Skip to main content

Προσφώνηση τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἀρχιμ. π. Γεωργίου Καψάνη κατά τήν ὑποδοχή τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου στήν Ἱερὰ Μονή

Σεβασμιώτατε Δέσποτα,

Μέ ἰδιαιτέραν χαράν Σᾶς ὑποδεχόμεθα σήμερα εἰς τήν Ἱεράν Μονήν μᾶς διά νά προστῆτε της ἱερᾶς Πανηγύρεως τῆς ἁγίας ὀσιοπαρθενομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας.

Εἰς τό σεπτόν Σας πρόσωπον τιμῶμεν τόν ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ, τόν φέροντα τό πλήρωμα τῆς ἱερωσύνης τοῦ Πρώτου καί Μεγάλου Ἀρχιερέως τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τιμῶμεν ὅμως καί τόν ἐκλεκτόν, εὐλαβῆ καί φιλομόναχον ἐπίσκοπόν της Ἐκκλησίας. Συνδεόμεθα, ὅπως ἐνθυμεῖσθε, ἀπό πολλῶν ἐτῶν διά μακρᾶς ἐν Κυρίω ἀγάπης καί ἐκτιμήσεως. Γνωρίζομεν τήν ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας ἀγάπην Σας πρός τήν Ἐκκλησίαν, τόν ζῆλον Σας καί τήν ἀφοσίωσίν Σας εἰς τό ἔργον αὐτῆς.

Ὁ σεβασμός καί ἡ τιμή, μέ τά ὁποῖα περιεβάλετε πάντοτε τόν Μοναχισμόν, εἶναι τοῖς πάσι γνωστά ἀπό τό συγγραφικόν Σας ἔργον καί ἀπό τόν προσωπικόν Σας στενόν σύνδεσμον μέ ἁγιασμένους Γέροντας ἐν Ἁγίω Ὄρει καί ἀλλαχοῦ, ἀλλά καί τήν προσωπικήν Σας βιοτήν, ἡ ὁποία στοιχεῖ εἰς τόν κανόνα τῆς μοναχικῆς ζωῆς. Ὑπό τόν ἀρχιερατικόν μανδύαν κρύπτετε τόν θεοφιλῆ μοναχόν.

Τό βιβλίον Σᾶς “Μιά βραδυά στήν ἔρημό του Ἁγίου Ὄρους”, τό ὁποῖον ἐγνώρισε πολλαπλᾶς ἐκδόσεις καί βοηθεῖ μέχρι σήμερα πολλᾶς ψυχᾶς νά ἀναζητήσουν καί γευθοῦν τό γλυκύ νέκταρ τῆς κατά Θεόν ἁγίας ἡσυχαστικῆς ζωῆς, εἶναι ἕν μόνον δεῖγμα τῆς ἀγάπης Σας πρός τήν μοναχικήν ζωήν καί τῶν φιλομοναχικῶν Σας αἰσθημάτων.

Ἀφ’ ἧς δέ ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος Σᾶς ἀνέδειξεν εἰς τόν ὑπερμέγιστον βαθμόν τῆς ἀρχιερωσύνης καί ἡ Ἐκκλησία Σᾶς ἀνεβίβασε εἰς τόν ὑψηλόν ἐπισκοπικόν θρόνον, διά νά ποιμαίνετε τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, δέν ἐπαύσατε νά ἀγρυπνῆτε καί νά ἐκδαπανάσθε ὑπέρ τῶν δικαιωμάτων Κυρίου Παντοκράτορος καί τῶν δικαίων τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας.

Μέ τήν κοσμοῦσαν Ὑμᾶς σύνεσιν, μέ θεολογικήν βαθυνοιαν καί ποιμαντικήν διάκρισιν ἀγωνίζεσθε διά τά μεγάλα προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τήν Ἐκκλησίαν. Ἡ θητεία Σᾶς εἰς τήν προεδρίαν τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τό θέμα τῶν ταυτοτήτων εἶναι μεστή ἀγαθῶν καρπῶν. Αἵ εἰσηγήσεις Σας πρός τήν Σεπτήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας ἀνταποκρίνονται εἰς τάς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν, ἐκφράζουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ διά τήν παροῦσαν περίστασιν καί ἀναπαύουν τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Χαίρομεν ἰδιαιτέρως, διότι ἔχετε ἐντοπίσει τά καίρια σημεῖα τοῦ ἀνακύψαντος προβλήματος καί διότι εἶσθε εὐαίσθητος διά ἐνδεχομένας νέας πλευρᾶς του. Ἡ εἰσήγησίς Σας πρός τήν Ἱεραρχίαν τοῦ παρελθόντος Ὀκτωβρίου ἦτο βαθυστόχαστος. Πιστεύομεν μαζί Σας, ὅτι τό καθαυτό πρόβλημα εἶναι ἡ ἐκ νέου ἐπιχειρουμένη προσπάθεια ὑπονομεύσεως τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως τοῦ λαοῦ μᾶς ἐν ὀνόματι τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ. Εὐστόχως εἴχατε εἰς τήν ἐν λόγω εἰσήγησιν ἐπισημάνει, ὅτι αἵ σεμναί καί εἰρηνικαί λαοσυνάξεις τῆς Θεσσαλονίκης καί τῶν Ἀθηνῶν, μέ τάς ὁποίας ὁ πιστός λαός διετράνωσε τήν πιστότητά του εἰς τήν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους, ἀποτελοῦν ἐκδηλώσεις ἀπολύτως ἐκκλησιαστικᾶς καί συνεπεῖς πρός τήν ἱστορίαν καί τήν ἰδιοσυστασίαν τοῦ Γένους μας.

Ἡ τεκμηριωμένη ἀναφορά Σᾶς εἰς τήν Νέαν Τάξιν Πραγμάτων καί τόν ἀνελεύθερον τρόπον ἐπιβολῆς της, εἰς τήν Νέαν Ἐποχήν καί τόν συγκρητισμόν της, εἰς τήν ριζικήν διαφοροποίησίν των ἀπό τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν καί εἰς τήν δυναμικήν ἐμφάνισιν τῆς νέας αὐτῆς νοοτροπίας εἰς τήν χῶραν μας, δεικνύει ὅτι φρυκτωρεῖτε εἰς τάς πνευματικᾶς ἐπάλξεις καί ἀφουγκράζεσθε τάς ἀνησυχίας τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

Ἡ μεθόδευσις τῆς ὅλης ἐπιχειρήσεως διά τήν συλλογήν τῶν ὑπογραφῶν ἀποτελεῖ ἔργον τῆς ὑπό τήν Ὑμετέραν προεδρίαν Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς. Συγχαίρομεν εὐλαβῶς καί εὐχαριστοῦμεν.

Συστρατεύεσθε μέ τήν σεπτήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον αὐτῆς, Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλον, ὥστε νά ἀντιμετωπισθῆ ὁ τρέχων καί εἰσέτι ἀπειλῶν τήν Ἐκκλησίαν πειρασμός ἐκ μέρους τῶν συγχρόνων οὐμανιστῶν καί δῆθεν ἐκσυγχρονιστῶν τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας καί τοῦ κράτους. Ἀναπαυόμεθα μέ τήν στάσιν Σας. Συντασσόμεθα στόν ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας. Προσευχόμεθα νά καρποφορήσουν οἱ ἀγῶνες. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ καί ἠμεῖς οἱ ταπεινοί προσβλέπομεν μέ ἐλπίδα εἰς τήν Σεπτήν Ἱεραρχίαν, εἰς τόν Μακαριώτατον Προκαθήμενον Αὐτῆς καί εἰς τό σεπτόν Σας πρόσωπον. Ὅπως ἔχετε δηλώσει εἰς τήν μνημονευθεῖσαν εἰσήγησιν, ἦτο χρέος τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων νά ἡγηθοῦν τοῦ ἀγῶνος τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν παροῦσαν κρίσιμον φάσιν, χάριν τῆς ἑνότητος τοῦ ποιμνίου ἀλλά καί διά νά βοηθήσουν νά ἐκφρασθῆ ἡ γρηγοροῦσα συνείδησις τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ ἀγών προβλέπεται συνεχιζόμενος. Παρηγορούμεθα, διότι ὑπάρχουν ἐπίσκοποι, ὅπως ἡ Ὑμετέρα Σεβασμιότης, οἱ ὁποῖοι ἐπιτελοῦν τήν ποιμαντορικήν των διακονίαν ὡς ὄντως ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας.

Τιμῶμεν πέρα τούτων, Σεβασμιώτατε, καί τήν θεολογικήν Σας προσφοράν εἰς τήν Ἐκκλησίαν διά τέ συγγραμμάτων καί διά τῆς ἐν γένει συμμετοχῆς Σᾶς εἰς τάς θεολογικᾶς συζητήσεις καί ἀναζητήσεις. Γνωρίζομεν ὅτι ἀγωνίζεσθε νά προβάλετε τόν πλοῦτον τῆς Ὀρθοδόξου πατερικῆς θεολογίας, ὥστε ἡ Ἐκκλησία νά τρέφεται ἀπό αὐτήν καί ὄχι ἀπό ξενόφερτα νοησιαρχικά θεολογικά σχήματα. Εἰς τήν γραμμήν αὐτήν Σας κατηύθυνε, πιστεύομεν, καί ἡ μαθητεία παρά τόν μακαριστόν Γέροντά Σας, ἅγιον ἱεράρχην, Μητροπολίτην Ἐδέσσης κυρόν Καλλίνικον. Διά τῆς ὑπακοῆς Σᾶς εἰς αὐτόν ἡ καρδία Σᾶς ἐνεφορήθη ὄχι μόνον μέ ἀγάπην πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τόν μοναχισμόν, ἀλλά καί μέ πόθον διά τήν θεολογίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων. Διότι μόνον αὐτή ἡ θεολογία ἦτο ἱκανή νά ἑρμηνεύση καί νά ἐκφράση ὅ,τι βιωματικῶς εἴδατε καί παρελάβετε ἀπό τόν Γέροντά Σας.

Ὑποδεχόμεθα μαζί Σας καί τήν τιμίαν συνοδείαν Σας. Σᾶς ὑποδεχόμεθα μέ εἰλικρινῆ αἰσθήματα χαρᾶς. Πιστεύομεν ὅτι ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία, ἡ δευτέρα μετά τόν ἅγιον Νικόλαον προστάτις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, παρίσταται νοερῶς καί ἐπιδαψιλεύει τήν παροῦσαν πνευματικήν εὐφροσύνην.

Κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν καί ὥραν, καθ’ ἥν ἐορτάζομεν τήν πανίερον μνήμην τῆς Ἁγίας, εὐχόμεθα ἀπό καρδίας νά μακροημερεύη Κύριος ὁ Θεός πρεσβείαις Αὐτῆς τήν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν ἀδιαπτώτω ὑγιεία καί παρακαλοῦμεν νά εὐλογήσητε τήν ταπεινήν αὐτήν ἄμπελον τοῦ Κυρίου, ἥν ἐφύτευσεν ἡ πανσθενουργός Αὐτοῦ δεξιά.

  • Προβολές: 2758