Skip to main content

Ἐτήσιο μνημόσυνο τῶν Δωρητῶν καί Εὐεργετῶν τῆς Ναυπάκτου - Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων - Κληροδοτημάτων

Ὅπως εἶναι γνωστόν, τά τελευταῖα τρία χρόνια μία Κυριακή του Δεκεμβρίου εἶναι ἀφιερωμένη στούς Εὐεργέτες τῆς Πόλεως Ναυπάκτου. Ἡ καθιέρωση αὐτή ἔγινε μέ πρωτοβουλία τοῦ Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος τυγχάνει καί Πρόεδρος τοῦ συνόλου σχεδόν τῶν Ἱδρυμάτων - Κληροδοτημάτων τῆς πόλεως Ναυπάκτου, καί ἔχει ὡς κύριους στόχους τήν τιμή καί μνήμη τῶν Εὐεργετῶν - Δωρητῶν, τήν ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν γιά τό τί εἶναι καί τί προσφέρουν τά Ἱδρύματα, τήν δημοσιοποίηση καί ἀνακοίνωση τῶν διαφόρων ὑποτροφιῶν καί βοηθημάτων, ὥστε νά ὑπάρχη πλήρη συμμετοχή τῶν ἐνδιαφερομένων, τήν ἀποδοχή τυχόν προτάσεων ἐκ μέρους τῶν πολιτῶν γιά ὅσο τό δυνατόν ἀποτελεσματικότερη λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων, καί τέλος τήν προβολή τῶν παραδειγμάτων τῆς κοινωνικῆς χρήσης τοῦ πλούτου, ὥστε νά ὑπάρχουν στό μέλλον καί ἄλλοι μιμητές.

Ετήσιο μνημόσυνο των Δωρητών και Ευεργετών της Ναυπάκτου - Απολογισμός των Ιδρυμάτων - ΚληροδοτημάτωνΤήν Κυριακή, λοιπόν, 19 Δεκεμβρίου 1999, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, τελέσθηκε ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί ἀρχιερατικό μνημόσυνο γιά τούς Δωρητές καί Εὐεργέτες τῆς Πόλεως Ναυπάκτου. Στήν μεγάλη εἴσοδο καί στό μνημόσυνο μνημονεύθηκαν τά ὀνόματά των: Ἀνδρέα Ἀνδρεοπούλου, Ἀνδρέα Τσάρα, Νικολάου Τσάρα, Ἀνδρέα Κοζώνης, Γεωργίου Καπορδέλη, Γεωργίου καί Μαρίας Ἀθανασιάδη - Νόβα, Γαβριήλ Οἰκονόμου, Δημητρίου Ἀσημακοπούλου, Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους, Ἐπαμεινώνδα Ἀρβανίτη, Αἰκατερίνης Ἀρβανίτη, Λεωνίδα καί Πολυξένης Τσώνη, Ἀλτάνης Φλωροπούλου καί Ἀθηνᾶς Πλατή.

Ἀμέσως μετά τήν θ. Λειτουργία καί τό μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε ἡ ἐνημερωτική ἐκδήλωση στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ι. Μητροπόλεως, κατά τήν ὁποία δόθηκαν οἱ ὑποτροφίες καί τά βραβεῖα στούς δικαιούχους τους.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν εἰσαγωγική ὁμιλία του, ἀφοῦ ὑπογράμμισε τούς σκοπούς τῆς ἐτήσιας αὐτῆς ἐκδήλωσης, εὐχαρίστησε τόν Δήμαρχο Ναυπάκτου καί τά Μέλη τῶν Δ.Σ. τῶν Ἱδρυμάτων, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν ἐθελοντικῶς καί ἀφιλοκερδῶς τίς ὑπηρεσίες τους, τίς Γραμματεῖς, τόν Νομικό Σύμβουλο καί ὅσους ἀκόμη βοηθοῦν, ἐπωνύμως καί ἀνωνύμως, τό ἔργο τῶν Ἱδρυμάτων. Ἐπείτε ἔκανε μιά γενική ἐνημέρωση γιά τήν πορεία τῶν Ἱδρυμάτων, ἀφοῦ ἐπεσήμανε ὅτι γιά κάθε ἀπόφαση τῶν Δ.Σ. τῶν Ἱδρυμάτων ζητᾶται ἡ ἔγκριση τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, καί σέ πολλά ζητήματα καί ἡ γνώμη του.

Ἀναφέρθηκε στά Ἱδρύματα πού ἐνεργοποιήθηκαν προσφάτως, ἤτοι τοῦ Οἰκονόμου, τό ὁποῖο ἔδωσε ὑποτροφίες γιά πρώτη χρονιά φέτος, τοῦ Τσάρα, τό ὁποῖο προσφέρει γιά τρίτη χρονιά ὑποτροφίες, καί τοῦ Ἀσημακοπούλου, γιά δεύτερη χρονιά. Ἀνακοίνωσε ἐπίσης ὅτι φέτος ἀναγράφηκε γιά πρώτη φορά στόν προϋπολογισμό τοῦ Ἱδρύματος Παπαχαραλάμπους ποσό γιά ὑποτροφίες.

Ἀνακοίνωσε τήν ἔκδοση καί κυκλοφορία δύο βιβλίων σχετικά μέ τούς Εὐεργέτες τῆς Ναυπάκτου (“Εὐεργέτες καί δωρητές στήν Ναύπακτο” καί “Δημήτριος Παπαχαραλάμπους”), μία ἔκδοση τῶν Κοινωφελῶν Ἱδρυμάτων Ναυπάκτου καί συγγραφή τοῦ κ. Γιάννη Βαρδακουλά, σέ ὑλοποίηση περσινῆς πρότασης πολιτῶν τῆς Ναυπάκτου.
Ἐπίσης ἀνέφερε ὅτι:

 • Βαίνει πρός λύση τό πρόβλημα τῆς χρήσης τῆς οἰκίας καί τοῦ οἰκοπέδου τοῦ Δημητρίου Παπαχαραλάμπους, μετά ἀπό συμφωνία τοῦ Ἱδρύματος μέ τόν Δῆμο Ναυπάκτου.
 • Γίνονται προσπάθειες ἀναπροσαρμογῆς τοῦ ὀργανισμοῦ λειτουργίας τῆς Παπαχαραλαμπείου Αἰθούσης.
 • Βαίνει πρός λύση τό πρόβλημα μέ τό νομικό πρόσωπο τῆς Παπαχαραλαμπείου Δημοτικῆς Φιλαρμονικῆς.
 • Πραγματοποιήθηκε πρόκληση ἐνδιαφέροντος ἀρχιτεκτονικῆς μελέτης ἀνακαίνισης τῆς Παπαχαραλαμπείου Αἰθούσης.
 • Ἔγινε πρόταση στόν Δῆμο γιά ἀξιοποίηση τῆς ἄνω αἰθούσης τοῦ κτιρίου τοῦ Ἱδρύματος Κοζώνη.
 • Ἔγιναν τρεῖς δημοπρασίες γιά ἐκποίηση ὁρισμένων οἰκοπέδων τοῦ Ἱδρύματος Ἀλτάνη Λεκανίδη, πλήν ὅμως ἀτελέσφορες, καί γι’ αὐτό θά ἐπαναληφθῆ ἡ διαδικασία.
 • Σχετικά μέ τό Ἵδρυμα Τσώνη ἔγινε ἐρώτημα πρός τό Ὑπουργεῖο γιά τήν ἀλλαγή τοῦ σκοποῦ καί τῆς χρήσης τοῦ οἰκήματος.
 • Ὅσον ἀφορᾶ στό οἰκόπεδο τοῦ Ἱδρύματος Καπορδέλη, στό ὀποπιο πρόκειται νά ἀνεγερθῆ Γηροκομεῖο, τώρα βρίσκεται στό στάδιο τῆς ἔγκρισης τῆς πρότασης τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίας Ὑγείας καί Προνοίας γιά ἔνταξη στίς Δημόσιες Ἐπενδύσεις.
 • Ἀπό τό Ἵδρυμα Νόβα ἐκδόθηκε βιβλίο γιά τόν Γεώργιο Ἀθάνα καί εἶναι πρός ἔκδοση δύο ἀκόμη βιβλία γιά τόν Γ. Ἀθάνα καί τόν Γιάννη Βλαχογιάννη, ἐνῶ δόθηκαν οἰκονομικές ἐνισχύσεις σέ πολιτιστικούς καί μορφωτικούς συλλόγους.

Ἐν συνεχεία μίλησε ὁ κ. Κωνσταντῖνος Κονίδας, Δήμαρχος Ναυπάκτου, καί ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη τῶν Ναυπακτίων στούς Δωρητές, εὐχήθηκε γιά τόν παραδειγματισμό καί ἄλλων εὐκατάσταστων συμπολιτῶν μας, συγχάρηκε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν προσπάθεια πού καταβάλλει γιά τήν καλή πορεία καί ἀπόδοση τῶν Ἱδρυμάτων, ἀλλά καί γιά τήν πρωτοβουλία τῆς δημόσιας αὐτῆς ἐνημέρωσης, κατά τήν ὁποία πολλά πράγματα ξεκαθαρίζονται καί λύονται πολλές παρεξηγήσεις, καί ὑπογράμμισε τό ἐνδιαφέρον τοῦ Δήμου γιά τά Ἱδρύματα. Τέλος, συγχάρηκε τούς μαθητές καί φοιτητές πού ἀρίστευσαν καί ἔλαβαν τά βοηθήματα καί τίς ὑποτροφίες.

Ἐπακαλούθησε συζήτηση μέ ἐρωτήσεις ἤ προτάσεις τῶν ἀκροατῶν καί δόθηκαν τά βραβεῖα καί οἱ ὑποτροφίες, ὡς ἑξῆς:

 • Ἀπό τό Ἵδρυμα Δημ. Ἀσημακοπούλου 800.000 δρχ. ἐτησίως γιά τέσσερα χρόνια σπουδῶν, στούς Παναγιώτη Ζ. Κανδύλη, Δημήτριο Κ. Ἀθανασόπουλο καί Γεώργιο Δ. Σερεμέτη.
 • Ἀπό τό Ἵδρυμα Ἀνδρέα Τσάρα (750.000 δρχ. ἐτησίως γιά 4 χρόνια σπουδῶν) στούς Πολύκαρπο Θ. Καρκαβίτσα, Κωνσταντῖνο Π. Δούνη, Ἀθανάσιο Ν. Μπισμπίκη, Βασίλειο Ι. Ἀλεξόπουλο καί Γεώργιο Ι. Γλαβά.
 • Ἀπό τό Ἵδρυμα Κοζώνη δόθηκαν 60.000 δρχ. στόν Νικόλαο Χ. Μπερτσιά καί 30.000 δρχ. στήν Γεωργία Π. Σίνη.
 • Ἀπό τό Ἵδρυμα Οἰκονόμου δόθηκε τό οἰκονομικό βοήθημα - βραβεῖο τῶν 150.000 δρχ. στούς Ἰωάννη Κ. Ἀθανασόπουλο, Σπυρίδωνα Δ. Μπίμπα, Ἰωάννη Χ. Κατραούρα καί Παντελεήμονα Δ. Παπακωστόπουλο.
 • Ἀπό τό Ἵδρυμα Γεωργίου καί Μαρίας Ἀθανασιάδη - Νόβα δόθηκε τό βοήθημα - βραβεῖο τῶν 50.000 δρχ. στούς Χρυσούλα Β. Θεοδωροπούλου, Κασσιανή Α. Λαουρδέκη καί Θεόδωρο Α. Ἁρμυρά, Παναγιώτα Ν. Πνευματικοῦ, Ἠλιάνα Καρανίκα, Χαράλαμπο Σερέτη, Κωνσταντίνα Μαυρέλη, Σοφία Κονιστῆ, Λαμπρινῆ Α. Κυρίτση, Χρῆστο Κ. Φούντζηλα, Βασιλική Α. Ζορμπά, Ἀναστασία Κ. Κλάγκου, Βασιλική Α. Γαλάνη, Εὐαγγελία Θ. Βαμβίνη, Ἐλισσάβετ Γ. Μαχαίρα, Ἰωάννη Α. Δούνη καί Ἰωάννη Δάφνη.
 • Ἀπό τό ἴδιο Ἵδρυμα δόθηκαν 200.000 δρχ. στούς φοιτητές: Εὐπραξία Πολιτοπούλου, Κωνσταντίνα Κυριακή καί Μαρία Μασγάλα.
 • Τέλος δόθηκαν ἀπό τό Ἵδρυμα Λεωνίδα Χαραλάμπους - Κολοκύθα 2.400.000 δρχ. ἐτησίως ὡς μεταπτυχιακές ὑποτροφίες στούς Δημήτριο Γ. Θεοδοσόπουλο, στόν Βασίλειο Ν. Νούλα καί στόν Ἀθανάσιο Σ. Φράγκο.
 • Προβολές: 2598