Skip to main content

Γιάννη Βαρδακουλᾶ: Ἡ Ναύπακτος στά Γενικά Ἀρχεῖα Νομοῦ Αἰτωλοακαρνανίας

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Γιάννη Βαρδακουλᾶ

Τήν Κυριακή 23 Ἰανουαρίου, ἔγιναν στό Μεσολόγγι τά ἐγκαίνια τῶν νέων Γραφείων τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Νομοῦ μας, τά ὁποῖα στεγάζονται στό κτίριο πρώην στρατοπέδου Καψάλη. Ἦταν μιά σεμνή, φιλόξενη γιά τούς προσκληθέντες τελετή μέ προεξάρχουσες οἰκοδέσποινες τήν διευθύντρια κ. Μαρία Μπακαδήμα - Ξουργιά καί τήν συνάδελφό της κ. Σωτηρία Τσάτσα - Πατσουράκη. Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προξένησε ἡ ἀθρόα συμμετοχή τοῦ λαοῦ, πού μέ τήν παρουσία τοῦ ἀναγνώρισε τήν σπουδαιότητα τῶν Ἀρχείων καί τίμησε τό μέχρι σήμερα ἔργο τῆς Ὑπηρεσίας. Ἀπό τήν ἔναρξη τῆς λειτουργίας των, τό 1988, καί μέχρι τήν ἔναρξη τῆς νέας χιλιετίας ἔχουν συντελεσθεῖ 170 παραλαβές ἀρχείων, δημοσίων καί ἰδιωτικῶν, πού καλύπτουν χρονολογικά το διάστημα ἀπό τό 1835 μέχρι τά τελευταῖα χρόνια.

Στά Ἀρχεῖα αὐτά, ὅπως μου δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά σημειώσω, περιλαμβάνονται καί φάκελλοι πού ἀφοροῦν στήν Ναύπακτο, τόν Πλάτανο, τήν Ἄνω Χώρα καί τήν Τερψιθέα. Γιά τήν διευκόλυνση τῶν συμπολιτῶν μας, πού ἐπιθυμοῦν νά κάμουν κάποια ἔρευνα ἤ νά ἀποκομίσουν κάποια προσωπικά στοιχεῖα, παρατίθενται οἱ ἀντίστοιχοι φάκελλοι καί τά σχετικά μέ αὐτούς στοιχεῖα:

Εἰρηνοδικεῖο - Πταισματοδικεῖο Ναυπάκτου (1897-1931)

95 Φάκελλοι μέ πολιτικές ἀποφάσεις, πρακτικά, προτάσεις, πολιτικές ἐκθέσεις, ποινικές ἀποφάσεις, πρακτικά Πταισματοδικείου, πρακτικά καί ἀποφάσεις μονομελοῦς Πλημμελιοδικείου, ἔγγραφά των ὡς ἄνω Δικαστηρίων.

Ὑποθηκοφυλακεῖο Ναυπάκτου

α) 1855 - 1940: βιλία ὑποθηκῶν, ἐκθέσεων ὑποθηκῶν καί κατασχέσεων, στατιστικῆς μεταγραφῶν καί ὑποθηκῶν, ἡμερολόγια στατιστικῆς του συμβολαιογράφου Κυρίτση Τρικκαίου, εὑρετήρια.
β) 1855 - 1906: τόμοι μεταγραφῶν τοῦ Δήμου Ναυπάκτου, βιβλία μερίδων καί παραχωρητηρίων ἐθνικῶν γαιῶν.
γ) 1889-1931: δύο τόμοι παραχωρητηρίων καί κατασχέσεων.

Πολεοδομικό Γραφεῖο Ναυπακτίας (1982-1990)

Φάκελλοι ἀδειῶν, τοπογραφικῶν διαγραμμάτων, ἐγκρίσεων ἠλεκτροδότησης, αὐθαιρέτων κτισμάτων, ἀρτιότητας οἰκοπέδων, ἀρχιτεκτονικῆς ὑπηρεσίας, προσωπικοῦ καί ἐπετηρίδας, οἰκονομικῶν θεμάτων, διοικητικῶν θεμάτων.
Ὑπηρεσία Σεισμοπλήκτων: (1976-1990)
Ἀλληλογραφία ἐργοταξίου, χρονολογικό ἀρχεῖο, αὐτοψίες σεισμοπλήκτων οἰκημάτων, κατεδαφίσεων, προόδου ἐργασιῶν, οἰκονομικῶν θεμάτων.
Ἑλληνικό Σχολεῖο Ναυπάκτου: (1889-1929)
Βιβλία γενικοῦ ἐλέγχου μαθητῶν, εἰδικοῦ ἐλέγχου, πιστοποιητικῶν σπουδῆς καί μαθητολόγια.
Γυμνάσιο Ναυπάκτου (1923-1940)
Βιβλία εἰδικοῦ ἐλέγχου μαθητῶν, πιστοποιητικῶν σπουδῆς, μαθητολόγια.

Ὑποθηκοφυλακεῖο Ἀποδοτίας (Ἄνω Χώρας 1918-1939)
Δικαιολογητικά ὑποθηκῶν.
Ἑλληνικό Σχολεῖο Πλατάνου (1889-1938)
Βιβλία γενικοῦ ἐλέγχου μαθητῶν, πιστοποιητικῶν σπουδῆς, μαθητολόγια.
Ἑλληνικό Σχολεῖο Τερψιθέας (1889-1938)
Βιβλίο εἰδικοῦ ἐλέγχου μαθητῶν, πιστοποιητικῶν σπουδῆς, μαθητολόγιο.
Ἕνωση Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν Μεσολογγίου - Ναυπακτίας (1910-1977)
Ἐκθέσεις διαχειριστικοῦ καί διοικητικοῦ ἐλέγχου, ἰσολογισμῶν, ἰσοζυγίων, ἀπογραφῶν, ἡμερολογίου, καθολικοῦ, περιοδικά, βιβλία βιβλιοθήκης.

Στά Ἀρχεῖα ὑπάρχουν ἀκόμη οἱ συμβολαιογραφικές πράξεις τῶν συμβολαιογράφων:

α) Δημητρίου Πατσαντζοπούλου, 1885-1893
β) Δημητρίου Κοσκινά, 1894-1896
γ) Κυρίτση Τρικκαίου, 1893-1932
δ) συμβολαιογράφων τῶν ἐτῶν 1868-1954
καί τέλος πίνακες τῶν α) συμφολαιογραφησάντων εἰρηνοδικῶν Ναυπάκτου 1835-1885 καί 1835-1910 καί τῶν συμβολαιογράφων Κραββάρων 1835-1910.

Εὐχῆς ἔργο εἶναι, ὅσοι ἔχουν κείμενα, πού ἀναφέρονται σέ ὁποιαδήποτε γεγονότα τοῦ ἱστορικοῦ καί κοινωνικοῦ βίου τῆς Ἐπαρχίας μας, νά τά παραδώσουν στήν Ὑπηρεσία Γενικῶν Ἀρχείων Αἰτωλοακαρνανίας, ὅπου θά ἀξιοποιηθοῦν κατά τόν καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί διαφορετικά ὑπάρχει κίνδυνος νά φθαροῦν καί νά καταστραφοῦν.

Πρέπει, βέβαια, νά ὑπομνησθῆ ὅτι ἡ ὕπαρξη σήμερα τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους ὀφείλεται στήν εἰσήγηση τοῦ μεγάλου Ἐπαχτίτη Ἱστοριοδίφη Γιάννη Βλαχογιάννη, τήν ὁποία υἱοθέτησε ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος.

Καί πάλι μου δίδεται ἡ εὐκαρία νά συγχαρῶ καί νά εὐχαριστήσω κι’ ἐγώ τίς κυρίες Μπακαδήμα καί Τσάτσα, γιά τόν ἀκούραστο, σεμνό ἀγώνα τους, μέ τόν ὁποῖο προσφέρουν καί γιά τήν πόλη καί τήν ἐπαρχία μας, τίς ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες τους.

  • Προβολές: 2857