Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: "Ἰδιωτική ζωή” καί ὑποκρισία - Πάντα οὔν συνετῶς πράττε

“Ιδιωτική ζωή” καί ὑποκρισία

Τόν τελευταῖο καιρό ἀπασχόλησαν ἔντονα τήν κοινή γνώμη οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ δημοσιογράφου Μ. Τριανταφυλλόπουλου γιά τήν ἰδιωτική ζωή ὁρισμένων “δημοσίων προσώπων”. Πολλά εἰπώθηκαν καί γράφηκαν γιά τό θέμα αὐτό, ἄλλα ὑπέρ τοῦ δημοσιογράφου καί ἄλλα ὑπέρ τῆς προστασίας τῆς προσωπικῆς ζωῆς τῶν “δημοσίων προσώπων”. Ἡ κατάσταση ἔφθασε σέ μεγάλη ὀξύτητα - οἱ θιγόμενοι, μάλιστα, εἶπαν ὅτι κάποια στιγμή σκέφθηκαν τήν αὐτοκτονία - καί, ὅπως συμβαίνει σέ κάθε εὐνομούμενη πολιτεία, τελικά τήν ὑπόθεση ἀνέλαβε ὁ Εἰσαγγελέας. Χωρίς νά ὑπεισέλθω στίς λεπτομέρειες τοῦ προβλήματος, θά διατυπώσω ὁρισμένα ἐρωτήματα, τά ὁποῖα γέννησε ὁ πόλεμος πού σήκωσε ἡ ἐμπορικῆς αἰτιολογίας εὐαισθησία ὁρισμένων Μ.Μ.Ε. Πρόκειται γιά κλασικά παραδείγματα ὑποκρισίας μέ πρόφαση τήν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας ἤ τόν σεβασμό τῆς “ἰδιωτικῆς ζωής” τῶν “δημοσίων προσώπων”. Προσέβαλε ὁ Μ. Τριανταφυλλόπουλος τήν δημόσια αἰδῶ. Μήπως, ὅμως, αὐτή ἡ ταλαίπωρη “δημοσία αἰδώς” δέν προσβάλλεται καθημερινά ἀπό τίς διαφημίσεις, τίς ταινίες, ἀκόμη καί τά δελτία εἰδήσεων τῶν διαφόρων τηλεοπτικῶν καναλιῶν, μέ τίς σκηνές ποῦ συχνά προβάλλουν;

Προσβλήθηκαν “δημόσια προσωπα”, ἐπειδή δημοσιοποιήθηκαν δικές τους “ἀμνηστικές” βιντεοταινίες καί ἡμερολόγια. Δέν προσβάλλεται, ὅμως, τό ἴδιο ἡ προσωπικότητα τῶν καταπιεσμένων καί ἐξαγορασμένων κοριτσιῶν ἀπό τήν Ρωσία καί ἄλλα ἀνατολικά Κράτη, ὅταν προβάλλονται στά δελτία εἰδήσεων, σέ διαφορές φάσεις τῆς ζωῆς τῶν νυχτερινῶν κέντρων; Καί ἄν λάβει κανείς ὑπόψη του, ὅτι αὐτή ἡ προβολή ἀποβλέπει στό νά προσελκυσθῆ ἡ προσοχή τοῦ ἀνώριμου τηλεθεατῆ στήν εἴδηση καί κατ’ ἐπέκταση στό δελτίο εἰδήσεων καί τόν σταθμό ποῦ τό μεταδίδει, ἡ πράξη αὐτή, ἐκτός ἀπό προσβολή καταπιεσμένων, στήν πλειονότητάς τους, προσώπων, δέν ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος τηλεοπτικῆς μαστροπίας; Τά “δημόσια προσωπα”, ἐπειδή λειτουργοῦν ὡς πρότυπα, πρέπει νά ἔχουν διάφανη ζωή, ὥστε νά μή φοβοῦνται ἀποκαλύψεις. Ἄν, παρά ταῦτα ἔχουν σκοτεινές πτυχές στήν ζωή τους, τίς ὁποῖες προσπαθοῦν νά κρατοῦν ἐπιμελῶς κρυφές ἀπό τά μάτια τοῦ κόσμου, ἡ ἀποκάλυψή τους καί ἡ διαπόμπευσή τους, ἄν δέν ἀποβλέπει στήν ἀποκατάσταση κάποιας ἀδικίας, στή θεραπεία κάποιου προβλήματος, εἶναι ἔργο δαιμονικό.

Ἡ ἰδιωτική ζωή εἶναι ἀπαραβίαστη, ἀλλά τήν ὑπεράσπισή της πιστεύω ὅτι δέν δικαιοῦνται νά ἀναλάβουν σέ καμιά περίπτωση οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί, κυρίως οἱ ἰδιωτικοί. Ὁ παραβάτης τοῦ νόμου δέν μπορεῖ νά εἶναι τιμητής ἄλλων γιά τό ἴδιο παράπτωμα.

Πάντα οὔν συνετῶς πράττε

Παρά τό ὅτι δέν μπαίνουμε τώρα στήν 3η χιλιετία καί στόν 21ο αἰώνα, δέν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα μέ ὅσους θέλουν νά γιορτάσουν τήν φετινή Πρωτοχρονιά ὡς τήν εἴσοδο στή νέα χιλιετία. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τό δικαίωμα νά ρυθμίζη τό περιεχόμενο τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀνάλογα μέ τίς πραγματικές, ἐσωτερικές καί ὑπαρξιακές του ἀνάγκες. Ὁπότε καί τοῦ χρόνου, ἄν ὁ Θεός ἐπιτρέψει νά εἴμαστε στόν παρόντα βίο, μποροῦμε νά γιορτάσουμε τήν πραγματική εἴσοδο στή 3η χιλιετία. “Βίος ἀνεόρταστος, ὅπως ἔλεγαν οἱ παλαιότεροι, μακρά ὁδός ἀπανδόχευτος”.

Μέσα στόν πλεονασμό “τῆς συναισθηματικῆς ἀνοησίας γιά τό συμβατικό ὀρόσημο” τῆς εἰσόδου στό 2000 μ.Χ. θυμήθηκα μιά ἀπάντηση τοῦ ἀββᾶ Βαρσανουφίου, στό ἐρώτημα: “εἰ δεῖ διαφοράν ἔχειν ἡμερών”. Ὁ μέγας Γέροντας εἶπε: “...περί τῶν ἡμερῶν, ἔχε αὐτᾶς ἴσας, ἁγίας, καλᾶς• πάντα οὔν συνετῶς πράττε καί ἀποβαίνει σοί εἰς ζωήν ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίω ἠμῶν, ὤ ἡ δόξα εἰς τούς αἰώνας”.

“Πάντα οὔν συνετῶς πράττε” καί δέν θά ἐκστασιάζεσαι ἀπό ἡμερολογιακά ὁρόσημα.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2897