Skip to main content

Μεταφράσεις βιβλίων “Μιά Βραδυὰ στήν Ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους” καί “Ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία”

Τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτη μας κ. Ἱεροθέου “Μιά Βραδυᾶ στήν Ἔρημό του Ἁγίου Ὄρους” καί “Ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία” μεταφράστηκαν πρόσφατα στά Ρουμανικά καί ἡ ζήτησή τους καί ἡ ἀποδοχή τους ἀπό τό Ρουμανικό ἀναγνωστικό κοινό ἦταν μεγάλη. Αὐτό τό εὐχάριστο γεγονός, πού δηλώνει τή δίψα γιά Ὀρθόδοξη ζωή καί διδασκαλία στή χώρα αὐτή, περιγράφεται σέ δύο ἐπιστολές, πού προέρχονται ἀπό τούς μεταφραστές τῶν ἔργων αὐτῶν στά Ρουμανικά, χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα τῶν ὁποίων δημοσιεύουμε στή συνέχεια.

* * *

“Μετά ἀπό ἕναν χρόνο, μπορῶ νά Σᾶς δώσω ἕνα μεγάλο νέο. Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί μέ τίς ἁγιώτατες εὐχές Σας, ἀξιώθηκα νά τελειώσω καί νά δημοσιεύσω τό βιβλίο. Τό βιβλίο τῆς Σεβασμιότητάς Σας τελείωσε δύο ἑβδομάδες πρίν, καί ἤδη ἐστάλη καί πωλεῖται σέ ὁλόκληρη τήν χώρα.

Μοῦ πῆρε πολύ χρόνο ἐπειδή ἀκολούθησα τήν σύστασή Σας. Ἡ μετάφραση ἀπό τό ἀγγλικό κείμενο ἦταν ἤδη ἕτοιμη ἀπό πέρυσι, ὅπως Σᾶς ἔγραψα σέ FAX. Ἀλλά δέν ἤμουν ἱκανοποιημένος μέ αὐτή τήν μετάφραση. Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ἀγγλική γλώσσα δέν εἶναι πλούσια σέ ἔννοιες ὅπως ἡ ἑλληνική καί ἡ ρουμάνικη. Ἔτσι, προσπάθησα καί κατάφερα νά ἀποκτήσω τό ἑλληνικό κείμενο. Ἔχοντας τό κείμενο σέ ἀγγλική μετάφραση τό συνέκρινα μέ τό ἑλληνικό κείμενο κάνοντας μιά δεύτερη μετάφραση. Τελικά, τό ρουμάνικο κείμενο θά μποροῦσε νά θεωρηθῆ σάν μιά μετάφραση ἀπό τό ἑλληνικό...

Θά προσπαθήσω νά κάνω μιά σύντομη παρουσίαση τοῦ βιβλίου. Στό ἐξώφυλλο μπροστά εἶναι ἕνα κομμάτι ἀπό τίς τοιχογραφίες τῆς Μονῆς Διονυσίου, πού παρουσιάζει ἕναν ἀσκητή μέ τόν μαθητή του. Τό κομμάτι εἶναι παρμένο ἀπό τήν σκηνή τῆς Κοιμήσεως τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου. Στό πίσω ἐξώφυλλο εἶναι ἕνα μικρό κομμάτι ἀπό τό κείμενο, ἡ τελευταία παράγραφος τοῦ βιβλίου...

Ἐκεῖνο πού μπορῶ νά πῶ στήν Σεβασμιότητά Σας, εἶναι ὅτι τό βιβλίο βρίσκεται σέ μεγάλη ζήτηση ἀπό τούς Ρουμάνους ἀναγνῶστες. Ἤδη ἔχουμε πωλήσει πάρα πολλά σέ δύο μόνο ἑβδομάδες. Ἕνα πράγμα εἶναι σίγουρο. Εἶχα μεγάλη πνευματική ὠφέλεια δουλεύοντάς το. Ἦταν ἀκριβῶς σάν νά ξαναπῆγα στό Ἅγιον Ὅρος.

Τελειώνοντας, θά ἤθελα νά ζητήσω ἀπό τήν Σεβασμιότητά Σας, ἐάν δέν εἶναι θράσος καί ἐάν δέν εἶναι πολύ αὐτό πού Σᾶς ζητῶ, τήν εὐλογία νά μεταφράσω στά ρουμανικά ἕνα ἄλλο ἀπό τά βιβλία Σας, τό “Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα”. Εἶμαι βέβαιος ὅτι κι ἐγώ καί οἱ Ρουμάνοι ἀναγνῶστες θά ἔχουν τήν ἴδια μεγάλη ὠφέλεια πού εἴχαμε ἀπό αὐτό τό μεταφρασμένο βιβλίο.

Εὐχαριστώντας πάλι τήν Σεβασμιότητά Σας
Μέ ταπείνωση Κοσμᾶς Galin”

* * *

“Ελπίζω ὅτι ἔχετε λάβει τήν Ρουμάνικη μετάφραση τοῦ βιβλίου Σᾶς “Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία”. Ὅπως Σᾶς ἔγραψα στό γράμμα, ἡ πρώτη ἔκδοση ἤδη ἐξαντλήθηκε καί ἑτοιμάζουμε τήν δεύτερη. Εἶμαι τόσο χαρούμενη καί εὐγνώμων στόν Πανάγαθο Θεό, ὁ Ὁποῖος μέ τό ἀμείωτο ἔλεός Του μέ ἀξίωσε νά συντελέσω καί ἐγώ λίγο σέ ὅλη αὐτήν τήν χαρά. Δέν τό δικαιοῦμαι, ἀλλά ἐδῶ ἀπολαμβάνω τήν ἐπιτυχία τοῦ βιβλίου Σας: γιατροί (ψυχίατροι, γιατροί γενικῆς ἰατρικῆς, ὀδοντίατροι!!) ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσοκόμες, μοναχές, μοναχοί, ἱερεῖς, δάσκαλοι, φοιτητές ἔχουν ἀγοράσει τό βιβλίο καί μιλοῦν πόσο χρήσιμό τους εἶναι –ἰδιωτικά καί ἐπιστημονικά.

Ὅπως πιθανόν γνωρίζετε ἡ Ρουμάνικη μετάφραση τοῦ βιβλίου “Μιά Βραδυᾶ στήν Ἔρημό του Ἁγίου Ὄρους” κυκλοφόρησε... Ἡ μετάφραση εἶναι πολύ καλή καί γεμάτη βάθος...

Ἐλπίζω καί πιστεύω ὅτι εἶστε καλά, ἔχοντας διέξοδο στόν Θεό καί ὅλες τίς θαυμάσιες πνευματικές ἀλήθειες, πού ἀποκαλύπτονται ἀπό τόν Θεό στά πνευματικά Του τέκνα, διδάσκοντας αὐτούς πού βρίσκονται γύρω Σας τήν μεγαλύτερη τέχνη –τήν πνευματική ζωή. Ἦταν τόσο μεγάλη εὐλογία νά Σᾶς συναντήσω καί νά αἰσθανθῶ τήν δύναμη τῆς θείας Χάρης νά ξεχειλίζη. Εὐλογημένος νά εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός καί εὐλογημένο τό Ἅγιον Ὄνομά Του εἰς τούς αἰῶνες.

Εἰρήνη - Luminita, Nicolescu”

  • Προβολές: 2497