Skip to main content

Βιβλιοπαρουσίαση: “Ταυτότητα καί Ταυτότητες”

“Ταυτότητα και Ταυτότητες”Ἕνα βιβλίο μέσα στήν κρίσιμη ἐπικαιρότητα

Ἕνα νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου μας πρόκειται νά κυκλοφορήση ἐντός των ἡμερῶν, ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας), τό ὁποῖο τιτλοφορεῖται: “Ταυτότητα καί Ταυτότητες”.

Ὅπως καί τά ὑπόλοιπα βιβλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἔτσι καί τό νεοεκδοθέν εἶναι προϊόν της ποιμαντικῆς του δραστηριότητος καί διδασκαλίας. Πρόκειται γιά ἕνα σημαντικό βιβλίο, γιατί διαπραγματεύεται τό φλέγον θέμα τῶν ταυτοτήτων, καί κατ’ ἐπέκταση θέματα πού σχετίζονται μέ τήν Παράδοση τοῦ Γένους μας, μέ τό κύρος τοῦ ἔμπειρου συγγραφέως, τήν διεισδυτικότητα τοῦ θεολόγου, τήν εὐαισθησία τοῦ Ποιμένος, τήν ὑπευθυνότητα τοῦ Ἱεράρχου καί τήν γνώση τοῦ Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς.

Στό τεῦχος αὐτό τῆς Παρέμβασης δημοσιεύουμε τόν πρόλογο τοῦ βιβλίου καθώς καί τόν πίνακα τῶν περιεχομένων του, γιά νά λάβη ὁ ἀναγνώστης μιά πρώτη γεύση.

Πρόλογος

Ὡς Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν ταυτοτήτων ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 1999, καί ὡς Πρόεδρος τῆς εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν συλλογή ὑπογραφῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ 2000, εἶχα στήν εὐκαιρία νά ἀσχοληθῶ μέ τό θέμα τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στίς νέου τύπου Ταυτότητες καί νά ἀντιμετωπίσω διάφορες παραμέτρους τοῦ ζητήματος αὐτοῦ.

Πρέπει νά παρατηρήσω ὅτι ἡ συμμετοχή μου στίς Ἐπιτροπές αὐτές δέν ἦταν κάτι τό ὁποῖο ἐπεδίωξα, μᾶλλον δέ προσπάθησα νά τό ἀποφύγω, ἀλλά τελικά θεωρῶ ὅτι στοιχειῶδες ἐκκλησιαστικό καθῆκον εἶναι νά τηροῦμε τίς Συνοδικές ἀποφάσεις, ἤτοι τίς ἀποφάσεις τῶν Συνοδικῶν Ὀργάνων τῆς Ἐκκλησίας καί νά προσπαθοῦμε μέσα σέ θεολογικά καί ἐκκλησιολογικά πλαίσια νά ἀντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα.

Μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου αὐτῶν τῶν δύο Ἐπιτροπῶν ἀσχολήθηκα μέ τό θέμα καί ἔγραψα διάφορα ἄρθρα καί σχόλια στίς ἐφημερίδες, ἔκανα δύο εἰσηγήσεις στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἔδωσα μερικές συνεντεύξεις σέ ἐφημερίδες, σέ τηλεοπτικούς καί ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Στόν τόμο αὐτόν συγκεντρώθηκε ἕνα μέρος αὐτῆς τῆς ἐργασίας, διότι δέν εἶναι δυνατόν νά δημοσιευθοῦν προφορικές συνεντεύξεις, οἱ ὁποῖες μερικές φορές ἦταν μεγάλης χρονικῆς διάρκειας, πού ἔδωσα σέ τηλεοπτικούς καί ραδιοφωνικούς σταθμούς. Στό τέλος τοῦ βιβλίου, ἀντί ἐπιλόγου, δημοσιεύεται ἕνα κείμενο πού ἀναφέρεται στό ποιά εἶναι ἡ πραγματική ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅλα ὅσα δημοσιεύονται δέν εἶναι μιά διατριβή, πράγμα τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι δέν ἐγράφηκαν σέ χρόνο πού ἀπέχει ἀπό τά γεγονότα, μεταγενέστερα, ὥστε νά ὑπάρχη ἡ δυνατότητα τῶν κρίσεων καί σχολιασμῶν ἐξ ἀποστάσεως, ἀλλά ἐγράφησαν κατά τήν διάρκεια τοῦ ἀγῶνος τῆς Ἐκκλησίας καί, ἑπομένως, σέ μερικά ἄρθρα θά ὑπάρχη ἐπικάλυψη.

Δημοσιεύοντας ὅλο αὐτό τό ὑλικό, τήν ὥρα μάλιστα πού τό θέμα δέν ἔχει ἀκόμη λυθῆ, εὔχομαι σύντομα νά εὑρεθῆ οὐσιαστική λύση, γιά νά εἰρηνεύση ὁ τόπος, πράγμα τό ὁποῖο εἶναι μεγάλη ἀνάγκη. Ἔχουμε, ὡς Ρωμηοί, πολλούς ἐχθρούς ἐξωτερικούς, καί γι’ αὐτό πρέπει νά ἔχουμε ἐσωτερική ἑνότητα. Ἀρκετά ἔχουμε ταλαιπωρηθῆ ἀπό τίς ἔξωθεν ἐπεμβάσεις, ὅπως φαίνεται καθαρά καί στό ἔργο τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη.

Ἡ γνώση τοῦ θέματος τῶν ταυτοτήτων καί ἡ προσευχή γιά τήν λύση τοῦ εἶναι οἱ δύο στόχοι πού ἐπιδιώκει ἡ ἔκδοση αὐτοῦ του τόμου.

Ἔγραφα στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ναυπάκτου, τήν 14η Σεπτεμβρίου 2000, ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Α’ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ιστορική ἐξέλιξη τοῦ θέματος τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στά Δελτία τῶν Ἀστυνομικῶν Ταυτοτήτων τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν
Ενημέρωση ἐπί τῆς πορείας τοῦ θέματος τῶν Ταυτοτήτων

Β’ ΑΡΘΡΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Θρήσκευμα στίς ταυτότητες κατά τήν συζήτηση στήν Βουλή τό 1993
Η ἀναγραφή τοῦ Θρησκεύματος καί ὁ νόμος 2472/1997
Ο σκοπός τῶν Δελτίων Ταυτοτήτων
Ταυτότητα καί ταυτότητες
Οι λαοσυνάξεις
Σημειώματα - σχολιασμοί
Λαοσύναξη καί πολιτική
Η Ἐπανάσταση τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 1843 καί τό Σύνταγμα
Εκκλησία καί Πολιτεία
Δημοψηφισματική Πρωτοβουλία Πολιτῶν
Σχόλιο σέ δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης
Δήλωση γιά τό “μυστικό δεῖπνο”
Ταυτοτήτων ἀνάγνωση
Ἡ γονιμότητα τῶν κρίσεων

Γ’ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Συνέντευξη στό “Ἐμπρός”
Συνέντευξη στήν “Ἐλευθεροτυπία”
Συνέντευξη στόν “Ἐλεύθερο Τύπο”
Συνέντευξη στά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης γιά τήν συλλογή ὑπογραφῶν

Δ’ ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας

  • Προβολές: 2664