Skip to main content

Ἡμερίδα μέ θέμα τήν Πολιτιστική Ὀλυμπιάδα

Ἡ Πολιτιστική Ὀλυμπιάδα εἶναι ἕνας νεότευκτος θεσμός, ὁ ὁποῖος προβλέπει μιά σειρά πολιτιστικῶν γεγονότων κατά τήν τετραετία πού μεσολαβεῖ ἀνάμεσά σε δύο Ὀλυμπιάδες. Τά πολιτιστικά αὐτά δρώμενα θά ἀναφέρονται βεβαίως στόν παγκόσμιο πολιτισμό, ἀλλά κυρίως θά προβάλλουν τόν δικό μας πολιτισμό.

Τήν Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ἡμερίδα γιά τήν Πολιτιστική Ὀλυμπιάδα, τήν ὁποία διοργάνωσε ὁ Τομέας Πολιτισμοῦ καί Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων καί ἡ Γραμματεία Πολιτικοῦ Σχεδιασμοῦ τῆς Νέας Δημοκρατίας. Στήν ἡμερίδα συμμετεῖχαν ἐξέχουσες προσωπικότητες καί ἐκπρόσωποι ὅλων των ἐνδιαφερομένων φορέων: ὁ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, ἐκπρόσωποι ὅλων των κομμάτων, ὁ εὐρωβουλευτής κ. Στ. Ξαρχάκος, ὁ ὑπερνομάρχης Ἀττικῆς κ. Θ. Κατριβάνος, ἡ Πρόεδρος τοῦ “Ἀθήνα 2004” κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου, ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Α.Ε. Προβολῆς τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς κ. Μιχάλης Κακογιάννης, ἐκπρόσωπος τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καί ἐκπρόσωποι τῆς πολιτιστικῆς καί καλλιτεχνικῆς ζωῆς.

Ἐκπρόσωπος τῆς Ι. Συνόδου ἦταν ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, ὡς Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς. Στήν συνέχεια δημοσιεύουμε τήν σύντομη ὁμιλία του, ἡ ὁποία ὅμως ἦταν πολύ σημαντική, γιατί ἀναφερόταν στήν οὐσία τῆς Π.Ο., ποῦ εἶναι τό περιεχόμενο τοῦ πολιτισμοῦ πού θά θελήση νά προβάλη ἡ Χώρα μας. Καί τό σημεῖο αὐτό εἶναι βασικό, γιατί καιροφυλακτεῖ ὁ ἀναχρονιστικός ἀρχαιοελληνισμός καί ἡ προπαγάνδα τῶν Νέο-εἰδωλολατρῶν. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία καταβάλλει προσπάθεια διά μέσου της ὡς ἄνω Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, ὥστε νά προβληθῆ ἡ διαχρονικότητα τῆς παραδόσεώς μας.

Ἡ ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου

Ἔχω τήν ἐξαιρετική τιμή νά ἐκπροσωπῶ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλο καί νά μεταφέρω τίς εὐχές του γιά τήν εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡμερίδος αὐτῆς πού ἀναφέρεται στήν “Πολιτιστική Ὀλυμπιάδα”. Θά ἀναμένουμε μέ πολύ μεγάλο ἐνδιαφέρον τά συμπεράσματά σας, γιατί τό θέμα ἐνδιαφέρει πολύ καί τήν Ἐκκλησία.

Εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔδειξε ἐνδιαφέρον ἀπό τήν πρώτη στιγμή γιά τό θέμα αὐτό καί γιά τόν λόγο αὐτόν συνέστησε Εἰδική Ἐπιτροπή πού ἀσχολεῖται μέ τόν ἀθλητισμό καί τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες, τῆς ὁποίας Ἐπιτροπῆς τήν προεδρία ἀνέθεσε σέ μένα καί ἀποτελεῖται ἀπό ἐπίλεκτα μέλη τῆς κοινωνίας καί τῆς ἀθλητικῆς οἰκογενείας. Ἔχουμε διοργανώσει μέχρι τώρα ἕνα συνέδριο μέ θέμα “ἀθλητισμός καί Ἐκκλησία”, καθώς ἐπίσης ἔχουμε προγραμματίσει διάφορες ἄλλες ἐκδηλώσεις.

Τό θέμα τῆς πολιτιστικῆς Ὀλυμπιάδος εἶναι σημαντικό γιατί ἀφ’ ἑνός θά προετοιμάση τόν ἑλληνικό λαό νά δεχθῆ μέ τόν πρέποντα τρόπο τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες τοῦ 2004, πού θά γίνουν στήν Ἀθήνα, ἀφ’ ἑτέρου δέ θά δώση τήν πολιτιστική ὀντολογία στούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες, κατά τόν χρόνο πού θά τελοῦνται στήν Ἀθήνα, ὅπως ἔγινε στό Σίδνεϊ, ὅπου οἱ Αὐστραλοί παρουσίασαν τήν παράδοσή τους, κατά τήν ἔναρξη καί λήξη τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων.

Θά ἤθελα νά μοῦ ἐπιτραπῆ νά ὑπογραμμίσω τέσσερα ἐνδεικτικά σημεῖα, πού θά προσδιορίσουν τό περιεχόμενο τῆς πολιτιστικῆς Ὀλυμπιάδος καί θά βοηθήσουν γιά τήν καλή διοργάνωσή της.

1. Πρέπει νά παρουσιασθῆ ἡ οὐσιαστική πλευρά τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, πού συνδέονται μέ τόν πολιτισμό, δηλαδή νά μή παρουσιασθούν αὐτόνομα, ὡς ἁπλοί Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες. Εἶναι γνωστόν ὅτι στήν ἀρχαία Ἑλλάδα οἱ Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες δέν ἦταν ἁπλῶς ἀθλητικά γεγονότα, ἀλλά ἦταν συνδεδεμένοι μέ τήν θρησκεία. Μαζί μέ τούς ἀγῶνες συνδέονταν στενά ἡ λατρεία καί τό θέατρο. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δέν ζοῦσαν τήν αὐτονόμηση στήν ζωή τους, πού εἶναι γνώρισμα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλά ὁλόκληρη ἡ ζωή εἶχε μιά ἑνότητα γύρω ἀπό τόν Θεό.

2. Μέ τήν πολιτιστική Ὀλυμπιάδα πρέπει ὁπωσδήποτε νά παρουσιασθῆ ἡ διαχρονική παράδοση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἄν περιορίσουμε τήν πολιτιστική Ὀλυμπιάδα μόνον στήν ἀρχαία Ἑλλάδα τότε θά καταλήξουμε στόν παγανισμό, πού εἶναι ἀπηρχηωμένος. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουμε μιά διαχρονική παράδοση, ἔχουμε παππού καί πατέρα, δέν συνδεόμαστε μέ τήν ἀρχαία Ἑλλάδα μέ μιά μεγάλη ἀερογέφυρα. Πρέπει νά εὑρεθῆ τρόπος νά παρουσιασθῆ ἡ ἑνότητα τῆς Παραδόσεώς μας, πού ξεκινᾶ ἀπό τήν ἀρχαία Ἑλλάδα, περνᾶ στό λεγόμενο Βυζάντιο καί φθάνει μέχρι τίς ἡμέρες μας. Ὁ Παρθενώνας καί ἡ Ἁγία Σοφία, εἶναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Οἱ διασπάσεις θά κάνουν μεγάλο κακό.

3. Πρέπει νά γίνη ἐπιλογή τῶν θετικῶν καί καλῶν στοιχείων τόσο κατά τήν διάρκεια τῆς πολιτιστικῆς Ὀλυμπιάδος, ὅσο καί κατά τήν διάρκεια τῆς τελέσεως τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων. Εἶναι δέ γνωστόν ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ἕλληνες φιλόσοφοι καί συγγραφεῖς, ὅπως ὁ Εὐρυπίδης, ὁ Σωκράτης, ὁ Πλάτων, ὁ Ἱπποκράτης, οἱ Κυνικοί φιλόσοφοι, ὁ Ἰσοκράτης, ὁ Ἀριστοτέλης, οἱ Στωϊκοί φιλόσοφοι ἀναγκάσθηκαν νά λάβουν θέση ἀπέναντι στόν ἀθλητισμό, μερικοί δέ ἦταν καί πολύ ἀρνητικοί, καί αὐτό δείχνει ὅτι οἱ Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες ἦταν ἕνα σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ Γαληνός, πού ἦταν ἰατρός μονομάχων στήν Περγάμο, καθώς ἐπίσης καί ὁ σοφιστής Φιλοστρατός ἄσκησαν σοβαρή κριτική στόν ἀθλητισμό τῆς ἐποχῆς τους.

4. Ἡ Ἐκκλησία ἐνδιαφέρεται γιά τόν ἀθλητισμό, καθώς ἐπίσης καί γιά τόν πολιτισμό. Θά βοηθήση ὅσο εἶναι δυνατόν στήν καλή διοργάνωση τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων καί κυρίως θά βοηθήση ὥστε νά παρουσιασθῆ τό ἀληθινό πνεῦμα τῆς πολιτιστικῆς Ὀλυμπιάδος, πού εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου στήν ὁλότητά του, ἡ ἀπόκτηση νοήματος γιά τήν ζωή, καί ἡ λύση τῶν ποικίλων ὑπαρξιακῶν καί ὀντολογικῶν προβλημάτων, ἀπό τά ὁποῖα προέρχονται ποικίλα κοινωνικά προβλήματα, καθώς ἐπίσης θά βοηθήση καί στήν προβολή τοῦ διαχρονικοῦ πολιτισμοῦ μας.

Ὁ μεγάλος ἱστορικός TOYNBEE στό βιβλίο τοῦ “οἱ ἕλληνες καί οἱ κληρονομιές τους” παρουσιάζει τίς τέσσερες μεγάλες Κληρονομιές, πού δέχθηκαν οἱ σύγχρονοι ἕλληνες, ἤτοι οἱ ἀρχαιοέλληνες ἀπό τούς μυκηναίους ἕλληνες, οἱ βυζαντινοί ἀπό τούς ἀρχαιοέλληνες, οἱ νεώτεροι ἕλληνες ἀπό τοῦ βυζαντινούς ἕλληνες καί οἱ νεοέλληνες ἀπό τούς ἀρχαίους ἕλληνες. Μάλιστα θά γράψη χαρακτηριστικά:

“Λίγοι, ὡστόσο, ἀπό τούς λαούς πού κατέχουν ἰδιαίτερες ταυτότητες σήμερα ἔχουν μιά τόσο μακρά ἱστορία ὅσο οἱ ἕλληνες, ἄν θεωρήσουμε ὅτι ἡ ἱστορία σημαίνει, ὄχι ἁπλῶς τήν χρονολογική διάρκεια ὕπαρξης, ἀλλά μιά συνέχεια ταυτότητας πού ποτέ δέν ἔπαψε νά ἀναγνωρίζεται καί νά εἶναι ἀντικείμενο ἀνάμνησης. Τέσσερις χιλιάδες χρόνια ἑλληνικῆς ἱστορίας ἔχουν δημιουργήσει τέσσερις ἑλληνικές κληρονομιές, καθεμιά ἀπό τίς ὁποῖες εἶχε τήν ἐπίδρασή της στήν ζωή τῶν ἑλλήνων στά κατοπινότερα στάδια τῆς ἱστορίας τους”.

Αὐτή τήν πολιτιστική Ὀλυμπιάδα πρέπει νά προβάλλουμε καί σέ αὐτόν τόν τομέα ἔχει λόγο καί ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διαφυλάσσει αὐτήν τήν διαχρονική πολιτιστική κληρονομιά.

Σᾶς εὔχομαι καλή ἐπιτυχία.

  • Προβολές: 2687