Skip to main content

Δελτίον Τυποῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ ἀφορμή ψευδῆ δημοσιεύματα

Δυστυχῶς οἱ συνεχεῖς προκλήσεις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος ἐξαναγκάζουν τήν Ἱερά Μητρόπολη νά ἐνημερώνη τό ποίμνιο καί ὅλους τους Χριστιανούς πού ἐνδεχομένως σκανδαλίζονται ἀπό τά ὅσα πράττουν οἱ ὑπεύθυνοί της Ἱερᾶς Μονῆς καί τά ὅσα δημοσιοποιοῦν στά περιοδικά τους.

Ἀφορμή τοῦ παρόντος Δελτίου Τύπου εἶναι μιά ἀκόμη ἐνσυνείδητη ψευδής πληροφορία πού διοχέτευσαν οἱ ὑπεύθυνοί της Ἱερᾶς Μονῆς πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις.

1. Τί ἰσχυρίζονται οἱ ὑπεύθυνοί της Ἱερᾶς Μονῆς

Στήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 57/10-5-2000 ἀναφορά τοῦ ὁ Ἀρχιμ. Σπυρίδων Λογοθέτης ἔγραφε πρός τήν Ἱερά Σύνοδο:

“...αἵ κατηγορίαι καί αἵ καταγγελίαι τοῦ Σεβασμιωτάτου... ἀπεδείχθησαν ἁρμοδίως καί ἱκανῶς ὡς ἀβάσιμοι καί αἵ ἀπαιτήσεις του ὡς μή σύννομοι, ἀπό τά ἑξῆς: ...δ) Ἀπό τήν διαπίστωσιν τῆς ὁρισθείσης ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Τριμελοῦς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ὡς ἀνεγνώρισεν εἰς τήν συνάντησίν Της μέ τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Μονῆς, ὅτι οὐδέν εἶναι παράνομον καί ἀντικανονικόν, ἀπό τήν ζωήν καί τό ἔργον τοῦ Μοναστηριοῦ, ἐπί τῶν συγκεκριμένων καταγγελιῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου”.

Ἐπίσης, στό περιοδικό “Παναγία ἡ Ναυπακτιώτισσα” τεῦχος 6 (Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2000) γράφεται:

“Σύμφωνα μέ ἔγκυρες πληροφορίες μας, τήν νομιμότητα καί κανονικότητα τοῦ τρόπου ζωῆς καί λειτουργίας τῶν διαφόρων τομέων τοῦ ἔργου τῆς Μονῆς, ἀνεγνώρισε ἡ Τριμελής ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, σέ ἐπίσημη συνάντησή της μέ τό Ἡγουμενοσυμβούλιο καί εἶπε ὅτι ἡ Μονή εἶναι σέ ὅλα νόμιμη καί κανονική”.

Ἐπίσης, στό ὑπ’ ἀριθμ. 46 (Ἰούλιος, Αὔγουστος, Σεπτέμβριος 2000) περιοδικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς “Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανών” γράφονται καί τά ἀκόλουθα:

“Την κανονικότητα τοῦ τρόπου ζωῆς καί λειτουργίας τῶν διαφόρων τομέων τοῦ ἔργου τῆς Μονῆς, ἀναγνώρισε ἡ Τριμελής ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, σέ ἐπίσημη συνάντησί της μέ τό Ἡγουμενοσυμβούλιον καί εἶπε ὅτι ἡ Μονή εἶναι σέ ὅλα νόμιμη καί κανονική”.

Ἐδῶ ἅς σημειωθῆ ἡ ταύτιση τῶν γραπτῶν πού ὑπάρχουν σέ διαφορετικά κείμενα, τά ὁποῖα ὑποτίθεται ὅτι γράφονται ἀπό διαφορετικά πρόσωπα, καί στοιχειοθετοῦν τό κανονικό παράπτωμα τῆς φατρίας.

2. Ἡ ἀπάντηση τῆς Τριμελοῦς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς

Ὕστερα ἀπ’ ὅλα αὐτά ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μᾶς ἐξαναγκάσθηκε νά ἀποστείλη στήν τριμελῆ ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπή πού ἀποτελεῖται ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Σταγών καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονα καί τόν Σεβ. Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέα, ἐκκλησιαστικούς ἄνδρας σοβαρούς καί μέ κύρος στήν Ἐκκλησία, τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 646/16-10-2000 ἔγγραφον διά τοῦ ὁποίου τούς ἐνημέρωνε γιά τά ὅσα γράφονται καί τούς παρακαλοῦσε νά ἀναφέρουν σχετικῶς. Μεταξύ των ἄλλων ἔγραφε:

“Σάς παρακαλῶ, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, νά μοῦ γράψετε σχετικῶς ἐάν ἀληθεύουν αὐτές οἱ πληροφορίες, καί συγκεκριμένως ἄν ἐσεῖς εἴπατε ὅτι “ἡ Μονή εἶναι σέ ὅλα νόμιμη καί κανονική” γιά νά ἀποκαλυφθῆ πλήρως ἡ ἀλήθεια καί νά καταδικασθῆ τό ψεῦδος, καθώς ἐπίσης νά παύση νά πλανᾶται μία ἐσφαλμένη πληροφορία πού ἐγείρει τόν λαό σέ ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ Μητροπολίτου, πράγμα τό ὁποῖο εἶναι καταδικαστέο ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας”.

Οἱ τρεῖς Μητροπολίτες ἀπήντησαν μέ τήν ἀπό 6ης Νοεμβρίου 2000 ἐπιστολή τους πρός τόν Σεβασμιώτατον, διά τῆς ὁποίας ἀπορρίπτουν ὅλες τίς ψευδολογίες τῶν ὑπευθύνων της Ἱερᾶς Μονῆς, μέ τίς ὁποῖες προσπαθοῦν νά παραπλανήσουν τό ποίμνιο καί νά στραφοῦν ἐναντίον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ Μητροπολίτου.

Τό κείμενο τῆς ἐπιστολῆς ἔχει ὡς ἑξῆς:

“Προς
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου
κ.κ. Ἱερόθεον

Εἰς Ναύπακτον

Εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 646/16-10-2000 ὑμετέρου ἐγγράφου σχετικῶς μέ τό πρόβλημα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου, σᾶς γνωρίζομεν τά ἑξῆς:

1. Ἡ ὁρισθεῖσα ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐξ Ἀρχιερέων τριμελής ἐπιτροπή, εἶχεν ὡς ἀποστολήν καί μόνον νά διερευνήση τήν δυνατότητα συνδιαλλαγῆς καί εἰρηνεύσεως μεταξύ του οἰκείου Μητροπολίτου, ὡς προϊσταμένης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, καί τῆς ἀναφερομένης Ἱερᾶς Μονῆς. Δέν εἶχεν ἐντολήν νά διερευνήση τά τῆς διαχειρίσεως καί τά οἰκονομικά της Ἱερᾶς Μονῆς.

2. Εὐθύς ἐξ ἀρχῆς κατά τήν συνάντησιν ἠμῶν μετά τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου, διεπιστώθησαν βασικαί, ἀντικανονικαί καί ἀντιεκκλησιολογικαί ἐνέργειαι αὐτοῦ, ὅπως:

α. Ἡ ἀνυπαρξία ἐγκρίσεως ὑπό τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου διά τάς δαπάνας τῶν διαφόρων ἔργων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπως καί ἡ ὑποβολή τῶν σχεδίων διά τά ἔργα αὐτά. Ἡ Ἱερά Μονή ἐνήργει ἐρήμην του Σεβασμιωτάτου, ὡς ἀνεξάρτητος, ὅπερ ἀπαράδεκτον καί ἀντίθετον πρός τά προβλεπόμενα ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Νομοθεσίας. Τοῦτο δεόντως καί διά πολλῶν ὑπεγραμμίσθη ὑπό τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν πρός τό Ἡγουμενοσυμβούλιον καί ἐζητήθη νά μή συνεχισθῆ πλέον, ἡ ἀπάδουσα πρός τήν Ἐκκλησιαστικήν τάξιν, αὐτή ἡ τακτική.

β. Ἡ ὕπαρξις καί λειτουργία Ἀστικῆς Ἑταιρείας μέ μέλη μοναχούς της Ἱερᾶς Μονῆς, οἵτινες –ὅπως μᾶς ἐβεβαίωσαν οἱ ἴδιοι– φέρονται ὡς μέλη αὐτῆς καί μέ τά κοσμικά των ὀνόματα. Τοῦτο τό γεγονός μᾶς ἐξένισεν, ἦτο πρωτάκουστον καί ἅπαντες ἐψέξαμεν αὐτήν τήν κατάστασιν, τήν ὁποίαν ἐθεωρήσαμεν ξένην πρός τά ἐκκλησιαστικά θέσμια καί βεβαίως ἀσυμβίβαστον πρός τήν μοναχικήν ἰδιότητα. Ἀπαιτήσαμεν δέ, τήν ἄμεσον τακτοποίησιν αὐτῆς τῆς ἀντικανονικῆς πράξεως καί ἐλάβομεν τήν διαβεβαίωσιν τῶν δί’ αὐτό.

γ. Κατελογίσαμεν εὐθύνας, διότι εἰς αὐτήν τήν Ἑταιρείαν συμμετέσχον καί λαϊκά μέλη, φίλοι της Ἱερᾶς Μονῆς, γεγονός τό ὁποῖον βαρύνει ἔτι περισσότερόν το Ἡγουμενοσυμβούλιον, διότι ὑπεισέρχονται ἄλλαι κοσμικαί ἐνέργειαι, ἄγνωστοι εἰς τάς Μοναστικᾶς Ἀδελφότητας καί τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν.

δ. Ὑπεδείχθη εἰς τό Ἡγουμενοσυμβούλιον ὡς λάθος καί ἀντιεκκλησιαστική ἐνέργεια αἵ δαπάναι δί’ ἔργα εὐποιΐας καί φιλανθρωπίας (κατασκηνώσεις, οἰκοτροφεῖα, Γηροκομεῖον κλπ.) νά γίνωνται ἐν ἀγνοία τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, ὅταν ὁ Σεβασμιώτατος διακρίνεται καί διά τήν εὐγένειάν Του καί διά τήν ἀγάπην Του, τόσον διά τά ἔργα προνοίας, ὅσον καί πρός τήν Ἱεράν Μονήν, ἀφοῦ ἐντός μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος, ἐπραγματοποίησεν ἀρκετᾶς χειροθεσίας καί χειροτονίας Ἀδελφῶν της Μονῆς.

3. Ἑπομένως ἐκ τῶν ἀνωτέρω σαφῶς διαφαίνεται, ὅτι ἡ τριμελής ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπή, διεπίστωσεν ἀμέσως τάς ἀταξίας καί ἐκκρεμότητας τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου καί ἐζήτησεν τήν ἄμεσον ἀποκατάστασιν αὐτῶν διά κανονικῶν ἐνεργειῶν, τήν κατάργησιν τῆς Ἑταιρείας καί τήν ἐπανασύνδεσιν, ἐν ἀγάπη, τῶν σχέσεών των μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου.

4. Ταῦτα ἐλέχθησαν καί ἐν Συνόδω καί ἀνεγράφησαν εἰς τό σημείωμα, τό ὁποῖον συνετάχθη καί ἐδόθη εἰς τόν Μακαριώτατον διά νά συνταχθῆ τό ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς τό ὁποῖον σαφῶς διαφαίνεται ἡ ἄποψις τῆς Ἐπιτροπῆς: (ἔγγραφον 263/109/19-1-1999 Ἱερᾶς Συνόδου). Τά αὐτά ἐπαναλαμβάνονται, εἰς ἐντονώτερον ὕφος καί εἰς τό ἔγγραφον 680/448/24-2-2000 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τό ὁποῖον καί ἐγένετο τή εἰσηγήσει τῆς Ἐπιτροπῆς.

Σεβασμιώτατε, ὅπως καί ἐν ἀρχή τονίζομεν, ἡ τριμελής Ἐπιτροπή δέν ἀνέλαβεν ἔργον ἐλέγχου, ἀλλά προσεπάθησεν νά συμβάλη, ἴνα ὑπάρξη εἰλικρινής προσέγγισις καί νά ἑνώση τά διεστῶτα. Ἡ ἀποκάλυψις τῶν ὅσων ἀναφέρομεν, μᾶς ἠνάγκασαν νά ἐπιστήσωμεν τήν προσοχήν καί νά ἐπιμείνωμεν εἰς τήν ἀλλαγήν τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν. Οὐδείς ἐξ ἠμῶν ηὐλόγησεν τάς ἀντικανονικᾶς ταύτας ἐνεργείας. Ἀνεγνωρίσθη ὑφ’ ὅλων ἠμῶν τό ἔργον τό πνευματικόν της Ἱερᾶς Μονῆς, ἡ ὕπαρξις τόσων νέων μοναχῶν μέ πολλᾶς καί ἐνδιαφερούσας διά τήν Ἐκκλησίαν μᾶς δρατηριότητας καί ηὐχήθημεν ὅπως συνεχισθῆ αὐτή ἡ προσφορά διά τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, ἐν πνεύματι σεβασμοῦ καί ἀγάπης, μέ τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ καί τήν πνευματικήν καθοδήγησίν Του.

Εἴχομεν τήν ἐλπίδα ὅτι τό πρόβλημα θά ἐλύετο, ἀλλά διεψεύθημεν. Προσευχόμεθα διά τήν ἐπίλυσίν του τό ταχύτερον δυνατόν.

Μετ’ ἀδελφικῶν ἀσπασμῶν καί ἀγάπης

ὅ ὁ Σταγών καί Μετεώρων Σεραφείμ
ὅ ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής καί Κονίτσης Ἀνδρέας
ὅ ὁ Ξάνθης Παντελεήμων”.

3. Μερικές παρατηρήσεις

Εἶναι προδήλως ἀντικανονικά καί ἀντιεκκλησιαστικά τα παραπτώματα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καί στά ὅσα ἐπισημαίνονται ἀπό τούς Σεβ. Μητροπολίτας καί στά ὅσα ἀνεκαλύφθησαν ἐκ τῶν ὑστέρων καί τά ὁποῖα ἔχει ἐντοπίσει ἡ τριμελής ἐξ Ἡγουμένων Ἐπιτροπή, τήν ὁποία ἀπέστειλε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Φαίνεται ἐπίσης τό μεγάλο ψεῦδος τῶν ὑπευθύνων της Ἱερᾶς Μονῆς, ὅταν ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Τριμελής ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπή δέν βρῆκε τίποτε τό παράνομο καί ἀντικανονικό.

Ὅμως ὑπάρχουν πολλές ἀντικανονικές καί ἀντιεκκλησιαστικές παραβάσεις τίς ὁποῖες θά ἐρευνήση ὁ εἰδικός ἀνακριτής, πού ἔχει ὁρισθῆ ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο, καθώς ἐπίσης καί ὁ εἰδικός ἐλεγκτής ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο).

Τά κανονικά καί ἀντιεκκλησιαστικά παραπτώματα δέν μποροῦν νά ἀμνηστευθοῦν οὔτε μέ ἐπαίνους πού δόθησαν σέ διαφόρους καιρούς μέ ἀφορμή διάφορα θέματα, ὅπως ἡ ἀποστολή κάποιου βιβλίου ἤ ἡ φιλοξενία κάποιου στό Μοναστήρι, οὔτε βέβαια καί μέ διατάξεις εἰσαγγελέων (ὄχι ἀποφάσεις, διότι ἀποφάσεις ἐκδίδουν μόνον τά δικαστήρια), οἱ ὁποῖοι ἐρευνοῦν τό ποινικό μέρος μερικῶν μόνον παραπτωμάτων (καί γι’ αὐτό ὑπάρχουν πολλά νομικά κενά) καί δέν προεκτείνονται καί σέ ὅλα τα παράνομα καί ἀντικανονικά παραπτώματα τῶν ὑπευθύνων της Ἱερᾶς Μονῆς καί λόγω ἀναρμοδιότητος καί λόγω ἀγνοίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι τό τελευταῖο κείμενο πού δημοσιεύεται στό περιοδικό τοῦ Συλλόγου “Φίλοι της Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου”, τοῦ ὁποίου ὁ τίτλος “ἕνα κείμενο πού τά λέει ὄλα” θά ἔπρεπε νά ἀντικατασταθῆ μέ τήν φράση “ἕνα κείμενο πού τά κρύπτει ὄλα”, διότι δέν γίνεται λόγος οὔτε γιά ἐπιστροφή ΦΠΑ, οὔτε γιά ἐμπορικές ἐπιχειρήσεις, οὔτε γιά Ἑταιρεῖες, οὔτε γιά ἄλλες ἀντικανονικές καί παράνομες πράξεις.

Πρέπει νά γίνη σαφές ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι αὐτοδιοίκητος ὀργανισμός κατά τό Σύνταγμα καί οἱ Ἱερές Μονές ὑπάγονται στήν ἁρμοδιότητα τοῦ Μητροπολίτου τῆς Ἐπαρχίας. Ἑπομένως, οἱ Ἡγούμενοι καί μοναχοί πρέπει νά τηροῦν τούς ἱερούς Κανόνας, νά δέχονται τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ Μητροπολίτου καί νά ἐφαρμόζουν τήν ἐκκλησιαστική νομοθεσία. Κάθε ἄλλη πολιτειοκρατική ἑρμηνεία πού παραγνωρίζει τήν ἐκκλησιαστική τάξη συνιστᾶ αἵρεση καί σχίσμα.

Ἐάν οἱ ὑπεύθυνοί της Ἱερᾶς Μονῆς δέν ἐπιδιώξουν τήν ἀποκατάσταση τῶν κανονικῶν σχέσεών τους μέ τόν Μητροπολίτη τους καί δέν ζητήσουν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιά ὅλες τίς ἀντικανονικές καί παρεκκλησιαστικές ἐνέργειές τους, δέν θά σωθοῦν καί δέν θά εὐλογηθοῦν, ἔστω καί ἄν “ἀθωωθούν”, μέ διάφορες παρεμβάσεις, καί ἀπό αὐτόν ἀκόμη τόν Ὀργανισμό Ἡνωμένων Ἐθνῶν (ΟΗΕ)!!!

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

  • Προβολές: 2601