Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Διαφήμιση τῆς Νέας Τάξης - Κραυγή φυλακισμένων

Διαφήμιση τῆς Νέας Τάξης

Ἔχω τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ Νέα Τάξη πραγμάτων δέν μπαίνει στίς κοινωνίες μας μέ τίς ἀποφάσεις καί συμφωνίες τῶν ἰσχυρῶν της γῆς• μπαίνει στά σπίτια μᾶς μέσω τῆς διαφήμισης τῶν προϊόντων, μέσω τῆς νοοτροπίας πού προβάλλουν οἱ διαφημιστές, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους –ὑπακούοντας στίς ἐντολές τῶν ἐργοδοτῶν τους– ἔχουν φτιάξει ἕνα δικό τους κοσμοείδωλο.

Γι’ αὐτό ἡ ἀντίδραση πρέπει νά ξεκινήση ἀπό ἐκεῖ. Ἡ ἐλευθερία στίς μέρες μας δέν πνίγεται ἀπό δικτάτορες ἤ στρατηγούς –δέν λείπουν καί τέτοιοι– πνίγεται ἀπό τίς διασκεδαστικές διαφημίσεις, πού ὑποβιβάζουν τόν ἄνθρωπο στό κατώτερο ζωϊκό βασίλειο ἤ ἀκόμη καί στήν κατάσταση τῆς ἀνόργανης ὕλης. Θεωροῦν ὅτι ὑποτάσσεται στήν νομοτέλεια κάποιων “χημικῶν ἀντιδράσεων” καί προσπαθοῦν νά τόν πείσουν γι’ αὐτό, προσφέροντάς του τίς “κατάλληλες συνθήκες” καί τά “καλύτερα” ὑλικά γι’ αὐτές τίς “ἀντιδράσεις”.

Ἕνα προκαταρτικό στάδιο τοῦ ἀγώνα γιά τήν προσωπική ἐλευθερία στίς μέρες μᾶς εἶναι ἡ περιφρούρηση τῆς ἀνεξαρτησίας μας ἀπό τίς ἀνάγκες πού προβάλλουν οἱ διαφημίσεις.

Ἡ ἐπιτυχία σ’ αὐτό τό στάδιο εἶναι καίριο πλῆγμα στήν ἰσοπεδωτική παγκοσμιοποίηση.

Κραυγή φυλακισμένων

Ἔφθασε πρίν λίγο καιρό στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως “κάλεσμα” τοῦ Συλλόγου ἐαέαα, τῶν οἰκογενειῶν κρατουμένων στίς πολιτικές φυλακές τῆς Τουρκίας, στό ὁποῖο διεκτραγωδεῖται ἡ κατάσταση στίς “φυλακές τύπου ἄ”, στίς ὁποῖες, ὅπως σημειώνεται, ἄνθρωποι βασανίζονται καί δολοφονοῦνται. Κατά τούς τελευταίους ἑπτά μῆνες 54 ἄνθρωποι ἔχασαν τή ζωή τους.

Τό “κάλεσμα”, πού ἀπευθύνεται στόν Μητροπολίτη καί ὅπως φαίνεται σέ ὅλους τους Χριστιανούς ἡγέτες τῆς Ἑλλάδος, στιγματίζει τή στάση τῆς πολιτισμένης Εὐρώπης ἀπέναντι στό πρόβλημα. Καί ζητᾶ: “Μή μένετε σιωπηλοί μπροστά σ’ αὐτή τήν τυραννία. Μέσα ἀπό τίς κυβερνήσεις, τίς ὀργανώσεις, τούς φορεῖς τῶν χωρῶν σας, ἀπαιτεῖστε τόν ἄμεσο τερματισμό αὐτῶν τῶν ἐγκλημάτων. ...Μεταχειριστεῖτε τά “ὄπλα” τῆς θρησκείας σας: τό κήρυγμα, τήν προσευχή, ἀκόμη τό ἀνάθεμα καί τόν ἀφορισμό”.

Ἄν καί ἡ προσέγγιση τοῦ Χριστιανισμοῦ πού ὑπάρχει στό κείμενο γίνεται μέσα ἀπό τήν νοοτροπία τοῦ μουσουλμανισμοῦ, ἐν τούτοις εἶναι μιά κραυγή ἀγωνίας πού ἐκφράζει καυτερές ἀλήθειες. Δέν μπορεῖ ἡ πολιτισμένη Εὐρώπη νά ἀδιαφορῆ γιά τούς κρατούμενους στά “λευκά κελιά” τῆς Τουρκίας, ἐπειδή τά συμφέροντά της ἱκανοποιοῦνται ἀπό τήν Τουρκική κυβέρνηση. Τό πρώτιστο συμφέρον δέν εἶναι τό οἰκονομικό, ἀλλά ἡ ἐλευθερία καί ἡ δυνατότητα ἀξιοπρεποῦς ζωῆς ὅλων των ἀνθρώπων. Στίς μέρες μᾶς φθάσαμε στό σημεῖο νά ζητοῦμε τά αὐτονόητα• αὐτονόητα ὄχι μόνο γιά τόν πιστό, ἀλλά γιά κάθε ἁπλά σκεπτόμενο ἄνθρωπο. Ἡ ἀγάπη πού πηγάζει ἀπό τόν σταυρό εἶναι κάτι πού δέν μπορεῖ νά περιληφθῆ σέ κανένα πολιτικό πρόγραμμα, σέ καμιά ἀτζέντα διεθνῶν συσκέψεων. Ἡ ἀπαίτηση ὅμως τῶν “διακαιωμάτων τοῦ ἀτόμου” εἶναι κάτι πού ὁπωσδήποτε χωρᾶ σέ τέτοιου εἴδους προγράμματα καί συζητήσεις.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2799