Skip to main content

Βιβλιοπαρουσίαση: «Κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας»

Βιβλιοπαρουσίαση:  «Κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας» Ἐξεδόθη ἀναλυτική βιογραφία τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἐδέσσης Πέλλης καί Ἀλμωπίας κυροῦ Καλλινίκου. Τίτλος τοῦ βιβλίου εἶναι “Κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας” καί συγγραφέας τοῦ ὁ σέβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἱερόθεος. Παρουσίαση τοῦ βιβλίου θά κάνουμε στό ἑπόμενο τεῦχος τῆς “Παρέμβασης”. Σ’ αὐτό τό φύλλο μᾶς δημοσιεύουμε τόν Πρόλογο τοῦ βιβλίου.

“Πλησιάζουν δεκαπέντε χρόνια ἀπό τότε πού κοιμήθηκε ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κυρός Καλλίνικος, καί ἡ παρουσία τοῦ παραμένει νωπή ὄχι μόνο στήν δική μου μνήμη, ἀλλά καί στήν μνήμη τῶν ἀνθρώπων πού τόν γνώρισαν καί τόν ἀγάπησαν, γιατί πράγματι ὑπῆρξε ἕνας ἄξιος Ἱεράρχης πού κόσμησε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ βιογραφία του πού ἀκολουθεῖ μαζί μέ τήν εἰσαγωγή γράφηκαν πρίν ἀπό ἑπτά χρόνια, καί συγκεκριμένα τό ἔτος 1992, ὅταν ὑπηρετοῦσα ἀκόμη ὡς Ἱεροκήρυκας καί Διευθυντής Νεότητος στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ἀλλά μόλις τώρα ἦλθε ὁ καιρός νά δημοσιευθῆ.

Στήν ἐποχή μᾶς τιμῶνται ἱερομόναχοι καί μοναχοί, οἱ ὁποῖοι θυσίασαν τά πάντα καί ἀφιερώθηκαν ὁλοκληρωτικά στόν Θεό. Καί, βέβαια, αὐτό εἶναι χρέος μας. Ἔτσι, τελευταία κοιμήθηκαν ὀσιακές μορφές ἁγίων μοναχῶν, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν μεγάλη ἐντύπωση στόν λαό, γιατί ὁ τρόπος ζωῆς τους, ἡ θεοφιλής πολιτεία τους, ὁ προφητικός λόγος πού ἐξερχόταν ἀπό τά χείλη τους, καί ὁ τρόπος τῆς κοιμήσεώς τους ἀπέδειξαν τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στήν ἐποχή μας, ἀφοῦ, ἄλλωστε, κάθε ἅγιος εἶναι ἔργο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Παρατηρῶ, ὅμως, ὅτι δέν τιμῶνται ἐξ ἴσου Ἀρχιερεῖς οἱ ὁποῖοι ἀγάπησαν κατά τόν ἴδιο τρόπο τόν Θεό καί τόν λαό καί ἐξαγιάσθηκαν ὁλοκληρωτικά στήν σταυρική ποιμαντική τους διακονία. Νομίζω ὅτι αὐτό εἶναι συνάρτηση μερικῶν ἀπωθημένων βιωμάτων πού καλλιεργήθηκαν ἀπό διάφορους παράγοντες στόν λαό καί ἀπό μιά ἀντίδραση ἔναντί των Ἐπισκόπων, πού τούς ταυτίζουν μέ τήν ἐξουσία, ὡσάν ἡ ἀρχιερατική διακονία νά εἶναι ξένη πρός τό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἴσως νά ὑπάρχουν καί μερικές ἀφορμές πού δίνονται ἀπό τήν πλευρά τῶν Ἐπισκόπων. Ὅμως ὅταν ἐπαινοῦνται μόνο ἅγιοι μοναχοί καί παραθεωροῦνται ἅγιοι Ἐπίσκοποι, τότε πιστεύω ὅτι βρισκόμαστε μπροστά σε ἐκκλησιολογικά μονοφυσιτίζουσες καταστάσεις.

Τά ὅσα ἀκολουθοῦν θά ἀποδείξουν ὅτι τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ “ὅπου θέλει πνεί”, ἐξαγιάζει μοναχούς καί ἐπισκόπους, λαϊκούς καί κληρικούς, ἄνδρες καί γυναῖκες, μικρά παιδιά καί ἡλικιωμένους. Κανείς δέν μπορεῖ νά ἀποκλεισθῆ ἀπό τό σωτηριολογικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

Μεταξύ των Ἀρχιερέων πού λάμπρυναν τό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας, τῶν ὁποίων τήν ἐξαγιασμένη ὕπαρξη δυστυχῶς οἱ Χριστιανοί παραθεωροῦν, συγκαταλέγεται καί ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κυρός Καλλίνικος, στόν ὁποῖο ἀναφέρεται ἡ βιογραφία αὐτή. Ἔγραψαν πολλά γι’ αὐτόν. Τοῦ ἔδωσαν πολλούς χαρακτηρισμούς, μεταξύ των ὁποίων καί τούς ἀκολούθους: “Κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας”, “μιά ὀσιακῆ μορφή τῆς Ἐκκλησίας”, “ὁ γλυκύς καί εὐγενικός Ἐπισκοπος”, “διάφανος καί ἀέρινος ἱεράρχης”, “τύπος ἀληθινοῦ ποιμένος”, “ἕνας χαρισματικός ἠγέτης”, “ἔμψυχο θυσιαστήριο”, “μάρτυς ὁ πιστός” κλπ.

Ἡ ἀνάλυση τῆς βιογραφίας τοῦ ὁσίου καί ἀσκητού ἐπισκόπου Καλλινίκου εἶναι αὐθεντική καί ἀληθινή. Δέν ὑπάρχει τίποτε τό ὑπερβολικό, ἀφοῦ ὅλα στηρίζονται σέ μαρτυρίες ἀπό δικά του κείμενα, ἀλλά καί ἀπό ἀναμνήσεις τῶν προσώπων πού συνδέθηκαν μαζί του καί τόν ἀγάπησαν πολύ. Ἀκόμη, τά κείμενα πού ἀκολουθοῦν πιθανόν νά δημιουργήσουν καί ἐνοχές σέ ἀνθρώπους πού τόν γνώριζαν ἀλλά δέν μπόρεσαν νά τόν καταλάβουν. Καί αὐτό γιατί ὁ ἀείμνηστος ἦταν μιά ἐξαγιασμένη ὕπαρξη καί εἶχε ἕνα καταπληκτικό καί ἀπύθμενο πνευματικό βάθος, τό ὁποῖο ὅλοι ὀσφραίνονταν, ἀλλά δέν μποροῦσαν νά ἀντιληφθοῦν ὅλες τίς ὑπέροχες πτυχές τῆς προσωπικότητός του. Μερικοί πού διάβασαν τό βιβλίο αὐτό πρίν κυκλοφορήση αἰσθάνθηκαν θλίψη γιατί δέν μπόρεσαν νά τόν ἐκτιμήσουν τόσο ὅσο ζοῦσε.

Τό βιβλίο αὐτό εἶναι καρπός μαρτυρίας καί ὁμολογίας, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: “Οὐ γάρ πλείων ἡ συνουσία, πλείων καί ἡ πείρα• οὐ δέ ἡ πείρα δαψιλεστέρα, καί ἡ μαρτυρία τελειοτέρα”.

Δοξάζω τόν Θεό γιατί ἀναδεικνύει τέτοιους ὁσίους καί ἀσκητᾶς Ἐπισκόπους καί στήν ἐποχή μας πού συναγωνίζονται τούς ἐρημίτας καί ἀσκητᾶς στήν ἄσκηση καί τήν ἀγάπη πρός Αὐτόν. Δοξάζω τόν Θεό “τόν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις” (Ματθ. θ', 8).”

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  • Προβολές: 3001