Skip to main content

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς στήν Ναύπακτο

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς στήν Ναύπακτο

Ἑορτάσθηκε ἡ «Γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας», ἡ Μεγάλη Δεσποτική Ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί στήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου.

Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί στήν συνέχεια τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στό κέντρο τῆς Ναυπάκτου. Τόν Σεβασμιώτατο στήν Θεία Λειτουργία πλαισίωσαν οἱ Ἐφημέριοι καί ὁ Διάκονος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Στό «Κοινωνικό» διαβάστηκε ἡ Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου γιά τήν μεγάλη ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς στήν ὁποία ἀνέφερε ὅτι εἶναι ὄντως μεγάλη αὐτή ἡ ἡμέρα, κατά τήν ὁποία ἑορτάζουμε τό μυστήριο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὅπως μᾶς τό ἀπεκάλυψε ὁ Χριστός. Ὁ Τριαδικός Θεός, Πατήρ, Υἱός καί Ἅγιον Πνεῦμα ἔχουν μία οὐσία, μία ἐνέργεια, μία φύση, ἀλλά εἶναι Τρία Πρόσωπα. Στήν θεία Λειτουργία ψάλλουμε ὅτι προσκυνοῦμε «Πατέρα Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον».

Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι εὐλογοῦσαν τούς Χριστιανούς, τούς βάπτιζαν, μετέδιδαν σέ αὐτούς τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ πρός ἁγιασμό τους. Ἐπειδή, ὅμως, πληθύνονταν οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, γι’ αὐτό οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι χειροτονοῦσαν ἄλλους Ἐπισκόπους, πού εἶναι οἱ διάδοχοί τους, ὥστε νά εὐλογοῦνται καί νά ἁγιάζονται οἱ Χριστιανοί.

Στήν συνέχεια ἀναφέρθηκε στήν ἀποστολική διαδοχή πού εἶναι ἀδιάκοπη στήν Ἐκκλησία. Τόνισε ὅτι, ὅταν κάνουμε λόγο γιά ἀποστολική διαδοχή, ἐννοοῦμε ἀφ’ ἑνός μέν τήν ὅλη ἀλήθεια περί τοῦ Θεοῦ, ἀφ’ ἑτέρου δέ τήν ἀδιάκοπη σειρά χειροτονιῶν μέχρι σήμερα. Αὐτά τά δύο γνωρίσματα ἰσχύουν γιά τούς ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους στήν ἐποχή μας. Φυσικά, ὅταν ἀμφισβητοῦνται αὐτά τά ὀρθόδοξα κριτήρια τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως καί διαδοχῆς, δέν ὑπάρχει μετάδοση τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς.

Ἔπειτα εἶπε ὅτι μεταξύ τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων, τῶν διαδόχων τῶν Μαθητῶν καί Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ, συγκαταλέγεται καί ὁ ἅγιος Πολύκαρπος, Ἐπίσκοπος Σμύρνης, ὁ ὁποῖος μαθήτευσε στούς Ἀποστόλους, εἰδικότερα στόν Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Ἰωάννη καί ἐγκαταστάθηκε Ἐπίσκοπος στήν Σμύρνη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας μέ πλούσια προσφορά στήν πρώτη Ἐκκλησία. Καί ὀνομάστηκε Διδάσκαλος ὅλης τῆς Ἀσίας καί πατήρ τῶν Χριστιανῶν. Διασώζονται Ἐπιστολές τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου καί τό μαρτυρολόγιο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, στό ὁποῖο καταγράφεται τό μαρτύριό του καί ἡ δράση του ὡς Ἐπισκόπου.

Στήν Ἐπαρχία μας, καί μάλιστα στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἀμπελακιώτισσας, εἴχαμε τήν εὐλογία νά ἔχουμε τό δεξί χέρι τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, μέ τό ὁποῖο τελοῦσε τά ἅγια Μυστήρια, βάπτιζε, χειροτονοῦσε, τελοῦσε τήν θεία Λειτουργία, ἀφοῦ δι’ αὐτῆς ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ τελοῦσε τά ἱερά Μυστήρια.

Ὑπῆρχε ἔθιμο ἱερό καί εὐλογημένο νά μεταφέρουμε στήν Ναύπακτο τό ἱερό λείψανο τῆς χειρός τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, Ἐπισκόπου Σμύρνης. Αὐτό ἦταν ὑπόθεση χαρᾶς καί εὐλογίας γιά ὅλη τήν περιφέρεια τῆς Ναυπάκτου. Μάλιστα, οἱ παλαιότεροι διηγοῦντο πολλά περιστατικά ἰάσεων, θεραπειῶν καί ἐπεμβάσεων τῆς θείας Χάριτος διά τῆς ἁγίας χειρός τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου.

Τά ἱερά λείψανα τιμῶνται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας καί γίνονται σεβαστά ἀπό τούς εὐλαβεῖς Χριαστιανούς, γιατί τά σώματα τῶν ἁγίων γίνονται ναοί τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἔμψυχα θυσιαστήρια τοῦ Θεοῦ, λόγῳ τῆς θείας Χάριτος πού κατοικεῖ σέ αὐτά. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ θαυματουργική ἐνέργειά τους. Δι’ αὐτῶν ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ Θεός εἶναι ζῶν, ἀλλά καί Θεός ζώντων. Αὐτό ἰσχύει καί γιά τό λείψανο τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου.

Ἀκολούθως, ἀναφέρθηκε στήν κλοπή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, τό ἔτος 2013, καί στίς ἐνέργειες πού ἔγιναν γιά τήν εὕρεσή του πού δέν τελεσφόρησαν. Ὅμως, ὁ Θεός εὐλόγησε νά εὑρεθῆ ἕνα ἀπότμημα τῆς χειρός τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, ἀπό τίς κατά καιρούς ἀποσπάσεις τῶν τμημάτων τοῦ ἱεροῦ λειψάνου, καί μέ ἰδιαίτερη χαρά ὅλης τῆς Ἐπαρχίας, καί ἰδιαίτερη ἀκολουθία ἐπανῆλθε στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης, τήν Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019.

Ἀνακοίνωσε δέ ὅτι, ἐπειδή ἐπανῆλθε ἡ κανονικότητα στήν κοινωνική καί ἐκκλησιαστική ζωή, γι’ αὐτό καθορίσαμε ἐφέτος νά ἔλθη τό ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς χειρός τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου στήν Ναύπακτο μέ πάνδημη ὑποδοχή πρός εὐλογία ὅλων μας.

Αὐτό θά γίνη τό Σάββατο καί τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, ἤτοι τήν 10η καί 11η Ἰουνίου ἐ.ἔ. Θά ὑποδεχθοῦμε τό ἱερό λείψανο τό Σάββατο, 10 Ἰουνίου, ὥρα 18:30 στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, θά τελεσθῆ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, καί τήν ἑπομένη ἡμέρα, τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, θά γίνη τρισαρχιερατική θεία Λειτουργία γιά νά ὑμνήσουμε τόν Τριαδικό Θεό καί νά τιμήσουμε τόν Ἅγιό μας.

Καί προέτρεψε ὅλους νά προσέλθουν καί νά λάβουν τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, Ἐπισκόπου Σμύρνης, τοῦ Προστάτου ὅλης τῆς Ἐπαρχίας μας.

Μετά τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τελέσθηκε κατά τήν τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Μέγας Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀναγνώσθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο οἱ εὐχές τῆς γονυκλισίας.

Τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα συμμετεῖχε μέ μεγάλη εὐλάβεια στή Λειτουργία καί στόν Ἑσπερινό καί ἰδιαίτερα κατά τήν ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν τῆς γονυκλισίας.

Στήν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι τό Ἀπολυτίκιο τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, «Εὐλογητός εἶ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν..» τό γνωρίζουμε ἀπό τά παιδικά μας χρόνια, τότε πού πηγαίναμε στά Κατηχητικά Σχολεῖα καί ἀκούγαμε γιά τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί ἀρχίζαμε νά μυούμαστε στήν ἐσωτερική ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Δυστυχῶς, σήμερα, εἶπε, πολλοί ἄνθρωποι οὔτε τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουν οὔτε μυοῦνται στήν ἐσωτερική ζωή της, ἀλλά ἀγνοοῦν ὄχι μόνο τήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί τόν μεγάλο θησαυρό πού ἔχει.

Εὐχήθηκε νά μᾶς φωτίζη τό Ἅγιο Πνεῦμα γιά νά εἴμαστε πραγματικά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, «φωτοφόρα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας».

Ἀπόλυσις

Φωτογραφίες

  • Προβολές: 1175