Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Ἡ μοριοποίηση τοῦ ἀτόμου - Εὐρωπαϊκά Χριστούγεννα καί Χριστιανισμός

Ἡ μοριοποίηση τοῦ ἀτόμου

Ο Κ. Ζουράρις, σέ ὁμιλία του στήν Πάτρα, (στήν ὁποία ἔγινε ἀναφορά στό προηγούμενο φύλλο τῆς Παρέμβασης), ἐξέφρασε τήν ἄποψη ὅτι πλέον στήν Εὐρώπη περάσαμε ἀπό τό ἄτομο στήν μοριοποίηση τοῦ ἀτόμου. Ἀπό τά λίγα πού εἶπε ἔβγαινε τό συμπέρασμα ὅτι τώρα πλέον δέν ὑπάρχει ἄτομο μέ ἀτομικά δικαιώματα, ὅπως διατυπώθηκαν ἀπό τήν Γαλλική Ἐπανάσταση καί τούς διαφωτιστές. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει μοριοποιηθῆ, δηλαδή ὑπάρχει δεσμευμένος σέ ἕνα πλέγμα σχέσεων καί ἐξαρτήσεων, πού τοῦ ἔχουν γίνει ἀπαραίτητες καί δέν τοῦ ἐπιτρέπουν νά ἔχη αὐτόνομη κίνηση, ἀνεπηρέαστη κριτική ἄποψη, ἐλευθερία. Ἔπαψε νά εἶναι τό ὑπερήφανο κριτικό ἄτομο τοῦ διαφωτισμοῦ.

Ἡ ἐκκλησιαστική μας παράδοση μιλᾶ γιά τήν ζωοποίηση τοῦ προσώπου, τήν ἐνεργοποίηση τῆς ὑποστατικῆς ἀρχῆς στόν ἄνθρωπο, δηλαδή τήν μεταμόρφωση τοῦ φίλαυτου ἀτόμου σέ πρόσωπο μέ ἐλευθερία καί ἀγάπη. Ὁ ἄνθρωπος πού ἀνοίγεται στόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους, πού ὑπερβαίνει τήν φιλαυτία του μέ τήν ἐκκλησιαστική πίστη καί ἄσκηση, εἶναι ὁ ὑγιής κατά Θεόν ἄνθρωπος, ὁ πραγματικά ἐλεύθερος.

Τώρα καταστράφηκε καί τό ἄτομο. Βρισκόμαστε δηλαδή σέ μιά καταστροφική πορεία τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους. Ἡ μοριοποίηση βέβαιά του ἀτόμου εἶναι ἡ φυσική συνέπεια τῆς αὐτονόμησής του ἀπό τόν Θεό. Ὁ αὐτονομημένος ἄνθρωπος, ὁ κλεισμένος στόν ἑαυτό του, στίς ἐπιθυμίες του, στίς φιλοδοξίες του, ὁ δέσμιος στή φθορά καί τόν θάνατο, χωρίς ἀναφορά στό Θεό, χωρίς πίστη στήν ἀνάσταση, χωρίς προσδοκία μιᾶς ἄλλης ζωῆς, εἶναι φυσικό νά δένεται μέ “χημικούς” δεσμούς, δηλαδή μέ ἰσχυρές σχέσεις ἐξαρτήσεως, μέ πράγματα πού τοῦ ἐπιβάλλονται ὡς ἀπαραίτητα γιά νά ζήση. Ἔτσι “μοριοποιείται”. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος εἶναι δέσμιος της διαφήμισης, τῆς τεχνολογίας, τῶν Μ.Μ.Ε., ποῦ διαμορφώνουν τήν γνώμη του γιά τά διάφορα γεγονότα καί τίς καταστάσεις, ἀκόμη εἶναι δέσμιος της νομοθεσίας πού ἔχει στόχο τήν προστασία τοῦ (συνθήκη Σένγκεν). Ὅπως ἔχει ἐπισημανθῆ ἡ πλειοψηφία τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν κατά τήν κρίσιμη φάση τοῦ πολέμου στή Γιουγκοσλαβία ἦταν ὑπέρ τῶν βομβαρδισμῶν, γελιοποιώντας τόν ἀνθρωπισμό τους. Ἦταν θύματα τῆς νατοϊκῆς παραπληροφόρησης πού διοχετευόταν μέσα ἀπό τά εὐρωπαϊκά Μ.Μ.Ε., μέ τά ὁποῖα οἱ Εὐρωπαῖοι πολίτες εἶχαν “χημικούς” δεσμούς ἐξάρτησης.

Μέ λίγα λόγια, ὅταν ἡ ἐλευθερία διαχωρίζεται ἀπό τήν σχέση καί κοινωνία μέ τόν Θεό, χάρη στήν κακῶς νοουμένη ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀτόμου, ὁ ἄνθρωπος ὁδηγεῖται σέ μιά πολλαπλή δουλεία -μοριοποιεῖται- χωρίς νά καταλαβαίνη, τίς πιό πολλές φορές, ὅτι αὐτό ἀποτελεῖ ἐξαχρείωση τῆς ὑπάρξεώς του.
Αὐτό τό καταλαβαίνουν λίγοι -περιθωριακοί γιά τήν κρατοῦσα νοοτροπία- οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται ἀμελητέες ποσότητες γιά τούς ἐκσυγχρονισμένους εὐρωπαίους ἡγέτες.

Εὐρωπαϊκά Χριστούγεννα καί Χριστιανισμός

Στήν Εὐρώπη ποῦ δέν ἀναγνωρίζει ὡς βασικό συντελεστή τῆς διαμορφώσεώς της τόν Χριστιανισμό, γιατί γίνεται τόσος θόρυβος γιά τά Χριστούγεννα; Εἶναι ἕνα ἐρώτημα στό ὁποῖο πρέπει νά ἀπαντήσουν ἁπλά καί πειστικά οἱ εὐρωπαῖοι ἡγέτες.

Βέβαια, γιά νά εἴμαστε εἰλικρινεῖς, ἴσως θά ἔπρεπε νά ἀνησυχούσαμε περισσότερο, ἄν ἔλεγαν οἱ Κυβερνῆτες τῆς Εὐρώπης ὅτι ἡ Ε.Ε. ἔχει θεμέλιό της τόν Χριστιανισμό. Θά ἔπρεπε τότε νά δικαιολογήσουμε χριστιανικά ὅλες τίς ἀνομίες τους.

Ἄν, βέβαια, τό ἔλεγαν κάποιοι λογοτέχνες καί διανοούμενοι, μέ εὐαισθησίες καί ἀνησυχίες, δέν θά εἴχαμε πρόβλημα. Ὁ πολύς λαός σαφῶς τό λέει μέ τήν ποικίλης μορφῆς συμμετοχή του στή γιορτή τῶν Χριστουγένων. Διατρανώνει ὅτι στό πολιτιστικό του ὑπόστρωμα βρίσκεται ἡ χριστιανική πίστη τῆς ἑνιαίας Ρωμηοσύνης, παραμορφωμένη, βέβαια, ἐν πολλοῖς καί ἴσως μεταλλαγμένη.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2613