Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Δύο ἐκπαιδευτικές παρατηρήσεις - Ἐξωτερική πολιτική καλλιτέχνη

Δύο ἐκπαιδευτικές παρατηρήσεις

Μέσα στόν Ἰούνιο ὁλοκληρώνονται οἱ πρῶτες ἐξετάσεις μέ τό νέο σύστημα εἰσαγωγῆς στά Πανεπιστήμια. Βέβαια, γιά νά εἴμαστε σύμφωνοι μέ τό γράμμα (ἴσως καί μέ τό πνεῦμα) τοῦ νέου νόμου, πρέπει νά ποῦμε ὅτι οἱ ἐξετάσεις γιά τήν εἰσαγωγή στά Πανεπιστήμια καταργήθηκαν. Οἱ μαθητές διαγωνίσθηκαν καί διαγωνίζονται σέ τμῆμα τῆς ὕλης πού διδάχθηκαν, σέ προαγωγικές καί ἀπολυτήριες ἐξετάσεις καί ὄχι σέ εἰσαγωγικές γιά τά Πανεπιστήμια.

Τό θέμα, βέβαια, εἶναι ὅτι τόν κόπο καί τό ἄγχος τῶν διαγωνιζομένων δέν τόν καθορίζουν τά ὀνόματα τῶν ἐξετάσεων, ἀλλά οἱ συνέπειες τῶν ἀποτελεσμάτων πού θά πετύχουν σέ αὐτές. Ὅλοι ξέρουν ὅτι ἀπό αὐτές τίς ἐξετάσεις ἐξαρτᾶται ἡ εἰσαγωγή τους στήν Σχολή πού ἐπιθυμοῦν.

Θά διατυπώσω δύο γενικές παρατηρήσεις, πού προέρχονται ἀπό τήν ἐμπειρία πολλῶν ἐκπαιδευτικῶν, μέ τήν πεποίθηση ὅτι μποροῦν νά βοηθήσουν στήν ἐπίτευξη τοῦ βασικοῦ σκοποῦ τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρύθμισης, πού εἶναι ἡ ἐπανίδρυση τοῦ Λυκείου ὡς αὐτόνομης ἐκπαιδευτικῆς βαθμίδας.

1. Στά πολύ θετικά του νέου συστήματος εἶναι τό ὑποχρεωτικό ἐνδιαφέρον ὅλων των μαθητῶν γιά ὅλα τα γραπτῶς ἐξεταζόμενα μαθήματα. Ἔπαψε τό Λύκειο νά εἶναι σχολεῖο τεσσάρων μαθημάτων. Οἱ μαθητές, γιά παράδειγμα, τῆς θετικῆς κατεύθυνσης ἐνδιαφέρονται τώρα τό ἴδιο γιά τήν φυσική, τά μαθηματικά, τήν ἱστορία, τά θρησκευτικά καί ὅλα τα ἄλλα μαθήματα γενικῆς παιδείας. Ἔτσι τό Λύκειο δίνει πράγματι γενική παιδεία, μέ κάποια μικρή ἐξειδίκευση στά μαθήματα τῶν κατευθύνσεων. Ὅμως, μέ τήν μακρά ἐξεταστική περίοδο, πού ἀπαιτοῦν τά πολλά μαθήματα, μαζί μέ τά ὡριαῖα ἐπαναληπτικά διαγωνίσματα, πού γίνονται κατά τήν διάρκεια τῆς χρονιᾶς, ἀφήνεται ἡ αἴσθηση ὅτι οἱ δύο τελευταῖες τάξεις τοῦ Λυκείου δέν εἶναι τάξεις στίς ὁποῖες παραδίδονται μαθήματα, ἀλλά τάξεις στίς ὁποῖες δίνονται διαγωνίσματα. Ἡ κατάργηση τῶν ἐπαναληπτικῶν ὡριαίων διαγωνισμάτων καί ἡ σύμπτυξη τοῦ χρόνου τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων θά βελτιώσουν ἀρκετά τήν κατάσταση.

2. Ἕνα ἀδύνατο σημεῖο τοῦ νέου νόμου εἶναι ἡ συμμετοχή τῆς προφορικῆς βαθμολογίας στόν βαθμό πού καθορίζει τήν εἰσαγωγή τῶν ἀποφοίτων στά Πανεπιστήμια. Δέν μπορεῖ νά ἀρνηθῆ κανείς ὅτι αὐτή ἡ ρύθμιση ἔχει καί κάποιο θετικό στοιχεῖο, πού εἶναι ἡ συμμετοχή τῆς συνολικῆς προσπάθειας τοῦ μαθητῆ στόν τελικό κρίσιμο βαθμό του, ὅμως, ἐπειδή ἐξαρτᾶται σέ κάποιο βαθμό ἀπό τήν ἀναπόφευκτη ὑποκειμενικότητα τοῦ καθηγητῆ, ἀλλά καί ἀπό τό ἐπίπεδό της κάθε τάξης (σέ ἕνα τμῆμα μέ πολλούς κακούς μαθητές ἡ παρουσία ἑνός καλοῦ φαντάζει περισσότερο), γι’ αὐτό τό λόγο κάποιος -ἀκόμη μεγαλύτερος ἀπό τόν ὑπάρχοντα- περιορισμός τῆς σημασίας τῆς προφορικῆς βαθμολογίας γιά τήν εἰσαγωγή στά Πανεπιστήμια, θά κάνει τό σύστημα πιό ἀξιόπιστο.

Πάντως, πρέπει νά ὑπογραμμισθῆ, ὅτι οἱ μαθητές πού τώρα ἀποφοιτοῦν ἀπό τά Λύκεια, προχωροῦν στήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση ἤ στή ζωή γενικά, μέ πολύ περισσότερες γενικές γνώσεις ἀπό παλαιότερα.

Ἐξωτερική πολιτική καλλιτέχνη

Ὁ Διονύσης Σαββόπουλος δήλωσε σέ συνέντευξή του σέ ἐκπομπή τῆς ΝΕΤ ὅτι ἐμεῖς καί οἱ Τοῦρκοι, μπορεῖ νά βοηθᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον σέ δύσκολες στιγμές, ὅπως ἦταν οἱ σεισμοί, ἀλλά φίλοι δέν εἴμαστε, ἀπό τήν στιγμή πού κατέχουν τήν μισή Κύπρο.

Αὐτή ἡ δήλωση εἶναι πολύ σημαντική, γιατί λέει κάτι τό πολύ ἁπλό καί αὐτονόητο. Ἄλλο ἀλληλοβοήθεια καί ἄλλο φιλία. Ἡ φιλία δύο λαῶν θεμελιώνεται πάνω στήν δικαιοσύνη καί στόν ἀλληλοσεβασμό. Δέν μποροῦμε νά εἴμαστε φίλοι μέ αὐτούς πού ἔχουν βεβηλώσει τίς Ἐκκλησιές μας στή Βόρεια Κύπρο.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2908