Skip to main content

Κύριο θέμα: Ιδρύονται Ενοριακές Επιτροπές Νεότητος και Σύνδεσμοι Νεολαίας - Ἡ Ποιμαντικὴ τῆς Νεότητος στὶς Ἐνορίες

Γιά τήν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ποιμαντικῆς της Νεότητος στίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, ἱδρύονται μέ προτροπή τοῦ Μητροπολίτου μᾶς κ. Ἱεροθέου, ὅπου ὑπάρχει ἡ δυνατότητα, Ἐπιτροπές Νεότητος καί Σύνδεσμοι Νεολαίας. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπιδιώκεται ἀφ’ ἑνός μέν νά δραστηριοποιηθοῦν στόν χῶρο τῆς Ἐνορίας, καί συγκεκριμένα στόν τομέα τῆς ὀργανώσεως τοῦ νεανικοῦ ἔργου, μέλη τῆς Ἐκκλησίας μέ πείρα στήν ἐκπαίδευση καί τήν ἀγωγή τῆς Νεότητος (Ἐκπαιδευτικοί καί ἄλλοι ἐπιστήμονες), ἀφ’ ἑτέρου δέ νά δοθῆ ἡ δυνατότητα στούς Νέους καί τίς Νέες νά συμμετέχουν ἐνεργά στούς διαφόρους τομεῖς τοῦ ἐνοριακοῦ ἔργου.

Ἔχει ἐπισημανθῆ ἀπό πολλούς ὅτι ἡ Κατήχηση τῶν παιδιῶν τῆς Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά περιορίζεται σέ μιά ὥρα διδασκαλίας τήν ἑβδομάδα. Ἡ Κατήχηση εἶναι μύηση στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται στίς Ἐνοριακές κοινότητες.

Ἔχει ἤδη ἀποσταλεῖ στούς Ἐφημερίους της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, μαζί μέ τήν ποιμαντορική ἐγκύκλιο γιά τήν ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, πού διαβάστηκε στούς Ἱερούς Ναούς στίς 27 Σεπτεμβρίου (τήν δημοσιεύουμε στήν σελίδα 3), Κανονισμός Λειτουργίας τῶν Ἐπιτροπῶν Νεότητος καί τῶν Συνδέσμων Νεολαίας.

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τόν Κανονισμό αὐτό οἱ “Ἐπιτροπές Νεοτητος” εἶναι πενταμελῆ ἤ ἑπταμελῆ Συμβούλια, πού ἀπαρτίζονται ἀπό ἕναν Ἐφημέριό της Ἐνορίας, ἕναν Ἐπίτροπο καί τρία ἤ πέντε ἀκόμη λαϊκά μέλη, ἀμφοτέρων τῶν φύλων, πού εἶναι ἐκπαιδευτικοί, ἐπιστήμονες ἤ, γενικά, μέλη τῆς Ἐνορίας πού ἔχουν πείρα τῶν προβλημάτων καί τῆς ἀγωγῆς τῆς Νεότητος.

Οἱ δραστηριότητες τῆς “Ἐπιτροπῆς Νεοτητος”, ὅπως περιγράφονται στόν Κανονισμό, εἶναι οἱ ἀκόλουθες:

1) Βοηθοῦν τούς Ἐφημερίους στήν ὀργάνωση καί τήν κατά τό δυνατόν ἀποδοτικότερη πραγματοποίηση τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας.

2) Ὀργανώνουν σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη, μηνιαῖες ὁμιλίες πού θά ἀναφέρονται σέ σύγχρονα προβλήματα.

3) Ὀργανώνουν ἐκδηλώσεις μέ μουσικό, λογοτεχνικό καί γενικά καλλιτεχνικό περιεχόμενο σέ ἐθνικές καί ἄλλες ἐπετείους, σέ μεγάλες ἐκκλησιαστικές ἑορτές ἤ ἀκόμη μέ σκοπό τήν προβολή θεμάτων πού ἀφοροῦν τό περιβάλλον, τήν μάστιγα τῶν ναρκωτικῶν, τήν ψυχική καί σωματική ὑγεία, μελετημένα ὅλα κάτω ἀπό τό πρίσμα τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας καί ποιμαντικῆς.

4) Συνεργάζονται μέ τούς “Συνδέσμους Νεολαίας” στήν διοργάνωση τῶν ἐκδηλώσεων πού προγραμματίζουν καί τούς βοηθοῦν στήν πραγματοποίηση ὅλων των δραστηριοτήτων τους.

5) Δημιουργοῦν διάφορα τμήματα γιά τήν καλλιέργεια τῶν χαρισμάτων τῶν παιδιῶν, τήν μάθηση, τήν βίωση τῆς παραδόσεως καί τήν ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητός τους, ὅπως τμῆμα ἐκμαθήσεως βυζαντινῆς ἁγιογραφίας, τμῆμα παραδοσιακῶν χορῶν, τμήματα φροντιστηριακῶν μαθημάτων, τμῆμα πληροφορικῆς, τμήματα ἀθλητικῶν ἐκδηλώσεων κ.λ.π..

Οἱ “Σύνδεσμοι Νεολαίας”, σύμφωνα μέ τόν ἴδιο Κανονισμό, εἶναι (μέχρι καί) δεκαπενταμελῆ Συμβούλια, καί ἀπαρτίζονται ἀπό μαθητές καί μαθήτριες τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου καί ἀπό ἀποφοίτους του Λυκείου, εἴτε εἶναι Φοιτητές εἴτε ὄχι, μέ τήν προϋπόθεση, ὅμως, ὅτι εἶναι κάτω των 25 ἐτῶν.

Οἱ δραστηριότητες τῶν Συνδέσμων Νεολαίας, σύμφωνα μέ τόν Κανονισμό Λειτουργίας τους, εἶναι οἱ ἑξῆς:

1) Συνεργάζονται μέ τίς “Ἐπιτροπές Νεοτητος” στήν διοργάνωση ὁμιλιῶν καί ἐκδηλώσεων. Προτείνουν θέματα πού ἀφοροῦν τούς νέους καί μποροῦν νά ἀντιμετωπισθοῦν σέ ὁμιλίες εἰδικῶν ἤ νά ἀποτελέσουν θέματα καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων.

2) Συμμετέχουν στήν ἐνοριακή πρόνοια σέ συνεργασία μέ τούς “Συνδέσμους Ἀγάπης”. Πιό εἰδικά πλησιάζουν καί βοηθοῦν νέους πού ἔχουν οἰκονομικά προβλήματα ἤ προβλήματα ὑγείας ἤ ἀκόμη εἶναι ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες. Ἡ βοήθεια πρός αὐτούς τούς νέους εἶναι οἰκονομική καί ἠθική.

3) Ὀργανώνουν συζητήσεις, μέ ἀντικείμενο ἐξειδικευμένα νεανικά θέματα, σέ μικρές συνάξεις μέ νέους καί νέες, στίς ὁποῖες προσκαλοῦνται Ἱερεῖς ἤ θεολόγοι ἤ εἰδικοί ἐπιστήμονες, προκειμένου νά ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήματα τῶν νέων, ἀφοῦ ἀκούσουν προηγουμένως τόν προβληματισμό τους.

4) Συνεργάζονται μέ τά “Δεκαπενταμελῆ Συμβούλια” τῶν Σχολείων, τίς ὁμάδες περιβαλλοντικῆς ἐκπαίδευσης καί τίς ὁμάδες ἀγωγῆς ὑγείας, γιά θέματα μεγάλου ἐνδιαφέροντος καί ὀργανώνουν μαζί τους κοινές ἐκδηλώσεις.

Ὅπως γίνεται ἀντιληπτό, ἀπό τίς προβλεπόμενες δραστηριότητες, οἱ Σύνδεσμοι Νεολαίας δίνουν τήν δυνατότητα στούς Νέους νά ἐκφρασθοῦν, νά ὀργανώσουν, νά προσφέρουν στόν χῶρο τῆς Ἐνορίας, ἀλλά καί νά λάβουν ἀπό αὐτήν οὐσιαστική στήριξη καί βοήθεια στά προβλήματά τους. Ἀποτελοῦν μιά διεύρυνση τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου, προκειμένου νά ἀνταποκρίνεται στίς σύγχρονες ἀπαιτήσεις. Βέβαια, γιά τήν ἀνάπτυξη ὅλων αὐτῶν τῶν προγραμμάτων ὑπάρχουν κάποιες δυσκολίες οἱ ὁποῖες προέρχονται, πρώτον, ἀπό τήν ἔλλειψη τοῦ ἀπαραίτητου “τεχνικού” ἐξοπλισμοῦ τῶν Ἐνοριῶν, δεύτερον, τήν ὑπεραπασχόληση τῶν μαθητῶν μέ ἐξωσχολικά μαθήματα καί δραστηριότητες καί, τρίτον, τίς προκαταλήψεις πού δυστυχῶς ὑπάρχουν σέ πολλούς γιά τό περιεχόμενο καί τόν σκοπό τοῦ νεανικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ μεγάλες Ἐνορίες τῆς Ναυπάκτου σιγά-σιγά ἐξοπλίζονται μέ τήν ἀπαραίτητη “τεχνική” ὑποδομή, μένει, κυρίως στούς μεγάλους, ἀφ’ ἑνός μέν νά πείσουν τούς νεώτερους νά ἀποβάλλουν τίς προκαταλήψεις τους, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά τούς βοηθήσουν νά βροῦν τόν χρόνο πού χρειάζεται, ὥστε νά ἐνταχθοῦν καί δραστηριοποιηθοῦν στό ἔργο τῆς Ἐνορίας τους.

π.Θ.Α.Β.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 3337