεῖα «φίλων» της Μονῆς, τῶν ὁποίων οἱ δραστηριότητες ἀλληλοκαλύπτονται καί δημιουργοῦν σύγχυση καί σκόπιμη παραπλάνηση. Ἄλλωστε, στό τελευταῖο δημοσίευμα τοῦ Περιοδικοῦ φαίνεται καθαρά ἡ ταύτιση καί ἡ σύγχυση μεταξύ Συλλόγου «Ἀδελφότητος Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου» στόν ὁποῖο Σύλλογο μέλη εἶναι οἱ Μοναχοί της Ἱερᾶς Μονῆς καί Πρόεδρος ὁ Ἡγούμενος καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως.

Γνωστοποιεῖται στό κοινό: Πρωτον ἔχει ὁρισθῆ ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο ἀνακριτής γιά νά διεξαγάγη κανονικές ἀνακρίσεις ἐναντίον τοῦ Ἡγουμένου, καί δεύτερον πολύ σύντομα, ἐπειδή ἐπανειλημμένως προκαλούμαστε ἀπό τήν Ἱερά Μονή, θά κυκλοφορήση ἕνα κείμενο πού θά ἐνημερώνη συνοπτικά το Ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τό ὅλο πρόβλημα πού δημιουργεῖ ἡ Ἱερά Μονή καί ὁ Ἡγούμενός της ἐδῶ καί εἰκοσιπέντε (25) χρόνια.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Ἡ Βασιλεία των ...»

Τό περιοδικό τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως «Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» τ. 50, δημοσίευσε πέντε ἔγγραφά της Μονῆς πρός τόν Ἱερά Μητρόπολη, τά ὁποῖα «ἀποδεικνύουν», κατά τούς ἰδίους, τήν ἐπιθυμία τῆς Μονῆς νά γίνη ὁ ἔλεγχος (!!). Ὡστόσο, δέν γίνεται καμμία ἀναφορά στά ἔγγραφα καί, κυρίως, στά γεγονότα πού προηγήθηκαν καί ἀκολούθησαν. Ἐνδεικτικά δημοσιεύουμε τμῆμα τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 72/7-2-2000 ἐγγράφου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τό ὁποῖο ἀπαντοῦσε στά πέντε ἔγγραφα πού δημοσίευσε ἡ Μονή, καί τό ὁποῖο ἀγνοήθηκε. Πέρα ἀπό τά ἔγγραφα, τό γεγονός εἶναι ὅτι ἡ Μονή δέν δέχθηκε ἔλεγχο οὔτε ἀπό τόν Μητροπολίτη, οὔτε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο.

Εἶναι τόσο ἀπροκάλυπτα παραπλανητικά ὅσα γράφονται στό περιοδικό πού ἀφήνουν ἄφωνο ὅποιον ἔχει τήν ἐλάχιστη σχετική ἐνημέρωση καί δημιουργοῦν μεγάλο πόνο σέ ὅποιον διαθέτει τήν ἐλάχιστη ἐκκλησιαστική παιδεία...

Γ. Γενικές παρατηρήσεις γιά τούς Προϋπολογισμούς

Ἀπό ὅσα παρετέθησαν προηγουμένως ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ Προϋπολογισμοί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς πού ἀπεστάλησαν στήν Ἱερά Μητρόπολη εἶναι καθ’ ὁλοκληρίαν πλασματικοί.

Ἐνδεικτικῶς σημειώνουμε τά ἑξῆς:

– Εγγράφονται ἔσοδα καί ἔξοδα μόνον ἐκ δωρεῶν, καί ὄχι ἐξ ἄλλων πηγῶν.
– Δέν ἐγγράφονται ὅλα τα ποσά τόσο στήν στήλη τῶν ἐσόδων ὅσο καί στήν στήλη τῶν ἐξόδων.
– Δέν ἐγγράφονται οἱ κρατικές ἐπιχορηγήσεις στήν Ἱερά Μονή, πού εἶναι ἀρκετά ὑψηλές, οὔτε βέβαια καί τό ποσό τό ὁποῖο ἀντιστοιχεῖ στό ποσοστό συμμετοχῆς τῆς Ι. Μονῆς στά ἔργα ἐπένδυσης.
– Δέν ἐγγράφονται ὅλες οἱ πρόσοδοι ἀπό νόμιμες καί χρηστές πηγές, οὔτε καί τά εἰσπρατόμενα ἀπό τά ἐργόχειρα τῶν μοναχῶν ποσά (ἁγιογραφίες κλπ) οὔτε καί οἱ μισθοί τῶν Ἱεροκηρύκων τῆς Ι. Μονῆς ὅπως σαφῶς προβλέπονται ἀπό τόν ἐσωτερικό Κανονισμό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
– Δέν ἐγγράφονται τά ποσά τά σχετικά μέ τήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
– Δέν ὑπάρχουν τά στοιχεῖα τῆς εἰλικρίνειας, τῆς ἀληθείας καί τῆς διαφάνειας στήν σύνταξη τοῦ Προϋπολογισμοῦ.
– Δέν σημειώνονται τά ποσά ἀπό τήν χρήση παρελθόντων ἐτῶν.
– Δέν σημειώνονται τά ποσά ἀπό τίς καταθέσεις στήν Τράπεζα καί τήν προσδοκώμενη τοκοφορία.
– Δέν καταγράφεται ἡ ἀναμενόμενη ἐπιστροφή φόρων ΦΠΑ, τό δέ ὕψος τοῦ κατ’ ἔτος ἐπιστρεφομένου ΦΠΑ ἀποδεικνύει ἀντίστοιχο ὕψος δαπανῶν, ὑποκειμένων εἰς ΦΠΑ, πέραν ἐκείνων πού δέν ὑπόκεινται στόν φόρο αὐτό.
– Δέν κατατίθενται στήν Ι. Μητρόπολη τά πρωτότυπα παραστατικά, ὅπως ἐπανειλημμένως ἐζητήθησαν.
– Δέν ἐπανυποβάλλονται ἐκ νέου στήν Ἱερά Μητρόπολη μέ τίς σχετικές διορθώσεις οἱ Ἀπολογισμοί, ὅπως ἐντοπίζεται σέ ἔγγραφά τα ὁποῖα ἔχουν ἀποσταλεῖ στή Ἱερά Μονή.
– Οἱ Προϋπολογισμοί καί οἱ Ἀπολογισμοί ὑποβάλλονται ἐκπροθέσμως.
– Δέν διορθώνεται ἡ ὅλη διαχειριστική ἀνωμαλία πού ἐπικρατεῖ στήν Ἱερά Μονή, σύμφωνα μέ τίς ὑποδείξεις μας, δεδομένου ὅτι ἡ ὅλη διαχείριση τῆς Μονῆς εἶναι ἑνιαία. Δηλαδή, δέν μπορεῖ νά ἐγκριθῆ ὁ Προϋπολογισμός καί ὁ Ἀπολογισμός ὅταν σέ αὐτούς δέν ἐγγράφονται ὅλα τα ποσά τά ὁποῖα διακινοῦνται στήν Ἱερά Μονή.

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους δέν εἶναι δυνατόν νά ἐγκριθοῦν οἱ Προϋπολογισμοί καί οἱ Ἀπολογισμοί οἱ ὁποῖοι εἴτε δέν ὑποβλήθησαν καθόλου εἴτε μετά τήν ἐπιστροφή τους γιά διόρθωση δέν ἐπανυποβλήθησαν εἴτε ἐπανυποβάλλονται χωρίς νά ληφθοῦν ὑπ’ ὄψη οἱ σχετικές παρατηρήσεις.

Δ. Ὑποκριτικές ἐκφράσεις τοῦ ἐγγράφου

Στό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 11/28-1-2000 ἔγγραφό σας ὑπάρχουν στοιχεῖα τά ὁποῖα δείχνουν τήν ὑποκριτική σας συμπεριφορά. Ὑπογραμμίζουμε τρία:

1. Γράφετε: «...προαγόμεθα νά Σᾶς ἀναφέρωμεν ὅτι ἀναμένομεν πάντοτε προθύμως, τήν ἐντολήν Σᾶς διά νά προσκομίσωμεν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν τά πρωτότυπα παραστατικά των οἰκονομικῶν ἀπολογισμῶν τῆς Μονῆς, τῶν παρελθόντων ἐτῶν, προκειμένου νά ἐλεγχθοῦν αὐτοί.»

Ὅμως ματαίως ἀναμέναμεν ἐπί τρία ἔτη νά τό πράξετε αὐτό καί μάλιστα στά σχετικά ἔγγραφά μας (Ἄρ. Πρωτ. 266/18-5-1998, 374/25-6-1998, 648/17-11-1998) ἀπαντούσατε προκλητικότατα (Ἀριθμ. Πρωτ. 50/2-7-1998, 99/18-11-1998) καί τό κάνετε τώρα ὀψίμως, ὑποκριτικῶς φερόμενοι, πιθανόν λόγω τοῦ ἐλέγχου τῆς ὑποθέσεως ἀπό τόν Εἰσαγγελέα ἤ ἄλλων ἐλέγχων. Θαυμάζουμε τήν «προθυμία» σας!

2. Γράφετε: «Ἤδη μέ πρωτοβουλία τῆς Μονῆς ἀπηυθύνθημεν δυό φοράς (Σεπτέμβριον 1999 καί Ἰανουάριον 2000) εἰς τόν Γενικόν Ἀρχιερατικόν Σας Ἐπίτροπον, ὅπως μᾶς εἴχατε δώσει ἐντολήν, ἀλλά ἐκεῖνος δέν ἐδέχθη νά διεξάγη τόν ἔλεγχον αὐτόν».

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι συνομιλήσατε προφορικῶς μέ τόν Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Πρωτ. π. Ἀθανάσιον Λαουρδέκην καί ἐκεῖνος σᾶς παρέπεμψε νά συζητήσετε τό θέμα μέ τόν Μητροπολίτη σας καί ἐσεῖς ἀρνηθήκατε, γιατί προφανῶς γνωρίζετε ὅτι ἡ ἔγκριση τῶν Προϋπολογισμῶν καί Ἀπολογισμῶν συνδέεται μέ τήν ἐπίλυση ὅλων των πολλαπλῶν προβλημάτων, οἰκονομικῶν, διαχειριστικῶν, κανονικῶν, διοικητικῶν, πού ἀνεφύησαν στήν Ἱερά Μονή.

3. Γράφετε: «Ὡς ἐκ τούτου, ἀναμένομεν νά καθορίσετε Σεῖς ἡμέραν καί ὥραν ἐλέγχου, ὁπότε ὁ Οἰκονόμος τῆς Μονῆς θά προσκομίση τά πρωτότυπα παραστατικά εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν καί συμφώνως μέ τήν προφορικήν ὁδηγίαν Σας θά παραμείνη μετ’ αὐτῶν μέχρι τό τέλος τοῦ ἐλέγχου, ὁπότε θά τά ἐπαναφέρη ὁ ἴδιος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν».

Δυστυχῶς, τά πράγματα δέν εἶναι ὅπως προσπαθεῖτε νά τά παρουσιάσετε, διότι οὐδέποτε δώσαμε προφορική ὁδηγία ὅτι θά παραμείνη ὁ Οἰκονόμος τῆς Μονῆς «μετ’ αὐτῶν μέχρι τό τέλος τοῦ ἐλέγχου, ὁπότε θά τά ἐπαναφέρη ὁ ἴδιος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν». Ἡ ἐντολή μᾶς ἦταν νά διορθωθοῦν ὅλα τα ἐκκρεμῆ κανονικά, νομικά, διαχειριστικά καί οἰκονομικά θέματα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Δυστυχῶς, διαστρεβλώνετε τά κατά καιρούς λεγόμενα ἤ ἐπιλέγετε ὅ,τι νομίζετε ὅτι σᾶς συμφέρει, ὅταν μάλιστα μέχρι τώρα ὑποστηρίζατε ὅτι ὁ ἔλεγχος πρέπει νά γίνη στήν Ἱερὰ Μονή καί ὄχι στήν Ἱερὰ Μητρόπολη.

Μετά ἀπό ὅλα τα ἀνωτέρω, ἀπό-δεικνύεται περίτρανα ὅτι φέρετε ἀκεραίαν τήν εὐθύνην τῆς ὑποθέσεως αὐτῆς καί ἀναλαμβάνετε καθ’ ὁλοκληρίαν τίς συνέπειες τῶν παραλείψεών σας αὐτῶν. Ἡ ἀνταρσία κατά τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά τερματισθῆ τό ταχύτερο καί νά θυμηθῆτε ὅτι εἶσθε Ὀρθόδοξοι Μοναχοί καί ὄχι ὁμάδα αὐθαιρέτου καί ἐνεξελέγκτου ἐπιχειρηματικῆς δράσεως».

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

  • Προβολές: 3361