Skip to main content

Εἰδήσεις ἀπό τὸ διαδίκτυο καὶ σχόλια

“Διαβάζω τά ἔργα τοῦ Μητροπολίτου Ἱεροθέου παραπάνω ἀπό ἕνα χρόνο, πεπεισμένη ὅτι τά γραφόμενα ἔχουν τρομερά ἐξαιρετική σημασία, ἀλλά μή ὄντας ἱκανή νά τά κατανοήσω μέ τήν δυτική μου νοοτροπία. Οἱ ἐργασίες τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη σέ αὐτήν τήν ἰστοσελίδα ἀναδεικνύουν τό ἀδύνατο σημεῖο τῆς νοοτροπίας μας. Εὐχαριστῶ γιά τό γεγονός πῶς εἶναι διαθέσιμες σέ μένα.

Ἔχω δύο εἰδῶν ἐρωτήσεις, πού πηγάζουν ἀπό αὐτά πού διαβάζω. Οἱ πρῶτες ἔχουν νά κάνουν μέ τήν σύγχυση σχετικά μέ τήν σχέση κτιστοῦ καί ἀκτίστου στήν καθημερινή ζωή μου, π.χ πῶς ἡ Χάρις ἐνεργεῖ στά καθημερινά καθήκοντα τῆς ἀνατροφῆς τῶν 7 παιδιῶν μου. Ἡ δεύτερη ἔχει νά κάνει μέ τήν στάση μου ἀπέναντι στήν πίστη τοῦ ἄνδρα μου καί μερικῶν ἀπό τά παιδιά μου πού εἶναι ἀφοσιωμένοι Καλβινιστές. Ἀναβάλλω τήν βάπτισή μου σάν μιά ὑποχώρηση πρός τόν ἄνδρα μου, πού βλέπει ἐνοχλητική γιά τήν οἰκογένεια τήν μεταστροφή μου. Παρακολουθῶ Λειτουργία κάθε Τετάρτη πρωί καί ἐπιθυμῶ νά ἔρθει ἡ ἡμέρα πού θά ἑνωθῶ μέ τούς ἄλλους κοινωνούς τῶν Ἁγίων Μυστηρίων”.

Σπουδή Θεολογίας

Μεγάλον ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καί ἡ περίπτωση Οὔγγρου Μηχανικοῦ, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ μετέφρασε 4 βιβλία τοῦ Σεβασμιωτάτου (Ζωή μετά θάνατον, Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία, Μιά βραδυά στήν ἔρημό του Ἁγίου Ὅρους, Ἀσθένεια καί Θεραπεία τῆς Ψυχῆς στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση) ἀπό τά Ἀγγλικά στά Οὐγγρικά, ζητάει νά τελειοποιήση τά Ἑλληνικά του καί νά σπουδάση στίς πηγές τῆς Θεολογίας. Ὡς προσόν καί κίνητρο γιά μιά τέτοια προσπάθεια προβάλλει τό μεταφραστικό του ἔργο. Ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει, “δέν ζητάω πτυχίο καί τυπικά προσόντα, ἀλλά σπουδές κοντά στήν αὐθεντική πηγή”. Μηχανικός μέ δοκτορά στόν τομέα του, μέ μεταπτυχιακές σπουδές σέ Ἀγγλία καί Γερμανία καί μέ πτυχίο στά Μαθηματικά, σέ ἡλικία λίγο πιό πάνω ἀπό τά σαράντα, πατέρας 4 παιδιῶν, ζητάει νά μαθητεύση κοντά στήν αὐθεντική πηγή, μέ στόχο νά βοηθήση καί ἄλλους νά πλησιάσουν κοντύτερα στόν Θεό.

* * *

Οἱ δύο ἀνωτέρω διαδικτυακές ἀναζητήσεις –ἀνάμεσά σε πολλές παρόμοιες πού ἀντιμετωπίζονται στίς σελίδες Pelagia καί Romanity– οἱ ὁποῖες ἀναζητήσεις προέρχονται ἀπό τόν κόσμο τῶν “ἐθνικών”, μᾶς ὑπενθυμίζουν τίς ἀναζητήσεις τῶν Ἑλλήνων, τήν ἐποχή πού ὁ “περιούσιος λαός”, ὁ Ἰσραήλ, εἶχε μέν τήν μεγάλη εὐλογία νά φύεται στούς κόλπους τοῦ τό “ἄνθος ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί”, ἀλλά συγχρόνως ἔστρεφε τήν προσοχή καί τήν προσμονή του σέ ἄλλα ψευδοκαλλή καί δηλητηριώδη φυτά, τοῦ νομικισμοῦ, τοῦ ἐθνικισμοῦ κ.α. Ἔτσι, ἔχοντας τίς προφητεῖες, συμπεριφέρθηκε ὡς νά μήν εἶχε δεχθῆ ποτέ κήρυγμα προφήτη.

Καί σήμερα, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, ὁ νέος λαός τοῦ Θεοῦ, ἔχουμε πάνω στήν Ἁγία Τράπεζά μας, τό ἀληθινό Σῶμα καί τό πραγματικό Αἷμα τοῦ ζωντανοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Λόγου, καθώς καί τίς ἀληθινές προφητεῖες, πλήν ὅμως στρέφουμε τήν προσοχή μας σέ παραφυάδες τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί θρησκευτικῆς ζωῆς, σέ κοινωνιολογίες καί θρησκευτικούς εὐδαιμονισμούς.

Γι’ αὐτό, καί τά παραδείγματα τῶν “ἐθνικών” πού ἀναζητοῦν τήν ὀρθόδοξη θεολογία, μᾶς χαροποιοῦν ἀλλά καί μᾶς ἀφυπνίζουν, μή τυχόν βρεθοῦμε καί ἐμεῖς ἐν τέλει ἀδόκιμοι.

Ἀρχιμ. Κ.Ε.Γ. - Γ.Γ.

  • Προβολές: 2672